Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 164kWORD 48k
Piątek, 19 czerwca 2020 r. - Bruksela
Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19
P9_TA(2020)0172

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 19 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczgo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że epidemia COVID-19 stała się światową pandemią. Skutki tej pandemii dotknęły państwa członkowskie w dramatyczny i wyjątkowy sposób. Państwa członkowskie wdrożyły szereg środków ograniczających mających na celu zatrzymanie lub spowolnienie przenoszenia COVID-19, w tym środki izolacji ograniczające swobodny przepływ ich obywateli, zakaz imprez publicznych oraz zamknięcie sklepów, restauracji i szkół. Środki te doprowadziły do niemalże całkowitego zamrożenia życia publicznego w prawie wszystkich państwach członkowskich.
(1)  W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że epidemia COVID-19 stała się światową pandemią. Skutki tej pandemii dotknęły państwa członkowskie w dramatyczny i wyjątkowy sposób. Państwa członkowskie wdrożyły szereg środków ograniczających mających na celu zatrzymanie lub spowolnienie przenoszenia COVID-19, w tym środki izolacji ograniczające swobodny przepływ ich obywateli, zakaz imprez publicznych oraz zamknięcie sklepów, restauracji i szkół. Środki te doprowadziły do zamrożenia życia publicznego w prawie wszystkich państwach członkowskich.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Państwa członkowskie wskazały, że będą jedynie stopniowo zmniejszać poziom ograniczeń wprowadzonych za pomocą środków w odpowiedzi na pandemię COVID-19, aby monitorować i kontrolować sytuację w zakresie zdrowia publicznego. W związku z tym należy przedłużyć okres zbierania deklaracji poparcia o sześć miesięcy, obejmując okres od dnia 11 marca 2020 r., kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że epidemia stała się pandemią. Przedłużenie to opiera się na założeniu, że przynajmniej w pierwszych sześciu miesiącach od dnia 11 marca 2020 r. większość państw członkowskich lub szereg państw członkowskich reprezentujących ponad 35 % ludności Unii wprowadzi środki, które znacznie ograniczą możliwości organizatorów w zakresie prowadzenia lokalnych kampanii i zbierania deklaracji poparcia w formie papierowej. W związku z tym okres zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatyw, w przypadku których w dniu 11 marca 2020 r. proces zbierania deklaracji był w toku, należy przedłużyć o sześć miesięcy. W przypadku gdy okres zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatywy rozpoczął się po dniu 11 marca, okres ten należy proporcjonalnie przedłużyć.
(6)  Państwa członkowskie wskazały, że będą jedynie stopniowo zmniejszać poziom ograniczeń wprowadzonych za pomocą środków w odpowiedzi na pandemię COVID-19, aby monitorować i kontrolować sytuację w zakresie zdrowia publicznego. W związku z tym należy przedłużyć okres zbierania deklaracji poparcia o sześć miesięcy, obejmując okres od dnia 11 marca 2020 r., kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że epidemia stała się pandemią. Przedłużenie to opiera się na założeniu, że przynajmniej w pierwszych sześciu miesiącach od dnia 11 marca 2020 r. co najmniej jedna czwarta państw członkowskich lub szereg państw członkowskich reprezentujących ponad 35 % ludności Unii wprowadzi środki, które znacznie ograniczą możliwości organizatorów w zakresie prowadzenia lokalnych kampanii i zbierania deklaracji poparcia w formie papierowej. W związku z tym okres zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatyw, w przypadku których w dniu 11 marca 2020 r. proces zbierania deklaracji był w toku, należy przedłużyć o sześć miesięcy. W przypadku gdy okres zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatywy rozpoczął się po dniu 11 marca, okres ten należy proporcjonalnie przedłużyć.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Biorąc pod uwagę, że trudno jest przewidzieć zakończenie pandemii w Unii, należy uprawnić Komisję do przyjęcia aktów wykonawczych w celu dalszego przedłużenia okresu zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatyw, w przypadku których w dniu 11 września 2020 r. okres zbierania deklaracji będzie nadal trwał, w przypadkach gdy w dalszym ciągu będą występowały wyjątkowe okoliczności wynikające z pandemii COVID-19. Przewidziane w niniejszym rozporządzeniu przedłużenie okresu zbierania deklaracji o sześć miesięcy powinno zapewnić Komisji wystarczająco dużo czasu, aby mogła podjąć decyzję, czy dalsze przedłużenie okresu zbierania deklaracji jest uzasadnione. Uprawnienie to powinno również umożliwić Komisji przyjęcie aktów wykonawczych w celu przedłużenia okresu zbierania deklaracji w razie nowego kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego związanego z nowym wybuchem pandemii COVID-19 w przypadku wdrożenia środków, które mogą mieć taki sam skutek, przez większość państw członkowskich lub szereg państw członkowskich reprezentujących ponad 35 % ludności Unii.
(7)  Biorąc pod uwagę, że trudno jest przewidzieć zakończenie pandemii w Unii, należy uprawnić Komisję do przyjęcia aktów wykonawczych w celu dalszego przedłużenia okresu zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatyw, w przypadku których w dniu 11 września 2020 r. okres zbierania deklaracji będzie nadal trwał, w przypadkach gdy w dalszym ciągu będą występowały wyjątkowe okoliczności wynikające z pandemii COVID-19. Przewidziane w niniejszym rozporządzeniu przedłużenie okresu zbierania deklaracji o sześć miesięcy powinno zapewnić Komisji wystarczająco dużo czasu, aby mogła podjąć decyzję, czy dalsze przedłużenie okresu zbierania deklaracji jest uzasadnione. Uprawnienie to powinno również umożliwić Komisji przyjęcie aktów wykonawczych w celu przedłużenia okresu zbierania deklaracji w razie nowego kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego związanego z nowym wybuchem pandemii COVID-19 w przypadku wdrożenia środków, które mogą mieć taki sam skutek, przez co najmniej jedną czwartą państw członkowskich lub szereg państw członkowskich reprezentujących ponad 35 % ludności Unii.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 - akapit 2 a (nowy)
Komisja informuje organizatorów i państwa członkowskie o przedłużeniu terminów w odniesieniu do każdej inicjatywy, której to dotyczy, i publikuje swoją decyzję w rejestrze online, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/788. Ponadto Komisja publikuje wykaz wszystkich takich inicjatyw oraz nowy okres zbierania deklaracji w odniesieniu do każdej inicjatywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – akapit 1
2)  Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu przedłużenia maksymalnych okresów zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatyw, o których mowa w ust. 1, jeżeli po dniu 11 września 2020 r. większość państw członkowskich lub szereg państw członkowskich reprezentujących ponad 35 % ludności Unii będzie w dalszym ciągu stosować środki w odpowiedzi na pandemię COVID-19, które znacznie utrudniają organizatorom zbieranie deklaracji poparcia w formie papierowej i informowanie opinii publicznej o ich realizowanych obecnie inicjatywach.
2)  Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu przedłużenia maksymalnych okresów zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatyw, o których mowa w ust. 1, jeżeli po dniu 11 września 2020 r. co najmniej jedna czwarta państw członkowskich lub szereg państw członkowskich reprezentujących ponad 35 % ludności Unii będzie w dalszym ciągu stosować środki w odpowiedzi na pandemię COVID-19, które znacznie utrudniają organizatorom zbieranie deklaracji poparcia w formie papierowej i informowanie opinii publicznej o ich realizowanych obecnie inicjatywach.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit 2
Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu przedłużenia maksymalnego okresu zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatyw, w przypadku których proces zbierania deklaracji w chwili wystąpienia nowego ogniska COVID-19 byłby w toku, co wymaga od większości państw członkowskich lub pewnej liczby państw członkowskich reprezentujących ponad 35 % ludności Unii zastosowania środków, które w takim samym stopniu dotyczą organizatorów tych inicjatyw.
Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu przedłużenia maksymalnego okresu zbierania deklaracji w odniesieniu do inicjatyw, w przypadku których proces zbierania deklaracji w chwili wystąpienia nowego ogniska COVID-19 byłby w toku, w przypadku gdy co najmniej jedna czwarta państw członkowskich lub kilka państw członkowskich reprezentujących ponad 35 % ludności Unii stosuje środki, które w takim samym stopniu dotyczą organizatorów tych inicjatyw.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit 3
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 6 ust. 2, i określa się w nich, których inicjatyw dotyczą, oraz wskazuje nową datę końcową okresu zbierania odnoszących się do nich deklaracji.
Akty wykonawcze, o których mowa w akapitach pierwszym i drugim, określają inicjatywy, w odniesieniu do których okres zbierania został przedłużony, nową datę zakończenia ich okresu zbierania i wyniki oceny, o której mowa w akapicie piątym.
Akty wykonawcze, o których mowa w niniejszym ustępie, przyjmowane są zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 6 ust. 2.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit 5
Do celów oceny, czy wymóg określony w akapitach pierwszym i drugim jest spełniony, państwa członkowskie dostarczają Komisji, na jej wniosek, informacje o środkach, które zastosowały lub zamierzają zastosować w odpowiedzi na pandemię COVID-19.
Państwa członkowskie dostarczają Komisji, na jej wniosek, informacje o środkach, które podjęły lub zamierzają podjąć w związku z pandemią COVID-19 lub w odpowiedzi na pojawienie się nowego ogniska COVID-19.
Do celów oceny, czy wymogi określone w akapitach pierwszym i drugim są spełnione, Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające szczegółowe kryteria takiej oceny.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1)  Niezależnie od przepisów art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/788, w przypadku gdy od dnia 11 marca 2020 r. Parlament Europejski lub Komisja napotkają trudności odpowiednio w organizacji wysłuchania publicznego lub spotkania z organizatorami z powodu środków wdrożonych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 przez państwo członkowskie, w którym instytucje te zamierzają zorganizować wysłuchanie lub spotkanie, organizują one odnośne wysłuchanie lub spotkanie, gdy tylko sytuacja w zakresie zdrowia publicznego w danym państwie członkowskim to umożliwi.
1)  Niezależnie od przepisów art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/788, w przypadku gdy od dnia 11 marca 2020 r. Parlament Europejski lub Komisja napotkają trudności odpowiednio w organizacji wysłuchania publicznego lub spotkania z organizatorami z powodu środków wdrożonych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 przez państwo członkowskie, w którym instytucje te zamierzają zorganizować wysłuchanie lub spotkanie, organizują one odnośne wysłuchanie lub spotkanie, gdy tylko sytuacja w zakresie zdrowia publicznego w danym państwie członkowskim to umożliwi, lub, w przypadku gdy organizatorzy wyrażą zgodę na zdalne uczestnictwo w przesłuchaniu lub posiedzeniu, gdy tylko będą w stanie uzgodnić z instytucjami datę takiego uczestnictwa.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności