Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0905(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0132/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0132/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2020 - 18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0179

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 121kWORD 42k
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
P9_TA(2020)0179A9-0132/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 5ης Μαρτίου 2020 (C9‑0080/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0132/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προηγούμενος εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών παραιτήθηκε από τη θέση του στις 31 Ιανουαρίου 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Μαρτίου 2020, το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, πρότεινε τον διορισμό του François-Louis Michaud ως εκτελεστικού διευθυντή για θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής πραγματοποίησε ακρόαση του François-Louis Michaud, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη κατ’ αρχάς σε δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του François-Louis Michaud ως εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0023.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου