Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2640(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0165/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0165/2020

Συζήτηση :

PV 18/06/2020 - 11
CRE 18/06/2020 - 11

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2020 - 9
PV 19/06/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0175

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 147kWORD 52k
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 - Βρυξέλλες
Κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID 19
P9_TA(2020)0175B9-0165/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID‑19 (2020/2640(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την 35η επέτειο της Συμφωνίας του Σένγκεν που υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1985(1), την 30ή επέτειο της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν που υπεγράφη στις 19 Ιουνίου 1990(2), και την 25η επέτειο της έναρξης ισχύος της Συμφωνίας του Σένγκεν στις 26 Μαρτίου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ο οποίος «εξασφαλίζει την απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 45, το οποίο ορίζει το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)(3), ο οποίος κωδικοποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006(4) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), που είναι η πρώτη πράξη η οποία εγκρίθηκε βάσει της διαδικασίας συναπόφασης στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία)(5), και την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων που κατοχυρώνεται στην οδηγία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής («COVID‑19: κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών»), της 16ης Μαρτίου 2020 (C(2020)1753), που εγκρίθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις 17 Μαρτίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη βιντεοδιάσκεψη της 17ης Μαρτίου 2020 με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την COVID‑19, όπου υποστηρίζεται το αίτημα για ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων με την εφαρμογή συντονισμένου προσωρινού περιορισμού των μη αναγκαίων ταξιδιών στην ΕΕ για περίοδο 30 ημερών, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής «COVID-19: προσωρινός περιορισμός των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ» (COM(2020)0115), και την επακόλουθη παράτασή του,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «COVID-19: κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, τη διευκόλυνση του καθεστώτος διέλευσης για τον επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ και τις συνέπειες στην πολιτική θεωρήσεων», της 30ής Μαρτίου 2020 (C(2020)2050)·

–  έχοντας υπόψη τον κοινό ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19, που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2020 σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ (COM(2020)0148),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «COVID-19: Προς μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα», της 13ης Μαΐου 2020 (C(2020)3250),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα(7),

–  έχοντας υπόψη το προπαρασκευαστικό έργο που ανέλαβε η ομάδα εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τον έλεγχο του Σένγκεν για το παρόν ψήφισμα,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις ‎προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID‑19 (O-000037/2020 – B9‑0010/2020 και O-000038/2020 – B9‑0011/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, τα περισσότερα κράτη μέλη, στα οποία, δεδομένου του αντικειμένου του παρόντος ψηφίσματος, περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν, έχουν επαναφέρει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα ή τα έχουν κλείσει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ή σε ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους ή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στο έδαφός τους ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη θέσπιση των εν λόγω μέτρων υπήρξε εμφανής έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων όπως κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στα εξωτερικά σύνορα δεν θίγουν το δικαίωμα αίτησης ασύλου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, που προβλέπεται στη Συμφωνία Σένγκεν και στη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν, συνοδεύεται από αντισταθμιστικά μέτρα που αποσκοπούν στην κατοχύρωση της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών Σένγκεν(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω αντισταθμιστικά μέτρα περιλαμβάνουν μέσα όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και άλλα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, τα οποία υπάρχουν για να εξασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών Σένγκεν, και κοινούς κανόνες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την αρχική άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, σπανίως υπήρξε επαναφορά των ελέγχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, ωστόσο, πολλά κράτη μέλη έχουν διατηρήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα με την αιτιολογία της αύξησης των επιπέδων της μετανάστευσης και/ή των απειλών για την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και την αναλογικότητα των εν λόγω ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστροφή σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν έχει τεράστια σημασία για τη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας που συνιστά ένα από τα κύρια επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19·

1.  υπενθυμίζει ότι ο χώρος Σένγκεν αποτελεί απτό και πολύτιμο επίτευγμα στον πυρήνα του εγχειρήματος της ΕΕ, που επιτρέπει σε 400 εκατομμύρια άτομα να μετακινούνται χωρίς περιορισμούς και έχει ανεκτίμητη αξία τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, ενώ είναι μοναδικό στην ιστορία και στον κόσμο·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα που έχουν θεσπιστεί από πολλά κράτη μέλη και για τα διάφορα άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα οποία περιλαμβάνουν το κλείσιμο των συνόρων εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή σε ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ ή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στο έδαφος των κρατών μελών, και για τον πολύ σοβαρό αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα αυτά στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα του τουρισμού και στους τομείς εποχικής εργασίας·

3.  επισημαίνει ότι, μολονότι στηρίζει πλήρως τα μέτρα δημόσιας υγείας που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19 μέσω της κοινωνικής αποστασιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν με απόφαση των κρατών μελών προς εφαρμογή στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη δεν παρείχαν επαρκή αιτιολόγηση στις επίσημες κοινοποιήσεις τους βάσει του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο έλεγχος των συνόρων αποτελεί κατάλληλο μέσο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο έλεγχος των συνόρων ορίζεται στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν ως «η δραστηριότητα που ασκείται στα σύνορα ως αντίδραση αποκλειστικά και μόνο στην πρόθεση διέλευσης ή στην πράξη της διέλευσης των συνόρων αυτών, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου»· πιστεύει ότι πιο στοχευμένοι περιορισμοί που θα εφαρμόζονταν σε περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακές περιφέρειες, θα ήταν προσφορότεροι και λιγότερο παρεμβατικοί·

4.  επισημαίνει ότι οι κανόνες που διέπουν τα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης ορίζονται στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και ότι τα κράτη μέλη, κατά την έγκριση μέτρων που έχουν αντίκτυπο στη διέλευση των εσωτερικών συνόρων, πρέπει να σέβονται τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του εν λόγω κώδικα·

5.  υπενθυμίζει ότι η φρασεολογία του κώδικα συνόρων του Σένγκεν είναι σαφής: ο έλεγχος στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση, μέτρο έσχατης ανάγκης, βασιζόμενο σε αντικειμενικά κριτήρια, που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, απολύτως αναγκαίο και αναλογικό, με αυστηρά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα· θεωρεί ότι πολλές από τις κοινοποιήσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη δεν είναι αρκετά λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν να επαληθευτεί κατά πόσον τηρούνται οι αρχές αυτές·

6.  επισημαίνει ότι η έννοια «έσχατη λύση» απαιτεί επαλήθευση του κατά πόσον άλλα μέτρα μπορεί να είναι εξίσου ή περισσότερο πρόσφορα για την επίτευξη του στόχου· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα επιβολής στοιχειωδών υγειονομικών ελέγχων ως εναλλακτικής λύσης αντί της διενέργειας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία αναφέρονται λεπτομερώς στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής(9)· υπενθυμίζει, επιπλέον, τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τους αναλογικούς αστυνομικούς ελέγχους(10), σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια εάν τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 (καθιέρωση ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα), θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν κατά πόσον η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω της ενίσχυσης των αστυνομικών ελέγχων εντός της επικράτειάς τους, μεταξύ άλλων σε παραμεθόριες περιοχές»·

7.  αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν δεν έχει ποτέ στο παρελθόν ζήσει την εκδήλωση μιας τόσο σοβαρής πανδημίας στο έδαφός του· υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ορίζουν ρητά ότι η απειλή για τη δημόσια υγεία μπορεί να συνιστά λόγο άρνησης εισόδου στα εξωτερικά σύνορα, και υπενθυμίζει περαιτέρω ότι ο κώδικας δεν αναφέρει – ούτε η Σύμβαση για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν – τη δημόσια υγεία ως λόγο για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, ενώ προβλέπει την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών απειλών για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν συνοριακούς ελέγχους και άλλους συνοριακούς περιορισμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να ενημερώσουν δεόντως τους πληθυσμούς τους και τα άλλα κράτη μέλη· θεωρεί επίσης λυπηρές τις παράπλευρες επιπτώσεις των συνοριακών ελέγχων που παρατηρούνται σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα, όπως ο υπερβολικός χρόνος αναμονής χωρίς επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και επαρκή κοινωνική αποστασιοποίηση, πράγμα που δημιουργεί κινδύνους για την υγεία τόσο για τα πρόσωπα που υπόκεινται στους συνοριακούς ελέγχους όσο και για τους συνοριοφύλακες, και η πρόσθετη επιβάρυνση για τους ήδη υπέρμετρα επιβαρυμένους συνοριοφύλακες και αστυνομικούς, οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας· εκφράζει, ακόμη, την ανησυχία του για τα πολυάριθμα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλοί διασυνοριακοί εργαζόμενοι στον χώρο Σένγκεν μετά την εμφάνιση της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης σαφών και διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τους περιορισμούς που ισχύουν γι’ αυτούς κατά τη διέλευση των συνόρων·

9.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, για λόγους δημόσιας υγείας· επιμένει, ωστόσο, ότι πρέπει να κατοχυρώνονται από όλα τα κράτη μέλη οι διασφαλίσεις που προβλέπει η εν λόγω οδηγία και, ειδικότερα, η μη εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και των κατοίκων της ΕΕ·

10.  θεωρεί ότι η ταχεία επιστροφή σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν έχει τεράστια σημασία και εξαρτάται τόσο από την πολιτική βούληση των κρατών μελών όσο και από τη δέσμευσή τους να συντονίσουν τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να πρωτοστατήσει στον συντονισμό της δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση της πρόκλησης που θέτει η COVID-19 για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, με παράλληλη διατήρηση του χώρου Σένγκεν ως χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των αρχών της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης· πιστεύει ότι η αναζήτηση ευρωπαϊκών απαντήσεων θα αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής· θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρή και απορρίπτει οιαδήποτε μη συντονισμένη, διμερή ή πολυμερή δράση μεμονωμένων κρατών μελών η οποία συζητείται εκτός του πλαισίου της Ένωσης· απαιτεί κάθε ρύθμιση να τηρεί την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων·

11.  καλεί τα κράτη μέλη, όσο χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα για την COVID-19, να περιστέλλουν εξίσου τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία· θεωρεί ότι, με τον κατάλληλο συντονισμό σε ενωσιακό επίπεδο, μια πιο περιφερειακή προσέγγιση μπορεί να είναι περισσότερο αναλογική σε σύγκριση με τους ελέγχους στα εθνικά σύνορα και ότι ενδεχομένως θα επέτρεπε την άρση των περιορισμών στην ελευθερία της κυκλοφορίας στις περιπτώσεις όπου η κατάσταση της δημόσιας υγείας στις γειτονικές περιοχές έχει βελτιωθεί συγκριτικά·

12.  καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να συζητήσουν, από κοινού με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ένα σχέδιο ανάκαμψης για το Σένγκεν, που θα περιλαμβάνει τους τρόπους και τα μέσα επιστροφής σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ενδεχόμενης δεύτερης κορύφωσης, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι προσωρινοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα να αποκτήσουν μεσοπρόθεσμα ημιμόνιμο χαρακτήρα·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η αξιολόγηση της αναγκαιότητας του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων και της παράτασής του όταν εισάγεται ως άμεση δράση θα πρέπει να παρακολουθείται σε επίπεδο Ένωσης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ασκεί τον κατάλληλο έλεγχο επί της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, και ιδίως να αξιολογεί τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει τα κράτη μέλη, την έγκαιρη υποβολή και την ποιότητα των κοινοποιήσεων των κρατών μελών, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, κατά περίπτωση, να υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις νομικές υποχρεώσεις τους και να εκδίδει γνώμες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να κάνει χρήση των προνομίων της για να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την υποβολή εκθέσεων προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα προνόμιά της δυνάμει των Συνθηκών·

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η διάταξη του κώδικα συνόρων του Σένγκεν βάσει της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή εντός τεσσάρων εβδομάδων από την άρση των ελέγχων στα σύνορα, δεν υπηρετεί πλέον τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν, με αποτέλεσμα το Κοινοβούλιο να μένει χωρίς ενημέρωση· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα να υποβάλλουν εγκαίρως στο Κοινοβούλιο εκθέσεις, τουλάχιστον ανά εξάμηνο, παρέχοντας ακριβή και λεπτομερή στοιχεία για τους λόγους επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα· θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή από το 2015 δεν έχει δημοσιεύσει την ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, δημοσίευση η οποία, δυνάμει του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, συνιστά υποχρέωσή της·

15.  υπενθυμίζει ότι έχουν θεσπιστεί προσωρινοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ισχύουν για όλα τα μη αναγκαία ταξίδια από τρίτες χώρες στον χώρο Σένγκεν· υπογραμμίζει ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά με την άρνηση εισόδου στα εξωτερικά σύνορα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως όπως ορίζεται στο άρθρο 4·

16.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη της ολοκλήρωσης του Σένγκεν με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να υποβάλει το συντομότερο ένα νέο σχέδιο απόφασης για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία· είναι διατεθειμένο, όταν ζητηθεί η γνώμη του από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης Προσχώρησης, να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στην Κροατία· θεωρεί ότι η αλληλεγγύη και η ευθύνη είναι για όλους και ότι ο χώρος Σένγκεν μπορεί να έχει μέλλον μόνο εφόσον δεν είναι κατακερματισμένος·

17.  θεωρεί ότι, μεσοπρόθεσμα, είναι απαραίτητος ο προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και διασφάλισης ότι τα νομοθετικά εργαλεία της Ένωσης προβλέπουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν, που θα επιτρέψει μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση σε προκλήσεις όπως η πανδημία COVID-19, και παράλληλα τη διατήρηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και της αρχής της απουσίας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του εγχειρήματος Σένγκεν που είναι τόσο προσφιλές στους πολίτες της ΕΕ· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης Σένγκεν υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κεκτημένο Σένγκεν – Συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 13).
(2) Κεκτημένο Σένγκεν – Σύμβαση για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19).
(3) ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(6) ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 106.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0497.
(8) Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1996 σχετικά με την έκδοση [SCH/Com-ex (96) Decl. 6 Rev. 2) (ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 435).
(9) Σύσταση C(2020)1753 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών.
(10) Σύσταση C(2017)3349 final της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2017, σχετικά με τους αναλογικούς αστυνομικούς ελέγχους και την αστυνομική συνεργασία στον χώρο Σένγκεν.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου