Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0082(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0122/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0122/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0189

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 153kWORD 46k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 *
P9_TA(2020)0189A9-0122/2020

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2020)0198),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0137/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0122/2020),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Παρόλο που η επιδημία COVID-19 δημιουργεί δυσκολίες για τις εθνικές διοικήσεις, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την περαιτέρω καθυστέρηση της εφαρμογής των από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων. Πριν από την εμφάνιση της επιδημίας, ορισμένα κράτη μέλη είχαν επισημάνει ότι επρόκειτο να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Πέρα από τις άμεσες δυσκολίες που συνδέονται με την επιδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των κανόνων θα πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνική βοήθεια που παρέχεται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι στόχοι της δέσμης μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο που συνίστανται στη διευκόλυνση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, στην ελάφρυνση της διοικητικής πίεσης που ασκείται στους πωλητές της Ένωσης και στην εξασφάλιση της συμβολής των επιγραμμικών πλατφορμών σε ένα δικαιότερο σύστημα είσπραξης του ΦΠΑ με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης αποτελούν βασικές πτυχές ενός περιβάλλοντος ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά την επιδημία COVID-19.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που συναντούν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 και του γεγονότος ότι οι νέες διατάξεις βασίζονται στην αρχή ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιήσουν τα συστήματα ΤΠ τους ώστε να είναι έτοιμα να εφαρμόσουν τις διατάξεις των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995, διασφαλίζοντας έτσι τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών και πληρωμών στο πλαίσιο των τροποποιημένων καθεστώτων, είναι αναγκαίο να μετατεθούν κατά έξι μήνες οι ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών. Κρίνεται σκόπιμη η μετάθεση της ημερομηνίας κατά έξι μήνες, διότι η καθυστέρηση θα πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατό συντομότερη ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλέον δημοσιονομικές απώλειες των κρατών μελών.
(4)  Λαμβανομένων υπόψη των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ως αποτέλεσμα της επιδημίας COVID-19 και του γεγονότος ότι οι νέες διατάξεις βασίζονται στην αρχή ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιήσουν τα συστήματα ΤΠ τους ώστε να είναι έτοιμα να εφαρμόσουν τις διατάξεις των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995, διασφαλίζοντας έτσι τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών και πληρωμών στο πλαίσιο των τροποποιημένων καθεστώτων, είναι ενδεχομένως αναγκαίο να μετατεθούν κατά τρεις μήνες οι ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών. Η αναβολή δεν είναι επιθυμητή, καθώς θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων και αύξηση του ελλείμματος ΦΠΑ, ενώ θα παρατείνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των πωλητών τρίτων χωρών και των πωλητών της Ένωσης. Ωστόσο, ενδέχεται να ενδείκνυται μια αναβολή τριών μηνών, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στην περίοδο εγκλεισμού στα περισσότερα κράτη μέλη. Μια ακόμη μεγαλύτερη αναβολή θα αύξανε τον κίνδυνο απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημόσια οικονομικά θα πρέπει να ενισχυθούν για την καταπολέμηση της πανδημίας και των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της. Μια μεγαλύτερη καθυστέρηση έξι μηνών θα μπορούσε να επιφέρει απώλεια εσόδων μεταξύ 2,5 και 3,5 δισεκατομμυρίων EUR για τα κράτη μέλη. Λόγω της κρίσης που προκάλεσε η επιδημία COVID-19, έχει τεράστια σημασία να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια εσόδων.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455
Άρθρο 2 – τίτλος
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
Με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021, η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455
Άρθρο 3 – εδάφιο 1
Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, ο τίτλος IV της οδηγίας 2009/132/ΕΚ απαλείφεται.
Με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021, ο τίτλος IV της οδηγίας 2009/132/ΕΚ απαλείφεται.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
Εφαρμόζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας από την 1η Ιουλίου 2021.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας από την 1η Απριλίου 2021.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2021.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2021.
Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου