Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0082(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0122/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0122/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0189

Hyväksytyt tekstit
PDF 140kWORD 43k
Perjantai 10. heinäkuuta 2020 - Bryssel
Direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 muuttaminen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi *
P9_TA(2020)0189A9-0122/2020

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 muuttamisesta kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2020)0198),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9‑0137/2020),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0122/2020),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Vaikka covid-19-pandemia aiheuttaa todellisia vaikeuksia kansallisille viranomaisille, sitä ei saisi käyttää tekosyynä yhteisesti sovittujen sääntöjen täytäntöönpanon viivyttämiselle edelleen. Ennen pandemiaa jotkin jäsenvaltiot olivat ilmoittaneet, että uuden järjestelmän täytäntöönpanossa ilmenisi viivytyksiä. Covid-19-pandemiaan liittyvien välittömien vaikeuksien voittamisen lisäksi hallitusten olisi tehtävä kaikkensa uuden järjestelmän panemiseksi täytäntöön. Niiden jäsenvaltioiden, joiden hankaluudet saattavat viivyttää sääntöjen täysimääräistä täytäntöönpanoa, olisi käytettävä komission tarjoamaa teknistä apua, jotta voidaan varmistaa sähköistä kaupankäyntiä koskevan paketin asianmukainen ja täysimääräinen täytäntöönpano. Sähköistä kaupankäyntiä koskevan paketin tavoitteet, jotka koskevat eurooppalaisten pk-yritysten yleisen kilpailukyvyn helpottamista, unionin myyjiin kohdistuvan hallinnollisen paineen keventämistä ja sen varmistamista, että verkkoalustat edistävät oikeudenmukaisempaa arvonlisäveron kantojärjestelmää samalla kun torjutaan veropetoksia, ovat keskeisiä tekijöitä kaikille yrityksille tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta, mikä on erityisen tärkeää covid-19:n jälkeisen elpymisen yhteydessä.
Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille covid-19-kriisin ratkaisemisesta syntyvät haasteet ja se, että uudet säännökset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on päivitettävä tietotekniset järjestelmänsä voidakseen soveltaa direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 säännöksiä ja siten varmistaa muutetuissa järjestelmissä tapahtuva tietojen ja maksujen kerääminen ja toimittaminen, mainittujen direktiivien saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettua määräaikaa ja niiden soveltamispäivää on tarpeen lykätä kuudella kuukaudella. Kuuden kuukauden lykkäys on asianmukaista, koska viive olisi pidettävä mahdollisimman lyhyenä, jotta jäsenvaltioille aiheutuvien budjettitappioiden lisääntyminen voitaisiin minimoida.
(4)  Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille covid-19-pandemian seurauksena syntyvät uudet haasteet ja se, että uudet säännökset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on päivitettävä tietotekniset järjestelmänsä voidakseen soveltaa direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 säännöksiä ja siten varmistaa muutetuissa järjestelmissä tapahtuva tietojen ja maksujen kerääminen ja toimittaminen, mainittujen direktiivien saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettua määräaikaa ja niiden soveltamispäivää saattaa olla tarpeen lykätä kolmella kuukaudella. Lykkääminen ei ole toivottavaa, koska se johtaa tulojen menetykseen ja kasvattaa alv-vajetta samalla kun se pitkittää epäreilua kilpailua EU:n ulkopuolisten ja unionin myyjien välillä. Kolmen kuukauden lykkäys voisi kuitenkin olla asianmukaista, koska se sopii yhteen useimmissa jäsenvaltioissa sovellettujen sulkutoimien kanssa. Pidempi lykkäys lisäisi alv-petosten riskiä aikana, jolloin julkista taloutta olisi täydennettävä pandemian ja sen taloudellisten ja sosiaalisten seurausten torjumiseksi. Pidempi kuuden kuukauden viive voisi aiheuttaa jäsenvaltioille 2,5–3,5 miljardin euron tulonmenetykset. Covid‑19‑pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi on äärimmäisen tärkeää välttää tulojen lisämenetyksiä.
Tarkistus 3
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2017/2455
2 artikla – otsikko
Direktiivin 2006/112/EY muutokset, jotka tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021;
Direktiivin 2006/112/EY muutokset, jotka tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021;
Tarkistus 4
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2017/2455
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Muutetaan 1 päivästä heinäkuuta 2021 alkaen direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:
Muutetaan 1 päivästä huhtikuuta 2021 alkaen direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:
Tarkistus 5
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/2455
3 artikla – 1 kohta
Poistetaan direktiivin 2009/132/EY IV osasto 1 päivästä heinäkuuta 2021.”;
Poistetaan direktiivin 2009/132/EY IV osasto 1 päivästä huhtikuuta 2021.”;
Tarkistus 6
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2017/2455
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin 2 ja 3 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin 2 ja 3 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Tarkistus 7
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2017/2455
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Niiden on sovellettava tämän direktiivin 2 ja 3 artiklan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2021.
Niiden on sovellettava tämän direktiivin 2 ja 3 artiklan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2021.
Tarkistus 8
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi (EU) 2019/1995
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Tarkistus 9
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi (EU) 2019/1995
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2021.”.
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2021.
Päivitetty viimeksi: 9. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö