Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0084(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0123/2020

Esitatud tekstid :

A9-0123/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0181

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 44k
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Brüssel Ajutine väljaanne
Määruse (EL) 2017/2454 muutmine seoses kohaldamise kuupäevadega COVID‑19 kriisi puhkemise tõttu *
P9_TA-PROV(2020)0181A9-0123/2020

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID‑19 kriisi puhkemise tõttu (COM(2020)0201 – C9‑0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2020)0201),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0136/2020),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0123/2020),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)  Kuigi COVID‑19 puhang tekitab riiklikele ametiasutustele tõsiseid raskusi, ei tohiks seda kasutada ettekäändena, et edasi lükata ühiselt kokkulepitud reeglite rakendamist. Enne puhangut olid mõned liikmesriigid teatanud, et neil tekib uue süsteemi rakendamisel viivitusi. Kui COVID‑19 puhanguga seotud otsesed raskused välja arvata, peaks valitsused pingutama uue süsteemi rakendamiseks. Liikmesriigid, kes seisavad silmitsi probleemidega, mis võivad põhjustada viivitusi reeglite täiel määral rakendamisel, peaksid kasutama komisjoni pakutavat tehnilist abi, et tagada e-kaubanduse paketi nõuetekohane ja täielik rakendamine. E‑kaubanduse paketi eesmärgid hõlbustada Euroopa VKEde ülemaailmset konkurentsivõimet, leevendada haldussurvet liidu müüjatele ja tagada, et veebiplatvormid aitaksid kaasa õiglasemale käibemaksu kogumise süsteemile, võideldes samal ajal maksupettuste vastu, on kõigi ettevõtjate jaoks võrdsete võimaluste tagamise põhiaspektid, mis on eriti oluline COVID‑19 järgse majanduse taastamise kontekstis.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Võttes arvesse väljakutseid, millega liikmesriigid COVID-19 kriisi lahendamisel silmitsi seisavad, ja asjaolu, et uued sätted rajanevad põhimõttel, et määruse (EL) 2017/2454 sätete kohaldamise tagamiseks peavad kõik liikmesriigid ajakohastama oma IT-süsteeme, tagades niiviisi teabe kogumise ja edastamise ning maksete tegemise muudetud kordade alusel, on vaja kõnealuse määruse kohaldamise alguskuupäevad kuue kuu võrra edasi lükata. Kuue kuu võrra edasilükkamine on asjakohane, kuna viivitus peaks olema võimalikult lühike, minimeerimaks täiendavat eelarvekahju liikmesriikidele.
(5)  Võttes arvesse uusi väljakutseid, millega liikmesriigid COVID-19 puhangu tagajärjel silmitsi seisavad, ja asjaolu, et uued sätted rajanevad põhimõttel, et määruse (EL) 2017/2454 sätete kohaldamise tagamiseks peavad kõik liikmesriigid ajakohastama oma IT‑süsteeme, tagades niiviisi teabe kogumise ja edastamise ning maksete tegemise muudetud kordade alusel, võib olla vaja kõnealuse määruse kohaldamise alguskuupäevad kolme kuu võrra edasi lükata. Edasilükkamine ei ole soovitav, kuna see toob kaasa tulude vähenemise ja käibemaksu alalaekumise suurenemise, pikendades samal ajal ebaausat konkurentsi kolmandate riikide ja liidu müüjate vahel. Siiski võib kolmekuuline edasilükkamine olla asjakohane, kuna see vastab liikumispiirangute perioodile enamikus liikmesriikides. Veelgi pikem edasilükkamine suurendaks käibemaksupettuste ohtu ajal, mil tuleks täiendada riigi rahanduse tuluallikaid, et võidelda pandeemia ning selle majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega. Pikem, kuuekuuline viivitus võib viia liikmesriikide tulude vähenemiseni 2,5–3,5 miljardi euro võrra. COVID‑19 puhangu põhjustatud kriisi arvestades on äärmiselt oluline vältida edasist tulude vähenemist.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 2017/2454
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a – pealkiri – 2. jagu
Sätted, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015 kuni 30. juunini 2021
Sätted, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015 kuni 31. märtsini 2021
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1– alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EL) nr 2017/2454
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a – pealkiri – 3. jagu
Alates 1. juulist 2021 kohaldatavad sätted
Alates 1. aprillist 2021 kohaldatavad sätted
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 2017/2454
Artikkel 2 – lõik 2
Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2021.
Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2021.
Viimane päevakajastamine: 9. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika