Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 124kWORD 43k
Ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs - Brisele Galīgā redakcija
Eiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu***I
P9_TA(2020)0188
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2020. gada 9. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz pagaidu pasākumus attiecībā uz Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu paredzēto vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu(COM(2020)0221 – C9‑0142/2020 – 2020/0099(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0221),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 24. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0142/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2020. gada 30. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 163. pantu,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(1);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Ar šo nostāju aizstāj 2020. gada 19. jūnijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P9_TA(2020)0172).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 9. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/…, ar ko paredz pagaidu pasākumus attiecībā uz Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu paredzēto vākšanas, verificēšanas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu
P9_TC1-COD(2020)0099

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2020/1042.)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 9. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika