Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2695(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0208/2020

Predkladané texty :

B9-0208/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0187

Prijaté texty
PDF 125kWORD 44k
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 877/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o  spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)04140),

–  so zreteľom na list Komisie z 22. júna 2020, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 3. júla 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne(1), a  najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie k rozhodnutiu Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené žiadne námietky v lehote stanovenej v článku 111 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 9. júla 2020,

A.  keďže na zasadnutí Euroskupiny, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla 2020, ministri financií členských štátov eurozóny navrhli, aby sa v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 zriadila podpora vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou, ktorá by bola založená na úverovej linke s dodatočnými podmienkami v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu;

B.  keďže v správe Euroskupiny sa uvádza, že jedinou požiadavkou prístupu k podpore vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou bude, aby sa členské štáty eurozóny žiadajúce o podporu zaviazali, že túto úverovú linku využijú na podporu domáceho financovania priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19;

C.  keďže podpredseda Dombrovskis a komisár Gentiloni v spoločnom liste zo 7. mája 2020 oznámili zámer zmeniť delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 877/2013 z 27. júna 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 o  spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne(2), a to s cieľom bližšie určiť požiadavky na podávanie správ, ktoré sa týkajú členských štátov čerpajúcich podporu vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou;

D.  keďže delegovaný akt mení požiadavky na podávanie správ a bližšie určuje, že podávanie správ sa v súčasnej situácii týka len využívania finančných prostriedkov z  podpory vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou na pokrytie priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu vyplývajúcich z krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a to vzhľadom na veľmi špecifický a  obmedzený rozsah tejto podpory, a keďže nová príloha II stanovuje príslušný vzor podávania správ;

E.  keďže tento delegovaný akt by mal nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa zjednodušili požiadavky na podávanie správ, ktoré sa vzťahujú na členské štáty čerpajúce podporu vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ L 244, 13.9.2013, s. 23.

Posledná úprava: 9. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia