Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0084(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0123/2020

Teksty złożone :

A9-0123/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0181

Teksty przyjęte
PDF 170kWORD 44k
Środa, 8 lipca 2020 r. - Bruksela Wersja tymczasowa
Zmiana rozporządzenia (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 *
P9_TA-PROV(2020)0181A9-0123/2020

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0201),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0136/2020),

–  uwzględniając art. 82 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0123/2020),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Mimo że pandemia COVID-19 stwarza rzeczywiste trudności dla administracji krajowych, nie powinna być ona wykorzystywana jako pretekst do dalszego opóźniania wdrożenia wspólnie uzgodnionych przepisów. Przed wybuchem pandemii niektóre państwa członkowskie sygnalizowały, że będą mieć opóźnienia we wdrażaniu nowego systemu. Abstrahując od bezpośrednich trudności związanych z COVID-19, rządy nie powinny szczędzić wysiłków na rzecz wdrożenia nowego systemu. Państwa członkowskie zmagające się z problemami, które mogą spowodować opóźnienie w pełnym wdrożeniu przepisów, powinny skorzystać z pomocy technicznej udzielanej przez Komisję w celu zapewnienia prawidłowego i pełnego wdrożenia pakietu w sprawie handlu elektronicznego. Cele pakietu w sprawie handlu elektronicznego, takie jak ułatwienie globalnej konkurencyjności europejskich MŚP, zmniejszenie presji administracyjnej na sprzedawców unijnych oraz zadbanie o to, aby platformy internetowe przyczyniały się do bardziej sprawiedliwego systemu poboru VAT, przy jednoczesnym zwalczaniu oszustw podatkowych, są kluczowymi aspektami równych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw, co ma szczególne znaczenie w kontekście odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakimi borykają się państwa członkowskie w obliczu kryzysu związanego z COVID-19, oraz fakt, że nowe przepisy opierają się na zasadzie, zgodnie z którą wszystkie państwa członkowskie muszą zaktualizować swoje systemy informatyczne, aby móc stosować przepisy określone w rozporządzeniu (UE) 2017/2454, zapewniając w ten sposób gromadzenie i przekazywanie informacji i płatności w ramach zmienionych procedur, konieczne jest przesunięcie dat rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia o sześć miesięcy. Stosowne jest przesunięcie terminu o sześć miesięcy, ponieważ należy zachować możliwie jak najkrótsze opóźnienie w celu zminimalizowania dodatkowych strat budżetowych dla państw członkowskich.
(5)  Biorąc pod uwagę nowe wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie w wyniku wybuchu pandemii COVID-19, oraz fakt, że nowe przepisy opierają się na zasadzie, zgodnie z którą wszystkie państwa członkowskie muszą zaktualizować swoje systemy informatyczne, aby móc stosować przepisy określone w rozporządzeniu (UE) 2017/2454, zapewniając w ten sposób gromadzenie i przekazywanie informacji i płatności w ramach zmienionych procedur, konieczne może być przesunięcie daty rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia o trzy miesiące. Odroczenie nie jest pożądane, ponieważ doprowadzi ono do utraty dochodów i zwiększenia luki w podatku VAT, a także przedłuży okres nieuczciwej konkurencji między sprzedającymi spoza UE i sprzedającymi z Unii. Jednakże przesunięcie terminu o trzy miesiące może być właściwe, ponieważ odpowiada ono okresowi obowiązywania ograniczeń w większości państw członkowskich. Dłuższe odroczenie zwiększyłoby ryzyko oszustw związanych z VAT w czasie, gdy finanse publiczne powinny być uzupełniane w celu zwalczania pandemii oraz jej skutków gospodarczych i społecznych. Sześciomiesięczne opóźnienie mogłoby doprowadzić do utraty dochodów przez państwa członkowskie w wysokości od 2,5 do 3,5 mld EUR. W związku z kryzysem związanym z COVID-19 ogromne znaczenie ma uniknięcie dalszej utraty dochodów.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2017/2454
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a – nagłówek – sekcja 2
Przepisy mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
Przepisy mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2021 r.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – podpunkt i
Rozporządzenie (UE) 2017/2454
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a – nagłówek – sekcja 3
Przepisy mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2021 r.
Przepisy mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2017/2454
Artykuł 2 – akapit 2
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności