Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0086(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0111/2020

Внесени текстове :

A9-0111/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0180

Приети текстове
PDF 155kWORD 48k
Сряда, 8 юли 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост ***I
P9_TA-PROV(2020)0180A9-0111/2020
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0206),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0145/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юни 2020 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 17 юни 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид писмата на комисията по бюджети и на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A9-0111/2020),

А.  Като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл осем-седмичният срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 юли 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост
P9_TC1-COD(2020)0086

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3) се определят общоприложимите и общите правила, приложими за европейските структурни и инвестиционни фондове.

(2)  С общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година(4) бе изменен общият размер на средствата за инициативата за младежка заетост , като бюджетните кредити за поети задължения за специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост през 2020 г. бяха увеличени с 28 333 334 EUR по текущи цени, в резултат на което бюджетните кредити за поети задължения за специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост за целия програмен период бяха увеличени до 4 556 215 406 EUR по текущи цени.

(3)  За 2020 г. допълнителните средства в размер на 23,7 млн. евро по цени от 2011 г. се финансират от общия марж за поетите задължения в рамките на маржа на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.

(4)  Поради неотложната необходимост от изменение на програмите в подкрепа наинициативата за младежка заетост , така че да се включат допълнителните средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост преди края на 2020 г., е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(5)  Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде съответно изменен.

(6)  Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изменя, както следва:

1)  В член 91 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Наличните средства за поемане на бюджетни задължения за икономическо, социално и териториално сближаване за периода 2014—2020 г. са в размер на 330 105 627 309 EUR по цени от 2011 г. в съответствие с годишното разпределение, посочено в приложение VI, от които 325 938 694 233 EUR представляват глобалните средства, разпределени за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, а 4 166 933 076 EUR представляват специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост. За целите на програмирането и последващото включване в бюджета на Съюза размерът на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване се индексира с 2 % годишно.“

"

2)  В член 92 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Средствата за инициативата за младежка заетост са в размер на 4 166 933 076 EUR, от които 23,7 млн. евро представляват допълнителните средства за 2020 г. Тези средства се допълват от целеви инвестиции по линия на ЕСФ в съответствие с член 22 от Регламента за ЕСФ.

Държавите членки, които се ползват от допълнителните средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост, могат да поискат прехвърлянето към ЕСФ на до 50 % от тези допълнителни средства с цел то да съставлява размера на съответните целеви инвестиции по линия на ЕСФ, изискуем по силата на член 22, параграф 1 от Регламента за ЕСФ. Такова прехвърляне се извършва в полза на различните категории региони, съответстващи на категоризацията на регионите, които отговарят на условията за целите на увеличението на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост. Държавите членки заявяват прехвърлянето в искането за изменение на програмата в съответствие с член 30, параграф 1 от настоящия регламент. Средствата, разпределени за предходни години, не могат да се прехвърлят.

Втора алинея от настоящия параграф се прилага за всички допълнителни средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост, разпределени през 2019 и 2020 г.“

"

3)  Приложение VI се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в .

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ГОДИНИТЕ 2014 – 2020

Коригиран годишен профил (включващ допълнителните средства за инициативата за младежка заетост)

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

В евро, по цени от 2011 г.

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

В евро, по цени от 2011 г.

48 341 984 652

48 811 933 191

49 046 236 960

330 105 627 309

(1)Становище от 10 юни 2020 г. (все още непубликуванo в Официален вестник).
(2) Позиция на Европейския парламент от 8 юли 2020 г.
(3)Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(4)ОВ L 57, 27.2.2020, стр. 1.

Последно осъвременяване: 9 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност