Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0084(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0123/2020

Indgivne tekster :

A9-0123/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2020 - 18

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0181

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 45k
Onsdag den 8. juli 2020 - Bruxelles
Ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen *
P9_TA(2020)0181A9-0123/2020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2020 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2020)0201),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0136/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0123/2020),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Selv om covid-19-udbruddet skaber reelle problemer for de nationale myndigheder, bør det ikke bruges som undskyldning for yderligere at forsinke gennemførelsen af regler vedtaget i fællesskab. Før udbruddet havde nogle medlemsstater tilkendegivet, at de ville blive forsinket med gennemførelsen af det nye system. Ud over de umiddelbare vanskeligheder i forbindelse med covid-19-udbruddet bør regeringerne gøre, hvad de kan, for at gennemføre det nye system. Medlemsstater, der står over for problemer, som kan medføre forsinkelser i den fuldstændige gennemførelse af reglerne, bør anvende den tekniske bistand, som Kommissionen yder, for at sikre en korrekt og fuldstændig gennemførelse af e-handelspakken. E‑handelspakkens mål om at fremme europæiske SMV'ers globale konkurrenceevne, lette det administrative pres på sælgere i Unionen og sikre, at onlineplatforme bidrager til et mere retfærdigt momsopkrævningssystem, samtidig med at skattesvig bekæmpes, er centrale aspekter af lige vilkår for alle virksomheder, hvilket er særlig vigtigt i forbindelse med genopretningen efter covid-19.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  I betragtning af de udfordringer, som medlemsstaterne står over for i forbindelse med at håndtere covid-19-krisen, og den kendsgerning, at de nye bestemmelser er baseret på princippet om, at alle medlemsstater skal opdatere deres IT-systemer for at være i stand til at anvende bestemmelserne i forordning (EU) 2017/2454 og således sikre indsamlingen og fremsendelsen af oplysninger og indbetalinger i henhold til de ændrede ordninger, er det nødvendigt at udsætte datoen for anvendelse af denne forordning med seks måneder. En udsættelse på seks måneder er hensigtsmæssig, fordi forsinkelsen bør holdes så kort som muligt for at minimere yderligere budgetmæssige tab for medlemsstaterne.
(5)  I betragtning af de nye udfordringer, som medlemsstaterne står over for som følge af covid-19-udbruddet, og af den kendsgerning, at de nye bestemmelser er baseret på princippet om, at alle medlemsstater skal opdatere deres IT-systemer for at være i stand til at anvende bestemmelserne i forordning (EU) 2017/2454 og således sikre indsamlingen og fremsendelsen af oplysninger og indbetalinger i henhold til de ændrede ordninger, kan det være nødvendigt at udsætte datoen for anvendelse af denne forordning med tre måneder. Udsættelse er ikke ønskelig, da en sådan vil føre til et indtægtstab og et større momsgab, samtidig med at den forlænger den illoyale konkurrence mellem sælgere uden for Unionen og sælgere i Unionen. Ikke desto mindre kan en udsættelse på tre måneder være hensigtsmæssig, da den svarer nogenlunde til nedlukningsperioden i de fleste medlemsstater. En endnu længere udsættelse ville øge risikoen for momssvig i en tid, hvor de offentlige finanser bør genopbygges for at bekæmpe pandemien og dens økonomiske og sociale konsekvenser. En længere forsinkelse på seks måneder kunne føre til et indtægtstab på mellem 2,5 mia. og 3,5 mia. EUR for medlemsstaterne. I lyset af krisen forårsaget af covid-19-udbruddet er det af største betydning at undgå yderligere tab af indtægter.
Ændring 3
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EU) 2017/2454
Artikel 1 – stk. 7 – litra a – overskrift – afdeling 2
"Bestemmelser gældende fra den 1. januar 2015 indtil den 30. juni 2021".
"Bestemmelser gældende fra den 1. januar 2015 indtil den 31. marts 2021"
Ændring 4
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b – nr. i
Forordning (EU) 2017/2454
Artikel 1 – stk. 7 – litra b – overskrift – afdeling 3
"Bestemmelser gældende fra den 1. juli 2021"
"Bestemmelser gældende fra den 1. april 2021"
Ændring 5
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2017/2454
Artikel 2 – stk. 2
"Den anvendes fra den 1. juli 2021."
"Den anvendes fra den 1. april 2021."
Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik