Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2695(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0208/2020

Teksty złożone :

B9-0208/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0187

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 44k
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wspólne przepisy dotyczące monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 877/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2020)04140),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 22 czerwca 2020 r., w którym zwraca się ona do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyrazi on sprzeciwu wobec tego rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 3 lipca 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro(1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając brak sprzeciwów zgłoszonych w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął w dniu 9 lipca 2020 r.,

A.  mając na uwadze, że na posiedzeniu Eurogrupy w dniu 9 kwietnia 2020 r. ministrowie finansów państw członkowskich strefy euro zaproponowali, by w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ustanowić wsparcie z tytułu kryzysu pandemicznego, w formie wspomagającej uwarunkowanej linii kredytowej w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności;

B.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu Eurogrupy stwierdzono, że jedynym wymogiem dostępu do wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego będzie to, by państwa członkowskie strefy euro ubiegające się o wsparcie zobowiązały się do wykorzystania tej linii kredytowej na wsparcie wewnętrznego finansowania bezpośrednich i pośrednich kosztów opieki zdrowotnej, leczenia i profilaktyki spowodowanych kryzysem związanym z COVID-19;

C.  mając na uwadze, że we wspólnym piśmie z dnia 7 maja 2020 r. wiceprzewodniczący wykonawczy V. Dombrovskis i komisarz P. Gentiloni ogłosili zamiar zmiany rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 877/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro(2) w celu doprecyzowania wymogów w zakresie sprawozdawczości mających zastosowanie do państw członkowskich korzystających z wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego;

D.  mając na uwadze, że aktem delegowanym zmienia się wymogi w zakresie sprawozdawczości i doprecyzowuje, że ze względu na bardzo szczególny i ograniczony zakres wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego sprawozdawczość w obecnej sytuacji dotyczy tylko wykorzystania tego wsparcia na pokrycie bezpośrednich i pośrednich kosztów opieki zdrowotnej, leczenia i profilaktyki spowodowanych kryzysem związanym z COVID-19, a w nowym załączniku II zamieszczono odnośny wzór sprawozdawczy;

E.  mając na uwadze, że ten akt delegowany powinien wejść w życie jak najszybciej, aby uprościć wymogi w zakresie sprawozdawczości mające zastosowanie do państw członkowskich korzystających z wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 11.
(2) Dz.U. L 244 z 13.9.2013, s. 23.

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności