Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0084(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0123/2020

Внесени текстове :

A9-0123/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0181

Приети текстове
PDF 166kWORD 45k
Сряда, 8 юли 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19 *
P9_TA-PROV(2020)0181A9-0123/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19 (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0201),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0136/2020),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0123/2020),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Въпреки че избухването на COVID-19 създава реални трудности за националните администрации, то не следва да се използва като претекст за допълнително забавяне на прилагането на съвместно договорените правила. Преди появата на епидемията някои държави членки бяха сигнализирали, че ще имат закъснения в прилагането на новата система. Извън непосредствените трудности, свързани с избухването на COVID-19, правителствата следва да не пестят никакви усилия за прилагането на новата система. Държавите членки, срещащи проблеми, които биха могли да доведат до забавяне на цялостното прилагане на правилата, следва да използват техническата помощ, предоставена от Комисията, за да се гарантира правилното и пълно прилагане на пакета за електронната търговия. Целите на пакета за електронната търговия – улесняване на глобалната конкурентоспособност на европейските МСП, облекчаване на административния натиск върху продавачите от Съюза и гарантиране, че онлайн платформите допринасят за една по-справедлива система за събиране на ДДС, като същевременно се води борба с данъчните измами, са ключови аспекти на равнопоставените условия на конкуренция за всички предприятия, което е особено важно в контекста на възстановяването след COVID-19.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Като се имат предвид предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки в борбата с кризата с COVID-19, и обстоятелството, че новите разпоредби се основават на принципа, че всички държави членки трябва да актуализират своите информационни системи, за да могат да прилагат разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕС) № 2017/2454, като така гарантират събирането и предаването на информация и плащания по изменените режими, е необходимо датите на прилагане на посочения регламент да се отложат с шест месеца. Отлагането с шест месеца е целесъобразно, тъй като забавянето трябва да бъде възможно най-малко, за да се минимизират допълнителните бюджетни загуби за държавите членки.
(5)  Като се имат предвид новите предизвикателства, пред които са изправени държавите членки в резултат от избухването на COVID-19, и обстоятелството, че новите разпоредби се основават на принципа, че всички държави членки трябва да актуализират своите информационни системи, за да могат да прилагат разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕС) № 2017/2454, като така гарантират събирането и предаването на информация и плащания по изменените режими, може да е необходимо датите на прилагане на посочения регламент да се отложат с три месеца. Отлагането не е желателно, тъй като това ще доведе до загуба на приходи и увеличаване на разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС, като същевременно ще се удължи нелоялната конкуренция между продавачите от държави извън Съюза и тези от Съюза. Въпреки това може да е целесъобразно отлагане с три месеца, тъй като това съответства на периода на ограничителните мерки в повечето държави членки. Още по-дълго отлагане би увеличило риска от измами с ДДС в момент, когато публичните финанси следва да се възстановят, за да се води борба с пандемията и нейните икономически и социални последици. По-дългият срок от шест месеца би могъл да доведе до загуба на приходи от между 2,5 и 3,5 милиарда евро за държавите членки. С оглед на кризата, причинена от избухването на COVID-19, изключително важно е да се избегне по-нататъшна загуба на приходи.
Изменение 3
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕС) 2017/2454
Член 1 – точка 7 – буква а – заглавие – раздел 2
„Разпоредби, приложими от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2021 г.“
„Разпоредби, приложими от 1 януари 2015 г. до 31 март 2021 г.“
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) 2017/2454
Член 1 – точка 7 – буква б – заглавие – раздел 3
Разпоредби, приложими от 1 юли 2021 г.
Разпоредби, приложими от 1 април 2021 г.
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2017/2454
Член 2 – параграф 2
Той се прилага от 1 юли 2021 г.
Той се прилага от 1 април 2021г.
Последно осъвременяване: 9 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност