Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2695(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0208/2020

Ingediende teksten :

B9-0208/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0187

Aangenomen teksten
PDF 118kWORD 43k
Donderdag 9 juli 2020 - Brussel
Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 juni 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 877/2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2020)04140),

–  gezien de brief van de Commissie van 22 juni 2020, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien de brief van de Commissie economische en monetaire zaken aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters van 3 juli 2020,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone(1), en met name artikel 10, lid 3, en artikel 14, lid 5,

–  gezien artikel 111, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire zaken,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 111, lid 6, derde en vierde streepjes, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 9 juli 2020 verstreek,

A.  overwegende dat de ministers van Financiën van de lidstaten van de eurozone tijdens de Eurogroepvergadering van 9 april 2020 hebben voorgesteld om als reactie op de COVID-19-pandemie de crisisondersteuning bij een pandemie in te stellen, die gebaseerd is op de kredietlijn tegen verscherpte voorwaarden van het Europees stabiliteitsmechanisme;

B.  overwegende dat in het verslag van de Eurogroep wordt gesteld dat de enige vereiste om toegang te hebben tot de crisisondersteuning bij een pandemie is dat lidstaten van de eurozone die om steun verzoeken zich ertoe verbinden deze kredietlijn te gebruiken ter ondersteuning van de binnenlandse financiering van directe en indirecte kosten als gevolg van de COVID-19-crisis in verband met gezondheidszorg, geneesmiddelen en preventie;

C.  overwegende dat de uitvoerende vicevoorzitter Dombrovskis en commissaris Gentiloni in een gezamenlijke brief van 7 mei 2020 het voornemen hebben aangekondigd om Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 877/2013 van 27 juni 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone(2), te wijzigen om de rapportagevereisten voor de lidstaten die een beroep doen op de crisisondersteuning bij een pandemie nader te specificeren;

D.  overwegende dat in de gedelegeerde handeling de rapportagevereisten worden gewijzigd en wordt bepaald dat de rapportage in de huidige situatie alleen betrekking heeft op het gebruik van de middelen van de crisisondersteuning bij een pandemie om de directe en indirecte kosten als gevolg van de COVID-19-crisis in verband met gezondheidszorg, geneesmiddelen en preventie te dekken, gezien het zeer specifieke en beperkte toepassingsgebied van de crisisondersteuning bij een pandemie, en dat in een nieuwe bijlage II het desbetreffende rapportagemodel wordt opgenomen;

E.  overwegende dat deze gedelegeerde handeling zo spoedig mogelijk in werking moet treden om de rapportagevereisten voor de lidstaten die een beroep doen op de crisisondersteuning bij een pandemie te stroomlijnen;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 140 van 27.5.2013, blz. 11.
(2) PB L 244 van 13.9.2013, blz. 23.

Laatst bijgewerkt op: 9 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid