Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0205/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0205/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2020 - 18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0182

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 155kWORD 49k
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Διεθνής και εγχώρια απαγωγή παιδιών με ιθαγένεια της ΕΕ από γονείς στην Ιαπωνία
P9_TA(2020)0182B9-0205/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη διεθνή και εγχώρια απαγωγή παιδιών με ιθαγένεια της ΕΕ από γονείς στην Ιαπωνία (2020/2621(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) της 20ής Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών («εφεξής Σύμβαση της Χάγης»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 3 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές που υπογραμμίστηκαν στο ψήφισμα της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ με βάση τις αναφορές που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(1),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2017 για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τον ρόλο και τις δραστηριότητες της Συντονίστριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού, σχετικά με το ζήτημα της απαγωγής παιδιών από γονείς και τις διαφορές σε θέματα επιμέλειας και προσωπικής επικοινωνίας που αφορούν παιδιά με ιθαγένεια της ΕΕ στην Ιαπωνία,

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά τη συνεδρίασή της στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνεδρίασή της στις 19 Φεβρουαρίου 2020, η Επιτροπή Αναφορών συζήτησε τις αναφορές 0594/2019, 0841/2019, 0842/2019 και 0843/2019 σχετικά με την απαγωγή παιδιών από γονείς και τα δικαιώματα επίσκεψης για ζευγάρια μικτής ιθαγένειας, όπου ο ένας γονέας είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ και ο άλλος Ιάπωνας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εν λόγω αναφορές εκφράζονται ανησυχίες για τις πολύ χαμηλές επιδόσεις της Ιαπωνίας όσον αφορά την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για την επιστροφή παιδιών, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασιών της Σύμβασης της Χάγης του 1980, καθώς και για την έλλειψη μέσων για την επιβολή των δικαιωμάτων προσωπικής επικοινωνίας και επίσκεψης, με αποτέλεσμα οι γονείς από την ΕΕ να μην μπορούν να διατηρούν μια ουσιαστική σχέση με τα παιδιά τους που διαμένουν στην Ιαπωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το ανησυχητικό φαινόμενο, σε σημαντικό αριθμό απαγωγής παιδιών από γονείς που δεν έχουν διευθετηθεί, ο ένας από τους γονείς να είναι πολίτης της ΕΕ και ο άλλος να είναι Ιάπωνας πολίτης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ιαπωνικό δίκαιο δεν προβλέπεται ο θεσμός της συνεπιμέλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από πολλές έρευνες προκύπτει ότι η απαγωγή συνιστά σοβαρή μορφή κακοποίησης παιδιών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας ή επίσκεψης των αποκλεισθέντων από την επιμέλεια των τέκνων τους γονέων είναι πολύ περιορισμένα ή ανύπαρκτα στην Ιαπωνία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Χάγης του 1980 και της UNCRC·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία προσχώρησε στη Σύμβαση της Χάγης του 1980 το 2014, είναι δε συμβαλλόμενο μέρος της UNCRC από το 1994·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που είναι πολίτες της ΕΕ και κατοικούν στην Ιαπωνία πρέπει να έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξή του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλες τις ενέργειες που αφορούν παιδιά από την ΕΕ στην Ιαπωνία, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί από την ΕΕ στην Ιαπωνία πρέπει να έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή και με τους δύο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο προς το συμφέρον του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε το παιδί να μην αποχωρίζεται τους γονείς του παρά τη θέλησή των γονέων του, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν, με την επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους νόμους και διαδικασίες, ότι ο αποχωρισμός αυτός είναι αναγκαίος για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια απόφαση μπορεί να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν οι γονείς κακομεταχειρίζονται ή παραμελούν το παιδί, ή όταν ζουν χωριστά και πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συµβαλλόµενα μέρη υποχρεούνται να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού που ζει χωριστά από τους δύο γονείς του ή από τον έναν από αυτούς να διατηρεί προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή και με τους δύο γονείς του σε τακτική βάση, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη επιστροφή του παιδιού, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Χάγης του 1980 οφείλουν να θεσπίσουν στην έννομη τάξη τους νομοθετικά και άλλα μέτρα, συμβατά με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους βάσει της σύμβασης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί, του οποίου έκαστος γονέας διαμένει σε διαφορετικό κράτος, πρέπει να έχει δικαίωμα, αν δεν υφίστανται έκτακτες συνθήκες, να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή και με τους δύο γονείς του·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Giuseppe Conte και η Καγκελάριος της Γερμανίας Angela Merkel συνομίλησαν, εξ ονόματος ομοεθνών τους γονέων, με τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Shinzo Abe, για το ζήτημα της απαγωγής παιδιών από γονείς, οι δε Ευρωπαίοι πρέσβεις στην Ιαπωνία απηύθυναν από κοινού συναφή επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2019 υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από γονείς των οποίων τα παιδιά είχαν απαχθεί από τον άλλο γονέα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2018, η Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού παρέχει στήριξη σε μεμονωμένους γονείς και θέτει στις ιαπωνικές αρχές, όπως για παράδειγμα στον Ιάπωνα Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Οκτώβριο του 2018, και στον Ιάπωνα Πρέσβη στην ΕΕ, τον Μάιο του 2019, συγκεκριμένα ζητήματα ενδιαφέροντος πολιτών της ΕΕ που αφορούν απαγωγές παιδιών από γονείς και διαφορές σε θέματα επιμέλειας και προσωπικής επικοινωνίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Μαρτίου 2020 και στις 5 Φεβρουαρίου 2020 αντίστοιχα, η Επιτροπή Αναφορών και η Συντονίστρια του Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού απέστειλαν επιστολές στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Josep Borrell, με τις οποίες ζήτησαν να συμπεριληφθούν τα ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ιαπωνίας βάσει της Σύμβασης της Χάγης του 1980 και της UNCRC στην ημερήσια διάταξη της επόμενης κοινής συνεδρίασης που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας στις 31 Ιανουαρίου 2020, η ΕΕ κάλεσε την Ιαπωνία να μεριμνήσει για τη βελτίωση το εθνικού της νομικού πλαισίου και για την αποτελεσματική εφαρμογή του, προκειμένου να διασφαλιστούν ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων και η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της Ιαπωνίας, που απορρέουν, μεταξύ άλλων από τη UNCRC και από τη Σύμβαση της Χάγης του 1980· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επανέλαβε επίσης ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα επίσκεψης που χορηγούνται στους γονείς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της συνεδρίασής της στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2020, η Επιτροπή Αναφορών διαβίβασε επιστολή στην αποστολή της Ιαπωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας μετ’ επιτάσεως τις ιαπωνικές αρχές να συμμορφωθούν με την εθνική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών·

1.  εκφράζει τον προβληματισμό του για τη ζοφερή κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά που πέφτουν θύματα απαγωγής από γονέα στην Ιαπωνία και για το γεγονός ότι οι σχετικοί νόμοι δεν εφαρμόζονται και οι δικαστικές αποφάσεις δεν εκτελούνται παντού· υπενθυμίζει ότι τα παιδιά από την ΕΕ πρέπει να απολαύουν στην Ιαπωνία της προστασίας που προβλέπεται στις διεθνείς συμφωνίες για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους·

2.  σημειώνει με δυσαρέσκεια το γεγονός ότι η Ιαπωνία, η οποία είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ, δεν φαίνεται να συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανόνες σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών· επισημαίνει ότι το νομικό πλαίσιο της χώρας θα πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε, για παράδειγμα, οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο διαδικασιών επιστροφής παιδιών με βάση τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 να εκτελούνται αποτελεσματικά στην Ιαπωνία·

3.  τονίζει το γεγονός ότι η τήρηση των αρχών που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τα παιδιά εξαρτάται από τα μέτρα που λαμβάνει η ιαπωνική κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι απαιτούνται ορισμένα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος ενός παιδιού και για επαφή και με τους δύο γονείς του· καλεί μετ’ επιτάσεως τις ιαπωνικές αρχές να εκτελούν αποτελεσματικά τις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τα δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας και επίσκεψης που χορηγούνται στους αποκλεισθέντες γονείς, προκειμένου αυτοί να διατηρούν ουσιαστική επαφή με τα παιδιά τους που διαμένουν στην Ιαπωνία· τονίζει ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται με γνώμονα πάντοτε με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

4.  τονίζει ότι οι υποθέσεις απαγωγής παιδιών απαιτούν γρήγορους χειρισμούς, καθώς οι καθυστερήσεις μπορεί μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν αρνητικά το παιδί και τις μελλοντικές του σχέσεις με τον αποκλεισθέντα γονέα·

5.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι απαγωγές παιδιών από γονείς μπορούν να αποτελέσουν πλήγμα για την ευημερία των παιδιών και μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι η απαγωγή παιδιών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ψυχικής υγείας τόσο στα παιδιά όσο και στους αποκλεισθέντες γονείς·

6.  υπογραμμίζει ότι ένας από τους κύριους στόχους της Σύμβασης της Χάγης του 1980 συνίσταται στην προστασία των παιδιών από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της απαγωγής παιδιών από γονείς, μέσω της θέσπισης διαδικασιών για τη διασφάλιση της ταχείας επιστροφής του παιδιού παιδιού στο κράτος της συνήθους και άμεσης, προ της απαγωγής, διαμονής του·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη και τη συμβολή της Συντονίστριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού στην αντιμετώπιση της κατάστασης και της ζητεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Αναφορών στις υποθέσεις που τέθηκαν υπόψη της από τους αναφέροντες·

8.  εμμένει στην άποψη ότι όλα τα συστήματα προστασίας του παιδιού πρέπει να διαθέτουν διεθνικούς και διασυνοριακούς μηχανισμούς οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διασυνοριακών αντιδικιών·

9.  προτείνει να αναπτυχθεί, σε συνεργασία με τη Διάσκεψη της Χάγης, ένα φιλικό προς τους πολίτες ευρωπαϊκό μέσο πληροφόρησης για την υποστήριξη γονέων που εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές οικογενειακού δικαίου (π.χ. ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης πληροφοριών σχετικά με την απαγωγή παιδιών από γονείς σε τρίτες χώρες, καθώς και σχετικά με άλλα δικαιώματα του παιδιού)·

10.  συνιστά στα κράτη μέλη να παρέχουν στους πολίτες αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο και τα δικαιώματα των παιδιών σε τρίτες χώρες, καθώς και να τους προειδοποιούν σχετικά με δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σε χώρες όπως η Ιαπωνία σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης·

11.  επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή να θέτει το ζήτημα σε κάθε πιθανό φόρουμ, όπως, μεταξύ άλλων, στη μικτή επιτροπή για τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας·

12.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συμπεριλάβει το ζήτημα αυτό στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας· καλεί τις ιαπωνικές αρχές να εφαρμόζουν το ποινικό και αστικό δίκαιο της χώρας τους·

13.  υπενθυμίζει στις ιαπωνικές αρχές ότι, βάσει της Σύμβασης της Χάγης, οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι δημόσιες αρχές να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των άρθρων 6 και 7 της Σύμβασης της Χάγης του 1980, μεταξύ άλλων βοηθώντας τους αποκλεισθέντες γονείς να διατηρούν επαφή με τα παιδιά τους·

14.  υπενθυμίζει στις ιαπωνικές αρχές ότι πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών να επιτελούν τα προξενικά τους καθήκοντα, ιδίως όταν διακυβεύονται τόσο το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών όσο και τα δικαιώματα των γονέων τους, που είναι πολίτες της ΕΕ·

15.  τονίζει ότι με τον περιορισμό ή την πλήρη αποστέρηση των δικαιωμάτων των γονέων να επικοινωνούν προσωπικά και να επισκέπτονται τα παιδιά τους παραβιάζεται το άρθρο 9 της UNCRC·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υπενθυμίσουν στα συμβαλλόμενα μέρη τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της UNCRC και, ειδικότερα, την υποχρέωσή τους να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί προσωπικές σχέσεις και να έχει άμεση επαφή με τους δύο γονείς του σε τακτική βάση, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

17.  καλεί, εν προκειμένω, τις ιαπωνικές αρχές να συμμορφωθούν με τις διεθνείς συστάσεις και να επιφέρουν τις αναγκαίες αλλαγές στο νομικό σύστημα της χώρας, καθώς και να θεσπίσουν τη δυνατότητα των γονέων να ασκούν, μετά τη διάλυση της σχέσης τους, την από κοινού επιμέλεια ή συνεπιμέλεια των τέκνων τους, προκειμένου να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τις διεθνείς τους δεσμεύσεις και να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα επίσκεψης και προσωπικής επικοινωνίας είναι αντίστοιχα των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει της UNCRC· καλεί τις ιαπωνικές αρχές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της UNCRC, την οποία έχουν κυρώσει·

18.  ζητεί από τις ιαπωνικές αρχές να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με την ΕΕ και να εξασφαλίζουν την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων προσωπικής επικοινωνίας και επίσκεψης που χορηγούνται με δικαστική απόφαση στους αποκλεισθέντες γονείς·

19.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις συστάσεις που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, σχετικά με τη διασυνοριακή διαμεσολάβηση·

20.  ζητεί να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τρίτες χώρες, προκειμένου να εφαρμόζεται το σύνολο της διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των παιδιών και, ιδίως, η Σύμβαση της Χάγης του 1980·

21.  τονίζει ότι η κατάλληλη παρακολούθηση της κατάστασης που διαμορφώνεται μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης έχει καίρια σημασία, μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για την επαφή με τους γονείς· καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν το κοινό, μέσω των δικτυακών τόπων των υπουργείων εξωτερικών και των πρεσβειών τους στην Ιαπωνία, σχετικά με τον κίνδυνο απαγωγής παιδιών στη χώρα και σχετικά με τη στάση των ιαπωνικών αρχών στο ζήτημα αυτό·

22.  καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων προειδοποίησης για απαγωγές παιδιών με διασυνοριακές συνέπειες που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη, να συμβάλει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, στη δημιουργία μηχανισμών προειδοποίησης για αγνοούμενα παιδιά, και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη σύναψη σχετικών συμφωνιών συνεργασίας που αφορούν υποθέσεις διασυνοριακών απαγωγών βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κοινές προσπάθειες και να συμπεριλάβουν το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη όλων των διμερών ή πολυμερών συναντήσεων με την Ιαπωνία, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις ιαπωνικές αρχές να εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο για την προστασία των παιδιών·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.

(1) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 2.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου