Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0084(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0123/2020

Predkladané texty :

A9-0123/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2020 - 18

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0181

Prijaté texty
PDF 163kWORD 46k
Streda, 8. júla 2020 - Brusel
Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej výskytom ochorenia COVID-19 *
P9_TA(2020)0181A9-0123/2020

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2020 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 mení nariadenie (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0201),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0136/2020),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0123/2020),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Hoci šírenie ochorenia COVID-19 spôsobuje vnútroštátnym správnym orgánom skutočné ťažkosti, nemalo by sa využívať ako ospravedlnenie ďalšieho odďaľovania vykonania spoločne dohodnutých pravidiel. Niektoré členské štáty pred vypuknutím epidémie signalizovali, že zavedenie nového systému sa u nich oneskorí. Okrem bezprostredných ťažkostí spojených so šírením ochorenia COVID-19 by vlády mali vynaložiť maximálne úsilie na zavedenie nového systému. Členské štáty, ktoré majú problémy, ktoré by mohli spôsobiť meškanie úplnej implementácie pravidiel, by mali využiť technickú pomoc Komisie na zabezpečenie správnej a úplnej implementácie balíka opatrení v oblasti elektronického obchodu. Ciele balíka opatrení v oblasti elektronického obchodu zamerané na uľahčenie konkurencieschopnosti európskych MSP vo svetovom meradle, zmiernenie administratívneho tlaku na predajcov v Únii a zabezpečenie toho, aby online platformy prispievali k spravodlivejšiemu systému výberu DPH a zároveň bojovali proti daňovým podvodom, sú kľúčovými aspektmi rovnosti podmienok pre všetky podniky, čo je v kontexte oživenia po epidémii ochorenia COVID-19 mimoriadne dôležité.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Vzhľadom na výzvy, ktorým členské štáty čelia pri riešení krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a keďže nové ustanovenia sú založené na zásade, že všetky členské štáty musia aktualizovať svoje informačné systémy, aby boli schopné uplatňovať ustanovenia stanovené v nariadení (EÚ) 2017/2454, čím sa zabezpečí zber a prenos informácií a platieb v rámci zmenených úprav, je potrebné odložiť dátumy uplatňovania v tomto nariadeníšesť mesiacov. Odklad o šesť mesiacov je primeraný, pretože zdržanie by malo byť čo najkratšie, aby sa minimalizovali ďalšie rozpočtové straty pre členské štáty.
(5)  Vzhľadom na nové výzvy, ktorým členské štáty čelia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, a vzhľadom na to, že nové ustanovenia sú založené na zásade, že všetky členské štáty musia aktualizovať svoje informačné systémy, aby boli schopné uplatňovať ustanovenia stanovené v nariadení (EÚ) 2017/2454, čím sa zabezpečí zber a prenos informácií a platieb v rámci zmenených úprav, by mohlo byť potrebné odložiť dátumy uplatňovania tohto nariadeniatri mesiace. Odklad nie je žiaduci, pretože povedie k strate príjmov a zvýšeniu výpadku príjmov z DPH a zároveň k predĺženiu nekalej súťaže medzi predajcami z krajín mimo Únie a z Únie. Odklad o tri mesiace by však mohol byť vhodný, pretože zodpovedá obdobiu obmedzeného pohybu vo väčšine členských štátov. Ešte výraznejšie predĺženie odkladu by zvýšilo riziko podvodov v oblasti DPH v čase, keď by sa verejné financie mali dopĺňať s cieľom bojovať proti pandémii a jej hospodárskym a sociálnym dôsledkom. Dlhšie šesť mesačné oneskorenie by mohlo členským štátom spôsobiť stratu na príjmoch od 2,5 miliardy do 3,5 miliardy EUR. Vzhľadom na krízu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 je mimoriadne dôležité, aby sa zabránilo ďalším stratám na príjmoch.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2017/2454
Článok 1 – bod 7 – písmeno a – nadpis – oddiel 2
Ustanovenia uplatniteľné od 1. januára 2015 do 30. júna 2021
Ustanovenia uplatniteľné od 1. januára 2015 do 31. marca 2021
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – bod i
Nariadenie (EÚ) 2017/2454
Článok 1 – bod 7 – písmeno b – nadpis – oddiel 3
Ustanovenia uplatniteľné od 1. júla 2021
Ustanovenia uplatniteľné od 1. apríla 2021
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2017/2454
Článok 2 – odsek 2
Uplatňuje sa od 1. júla 2021.
Uplatňuje sa od 1. apríla 2021.
Posledná úprava: 9. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia