Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 152kWORD 48k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0172

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η έξαρση της νόσου COVID-19 εξελίχθηκε σε παγκόσμια πανδημία. Τα κράτη μέλη πλήττονται με δραματικό και πρωτόγνωρο τρόπο από τις συνέπειες της εν λόγω πανδημίας. Έχουν λάβει σειρά περιοριστικών μέτρων με στόχο την ανάσχεση ή την επιβράδυνση της μετάδοσης της νόσου COVID-19, όπως μεταξύ άλλων μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων με σκοπό τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών τους, απαγόρευση δημόσιων εκδηλώσεων και κλείσιμο καταστημάτων, εστιατορίων και σχολείων. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε σχεδόν στασιμότητα της δημόσιας ζωής σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.
(1)  Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η έξαρση της νόσου COVID-19 εξελίχθηκε σε παγκόσμια πανδημία. Τα κράτη μέλη πλήττονται με δραματικό και πρωτόγνωρο τρόπο από τις συνέπειες της εν λόγω πανδημίας. Έχουν λάβει σειρά περιοριστικών μέτρων με στόχο την ανάσχεση ή την επιβράδυνση της μετάδοσης της νόσου COVID-19, όπως μεταξύ άλλων μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων με σκοπό τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών τους, απαγόρευση δημόσιων εκδηλώσεων και κλείσιμο καταστημάτων, εστιατορίων και σχολείων. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε στασιμότητα της δημόσιας ζωής σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τα κράτη μέλη έχουν επισημάνει την πρόθεσή τους να προβούν σε σταδιακή και μόνο άρση των περιορισμών που επέβαλαν στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ώστε να παρακολουθούν και να ελέγχουν την κατάσταση της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο η περίοδος συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης να παραταθεί κατά έξι μήνες, καλύπτοντας την περίοδο που αρχίζει στις 11 Μαρτίου 2020, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η έξαρση της νόσου εξελίχθηκε σε παγκόσμια πανδημία. Η παράταση βασίζεται στην παραδοχή ότι, τουλάχιστον κατά τους πρώτους έξι μήνες από την 11η Μαρτίου 2020, η πλειονότητα των κρατών μελών ή αριθμός κρατών μελών που αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 35% του πληθυσμού της Ένωσης θα εφαρμόζουν μέτρα που περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα των διοργανωτών να πραγματοποιούν ενημερωτικές εκστρατείες σε τοπικό επίπεδο και να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή. Συνεπώς, για πρωτοβουλίες των οποίων η συγκέντρωση βρισκόταν σε εξέλιξη στις 11 Μαρτίου 2020, η περίοδος συγκέντρωσης θα πρέπει να παραταθεί κατά έξι μήνες. Σε περίπτωση που η περίοδος συγκέντρωσης μιας πρωτοβουλίας ξεκίνησε μετά την 11η Μαρτίου, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να παραταθεί αναλογικά.
(6)  Τα κράτη μέλη έχουν επισημάνει την πρόθεσή τους να προβούν σε σταδιακή και μόνο άρση των περιορισμών που επέβαλαν στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ώστε να παρακολουθούν και να ελέγχουν την κατάσταση της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο η περίοδος συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης να παραταθεί κατά έξι μήνες, καλύπτοντας την περίοδο που αρχίζει στις 11 Μαρτίου 2020, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η έξαρση της νόσου εξελίχθηκε σε παγκόσμια πανδημία. Η παράταση βασίζεται στην παραδοχή ότι, τουλάχιστον κατά τους πρώτους έξι μήνες από την 11η Μαρτίου 2020, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών ή αριθμός κρατών μελών που αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 35% του πληθυσμού της Ένωσης θα εφαρμόζουν μέτρα που περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα των διοργανωτών να πραγματοποιούν ενημερωτικές εκστρατείες σε τοπικό επίπεδο και να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή. Συνεπώς, για πρωτοβουλίες των οποίων η συγκέντρωση βρισκόταν σε εξέλιξη στις 11 Μαρτίου 2020, η περίοδος συγκέντρωσης θα πρέπει να παραταθεί κατά έξι μήνες. Σε περίπτωση που η περίοδος συγκέντρωσης μιας πρωτοβουλίας ξεκίνησε μετά την 11η Μαρτίου, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να παραταθεί αναλογικά.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Δεδομένου ότι δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί το τέλος της πανδημίας στην Ένωση, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για την περαιτέρω παράταση της περιόδου συγκέντρωσης όσον αφορά πρωτοβουλίες η περίοδος συγκέντρωσης των οποίων εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, σε περιπτώσεις όπου εξακολουθούν να συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της πανδημίας COVID-19. Η εξάμηνη παράταση της περιόδου συγκέντρωσης που προβλέπει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει επαρκή χρόνο στην Επιτροπή προκειμένου να αποφασίζει κατά πόσον η περαιτέρω παράταση της περιόδου συγκέντρωσης είναι αιτιολογημένη. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για παράταση της περιόδου συγκέντρωσης σε περίπτωση νέας κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας συνδεόμενης με νέα έξαρση της νόσου COVID-19, αν η πλειονότητα των κρατών μελών ή αριθμός κρατών μελών που αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 35% του πληθυσμού της Ένωσης έχουν λάβει μέτρα που είναι πιθανόν να έχουν τις ίδιες επιπτώσεις.
(7)  Δεδομένου ότι δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί το τέλος της πανδημίας στην Ένωση, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για την περαιτέρω παράταση της περιόδου συγκέντρωσης όσον αφορά πρωτοβουλίες η περίοδος συγκέντρωσης των οποίων εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, σε περιπτώσεις όπου εξακολουθούν να συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της πανδημίας COVID-19. Η εξάμηνη παράταση της περιόδου συγκέντρωσης που προβλέπει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει επαρκή χρόνο στην Επιτροπή προκειμένου να αποφασίζει κατά πόσον η περαιτέρω παράταση της περιόδου συγκέντρωσης είναι αιτιολογημένη. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για παράταση της περιόδου συγκέντρωσης σε περίπτωση νέας κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας συνδεόμενης με νέα έξαρση της νόσου COVID-19, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών ή αριθμός κρατών μελών που αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 35 % του πληθυσμού της Ένωσης έχουν λάβει μέτρα που είναι πιθανόν να έχουν τις ίδιες επιπτώσεις.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η Επιτροπή ενημερώνει τους διοργανωτές και τα κράτη μέλη σχετικά με την παράταση που χορηγείται για κάθε σχετική πρωτοβουλία και δημοσιεύει την απόφασή της στο επιγραμμικό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788. Δημοσιεύει επίσης τον κατάλογο όλων των σχετικών πρωτοβουλιών καθώς και τη νέα περίοδο συγκέντρωσης για κάθε πρωτοβουλία, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1
(2)  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για την παράταση των μέγιστων περιόδων συγκέντρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αν η πλειονότητα των κρατών μελών ή αριθμός κρατών μελών που αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 35% του πληθυσμού της Ένωσης εξακολουθεί, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2020, να εφαρμόζει μέτρα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 που περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα των διοργανωτών να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή και να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες τους.
(2)  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για την παράταση των μέγιστων περιόδων συγκέντρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις περιπτώσεις όπου τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών ή αριθμός κρατών μελών που αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 35% του πληθυσμού της Ένωσης εξακολουθεί, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2020, να εφαρμόζει μέτρα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 που περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα των διοργανωτών να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή και να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες τους.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει νομοθετικές πράξεις για την παράταση της μέγιστης περιόδου συγκέντρωσης πρωτοβουλιών των οποίων η περίοδος συγκέντρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια νέας έξαρσης της COVID-19 λόγω της οποίας η πλειονότητα των κρατών μελών ή αριθμός κρατών μελών που αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 35% του πληθυσμού της Ένωσης αναγκάζεται να εφαρμόσει μέτρα που επηρεάζουν τους διοργανωτές των εν λόγω πρωτοβουλιών στον ίδιο βαθμό.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει νομοθετικές πράξεις για την παράταση της μέγιστης περιόδου συγκέντρωσης πρωτοβουλιών των οποίων η περίοδος συγκέντρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια νέας έξαρσης της COVID-19 λόγω της οποίας τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών ή αριθμός κρατών μελών που αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 35% του πληθυσμού της Ένωσης αναγκάζεται να εφαρμόσει μέτρα που επηρεάζουν τους διοργανωτές των εν λόγω πρωτοβουλιών στον ίδιο βαθμό.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - εδάφιο 3
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και προσδιορίζουν τις σχετικές πρωτοβουλίες και τη νέα ημερομηνία της οικείας περιόδου συγκέντρωσης.
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο προσδιορίζουν τις πρωτοβουλίες για τις οποίες η περίοδος συλλογής παρατείνεται παράλληλα με τη νέα ημερομηνία λήξης της οικείας περιόδου συγκέντρωσης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο.
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6 παράγραφος 2.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - εδάφιο 5
Προκειμένου να αξιολογείται κατά πόσον πληρούται η απαίτηση του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ή για την αντιμετώπιση νέας εστίας εξάπλωσης της COVID-19.
Προκειμένου να αξιολογείται κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των λεπτομερών κριτηρίων της εν λόγω αξιολόγησης.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1
(1)  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 παράγραφος 2 και του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788, σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή αντιμετωπίζουν, από τις 11 Μαρτίου 2020, δυσχέρειες ως προς τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης ή συνάντησης με διοργανωτές, αντίστοιχα, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από το κράτος μέλος στο οποίο τα εν λόγω θεσμικά όργανα προτίθενται να διοργανώσουν την ακρόαση ή τη συνάντηση, διοργανώνουν την ακρόαση ή τη συνάντηση μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της δημόσιας υγείας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
(1)  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 2 και από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788, σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή αντιμετωπίζουν, από τις 11 Μαρτίου 2020, δυσχέρειες ως προς τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης ή συνάντησης με διοργανωτές, αντίστοιχα, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από το κράτος μέλος στο οποίο τα εν λόγω θεσμικά όργανα προτίθενται να διοργανώσουν την ακρόαση ή τη συνάντηση, διοργανώνουν την ακρόαση ή τη συνάντηση μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της δημόσιας υγείας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή, σε περίπτωση που οι οργανωτές συμφωνήσουν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ακρόαση ή τη συνεδρίαση, μόλις μπορέσουν να συμφωνήσουν με τα θεσμικά όργανα για τη σχετική ημερομηνία.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου