Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0196/2020

Внесени текстове :

B9-0196/2020

Разисквания :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0173

Приети текстове
PDF 174kWORD 56k
Петък, 19 юни 2020 г. - Брюксел
Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
P9_TA(2020)0173B9-0196/2020

Резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2020 г. относно протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (2020/2685(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално второто тире и от четвъртото до седмото тире от преамбюла, член 2, член 3, параграф 3, втора алинея и член 6 от него,

–  като взе предвид членове 10 и 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 2, 3, 4, 5 и 21 от нея,

–  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(1),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(2),

–  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(3),

–  като взе предвид доклада за основните права от 2020 г. на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Второто изследване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз (EU-MIDIS II), публикувано през декември 2017 г. от FRA, изследванията на FRA „Being Black in the EU“ (Да си чернокож в ЕС), публикувани съответно на 23 ноември 2018 г. и 15 ноември 2019 г., както и доклада на FRA относно опита на хората от африкански произход в ЕС по отношение на случаи на расова дискриминация и расистко насилие,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г.(4),

–  като взе предвид предишните си резолюции относно расизма и омразата срещу малцинствата в света,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 март 2019 г. относно основните права на хората от африкански произход в Европа(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2019 г. относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила(6),

–  като взе предвид създаването през юни 2016 г. на Групата на ЕС на високо равнище за борба с расизма, ксенофобията и другите форми на нетърпимост,

–  като взе предвид общите политически препоръки на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта;

–  като взе предвид пресконференцията по видеовръзка със заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 2 юни 2020 г. след смъртта на Джордж Флойд,

–  като взе предвид размяната на мнения в своята подкомисия по правата на човека на 5 юни 2020 г. относно случая с Джордж Флойд,

–  като взе предвид публикацията на FRA от 5 декември 2018 г., озаглавена „Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide“ (Предотвратяване на незаконното профилиране днес и в бъдеще: наръчник),

–  като взе предвид Протокол № 12 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, забраняващ дискриминацията,

–  като взе предвид препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 19 септември 2001 г. относно Европейския кодекс за полицейска етика,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация и общите препоръки на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация,

–  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека, Мишел Башле от 28 май 2020 г., осъждащо убийството на Джордж Флойд,

–  като взе предвид изявленията относно протестите срещу системния расизъм в Съединените щати от 5 юни 2020 г. на независимите експерти на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид Декларацията и Програмата за действие от Дърбан от 2002 г. и последващите действия по нея, както и доклада на специалния докладчик на ООН по въпросите на съвременните форми на расизма, расовата дискриминация ксенофобията и свързаната с тези явления нетърпимост и борбата срещу тях;

–  като взе предвид Международното десетилетие на хората от африкански произход,

–  като взе предвид Конституцията на САЩ,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 25 май 2020 г. Джордж Флойд, 46-годишен невъоръжен афроамериканец, е задържан за предполагаемо използване на фалшива банкнота и убит в Минеаполис, Минесота, след като бял полицейски служител притиска с коляно шията му в продължение на 8 минути и 46 секунди; като има предвид, че Джордж Флойд многократно казва, че не може да диша;

Б.  като има предвид, че смъртта на Джордж Флойд заедно с ред други примери за използване на прекомерна сила и убийства от страна на полицейски служители предизвика масови демонстрации и протести срещу расизма и полицейското насилие навсякъде в САЩ, както и из целия свят;

В.  като има предвид, че след мащабните протести първоначалното обвинение срещу полицейския служител Дерек Шовин за убийство от трета степен без намерение за убиване беше заменено с обвинение в убийство от втора степен и причиняване на смърт по непредпазливост – обвинения, които водят до общо наказание лишаване от свобода за срок до 35 години; като има предвид, че трима други полицейски служители, участвали в задържането на Джордж Флойд, са били уволнени и са обвинени в помагачество и съучастничество;

Г.  като има предвид, че насилието и разрушаването на имущество няма да решат проблема с вкоренената дискриминация и следва да бъдат категорично осъдени; като има предвид, че протестиращите трябва да изразят исканията си за справедливост мирно и че полицията и другите сили за сигурност трябва да се въздържат от допълнително ескалиране на настоящата напрегната ситуация чрез използване на прекомерна сила;

Д.  като има предвид, че протестите след смъртта на Джордж Флойд имат дълга предистория, включваща протести срещу полицейското насилие и расизма в САЩ; като има предвид, че в САЩ чернокожите и цветнокожите хора съставляват до 40% от лишените от свобода, но представляват 13% от общото население; като има предвид, че процентът на смъртност при задържане от полицията в САЩ е шест пъти по-висок за чернокожите, отколкото за белите, и е три пъти по-висок за испаноезичните хора(7), като това важи и за използването на прекомерна или смъртоносна сила, при което непропорционално са потърпевши цветнокожите;

Е.  като има предвид, че е имало отделни прояви на насилие по време на протестите, включително в Минеаполис;

Ж.  като има предвид, че президентът Тръмп прибягна до националната гвардия;

З.  като има предвид, че реакцията и подстрекателската реторика, използвана от президента на САЩ, включително неговите заплахи да използва армията на САЩ, ако продължаващите протести не престанат, само засилиха протестите;

И.  като има предвид, че репортерът на CNN Омар Хименес и неговите колеги са били арестувани, докато са отразявали протеста в Минеаполис и впоследствие са били освободени след потвърждение, че са представители на медиите; като има предвид, че голям брой журналисти не са имали възможност свободно да отразяват демонстрациите, въпреки че са били поставили на видно място своите медийни акредитации, и че десетки са били нападнати от полицейските сили, а някои от тях са понесли сериозни наранявания;

Й.  като има предвид, че ЕС се ангажира да зачита свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, както и свободата на събрания и на сдружаване; като има предвид, че според съдебната практика на Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) и Съда на Европейския съюз всички ограничения на основните права трябва да зачитат принципите на законност, необходимост и пропорционалност;

К.  като има предвид, че упражняването на тези свободи, доколкото е съпроводено със задължения и отговорности, може да бъде обусловено от процедури, условия, ограничения или санкции, които са предвидени от закона и са необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност и на териториалната цялост, за предотвратяването на безредици или престъпления, за защитата на здравето и морала, както и на репутацията или правата на другите, за предотвратяване разкриването на информация, получена доверително, или за гарантиране авторитета и безпристрастността на правосъдието, както се посочва в член 10 от ЕКПЧ;

Л.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от Договора за Европейския съюз ЕС „зачита съществените функции на [държавите членки] и по-специално онези, които имат за цел да осигуряват [тяхната] териториална цялост, да поддържат обществения ред и да опазват националната сигурност“; като има предвид, че „по-специално, националната сигурност остава единствено в рамките на отговорността на всяка държава членка“;

М.  като има предвид, че след смъртта на Джордж Флойд и протестите в САЩ хиляди хора демонстрираха в европейските градове и други градове по света в подкрепа на протестите в САЩ и в знак на протест срещу расизма заедно с движението „Животът на чернокожите има значение“ (Black Lives Matter); като има предвид, че движението „Животът на чернокожите има значение“ не е ново;

Н.  като има предвид, че в някои държави – членки на ЕС, протестите засилиха движението срещу расизма, насочен срещу чернокожите и цветнокожите хора, и също така доведоха до припомняне на колониалното минало на Европа и нейната роля в трансатлантическата търговия с роби; като има предвид, че тези несправедливости и престъпления срещу човечеството следва да бъдат признати на равнището на ЕС и на национално равнище и по тях да се действа на институционално равнище и в рамките на образованието;

О.  като има предвид, че някои представители на международна общност категорично отхвърли прекомерното използване на сила, осъди насилието и расизма от всякакъв вид и призова при всички подобни инциденти да се вземат мерки бързо, ефективно и при пълно зачитане на принципите на правовата държава и правата на човека; като има предвид, че ръководителите на институциите на ЕС следва да осъждат публично и безрезервно проявите на расизъм и полицейска бруталност, които доведоха до смъртта на Джордж Флойд и на други хора;

П.  като има предвид, че демокрацията, принципите на правовата държава и основните права са ключови принципи, залегнали в правото на ЕС; като има предвид, че тези споделени принципи и ценности следва да ни обединят в борбата срещу несправедливостта, расизма и дискриминацията във всички форми;

Р.  като има предвид, че правото на равно третиране и на недискриминация е основно право, заложено в Договорите и в Хартата на основните права, и следва да бъде зачитано в пълна степен;

С.  като има предвид, че член 21, параграф 1 от Хартата на основните права гласи, че е забранена всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

Т.  като има предвид, че девизът на ЕС „Единство в многообразието“ обхваща не само националната принадлежност, а и всички горепосочени признаци;

У.  като има предвид, че расизмът създава тревога по целия свят и че навсякъде по света продължават да съществуват расистки и ксенофобски настроения;

Ф.  като има предвид, че структурният расизъм намира отражение и в социално-икономическото неравенство и бедността, като тези фактори си взаимодействат и се укрепват взаимно; като има предвид, че това е особено видимо на пазара на труда, където най-уязвимите работници са цветнокожи, но също така и в областта на жилищното настаняване и образованието; като има предвид, че действията в подкрепа на равенството и срещу структурния расизъм трябва да вървят ръка за ръка и да се разглеждат систематично;

Х.  като има предвид, че според FRA расовата дискриминация и тормозът продължават да не са рядкост в рамките на целия Европейски съюз(8); като има предвид, че расовите и етническите малцинства са обект на тормоз, насилие и изказвания, подбуждащи към омраза, както онлайн, така и офлайн; като има предвид, че расовите и етническите малцинства са подложени на структурна дискриминация в ЕС във всички области, включително жилищното настаняване, здравеопазването, заетостта и образованието;

Ц.  като има предвид, че в проучването на FRA се съобщава, че расово обособяваните групи, които са най-силно засегнати от расизма и дискриминацията в Европа въз основа на етнически или имигрантски произход, са ромите, лицата от Северна Африка и тези произхождащи от Африка на юг от Сахара(9); като има предвид, че в проучванията на FRA също така се отчитат високи равнища на дискриминация и расизъм срещу мюсюлмани(10) и евреи(11);

Ч.  като има предвид, че расистките и ксенофобските настроения се приемат от някои лица, формиращи общественото мнение, и политици в рамките на целия ЕС, като така се насърчава социален климат, който предоставя благоприятни условия за развитие на расизъм, дискриминация и престъпления от омраза; като има предвид, че този климат допълнително се подхранва от популистки и екстремистки движения, които се опитват да разделят нашите общества; като има предвид, че тези действия са в противоречие с общите европейски ценности, които всички държави членки са се ангажирали да подкрепят;

Ш.  като има предвид, че работата на полицейските и правоприлагащите органи има за цел да защитава сигурността на хората в ЕС и да ги предпазва от престъпления, тероризъм и незаконни дейности или действия, както и да прилага закона, понякога в трудни обстоятелства; като има предвид, че полицейските служители често излагат живота си на риск в защита на хората;

Щ.  като има предвид, че расизъм, дискриминация и прекомерна и смъртоносна употреба на сила от страна на полицията съществуват и в рамките на ЕС; като има предвид, че правоприлагащите органи в няколко държави членки бяха критикувани за използването на прекомерна сила; като има предвид, че когато полицията или други държавни служители се противопоставят на дадено лице, използването на физическа сила, която не е била строго наложителна поради поведението на самото лице, уронва човешкото достойнство и е по принцип нарушение на правото, установено в член 3 от Европейската конвенция за правата на човека(12); като има предвид, че несъразмерното използване на сила следва да бъде категорично осъдено;

АА.  като има предвид, че FRA докладва, че чернокожите и цветнокожите в ЕС срещат расово и дискриминационно профилиране; като има предвид, че една четвърт от всички лица от африкански произход, участвали в изследване на FRA, са били спирани от полицията през петте години преди изследването и от тях 41% са окачествили най-неотдавнашното спиране като случай на расово профилиране(13);

АБ.  като има предвид, че по-голямата част (63%) от жертвите на расистки физически нападения от страна на полицията не са сигнализирали за инцидента, защото са сметнали, че подобен сигнал не би променил нищо (34%), или защото не вярват на полицията или се страхуват от нея (28%)(14); като има предвид, че е необходимо да се гарантира защитата и достъпът до правосъдие за жертвите на полицейско насилие;

АВ.  като има предвид, че в годишния доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) относно престъпленията от омраза се констатира, че въпреки че хората от африкански произход често са обект на расистко насилие, в много държави липсва правна помощ и финансова подкрепа за жертвите, които се възстановяват от насилствени нападения;

АГ.  като има предвид, че институциите на ЕС трябва да предприемат конкретни стъпки за справяне със структурния расизъм, дискриминацията и недостатъчното представителство на расови и етнически малцинствени групи в рамките на своите структури;

АД.  като има предвид, че борбата срещу расизма и дискриминацията в нашите общества трябва да бъде засилена, а отговорността за нея да бъде споделена; като има предвид, че Европейският съюз трябва спешно да обмисли и да поеме ангажимент за преодоляване на структурния расизъм и дискриминацията, пред които са изправени много малцинствени групи;

1.  подкрепя мотото на движението Black Lives Matter: животът на чернокожите хора има значение;

2.  остро осъжда ужасната смърт на Джордж Флойд в САЩ, както и всички подобни убийства навсякъде по света; изказва съболезнования на роднините и приятелите на Джордж Флойд и на тези на всички жертви; настоятелно призовава органите да разследват старателно този и подобните му случаи и да подведат виновниците под съдебна отговорност;

3.  категорично осъжда всички форми на расизъм, омраза и насилие, а също и всякакви физически и словесни нападки, насочени към хора от определена раса или етнически произход, религия или убеждения или националност, както в публичната, така и в частната сфера; припомня, че в нашите общества няма място за расизъм и дискриминация; призовава Комисията, Европейския съвет и Съвета да заемат непоколебима и решителна позиция срещу расизма, насилието и несправедливостта в Европа;

4.  призовава правителството и органите на САЩ да предприемат решителни стъпки за справяне със структурния расизъм и неравенството в страната, които намират израз в полицейското насилие; осъжда бруталните полицейски действия срещу мирни демонстранти и журналисти в САЩ и изразява дълбокото си съжаление от заплахата на президента на САЩ да мобилизира армията;

5.  подкрепя масовите протести срещу расизма и дискриминацията, избухнали в европейските столици и градове по цял свят след смъртта на Джордж Флойд; подчертава призива на протестиращите да се вземе позиция срещу потисничеството и структурния расизъм в Европа; изразява своите солидарност, уважение и подкрепа за мирните протести и счита, че нашите общества трябва да сложат край на структурния расизъм и на неравенството; припомня залегналото в международните договори право на всеки човек на мирен протест; осъжда възникналите отделни прояви на насилие;

6.  осъжда доктрината за превъзходство на бялата раса във всичките ѝ форми, включително използването на лозунги, които целят да подкопаят или накърнят движението „Животът на чернокожите има значение“ и да размият неговата значимост;

7.  осъжда случаите на плячкосване, палежи, вандализъм и разрушаване на обществена и частна собственост, причинени от някои демонстранти, склонни към насилие; осъжда екстремистките и антидемократичните сили, които умишлено злоупотребяват с мирните протести, за да влошат конфликтите с намерението за разпространение на безредици и анархия;

8.  призовава всички лидери и граждани да не допускат отстъпление от ценностите и да засилят насърчаването на правата на човека, демокрацията, равенството пред закона и свободните и независими медии; осъжда изявленията и действията на лидери, които целят да подкопаят тези ценности и да разширят разделението в нашите общества; отбелязва, че тези ценности са общи и основополагащи както за ЕС, така и за САЩ, а също и за трансатлантическото сътрудничество между нас; подчертава значението на по-тясното междупарламентарно сътрудничество чрез Tрансатлантическия диалог между законодателите, с цел обмена на мнения и най-добри практики по време на предстоящата им среща и определяне на правните средства за борба със структурния расизъм и за защита на правата на човека;

9.  призовава за по-тясно многостранно сътрудничество в борбата с расизма и дискриминацията; призовава Комисията да поддържа тясна връзка с международни участници като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), ООН, Африканския съюз и Съвета на Европа, както и с други международни партньори, с цел борба срещу расизма на международно равнище; приветства искането на 54 африкански държави за неотложен дебат в Съвета на ООН по правата на човека, предвиден за 17 юни 2020 г., във връзка с „настоящите нарушения на правата на човека на расова основа, системния расизъм, полицейското насилие и насилието срещу мирни протести“;

10.  призовава институциите, органите и агенциите на ЕС и държавите членки решително и публично да осъждат несъразмерното използване на сила и расистките течения в правоприлагането, независимо дали те се наблюдават в ЕС, в САЩ или по света;

11.  счита, че борбата срещу расизма е хоризонтален въпрос и че тя следва да бъде взета предвид във всички области на политиката на Съюза; припомня, че всички граждани следва да бъдат защитени от подобна неравнопоставеност в качеството им както на отделни лица, така и на групи, включително чрез положителни мерки за насърчаване и пълно и равностойно упражняване на техните права;

12.  припомня своята резолюция от 26 март 2019 г. относно основните права на хората с африкански произход и настоятелно призовава ЕС и държавите членки да я прилагат;

13.  изразява дълбока загриженост във връзка със съобщените случаи на десен екстремизъм сред силите за сигурност, разкрити в ЕС през последните години(15);

14.  призовава институциите на ЕС и държавите членки официално да признаят несправедливостите и престъпленията срещу човечеството, извършени в миналото срещу чернокожите и цветнокожите хора и ромите; обявява, че робството е престъпление срещу човечеството и призовава 2 декември да бъде обявен за Европейски ден, посветен на премахването на търговията с роби; насърчава държавите членки да включат историята на чернокожите и цветнокожите хора и ромите в училищните си програми;

15.  отново подчертава решаващата роля на образованието за разрушаване на предразсъдъците и стереотипите и за насърчаване на толерантността, разбирателството и многообразието и припомня, че образованието е ключов инструмент за ликвидиране на структурната дискриминация и расизма в нашите общества;

16.  призовава държавите членки да осъдят расистките и афрофобските традиции, например практиките да се оцветяват лица в черно, и да се въздържат от тях;

17.  приканва лидерите на ЕС да организират в близко бъдеще европейска среща на високо равнище срещу расизма за борбата със структурната дискриминация в Европа; настоятелно призовава Комисията да представи всеобхватна стратегия срещу расизма и дискриминацията и рамка на ЕС за национални планове за действие срещу расизма със специален компонент относно борбата срещу тези явления в правоприлагащите служби, като същевременно се възприеме междусекторен подход; настоятелно призовава Съвета да създаде специализиран състав на Съвета за равенство; призовава институциите на ЕС да създадат междуинституционална работна група за борба с расизма и дискриминацията на равнището на ЕС;

18.  призовава държавите членки да насърчават политики за борба с дискриминацията във всички области и да разработят национални планове за действие срещу расизма, които да обхващат области като образованието, жилищното настаняване, здравеопазването, заетостта, полицейската дейност, социалните услуги, правосъдната система и политическото участие и представителство, в тясно сътрудничество с гражданското общество и съответните общности;

19.  изисква всички политики за борба с дискриминацията да имат междусекторен и основан на пола подход с цел справяне с множествената дискриминация;

20.  настоятелно призовава държавите членки да засилят мерките за увеличаване на многообразието в рамките на полицейските сили и да създадат рамки за диалог и сътрудничество между полицията и общностите;

21.  спешно призовава за борба с дискриминацията на всички основания в ЕС и съответно призовава Съвета незабавно да възобнови и завърши преговорите по хоризонталната директива относно недискриминацията, които са блокирани от момента на предложението на Комисията през 2008 г. до днес;

22.  осъжда всички видове инциденти, свързани с престъпления от омраза и с изказвания, подбуждащи към омраза, както офлайн, така и онлайн, които се случват ежедневно в ЕС, и припомня, че расистките и ксенофобски изказвания не попадат в обхвата на свободата на изразяване;

23.  настоява държавите членки да прилагат и правилно да изпълняват Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, по-специално като разследват мотива за пристрастност при престъпления въз основа на раса, национален или етнически произход и като гарантират, че престъпленията от омраза се регистрират, разследват, преследват по съдебен път и наказват; освен това призовава Комисията да преразгледа и при целесъобразност да преработи рамковото решение и неговото прилагане и да предприеме действия срещу държавите членки, които не го прилагат в пълна степен;

24.  припомня на държавите членки, че следва да се създадат независими механизми за жалби, свързани с полицията, които да разследват случаи на полицейски нарушения и злоупотреби; подчертава, че демократичната полицейска дейност изисква полицията да отговаря за своите действия пред закона, пред публичните органи и пред цялата общност, на която служи; счита, че основното изискване за отчетност е поддържането на ефективни и ефикасни инструменти за надзор;

25.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат стъпки за събиране на допълнителни данни, разбити по раса и етнически произход (както е определено в Директивата на ЕС за равенството между расите), които са доброволни и анонимни; счита, че ако се събират данни относно етническата дискриминация и престъпленията от омраза, то това следва да става единствено с цел идентифициране на корените на расистките и дискриминационните действия и реторика и борбата с тях в съответствие със съответните национални правни рамки и законодателството на ЕС за защита на данните;

26.  отбелязва, че Комисията ще представи първия от своите годишни доклади относно принципите на правовата държава, с ограничен обхват; отново повтаря призива на Европейския парламент за всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, който следва да включва наблюдение на положението по отношение на расизма и дискриминацията във всички държави — членки на ЕС;

27.  осъжда расовото и етническото профилиране, използвано от полицейските и правоприлагащите органи, и счита, че силите на полицията и правоприлагащите органи трябва да дават пример за антирасизъм и антидискриминация; призовава ЕС и държавите членки да разработят политики и мерки за справяне с дискриминацията и да сложат край на расовото и етническото профилиране във всички форми на правоприлагане, мерки за борба с тероризма и имиграционни проверки; подчертава по-специално, че новите технологии, използвани от правоприлагащите органи, трябва да бъдат проектирани и използвани по такъв начин, че да не създават рискове от дискриминация спрямо расовите и етническите малцинства; предлага действия за засилване на обучението на полицейските и правоприлагащите органи върху стратегиите за борба с расизма и дискриминацията, както и за предотвратяване, идентифициране и реагиране на профилирането на расова основа; призовава държавите членки да не оставят случаите на полицейско насилие и злоупотреби безнаказани и да ги разследват надлежно, да ги преследват и санкционират по подходящ начин;

28.  осъжда прибягването до насилствени и непропорционални интервенции от страна на държавните органи; насърчава съответните органи да гарантират прозрачно, безпристрастно, независимо и ефективно разследване, когато има подозрения или твърдения за използването на несъразмерна сила; припомня, че правоприлагащите органи трябва винаги да носят отговорност за изпълнението на задълженията си и спазването на съответните правни и оперативни рамки, по-специално основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелно оръжие от страна на правоприлагащите органи;

29.  призовава държавите членки да гарантират, че използването на сила от правоприлагащите органи е винаги законосъобразно, съразмерно, необходимо, служи само като крайна мярка и запазва човешкия живот и физическата неприкосновеност; отбелязва, че прекомерното използване на сила срещу тълпа от хора противоречи на принципа на пропорционалност;

30.  припомня правото на гражданите да записват сцени на полицейско насилие, което може да се използва като доказателство, и това че хората никога не следва да бъдат заплашвани от полицията или от отговорния орган, когато правят запис, нито да бъдат задължавани да унищожават доказателства или да бъдат лишавани от своето имущество, за да им се попречи да дадат показания;

31.  призовава Комисията да създаде независима експертна група със задача да разработи Кодекс на ЕС за полицейска етика, който да предоставя принципи и насоки за целите, изпълнението на задачите, надзора и контрола на полицията в демократичните общества, ръководени от принципите на върховенството на закона, които могат да подпомогнат и полицейските сили в ежедневната им работа за правилното прилагане на забраната на расизма, дискриминацията и етническото профилиране;

32.  подчертава, че свободата на печата е основен стълб на всяка демокрация; отбелязва важната роля на журналистите и на фотожурналистите при отразяването на случаи на непропорционално насилие и осъжда всички случаи, в които те са били целенасочено нападани;

33.  призовава съответните агенции на ЕС, включително Агенцията на Европейския съюз за основните права, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и Европейската агенция за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), в рамките на съответните им мандати, да увеличат усилията си за борба с расизма и дискриминацията;

34.  призовава за сериозен ангажимент за финансиране в следващата МФР на борбата с расизма и дискриминацията; изразява съжаление, че предложената сума за функция „Правосъдие, права и ценности“ беше значително намалена в преразгледаните предложения за многогодишна финансова рамка на Комисията; призовава Комисията да отговори ефективно на загрижеността относно все по-свиващото се пространство за независимо гражданско общество в някои държави членки; припомня, че е важно да се осигури подходящо финансиране в подкрепа на дейности на гражданското общество, свързани с борбата с расизма и дискриминацията;

35.  подчертава, че субектите, които извършват дискриминационни действия срещу расово обособяваните общности, вземат решения или прилагат мерки за тази цел, следва да не бъдат допустими за финансиране чрез бюджета на Съюза;

36.  осъжда факта, че екстремистките и ксенофобските политически сили по цял свят все по-често си служат с изопачаване на историческите, статистическите и научните факти и използват символи и реторика, които възпроизвеждат аспекти на тоталитарната пропаганда, включително расизъм, антисемитизъм и омраза към малцинствата;

37.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Организацията на обединените нации, на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация, както и на Конгреса на САЩ.

(1) OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(2) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
(3) OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0032.
(5) Приети текстове, P8_TA(2019)0239.
(6) Приети текстове, P8_TA(2019)0127.
(7) https://www.ncbi.nih.gov/pmc/articles/PMC5559881/
(8) https:// fra.europa.eu/en/news/2019/rising-inequalities-and-harassment-fundamental-rights-protection-falters
(9) https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/
(10) https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-muslims-selected
(11) https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
(12) Решение на ЕСПЧ от 17 април 2012 г. по дело Ризванов/Азербайджан, точка 49.
(13) FRA, „Second European Union Minorities and Discrimination Survey: Being black in the EU“ (Второ изследване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз: Да си чернокож в ЕС), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c046fe4f-388-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
(14) FRA, „Второ изследване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз: Да бъдеш чернокож в ЕС“, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c046fe4f-f388-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
(15) https://www.dw.com/en/germany-over-500-right-wing-extremists-suspected-in-bundeswehr/a-52152558

Последно осъвременяване: 8 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност