Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/0082(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0122/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0122/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0189

Téacsanna atá glactha
PDF 146kWORD 45k
Dé hAoine, 10 Iúil 2020 - Brussels
Treoracha (AE) 2017/2455 agus (AE) 2019/1995 a leasú a mhéid a bhaineann leis na dátaí trasuí agus na dátaí cur i bhfeidhm de bharr ghéarchéim COVID-19 *
P9_TA(2020)0189A9-0122/2020

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Iúil 2020 ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2017/2455 agus Treoir (AE) 2019/1995 a mhéid a bhaineann leis na dátaí trasuí agus na dátaí cur i bhfeidhm de bharr ghéarchéim COVID-19 (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

(An nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2020)0198),

–  ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C9‑0137/2020),

–  ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0122/2020),

1.  ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3.  á iarraidh ar an gComhairle fógra a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag Parlaimint na hEorpa;

4.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa arís má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 3 a (nua)
(3a)  Cé go bhfuil fíordheacrachtaí á gcruthú ag ráig COVID-19 do riaracháin náisiúnta, níor cheart í a úsáid mar leithscéal chun moill bhreise a chur ar chur chun feidhme na rialacha a comhaontaíodh go comhchoiteann. Sula raibh an ráig ann, thug roinnt Ballstát le fios go mbeadh moilleanna acu an córas nua a chur chun feidhme. Taobh amuigh de na deacrachtaí láithreacha a bhaineann le ráig COVID-19, ba cheart do na rialtais gach dícheall a dhéanamh chun an córas nua a chur chun feidhme. Maidir le Ballstáit a bhfuil saincheisteanna acu a d’fhéadfadh moill a chur ar chur chun feidhme iomlán na rialacha, ba cheart dóibh an cúnamh teicniúil arna soláthar ag an gCoimisiún a úsáid chun cur chun feidhme ceart agus iomlán an phacáiste ríomhthráchtála a áirithiú. Le cuspóirí an phacáiste ríomhthráchtála chun iomaíochas domhanda FBManna Eorpacha a éascú, chun an brú riaracháin ar dhíoltóirí an Aontais a laghdú agus chun a áirithiú go rannchuidíonn ardáin ar líne le córas bailithe CBT atá níos córa, agus calaois chánach á comhrac, is príomhghnéithe iad den mhachaire comhréidh do ghnólachtaí uile, ar rud é a bhfuil tábhacht ar leith leis i gcomhthéacs an téarnaimh tar éis COVID-19.
Leasú 2
Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 4
(4)  Agus na dúshláin atá le sárú ag na Ballstáit chun dul i ngleic le géarchéim COVID-19 á gcur san áireamh, chomh maith lena chur san áireamh go bhfuil na forálacha nua bunaithe ar an bprionsabal go gcaithfidh na Ballstáit ar fad na córais TF atá acu a thabhairt cothrom le dáta chun go mbeidh siad in ann na forálacha a leagtar síos le Treoir (AE) 2017/2455 agus Treoir (AE) 2019/1995 a chur i bhfeidhm, ionas go n-áiritheofar bailiú agus tarchur faisnéise agus íocaíochtaí faoi na scéimeanna modhnaithe, sé riachtanach dátaí trasuí agus dátaí cur i bhfeidhm na dTreoracha sin a chur siar mhí. Is iomchuí iad a chur siar sé mhí, mar gur ceart an mhoill a choinneáil chomh gairid agus is féidir ar mhaithe le caillteanais bhuiséadacha bhreise do Bhallstáit a íoslaghdú.
(4)  Agus na dúshláin nua atá le sárú ag na Ballstáit mar thoradh ar ráig COVID-19 á gcur san áireamh, chomh maith lena chur san áireamh go bhfuil na forálacha nua bunaithe ar an bprionsabal go gcaithfidh na Ballstáit ar fad na córais TF atá acu a thabhairt cothrom le dáta chun go mbeidh siad in ann na forálacha a leagtar síos le Treoir (AE) 2017/2455 agus Treoir (AE) 2019/1995 a chur i bhfeidhm, ionas go n-áiritheofar bailiú agus tarchur faisnéise agus íocaíochtaí faoi na scéimeanna modhnaithe, d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach dátaí trasuí agus dátaí cur i bhfeidhm na dTreoracha sin a chur siar trí mhí. Níl sé inmhianaithe na dátaí a chur siar, mar go n-eascróidh caillteanas ioncaim agus bearna mhéadaithe CBL as, agus cuirfidh sé fad le hiomaíocht éagórach idir díoltóirí neamh-AE agus díoltóirí an Aontais. D’fhéadhfadh sé a bheith iomchuí iad a chur siar trí mhí, áfach, mar go mbeadh sé ailínithe le tréimhse na dianglasála i bhformhór na mBallstát. Dá gcuirfí siar iad ar feadh tréimhse níos faide, chuirfí leis an riosca de chalaois CBL tráth ba cheart go ndéanfaí an t-airgeadas poiblí a athshlánú chun comhrac i gcoinne na paindéime agus a hiarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta. Le cur siar níos faide de shé mhí, d’fhéadfadh caillteanas ioncaim do Bhallstáit idir EUR 2,5 billiún agus EUR 3,5 billiún eascairt as. I bhfianaise na géarchéime arbh í ráig COVID-19 ba chúis léi, tá sé ríthábhachtach tuilleadh caillteanais ioncaim a sheachaint.
Leasú 3
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe a
Treoir (AE) 2017/2455
Airteagal 2 – teideal
Leasuithe ar Threoir 2006/112/CE le héifeacht ón 1 Iúil 2021
Leasuithe ar Threoir 2006/112/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2021
Leasú 4
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b
Treoir (AE) 2017/2455
Airteagal 2 – mír 1 – an abairt réamhráiteach
Le héifeacht ón 1 Iúil 2021, leasaítear Treoir 2006/112/CE mar seo a leanas:
Le héifeacht ón 1 Aibreán 2021, leasaítear Treoir 2006/112/CE mar seo a leanas:
Leasú 5
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2
Treoir (AE) 2017/2455
Airteagal 3 – mír 1
Le héifeacht ón 1 Iúil 2021, scriostar Teideal IV de Threoir 2009/132/CE.
Le héifeacht ón 1 Aibreán 2021, scriostar Teideal IV de Threoir 2009/132/CE.
Leasú 6
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a
Treoir (AE) 2017/2455
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2
Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun Airteagail 2 agus 3 den Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 30 Meitheamh 2021. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.
Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun Airteagail 2 agus 3 den Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 31 Márta 2021. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.
Leasú 7
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe b
Treoir (AE) 2017/2455
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 4
Cuirfidh siad i bhfeidhm na bearta is gá chun Airteagail 2 agus 3 den Treoir seo a chomhlíonadh ón 1 Iúil 2021.
Cuirfidh siad i bhfeidhm na bearta is gá chun Airteagail 2 agus 3 den Treoir seo a chomhlíonadh ón 1 Aibreán 2021.
Leasú 8
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1
Treoir (AE) 2019/1995
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1
Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 30 Meitheamh 2021 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl láithreach don Choimisiún.
Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 31 Márta 2021 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl láithreach don Choimisiún.
Leasú 9
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1
Treoir (AE) 2019/1995
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 2
Cuirfidh siad na bearta sin i bhfeidhm ón 1 Iúil 2021.
Cuirfidh siad na bearta sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2021.
An nuashonrú is déanaí: 9 Nollaig 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais