Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 164kWORD 47k
Piatok, 19. júna 2020 - Brusel
Európska iniciatíva občanov: dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19
P9_TA(2020)0172

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 19. júna 2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania uvedené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Svetová zdravotnícka organizácia 11. marca 2020 oznámila, že šírenie ochorenia COVID-19 sa stalo celosvetovou pandémiou. Dôsledky tejto pandémie dramaticky a mimoriadne zasiahli členské štáty. Tie prijali sériu reštriktívnych opatrení na zastavenie alebo spomalenie prenosu ochorenia COVID-19 vrátane opatrení na obmedzenie voľného pohybu občanov, zákazu verejných podujatí a zatvorenia obchodov, reštaurácií a škôl. Tieto opatrenia viedli k takmer úplnému zastaveniu verejného života skoro vo všetkých členských štátoch.
(1)  Svetová zdravotnícka organizácia 11. marca 2020 oznámila, že šírenie ochorenia COVID-19 sa stalo celosvetovou pandémiou. Dôsledky tejto pandémie dramaticky a mimoriadne zasiahli členské štáty. Tie prijali sériu reštriktívnych opatrení na zastavenie alebo spomalenie prenosu ochorenia COVID-19 vrátane opatrení na obmedzenie voľného pohybu občanov, zákazu verejných podujatí a zatvorenia obchodov, reštaurácií a škôl. Tieto opatrenia viedli k úplnému zastaveniu verejného života skoro vo všetkých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Členské štáty uviedli, že budú iba postupne znižovať úroveň obmedzení zavedených opatreniami v reakcii na pandémiu COVID-19 s cieľom monitorovať a kontrolovať situáciu v oblasti verejného zdravia. Predĺženie lehoty na zber vyhlásení o podpore o šesť mesiacov, ktoré sa vzťahuje na obdobie začínajúce 11. marca 2020, keď Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že šírenie ochorenia sa stalo celosvetovou pandémiou, je preto vhodné. Toto predĺženie je založené na predpoklade, že prinajmenšom počas prvých šiestich mesiacov od 11. marca 2020 bude mať väčšina členských štátov alebo viaceré členské štáty, ktoré predstavujú viac ako 35 % obyvateľstva Únie, zavedené opatrenia podstatne obmedzujúce možnosti organizátorov pri vedení miestnych kampaní a pri zbieraní vyhlásení o podpore v papierovej forme. Lehota na zber vyhlásení v prípade iniciatív, v rámci ktorých zber vyhlásení už prebiehal 11. marca 2020, by sa preto mala predĺžiť o šesť mesiacov. V prípade, že sa lehota na zber vyhlásení v rámci iniciatívy začala po 11. marci, táto lehota by sa mala proporcionálne predĺžiť.
(6)  Členské štáty uviedli, že budú iba postupne znižovať úroveň obmedzení zavedených opatreniami v reakcii na pandémiu COVID-19 s cieľom monitorovať a kontrolovať situáciu v oblasti verejného zdravia. Predĺženie lehoty na zber vyhlásení o podpore o šesť mesiacov, ktoré sa vzťahuje na obdobie začínajúce 11. marca 2020, keď Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že šírenie ochorenia sa stalo celosvetovou pandémiou, je preto vhodné. Toto predĺženie je založené na predpoklade, že prinajmenšom počas prvých šiestich mesiacov od 11. marca 2020 bude mať aspoň štvrtina členských štátov alebo viaceré členské štáty, ktoré predstavujú viac ako 35 % obyvateľstva Únie, zavedené opatrenia podstatne obmedzujúce možnosti organizátorov pri vedení miestnych kampaní a pri zbieraní vyhlásení o podpore v papierovej forme. Lehota na zber vyhlásení v prípade iniciatív, v rámci ktorých zber vyhlásení už prebiehal 11. marca 2020, by sa preto mala predĺžiť o šesť mesiacov. V prípade, že sa lehota na zber vyhlásení v rámci iniciatívy začala po 11. marci, táto lehota by sa mala proporcionálne predĺžiť.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Vzhľadom na skutočnosť, že koniec pandémie v Únii je ťažké predvídať, je vhodné splnomocniť Komisiu na prijímanie vykonávacích aktov v záujme ďalšieho predĺženia lehoty na zber vyhlásení, pokiaľ ide o iniciatívy, v rámci ktorých bude 11. septembra 2020 stále prebiehať zber vyhlásení v prípadoch pretrvávajúcich mimoriadnych okolností vyplývajúcich z pandémie COVID-19. Predĺženie lehoty na zber vyhlásení o šesť mesiacov, ktoré sa stanovuje v tomto nariadení, by malo poskytnúť Komisii dostatočný čas na rozhodnutie, či je ďalšie predĺženie lehoty na zber vyhlásení odôvodnené. Uvedené splnomocnenie by okrem toho malo Komisii umožniť prijatie vykonávacích aktov s cieľom predĺžiť lehotu na zber vyhlásení aj v prípade novej krízy v oblasti verejného zdravia spojenej s novým vypuknutím ochorenia COVID-19, ak sa vo väčšine členských štátov alebo vo viacerých členských štátoch, ktoré predstavujú viac ako 35 % obyvateľstva Únie, zavedú opatrenia s pravdepodobne rovnakými účinkami.
(7)  Vzhľadom na skutočnosť, že koniec pandémie v Únii je ťažké predvídať, je vhodné splnomocniť Komisiu na prijímanie vykonávacích aktov v záujme ďalšieho predĺženia lehoty na zber vyhlásení, pokiaľ ide o iniciatívy, v rámci ktorých bude 11. septembra 2020 stále prebiehať zber vyhlásení v prípadoch pretrvávajúcich mimoriadnych okolností vyplývajúcich z pandémie COVID-19. Predĺženie lehoty na zber vyhlásení o šesť mesiacov, ktoré sa stanovuje v tomto nariadení, by malo poskytnúť Komisii dostatočný čas na rozhodnutie, či je ďalšie predĺženie lehoty na zber vyhlásení odôvodnené. Uvedené splnomocnenie by okrem toho malo Komisii umožniť prijatie vykonávacích aktov s cieľom predĺžiť lehotu na zber vyhlásení aj v prípade novej krízy v oblasti verejného zdravia spojenej s novým vypuknutím ochorenia COVID-19, za predpokladu, že sa aspoň v štvrtine členských štátov alebo vo viacerých členských štátoch, ktoré predstavujú viac ako 35 % obyvateľstva Únie, zavedú opatrenia s pravdepodobne rovnakými účinkami.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Komisia informuje organizátorov a členské štáty o povolených predĺženiach týkajúcich sa každej dotknutej iniciatívy a svoje rozhodnutie zverejní v online registri uvedenom v článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/788. Uverejní aj zoznam všetkých takýchto iniciatív a novú lehotu na zber pre každú iniciatívu v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1
(2)  Komisia môže prijať vykonávacie akty na predĺženie maximálnych lehôt na zber vyhlásení, pokiaľ ide o iniciatívy uvedené v odseku 1, ak sa vo väčšine členských štátov alebo vo viacerých členských štátoch, ktoré predstavujú viac ako 35 % obyvateľstva Únie, budú po 11. septembri 2020 naďalej uplatňovať opatrenia prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19, ktoré podstatne obmedzujú možnosti organizátorov pri zbieraní vyhlásení o podpore v papierovej forme a pri informovaní verejnosti o prebiehajúcich iniciatívach.
(2)  Komisia môže prijať vykonávacie akty na predĺženie maximálnych lehôt na zber vyhlásení, pokiaľ ide o iniciatívy uvedené v odseku 1, ak sa aspoň v štvrtine členských štátov alebo vo viacerých členských štátoch, ktoré predstavujú viac ako 35 % obyvateľstva Únie, budú po 11. septembri 2020 naďalej uplatňovať opatrenia prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19, ktoré podstatne obmedzujú možnosti organizátorov pri zbieraní vyhlásení o podpore v papierovej forme a pri informovaní verejnosti o prebiehajúcich iniciatívach.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia môže prijať vykonávacie akty na predĺženie maximálnej lehoty na zber vyhlásení, pokiaľ ide o iniciatívy, v rámci ktorých zber vyhlásení prebieha v čase nového vypuknutia ochorenia COVID-19, čo si vo väčšine členských štátov alebo vo viacerých členských štátoch, ktoré predstavujú viac ako 35 % obyvateľstva Únie, vyžaduje uplatňovanie opatrení, ktoré postihnú organizátorov týchto iniciatív v rovnakej miere.
Komisia môže prijať vykonávacie akty na predĺženie maximálnej lehoty na zber vyhlásení, pokiaľ ide o iniciatívy, v rámci ktorých zber vyhlásení prebieha v čase nového vypuknutia ochorenia COVID-19, ak sa v najmenej štvrtine členských štátov alebo vo viacerých členských štátoch, ktoré predstavujú viac ako 35 % obyvateľstva Únie, uplatňujú opatrenia, ktoré postihnú organizátorov týchto iniciatív v rovnakej miere.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 3
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 a uvedie sa v nich, ktorých iniciatív sa týkajú, ako aj nový dátum ukončenia ich lehoty na zber vyhlásení.
Vo vykonávacích aktoch uvedených v prvom a druhom pododseku sa stanovia iniciatívy, ktorých lehoty na zber vyhlásení sa predlžujú, ako aj nový dátum ukončenia ich lehoty na zber vyhlásení a výsledky posúdenia uvedeného v piatom pododseku.
Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 5
Na účely posúdenia, či je splnená požiadavka uvedená v prvom a druhom pododseku, členské štáty poskytnú Komisii na požiadanie informácie o opatreniach, ktoré prijali alebo zamýšľajú prijať v reakcii na pandémiu COVID-19.
Členské štáty poskytnú Komisii na požiadanie informácie o opatreniach, ktoré prijali alebo ktoré majú v úmysle prijať ako reakcii na pandémiu COVID-19 alebo ako reakciu na nové vypuknutie ochorenia COVID-19.
Na účely posúdenia, či sú požiadavky uvedené v prvom a druhom pododseku splnené, Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobné kritériá takéhoto posúdenia.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
(1)  Bez ohľadu na článok 14 ods. 2 a článok 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/788, ak Európsky parlament alebo Komisia narazia po 11. marci 2020 na ťažkosti s organizovaním verejného vypočutia, respektíve stretnutia s organizátormi v dôsledku opatrení prijatých v reakcii na pandémiu COVID-19 členským štátom, v ktorom tieto inštitúcie zamýšľajú zorganizovať vypočutie alebo stretnutie, zorganizujú vypočutie alebo stretnutie hneď, ako to umožní situácia v oblasti verejného zdravia v danom členskom štáte.
(1)  Bez ohľadu na článok 14 ods. 2 a článok 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/788, ak Európsky parlament alebo Komisia narazia po 11. marci 2020 na ťažkosti s organizovaním verejného vypočutia, respektíve stretnutia s organizátormi v dôsledku opatrení prijatých v reakcii na pandémiu COVID-19 členským štátom, v ktorom tieto inštitúcie zamýšľajú zorganizovať vypočutie alebo stretnutie, zorganizujú vypočutie alebo stretnutie hneď, ako to umožní situácia v oblasti verejného zdravia v danom členskom štáte, alebo hneď, ako sa organizátori dohodnú s inštitúciami na termíne konania, ak súhlasia s vypočutím alebo stretnutím na diaľku.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku.

Posledná úprava: 8. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia