Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0082(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0122/2020

Texte depuse :

A9-0122/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0189

Texte adoptate
PDF 150kWORD 44k
Vineri, 10 iulie 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
P9_TA(2020)0189A9-0122/2020

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0198),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0137/2020),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0122/2020),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Deși epidemia de COVID-19 creează dificultăți reale administrațiilor naționale, aceasta nu ar trebui să fie folosită drept scuză pentru a amâna și mai mult punerea în aplicare a normelor convenite de comun acord. Înainte de izbucnirea epidemiei, unele state membre au semnalat că vor înregistra întârzieri în punerea în aplicare a noului sistem. Dincolo de dificultățile imediate cauzate de epidemia de COVID-19, guvernele ar trebui să depună toate eforturile pentru a pune în aplicare noul sistem. Statele membre ce se confruntă cu probleme care ar putea cauza o întârziere în punerea deplină în aplicare a normelor ar trebui să utilizeze asistența tehnică furnizată de Comisie pentru a asigura transpunerea corectă și completă a pachetului privind comerțul electronic. Obiectivele pachetului privind comerțul electronic de a facilita competitivitatea globală a IMM-urilor europene, de a reduce presiunea administrativă asupra vânzătorilor din Uniune și de a garanta că platformele online contribuie la un sistem de colectare a TVA-ului mai echitabil, combătând simultan frauda fiscală, reprezintă aspecte esențiale ale unor condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile, ceea ce este deosebit de important în contextul redresării post-COVID-19.
Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 4
(4)  Luând în considerare provocările cu care se confruntă statele membre pentru a face față crizei COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice dispozițiile prevăzute de Directivele (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995, asigurând astfel colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, este necesară amânarea cu șase luni a datelor de transpunere și aplicare ale directivelor menționate. O amânare de șase luni este adecvată, deoarece întârzierea ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință, pentru a se reduce la minimum pierderile bugetare suplimentare ale statelor membre.
(4)  Luând în considerare provocările noi cu care se confruntă statele membre ca urmare a epidemiei de COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice dispozițiile prevăzute de Directivele (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995, asigurând astfel colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, ar putea fi necesară amânarea cu trei luni a datelor de transpunere și aplicare ale directivelor menționate. Amânarea nu este de dorit, deoarece va duce la o pierdere de venituri și la creșterea deficitului de încasare a TVA, prelungind, în același timp, concurența neloială dintre vânzătorii din afara UE și cei din Uniune. Cu toate acestea, o amânare de trei luni ar putea fi adecvată, deoarece corespunde perioadei de izolare din majoritatea statelor membre. O amânare și mai lungă ar crește riscul de fraudă în materie de TVA, într-un moment în care finanțele publice ar trebui să fie alimentate pentru a combate pandemia și consecințele economice și sociale ale acesteia. O întârziere mai mare de șase luni ar putea duce la o pierdere de venituri pentru statele membre între 2,5 miliarde EUR și 3,5 miliarde EUR. Având în vedere criza provocată de epidemia de COVID-19, este extrem de important să se evite noi pierderi de venituri.
Amendamentul 3
Propunere de decizie
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 1 - litera a
Directiva (UE) 2017/2455
Articolul 2 - titlul
Modificări ale Directivei 2006/112/CE cu efect de la 1 iulie 2021
Modificări ale Directivei 2006/112/CE cu efect de la 1 aprilie 2021
Amendamentul 4
Propunere de decizie
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 1 - litera b
Directiva (UE) 2017/2455
Articolul 2 - paragraful 1 - teza introductivă
Cu efect de la 1 iulie 2021, Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează.
Cu efect de la 1 aprilie 2021, Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:
Amendamentul 5
Propunere de decizie
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 2
Directiva (UE) 2017/2455
Articolul 3 - paragraful 1
Cu efect de la 1 iulie 2021, titlul IV din Directiva 2009/132/CE se elimină.
Cu efect de la 1 aprilie 2021, titlul IV din Directiva 2009/132/CE se elimină.
Amendamentul 6
Propunere de decizie
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 3 - litera a
Directiva (UE) 2017/2455
Articolul 4 - alineatul 1 - paragraful 2
Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 2 și 3 din prezenta directivă. Ele comunică imediat Comisiei textul acestor dispoziții.
Statele membre adoptă și publică, până la 31 martie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 2 și 3 din prezenta directivă. Ele comunică imediat Comisiei textul acestor dispoziții.
Amendamentul 7
Propunere de decizie
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 3 - litera b
Directiva (UE) 2017/2455
Articolul 4 - alineatul 1 - paragraful 4
Statele membre aplică măsurile necesare pentru a se conforma articolelor 2 și 3 din prezenta directivă începând cu 1 iulie 2021.
Statele membre aplică măsurile necesare pentru a se conforma articolelor 2 și 3 din prezenta directivă începând cu 1 aprilie 2021.
Amendamentul 8
Propunere de decizie
Articolul 2 - paragraful 1
Directiva (UE) 2019/1995
Articolul 2 - alineatul 1 - paragraful 1
Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 30 iunie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Ele comunică imediat Comisiei textul acestor dispoziții.
Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 31 martie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Ele comunică imediat Comisiei textul acestor dispoziții.
Amendamentul 9
Propunere de decizie
Articolul 2 - paragraful 1
Directiva (UE) 2019/1995
Articolul 2 - alineatul 1 - paragraful 2
Statele membre aplică măsurile respective începând cu 1 iulie 2021.
Statele membre aplică măsurile respective începând cu 1 aprilie 2021.
Ultima actualizare: 9 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate