Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0086(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0111/2020

Indgivne tekster :

A9-0111/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2020 - 18

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0180

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 42k
Onsdag den 8. juli 2020 - Bruxelles
Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I
P9_TA(2020)0180A9-0111/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2020)0206 – C9–0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0206),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0145/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 10. juni 2020(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. juni 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til skrivelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0111/2020),

A.  der henviser til, at det på grund af sagens hastende karakter er berettiget at stemme inden udløbet af fristen på otte uger som fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. juli 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013, for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
P9_TC1-COD(2020)0086

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2020/1041.)

Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik