Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0169/2020

Forhandlinger :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Afstemninger :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0174

Vedtagne tekster
PDF 145kWORD 51k
Fredag den 19. juni 2020 - Bruxelles
Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi
P9_TA(2020)0174RC-B9-0169/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2020 om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi (2020/2665(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger af 18. juli 2019 om situationen i Hongkong(1), af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina(2) og af 4. februar 2016 om sagen om de forsvundne forlæggere i Hongkong(3) og til sine tidligere henstillinger vedrørende Hongkong, navnlig henstillingen af 13. december 2017 om Hongkong, 20 år efter overdragelsen(4),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina, navnlig beslutningen af 12. september 2018(5) og af 16. december 2015(6)om forbindelserne mellem EU og Kina,

–  der henviser til Kinas Nationale Folkekongres' vedtagelse den 28. maj 2020 af en resolution om den nationale sikkerhedslov for Hongkong,

–  der henviser til erklæringer afgivet af næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på vegne af Den Europæiske Union den 22. og 29. maj 2020,

–  der henviser til den fælles erklæring af 9. april 2019 fra det 21. topmøde mellem EU og Kina,

–  der henviser til forfatningen for Det Særlige Administrative Område Hongkong (HKSAR), der blev vedtaget den 4. april 1990 og trådte i kraft den 1. juli 1997,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og NF/HR af 22. juni 2016 om elementer til en ny EU-strategi for Kina (JOIN(2016) 0030), den fælles meddelelse fra Kommissionen og NF/HR af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina - Et strategisk perspektiv" (JOIN (2019)0005) og Rådets konklusioner af 18. juli 2016 om EU's strategi over for Kina,

–  der henviser til de fælles rapporter fra Kommissionen og NF/HR af 8. maj 2019 (JOIN(2019)008), af 26. april 2017 (JOIN (2016) 0016) og af 25. april 2016 (JOIN (2016) 0010) om Det Særlige Administrative Område Hongkong – Årsrapport og de øvrige 20 lignende rapporter, der ligger forud,

–  der henviser til den 13. årlige strukturerede dialog, der fandt sted den 28. november 2019 i Hongkong, og den 37. dialog om menneskerettigheder mellem EU og Kina, der fandt sted i Bruxelles den 1. og 2. april 2019,

–  der henviser til fælles erklæring af 19. december 1984 fra Det Forenede Kongeriges regering og Folkerepublikken Kinas regering om spørgsmålet vedrørende Hongkong, også kaldet den kinesisk-britiske fælleserklæring,

–  der henviser til EU's "ét Kina"-politik,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984 og forfatningen for Det Særlige Administrative Område Hongkong (HKSAR) fra 1990 fastslår, at Hongkong bevarer autonomi og uafhængighed for den udøvende, lovgivende og dømmende magt samt grundlæggende rettigheder og friheder, herunder ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og pressefrihed, i 50 år efter suverænitetsoverdragelsen; der henviser til, at forfatningen for HKSAR fastsætter bestemmelser, der sikrer dets autonomi i forbindelse med opretholdelse af sikkerhed og orden og vedtagelse af lovgivning om enhver form for forræderi, løsrivelse, oprør eller undergravende virksomhed mod den centrale folkeregering; der henviser til, at både fælleserklæringen og forfatningen sikrer princippet om "ét land, to systemer" som aftalt mellem Kina og Det Forenede Kongerige; der henviser til, at Folkerepublikken Kina også har undertegnet og ratificeret internationale aftaler, som sikrer disse rettigheder, og således har anerkendt menneskerettighedernes betydning og universalitet; der henviser til, at Hongkong er part i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

B.  der henviser til, at EU går ind for fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet som centrale værdier, der styrer vores mangeårige forbindelser med Folkerepublikken Kina, i overensstemmelse med EU's tilsagn om at opretholde disse værdier i sin optræden udadtil; der henviser til, at Den Europæiske Union fremdeles er en kraftig tilhænger af Hongkongs fortsatte stabilitet og velstand inden for rammerne af princippet om "ét land, to systemer" og lægger stor vægt på opretholdelsen af Hongkongs høje grad af autonomi i overensstemmelse med forfatningen og med internationale forpligtelser samt på respekten for dette princip; der henviser til, at navnlig siden Occupy-protesten er princippet om "ét land, to systemer" blevet undermineret ved indblanding fra de kinesiske myndigheders side, politiske ledere er blevet fængslet, ytringsfriheden er blevet udhulet, antallet af tvungne forsvindinger er steget, og boghandlere og medier er blevet opkøbt af ejere, der er venligt stemt over for Beijing;

C.  der henviser til, at Kinas Nationale Folkekongres' den 28. maj 2020 vedtog en resolution, der bemyndiger Folkekongressens stående udvalg til at vedtage lovgivning rettet mod separatisme, underminering af statsmagten, terrorisme og udenlandsk indblanding i Hongkong og nævner andre foranstaltninger, der skal træffes, herunder uddannelse i national sikkerhed, oprettelse af nationale sikkerhedsorganer under den centrale folkeregering i Hongkong og regelmæssige indberetninger fra regeringslederen til den centrale folkeregering om Hongkongs opfyldelse af sin pligt til at beskytte den nationale sikkerhed;

D.  der henviser til, at det internationale samfund ser denne beslutning som en trussel mod princippet om "ét land, to systemer", og mener, at den ser bort fra bestemmelserne i forfatningen og den fælles kinesisk-britiske erklæring, går imod Hongkongs forpligtelser med hensyn til menneskerettigheder, fuldstændigt tilsidesætter Hongkongs egen lovgivningsproces og udgør det seneste og mest iøjnefaldende af Beijings vedvarende og årelange forsøg på at begrænse Hongkongs frihed og autonomi og dets borgeres frihedsrettigheder;

E.  der henviser til, at Hongkongs befolkning i de seneste år er gået på gaden i hidtil uset omfang og har udøvet deres grundlæggende ret til at forsamles og protestere; der henviser til, at denne lov i stedet for at mindske de vedvarende spændinger i Hongkongs politik og samfund forstærker den eksisterende uro yderligere; der henviser til, at regeringen i HKSAR i februar 2019 forelagde et forslag til ændring af loven om gerningsmænd på flugt og om gensidig bistand i straffesager med henblik på at ændre bekendtgørelsen om gerningsmænd på flugt, som mødte massiv modstand blandt Hongkongs borgere og udløste massive protester i Hongkong i 2019 og 2020, men senere blev trukket tilbage efter 20 uger med protester;

F.  der henviser til, at Beijing i april og maj 2020 fordoblede sine bestræbelser på at påtvinge Hongkong sit styre ved at lukke munden på, anholde og retsforfølge hundredvis af prodemokratiske aktivister og medlemmer af oppositionsgrupper; der henviser til, at Hongkongs politi har undgået straf for sine brutale overgreb mod demonstranter i 2019 og 2020; der henviser til, at mere end 360 af Hongkongs demokratiske aktivister blev arresteret den 27. maj 2020 under demonstrationer mod den kinesiske lov om tilskyndelse til oprør; der henviser til, at Hongkongs politi påberåbte sig covid-19-relaterede foranstaltninger for social afstand som påskud for at anvende unødvendig og overdreven magt mod det store fredelige flertal, herunder tåregas, gummikugler, "beanbags" og peberspray;

G.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet den 20. april 2020 indtrængende opfordrede regeringslederen til at sikre, at anklagerne mod 15 prodemokratiske aktivister, som deltog i fredelige protester i Hongkong i 2019, blev frafaldet; der henviser til, at menneskerettighedseksperter fra FN den 13. maj 2020 indtrængende opfordrede myndighederne i Det Særlige Administrative Område Hongkong til øjeblikkeligt at indstille den strafferetlige forfølgning af de 15 prodemokratiske aktivister;

H.  der henviser til, at aktivistgrupper under den foreslåede nationale sikkerhedsplan kan forbydes og retsforfølges, at domstolene kan pålægge langvarige fængselsstraffe for brud på den nationale sikkerhed, at Kinas sikkerhedsmyndigheder kan operere åbent i byen, og at et nyt forbud mod terrorisme vil give de kinesiske myndigheder, sikkerheds- og militærstyrker omfattende og ukontrolleret beføjelse til at operere i Hongkong; der henviser til, at Kinas retshåndhævende myndigheder angiveligt allerede har opereret ulovligt i Hongkong; der henviser til, at enhver handling fra Folkerepublikken Kinas retshåndhævende myndigheders side i Hongkong er en alvorlig overtrædelse af princippet om "ét land, to systemer";

I.  der henviser til, at Hongkongs leder, Carrie Lam, har forsvaret den lovgivning, som blev foreslået af Beijing, idet hun har indrømmet, at der ikke vil blive afholdt nogen offentlig høring om sikkerhedsplanen i Hongkong, og har hævdet, at rettigheder og friheder ikke er absolutte; der henviser til, at regeringslederen i et brev, der blev offentliggjort i aviserne den 29. maj 2020, appellerede til Hongkongs borgere om deres fulde forståelse af og solid støtte til den beslutning, som Folkekongressen havde truffet;

J.  der henviser til, at Kinas statsråd den 10. juni 2014 udsendte en hvidbog om praksis med hensyn til "ét land, to systemer"-politikken i Hongkong og understregede, at HKSAR's selvstyre i sidste instans er underlagt den kinesiske regering; der henviser til, at den kinesiske regering har opfordret regeringen i HKSAR til at indføre en ny nultolerancepolitik over for enhver omtale af "selvbestemmelse" eller "uafhængighed" af hensyn til den nationale sikkerhed og i strid med forfatningen;

K.  der henviser til, at retsvæsenet på Kinas fastland ikke er uafhængigt af regeringen og det kinesiske kommunistparti og er karakteriseret ved vilkårlige tilbageholdelser, tortur og anden mishandling, alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig rettergang, tvungne forsvindinger og forskellige systemer med isolationsfængsling uden rettergang;

L.  der henviser til, at en international tværpolitisk koalition ledet af den tidligere guvernør i Hongkong, Lord Patten, som indtil videre har fået opbakning fra omkring 900 parlamentarikere og politiske beslutningstagere fra mere end 40 lande, har udstedt en erklæring, der fordømmer Beijings "ensidige indførelse af national sikkerhedslovgivning i Hongkong" og opfordrer til, at ligesindede regeringer i fællesskab træder op mod denne "åbenlyse overtrædelse af den kinesisk-britiske fælleserklæring";

M.  der henviser til, at den pandemokratiske lejr vandt en overvældende sejr ved Hongkongs distriktsvalg den 24. november 2019; der henviser til, at der er planlagt valg til Hongkongs lovgivende råd i september 2020;

N.  der henviser til, at den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, den 2. juni 2020 erklærede i Underhuset, at regeringen – hvis Kina går videre med den foreslåede lovgivning – vil indføre nye ordninger, som vil gøre det muligt for personer med britisk oversøisk pas i Hongkong at komme til Det Forenede Kongerige uden den nuværende seksmånedersbegrænsning, således at de kan bo og ansøge om tilladelse til at studere og arbejde der i perioder a 12 måneder, som kan forlænges, hvorved der også åbnes en mulighed for statsborgerskab på sigt;

O.  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), hvori det hedder: "Unionens optræden på den internationale scene bygger på de principper, der har ligget til grund for dens egen oprettelse, udvikling og udvidelse, og som den tilstræber at fremme i den øvrige verden",

1.  fordømmer Beijings ensidige indførelse af national sikkerhedslovgivning i Hongkong, da dette er et omfattende angreb på byens autonomi, retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder; understreger, at integriteten af "ét land, to systemer" er alvorligt truet; understreger, at indførelsen af den planlagte nationale sikkerhedslovgivning vil blive betragtet som en overtrædelse af Folkerepublikken Kinas tilsagn og forpligtelser i henhold til folkeretten, navnlig den kinesisk-britiske fælleserklæring, truer med at gøre alvorlig skade på tillidsforholdet mellem Kina og EU og påvirker det fremtidige samarbejde samt virksomhedernes tillid til Hong Kong som et vigtigt globalt finanscentrum;

2.  fordømmer på det kraftigste Kinas konstante og stigende indblanding i Hongkongs indre anliggender og Kinas nylige påstand om, at den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984 er et historisk dokument og derfor ikke længere er gyldigt; understreger, at den kinesiske regering i medfør af fælleserklæringen, der blev registreret i FN som en juridisk bindende traktat, er forpligtet til at opretholde Hongkongs høje grad af autonomi og dets rettigheder og frihedsrettigheder; udtrykker dyb bekymring over, at en permanent krænkelse af rammerne for Hongkongs autonome ledelse vil lægge en alvorlig dæmper på landets økonomi; opfordrer den kinesiske centralregering til at afstå fra at presse erhvervslivet til at støtte den nationale sikkerhedslovgivning og fra at betragte international støtte til Hongkongs autonomi og Hongkongs frihedsrettigheder som "indblanding i indre anliggender" og som undergravende og separatistisk virksomhed, da disse bekymringer vedrører Folkerepublikken Kinas bindende internationale forpligtelser;

3.  opfordrer de kinesiske myndigheder til at overholde Kinas internationale forpligtelser i henhold til den kinesisk-britiske fælleserklæring; understreger, at Kina fuldt ud bør respektere forfatningen og princippet om "ét land, to systemer", bl.a. ved omsider at gennemføre almindelige valg; understreger, at Kina ikke bør undergrave Det Særlige Administrative Område Hongkongs høje grad af autonomi;

4.  støtter NF/HR's vurdering af, at der er behov for en ny og mere robust strategi til at håndtere et mere assertivt Kina samt en åben og ærlig dialog; opfordrer indtrængende Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at indtage en stærkere holdning, der støtter Hongkongs fortsatte retlige autonomi; understreger, at dette er af afgørende betydning for at lade demokratiforkæmpere i Hongkong og det internationale samfund generelt vide, at EU vil stå vagt om de grundlæggende værdier frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

5.  opfordrer indtrængende Rådet og NF/HR til at sikre, at alle aspekter af EU's forbindelser med Folkerepublikken Kina ledes af de principper og værdier, der er fastsat i artikel 21 i TEU, og til at behandle spørgsmålet om den nationale sikkerhedslov for Hongkong som en absolut prioritet på det kommende topmøde mellem EU og Kina og på det planlagte møde for EU's og Kinas ledere samt andre menneskerettighedsspørgsmål såsom uygurernes situation;

6.  understreger, at EU er Kinas største eksportmarked; mener, at EU bør bruge sin økonomiske indflydelse til at udfordre Kinas undertrykkelse af menneskerettighederne gennem økonomiske midler; understreger, at den nuværende situation bestyrker Parlamentet i dets overbevisning om, at respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være et vigtigt element i forhandlingerne om en investeringsaftale mellem EU og Kina; opfordrer Kommissionen til at gøre brug af alle dens til rådighed værende midler – sammen med de igangværende forhandlinger om en bilateral investeringsaftale – til at lægge pres på de kinesiske myndigheder for at bevare Hongkongs høje grad af autonomi samt dets borgeres og uafhængige civilsamfundsorganisationers grundlæggende rettigheder og friheder og til at forbedre menneskerettighedssituationen på fastlandet og i Hongkong; gentager sin opfordring til at medtage et bindende kapitel, der kan håndhæves, om bæredygtig udvikling i aftalen; opfordrer indtrængende EU til i overensstemmelse med artikel 21 i TEU at indføje en menneskerettighedsklausul i enhver fremtidig handelsaftale med Folkerepublikken Kina; pålægger Kommissionen at underrette de kinesiske myndigheder om, at Parlamentet vil tage menneskerettighedssituationen i Kina, herunder i Hongkong, i betragtning, når det anmodes om at godkende en omfattende investeringsaftale eller fremtidige handelsaftaler med Kina;

7.  understreger, at det internationale samfund skal arbejde tæt sammen for at lægge pres på Beijing for at sikre, at Kinas handlinger er i overensstemmelse med dets internationale forpligtelser i henhold til den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984;

8.  bemærker, at Kinas politik, som bevæger sig væk fra princippet om "ét land, to systemer", vækker store bekymringer blandt befolkningen i Taiwan, og understreger sin vilje til at samarbejde med internationale partnere om at bidrage til at styrke demokratiet i Taiwan;

9.  opfordrer EU og dets medlemsstater til, såfremt den nye sikkerhedslov bliver taget i anvendelse, at overveje at indbringe en sag for Den Internationale Domstol med påstand om, at Kinas beslutning om at pålægge Hongkong den nationale sikkerhedslov krænker den kinesisk-britiske fælleserklæring og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

10.  opfordrer indtrængende de EU-medlemsstater, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, til at indkalde til et "Arria-møde" for at drøfte situationen i Hongkong med aktivister, repræsentanter for NGO'er og FN's særlige rapportører; opfordrer i denne forbindelse EU til at presse på for, at FN's generalsekretær eller FN's højkommissær for menneskerettigheder udnævner en særlige FN-udsending eller særlig FN-rapportør om situationen i Hongkong, og til at tilslutte sig det initiativ, der udgår fra formændene for Det Forenede Kongeriges, Canadas, Australiens og New Zealands udenrigsudvalg;

11.  opfordrer Rådet og NF/HR til at samarbejde med det internationale samfund om at oprette en international kontaktgruppe om Hongkong og koordinere indsatsen med internationale partnere, navnlig Det Forenede Kongerige;

12.  opfordrer Rådet og navnlig det kommende formandskab for Rådet til i 2020 at færdiggøre arbejdet med en global EU-sanktionsmekanisme for menneskerettigheder, således som Europa-Parlamentet udtrykte støtte til i sin beslutning af 14. marts 2019(7), og opfordrer Rådet til at vedtage målrettede sanktioner og indefrysning af aktiver over for kinesiske embedsmænd, der er ansvarlige for udformningen og gennemførelsen af politikker, der krænker menneskerettighederne; mener, at denne menneskerettighedsramme vil kunne bruges til at pålægge Magnitsky-lignende sanktioner mod de ledere, der er ansvarlige for undertrykkelsen af Hongkong og dets befolkning og for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; understreger, at sådanne sanktioner bør drøftes og om muligt koordineres med demokratiske partnere såsom Australien, Canada, USA, Japan og Sydkorea;

13.  opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at arbejde hen imod indførelse af passende eksportkontrolmekanismer, herunder cyberovervågningsudstyr, med henblik på at nægte Kina, og navnlig Hongkong, adgang til teknologier, der anvendes til at krænke grundlæggende rettigheder; opfordrer i denne forbindelse medlovgiverne til at vedtage en fælles holdning om ændring af forordningen om produkter med dobbelt anvendelse; understreger, at Parlamentet har videreudviklet og skærpet Kommissionens forslag om at indføre streng eksportkontrol for cyberovervågningsteknologi, uanset om den er opført på listerne eller ej;

14.  opfordrer EU's medlemsstater til nøje at overveje, hvordan man kan undgå økonomisk og navnlig teknologisk afhængighed af Folkerepublikken Kina, herunder i deres beslutninger om udvikling af deres 5G-net;

15.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje at skabe en "redningsbådsordning" for Hongkongs borgere i tilfælde af en yderligere forringelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

16.  fordømmer på det kraftigste alle tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, navnlig vilkårlige anholdelser, personers forsvinden, tvungne tilståelser, isolationsvaretægt og krænkelser af trykkefriheden og ytringsfriheden; opfordrer til, at menneskerettighedskrænkelser og politisk intimidering bringes til ophør øjeblikkeligt; udtrykker dyb bekymring over de rapporterede praksisser med hemmelig tilbageholdelse, tortur og mishandling og tvungne tilståelser; opfordrer EU's medlemsstater til fuldt ud at anvende de relevante EU-retningslinjer for menneskerettigheder, mobilisere alt diplomatisk personale til resolut at reagere på anholdelser og domfældelser af aktivister, herunder ved at sikre overvågning af retssager, anmode om fængselsbesøg og række ud til de relevante myndigheder for at opfordre dem til at løslade dem, der er tilbageholdt eller dømt for fredeligt at have udøvet deres ytringsfrihed;

17.  opfordrer til, at der straks iværksættes en uafhængig, upartisk og effektiv undersøgelse af Hongkongs politis magtanvendelse mod demonstranter; opfordrer myndighederne i Det Særlige Administrative Område Hongkong til at sikre, at sigtelserne mod de 15 prodemokratiske aktivister og politikere og fredelige demonstranter frafaldes, bl.a. Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho og Leung Kwok-hung;

18.  udtrykker stor bekymring over den stadige forringelse af borgerlige rettigheder, politiske rettigheder og pressefrihed; er dybt bekymret over ophævelsen af journalisters rettigheder, det hidtil usete pres på journalister og deres stigende selvcensur, navnlig med hensyn til dækningen af følsomme spørgsmål på det kinesiske fastland eller spørgsmål, der vedrører regeringen i HKSAR;

19.  udtrykker stigende bekymring over den øgede risiko, som ikrafttrædelsen af den nationale sikkerhedslov indebærer for hundredtusinder af EU-borgere i Hongkong;

20.  opfordrer indtrængende NF/HR og medlemsstaternes delegationer til nøje at overvåge og regelmæssigt at aflægge rapport om forberedelserne til valget af det lovgivende råd, der for øjeblikket er berammet til september, til at være særlig opmærksomme på, om kandidater uden rimelig grund bliver forhindret i at stille op enten gennem proceduremæssige hindringer eller grundløse retssager, og til samtidig at undersøge, om alle har adgang til at deltage i forsamlinger i forbindelse med valgkampen, og om vælgerne kan stemme frit; opfordrer regeringen i HKSAR til at sikre et frit og retfærdigt valg til det lovgivende råd i september 2020; opfordrer indtrængende Kina til at afholde sig fra indblanding i valghandlingerne i HKSAR; gentager sin opfordring til en strukturel reform, der kan føre til indførelse af direkte valg til posten som regeringsleder og til det lovgivende råd, således som det er fastsat i forfatningen, og opfordrer til, at der indgås en aftale om et valgsystem, som er fuldt ud demokratisk, retfærdigt, åbent og gennemsigtigt, og som giver befolkningen i HKSAR ret til at vælge kandidater og til at stille op til valg i udvælgelsesprocessen til alle ledende embeder;

21.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af den svenske boghandler Gui Minhai, der er fængslet i Folkerepublikken Kina;

22.  opfordrer NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at rejse alle disse bekymringer og til sikre en dialog med regeringerne i HKSAR og Kina; gentager, at det er vigtigt, at EU rejser spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser i Kina, navnlig i forbindelse med mindretal i Tibet og Xinjiang, i hver eneste politiske og menneskerettighedsrelaterede dialog med de kinesiske myndigheder i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at udtrykke sig med en stærk, klar og fælles stemme over for landet; erindrer endvidere om, at Kina i forbindelse med landets igangværende reformproces og stigende globale engagement har valgt at tilslutte sig folkeretten om menneskerettigheder ved at undertegne en lang række vifte af internationale menneskerettighedsaftaler; opfordrer derfor til, at dialogen med Kina fortsættes for at sikre, at det lever op til disse forpligtelser;

23.  giver udtryk for sin respekt for de modige mennesker i Kina, som i juni 1989 samledes på Den Himmelske Freds Plads i Beijing med krav om udryddelse af korruptionen og om politiske reformer og borgerlige frihedsrettigheder; opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at tillade arrangementer til minde om massakren på Den Himmelske Freds Plads, ikke blot i Hongkong, men også på hele Folkerepublikken Kinas territorium;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Folkerepublikken Kinas regering og parlament samt Det Særlige Administrative Område Hongkongs regeringsleder og lovgivende forsamling.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0004.
(2) EUT C 244 af 27.6.2018, s. 78.
(3) EUT C 35 af 31.1.2018, s. 46.
(4) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 156.
(5) EUT C 433 af 23.12.2019, s. 103.
(6) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 92.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0215.

Seneste opdatering: 8. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik