Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2695(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0208/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0208/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0187

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 125kWORD 45k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 877/2013 της Επιτροπής προς συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2020)04140),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2020 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 9 Ιουλίου 2020,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας της 9ης Απριλίου 2020, οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ πρότειναν να θεσπιστεί Ενίσχυση για την Πανδημική Κρίση, με βάση το πιστωτικό όριο με ενισχυμένους όρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ως αντίδραση στην πανδημία της COVID-19.

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της Ευρωομάδας αναφέρεται ότι μοναδική προϋπόθεση για τις χώρες τις ζώνης του ευρώ που ζητούν πρόσβαση στην Ενίσχυση για την Πανδημική Κρίση θα είναι να δεσμευτούν ότι θα χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω πιστωτικά όρια για τη στήριξη της εγχώριας χρηματοδότησης άμεσων και έμμεσων δαπανών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, τη θεραπεία και την πρόληψη λόγω της κρίσης της COVID-19.

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με κοινή επιστολή με ημερομηνία 7 Μαΐου 2020, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Dombrovskis και ο Επίτροπος Gentiloni ανήγγειλαν την πρόθεση να τροποποιηθεί ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 877/2013 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2013, προς συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(2), προκειμένου να προσδιοριστούν περαιτέρω οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ισχύουν για τα κράτη μέλη τα οποία αντλούν από την Ενίσχυση για την Πανδημική Κρίση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τροποποιεί τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και διευκρινίζει ότι η υποβολή εκθέσεων στην παρούσα κατάσταση αφορά μόνο τη χρήση των πόρων της Ενίσχυσης για την Πανδημική Κρίση για την κάλυψη άμεσων και έμμεσων δαπανών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, τη θεραπεία και την πρόληψη λόγω της κρίσης της COVID-19, δεδομένου του πολύ ειδικού και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της Ενίσχυσης για την Πανδημική Κρίση, ενώ το νέο Παράρτημα ΙΙ προσδιορίζει το υπόδειγμα για την υποβολή των σχετικών εκθέσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ισχύουν για τα κράτη μέλη που αντλούν από την Ενίσχυση για την Πανδημική Κρίση·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(2)ΕΕ L 244 της 13.9.2013, σ. 23.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου