Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 158kWORD 47k
Piektdiena, 2020. gada 19. jūnijs - Brisele
Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu ***I
P9_TA(2020)0172

Eiropas Parlamenta 2020. gada 19. jūnijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz pagaidu pasākumus attiecībā uz Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu paredzēto vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums))

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācija oficiāli paziņoja, ka Covid-19 uzliesmojums ir kļuvis par pasaules mēroga pandēmiju. Šīs pandēmijas seku ietekme uz dalībvalstīm ir bijusi dramatiska un ārkārtēja. Tās ir veikušas virkni ierobežojošu pasākumu, lai apturētu vai palēninātu Covid-19 pārnesi, tostarp izolācijas pasākumus savu iedzīvotāju brīvas pārvietošanās ierobežošanai, sabiedrisko pasākumu aizliegumu un veikalu, restorānu un skolu slēgšanu. Šo pasākumu rezultātā sabiedriskā dzīve ir teju pilnībā apstājusies gandrīz visās dalībvalstīs.
(1)  2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācija oficiāli paziņoja, ka Covid-19 uzliesmojums ir kļuvis par pasaules mēroga pandēmiju. Šīs pandēmijas seku ietekme uz dalībvalstīm ir bijusi dramatiska un ārkārtēja. Tās ir veikušas virkni ierobežojošu pasākumu, lai apturētu vai palēninātu Covid-19 pārnesi, tostarp izolācijas pasākumus savu iedzīvotāju brīvas pārvietošanās ierobežošanai, sabiedrisko pasākumu aizliegumu un veikalu, restorānu un skolu slēgšanu. Šo pasākumu rezultātā sabiedriskā dzīve ir apstājusies gandrīz visās dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Dalībvalstis ir norādījušas, ka tās tikai pakāpeniski samazinās to ierobežojumu līmeni, kas ieviesti ar pasākumiem, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, lai uzraudzītu un kontrolētu sabiedrības veselības stāvokli. Tādēļ ir lietderīgi pagarināt paziņojumu par atbalstu vākšanas periodu par sešiem mēnešiem, sākot no 2020. gada 11. marta, kad Pasaules Veselības organizācija paziņoja, ka uzliesmojums ir kļuvis par pandēmiju. Minētā pagarinājuma pamatā ir pieņēmums, ka vismaz pirmajos sešos mēnešos kopš 2020. gada 11. marta lielākajā daļā dalībvalstu vai vairākās dalībvalstīs, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, tiks īstenoti pasākumi, kas būtiski ierobežos organizatoru iespējas veikt vietējas kampaņas un vākt paziņojumus par atbalstu papīra formātā. Tāpēc vākšanas periods tām iniciatīvām, attiecībā uz kurām vākšana jau notika 2020. gada 11. martā, būtu jāpagarina par sešiem mēnešiem. Ja vākšanas periods iniciatīvai sākās pēc 11. marta, minētais periods būtu proporcionāli jāpagarina.
(6)  Dalībvalstis ir norādījušas, ka tās tikai pakāpeniski samazinās to ierobežojumu līmeni, kas ieviesti ar pasākumiem, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, lai uzraudzītu un kontrolētu sabiedrības veselības stāvokli. Tādēļ ir lietderīgi pagarināt paziņojumu par atbalstu vākšanas periodu par sešiem mēnešiem, sākot no 2020. gada 11. marta, kad Pasaules Veselības organizācija paziņoja, ka uzliesmojums ir kļuvis par pandēmiju. Minētā pagarinājuma pamatā ir pieņēmums, ka vismaz pirmajos sešos mēnešos kopš 2020. gada 11. marta vismaz ceturtajā daļā dalībvalstu vai vairākās dalībvalstīs, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, tiks īstenoti pasākumi, kas būtiski ierobežos organizatoru iespējas veikt vietējas kampaņas un vākt paziņojumus par atbalstu papīra formātā. Tāpēc vākšanas periods tām iniciatīvām, attiecībā uz kurām vākšana jau notika 2020. gada 11. martā, būtu jāpagarina par sešiem mēnešiem. Ja vākšanas periods iniciatīvai sākās pēc 11. marta, minētais periods būtu proporcionāli jāpagarina.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Ņemot vērā to, ka pandēmijas beigas Savienībā ir grūti prognozēt, ir lietderīgi pilnvarot Komisiju pieņemt īstenošanas aktus, lai turpmāk pagarinātu vākšanas periodu attiecībā uz iniciatīvām, kuru vākšanas periods vēl turpinās 2020. gada 11. septembrī, gadījumos, kad joprojām pastāv ārkārtas apstākļi, kas izriet no Covid-19 pandēmijas. Šajā regulā paredzētajam vākšanas perioda pagarinājumam par sešiem mēnešiem būtu jādod Komisijai pietiekami daudz laika pieņemt lēmumu par to, vai ir pamatoti turpmāk pagarināt vākšanas periodu. Pilnvarojumam būtu arī jāļauj Komisijai pieņemt īstenošanas aktus, lai pagarinātu vākšanas periodu jaunas sabiedrības veselības krīzes gadījumā, kas saistīta ar jaunu Covid-19 uzliesmojumu, ja lielākā daļa dalībvalstu vai vairākas dalībvalstis, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, ir veikušas pasākumus, kuriem varētu būt tāda pati ietekme.
(7)  Ņemot vērā to, ka pandēmijas beigas Savienībā ir grūti prognozēt, ir lietderīgi pilnvarot Komisiju pieņemt īstenošanas aktus, lai turpmāk pagarinātu vākšanas periodu attiecībā uz iniciatīvām, kuru vākšanas periods vēl turpinās 2020. gada 11. septembrī, gadījumos, kad joprojām pastāv ārkārtas apstākļi, kas izriet no Covid-19 pandēmijas. Šajā regulā paredzētajam vākšanas perioda pagarinājumam par sešiem mēnešiem būtu jādod Komisijai pietiekami daudz laika pieņemt lēmumu par to, vai ir pamatoti turpmāk pagarināt vākšanas periodu. Pilnvarojumam būtu arī jāļauj Komisijai pieņemt īstenošanas aktus, lai pagarinātu vākšanas periodu jaunas sabiedrības veselības krīzes gadījumā, kas saistīta ar jaunu Covid-19 uzliesmojumu, ar nosacījumu, ka vismaz ceturtā daļa dalībvalstu vai vairākas dalībvalstis, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, ir veikušas pasākumus, kuriem varētu būt tāda pati ietekme.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)
Komisija informē organizatorus un dalībvalstis par piešķirto pagarinājumu katrai attiecīgajai iniciatīvai un publicē savu lēmumu tiešsaistes reģistrā, kas minēts Regulas (ES) 2019/788 4. panta 3. punktā. Tā arī publicē visu šādu iniciatīvu sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, norādot jauno vākšanas periodu attiecībā uz katru iniciatīvu.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. daļa
2)  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai pagarinātu 1. punktā minētos iniciatīvu maksimālos vākšanas periodus, ja lielākā daļa dalībvalstu vai vairākas dalībvalstis, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, pēc 2020. gada 11. septembra turpina piemērot pasākumus, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, kas būtiski kavē organizatoru iespēju vākt paziņojumus par atbalstu papīra formātā un informēt sabiedrību par to īstenotajām iniciatīvām.
2)  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai pagarinātu 1. punktā minētos iniciatīvu maksimālos vākšanas periodus, ja vismaz ceturtā daļa dalībvalstu vai vairākas dalībvalstis, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, pēc 2020. gada 11. septembra turpina piemērot pasākumus, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, kas būtiski kavē organizatoru iespēju vākt paziņojumus par atbalstu papīra formātā un informēt sabiedrību par to īstenotajām iniciatīvām.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2. daļa
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai pagarinātu to maksimālo vākšanas periodu iniciatīvām, attiecībā uz kurām vākšana notiek brīdī, kad notiek jauns Covid-19 uzliesmojums, kā dēļ lielākajai daļai dalībvalstu vai vairākām dalībvalstīm, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, jāpiemēro pasākumi, kas ietekmē minēto iniciatīvu organizatorus tādā pašā apmērā.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai pagarinātu to maksimālo vākšanas periodu iniciatīvām, attiecībā uz kurām vākšana notiek brīdī, kad notiek jauns Covid-19 uzliesmojums, ja vismaz ceturtā daļa dalībvalstu vai vairākas dalībvalstis, kuras pārstāv vairāk nekā 35 % Savienības iedzīvotāju, piemēro pasākumus, kas ietekmē minēto iniciatīvu organizatorus tādā pašā apmērā.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 3. daļa
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru, un tajos norāda attiecīgās iniciatīvas un ar tām saistītā vākšanas perioda jauno beigu datumu.
Pirmajā un otrajā daļā minētajos īstenošanas aktos norāda iniciatīvas, attiecībā uz kurām vākšanas periods tiek pagarināts, ar tām saistītā vākšanas perioda jauno beigu datumu un piektajā daļā minētā novērtējuma rezultātus.
Šajā punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā norādīto konsultēšanās procedūru.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 5. daļa
Lai novērtētu, vai pirmajā un otrajā daļā minētā prasība ir izpildīta, dalībvalstis pēc pieprasījuma sniedz Komisijai informāciju par pasākumiem, ko tās ir veikušas vai plāno veikt, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju.
Dalībvalstis pēc pieprasījuma sniedz Komisijai informāciju par pasākumiem, ko tās ir veikušas vai plāno veikt, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju vai reaģējot uz jaunu Covid-19 uzliesmojumu.
Lai novērtētu, vai pirmajā un otrajā daļā minētās prasības ir izpildītas, Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka sīki izstrādātus kritērijus šādam novērtējumam.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
(1)  Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/788 14. panta 2. punkta un 15. panta 1. punkta, ja Eiropas Parlaments vai Komisija kopš 2020. gada 11. marta ir saskārušies ar grūtībām, rīkojot atklātu uzklausīšanu vai sanāksmi ar organizatoriem, jo dalībvalsts, kurā minētās iestādes plāno rīkot uzklausīšanu vai sanāksmi, ir veikusi pasākumus, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, tās rīko uzklausīšanu vai sanāksmi, tiklīdz to ļauj sabiedrības veselības situācija attiecīgajā dalībvalstī.
(1)  Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/788 14. panta 2. punkta un 15. panta 1. punkta, ja Eiropas Parlaments vai Komisija kopš 2020. gada 11. marta ir saskārušies ar grūtībām, rīkojot atklātu uzklausīšanu vai sanāksmi ar organizatoriem, jo dalībvalsts, kurā minētās iestādes plāno rīkot uzklausīšanu vai sanāksmi, ir veikusi pasākumus, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, tās rīko uzklausīšanu vai sanāksmi, tiklīdz to ļauj sabiedrības veselības situācija attiecīgajā dalībvalstī vai — ja organizatori piekrīt attālināti piedalīties uzklausīšanā vai sanāksmē — tiklīdz tie spēj vienoties ar iestādēm par minētajam paredzētu datumu.

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika