Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2126(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0081/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0081/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0190

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 224kWORD 76k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019
P9_TA(2020)0190A9-0081/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019 (2019/2126(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το πρωτόκολλο αριθ. 5 περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),

–  έχοντας υπόψη το Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου της ΕΤΕπ για το 2019, που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ΕTΕπ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2018 με τίτλο «Δημιουργώντας Ευκαιρίες»,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση και την έκθεση στατιστικών στοιχείων της ΕΤΕπ για το 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο «EIB operations inside the European Union – Annual report 2018» (Πράξεις της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ετήσια έκθεση 2018), που δημοσιεύθηκε το 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο «The EIB outside the European Union – Financing with global impact – Annual report 2018» («Η ΕΤΕπ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Χρηματοδότηση με αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο – Ετήσια έκθεση 2018»), που δημοσιεύθηκε το 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο «Ετήσια έκθεση 2018: Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών», που δημοσιεύθηκε το 2019,

–  έχοντας υπόψη τη νέα κλιματική στρατηγική και τη νέα δανειοδοτική πολιτική στον ενεργειακό τομέα, που εγκρίθηκαν από την ΕΤΕπ τον Νοέμβριο του 2019,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2396 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην υπόθεση 146/2017/DR σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χειρίστηκε καταγγελία για παραβιάσεις των απαιτήσεων για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σε έργο που χρηματοδότησε,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη», Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» (COM(2020)0021),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της 14ης Ιανουαρίου 2020 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (COM(2020)0022),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2018 με τίτλο: «Σχέδιο δράσης: Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης» (COM(2018)0097),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την οικονομική ανθεκτικότητα,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση της ΕΤΕπ για την κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 7 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την εναρκτήρια ομιλία της Ursula von der Leyen της 16ης Ιουλίου 2019 ως υποψήφιας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη σύνοδο ολομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, στις 11 Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0081/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 309 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ οφείλει να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης, και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της ΕΤΕπ, πρέπει να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά της κατά τον πιο ορθολογικό τρόπο προς το συμφέρον της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανωτέρω περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση προς τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 191 ΣΛΕΕ υποχρεώσεις της Ένωσης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ομόλογα της ΕΤΕπ βαθμολογούνται ως ΑΑΑ από τους κυριότερους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας λόγω του ότι, μεταξύ άλλων, μέτοχοι σε αυτήν είναι τα κράτη μέλη και η διαχείριση των κινδύνων της είναι συνετή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ διατήρησε την κερδοφορία το 2018, με καθαρό πλεόνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ οφείλει να διατηρήσει την υψηλή φερεγγυότητά του καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο ισχυρών και υψηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, δεδομένου ότι είναι ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και δανειοδότης στον κόσμο, που ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη της ΕΕ, αποτελεί τον φυσικό εταίρο της ΕΕ για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων, σε στενή συνεργασία με εθνικούς και πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ δεσμεύεται από τις Συνθήκες να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ με διάφορα επενδυτικά μέσα, όπως δάνεια, μετοχές, εγγυήσεις, μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά σε 1,115 δισεκατομμύρια EUR την ετήσια επένδυση που απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι που η Ένωση έχει θέσει για το έτος 2030(2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής «Βιώσιμη Ευρώπη» στοχεύει στην αποδέσμευση επενδύσεων ύψους 1 τρισεκατομμυρίου EUR την προσεχή δεκαετία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες επενδύσεις έχουν κανονικά υψηλότερες αποδόσεις από τις παραδοσιακές και οι όγκοι τείνουν, επομένως, να είναι υποτονικοί ενώ οι συναφείς κίνδυνοι τείνουν να είναι μεγαλύτεροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρευστότητα των αγορών βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων πρέπει να ενταθεί και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την αύξηση του αριθμού των προϊόντων στην αγορά· υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να αναμένεται να εξασφαλίσει ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του την κρίσιμη μάζα και ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να έχει μεγαλύτερη παρουσία στις αγορές βιώσιμων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και να αυξήσει το μερίδιό του στην αγορά, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στη μείωση των κινδύνων και των αποδόσεων, καθώς και στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά και της ρευστότητας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με το κλίμα και το περιβάλλον, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό εγχείρημα της σημερινής γενιάς, όπως τονίζει η Επιτροπή, ενώ απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις 260 δισεκατομμυρίων EUR για την επίτευξη των σημερινών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίδεται διαρκώς προσοχή στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την πολιτική απόδοσης και τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια του Ομίλου ΕΤΕπ·

Γενικές συμβουλές

1.  υπογραμμίζει τη σημασία των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, ως τράπεζας της Ένωσης, για την αύξηση των σημερινών επιπέδων επενδύσεων στην ΕΕ, τα οποία βρίσκονται κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους και είναι ανεπαρκή για την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την οικονομία, την κοινωνία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ή για την επίτευξη περιφερειακής συνοχής, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και για τη χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων σε επίπεδο δήμου, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών·

2.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ψηφιακή επανάσταση και τις δημόσιες υπηρεσίες·

3.  χαιρετίζει τη συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 και επαναλαμβάνει την ανάγκη επείγουσας δράσης για τον μετασχηματισμό των οικονομιών μας και τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης· επικροτεί ιδιαίτερα τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η ΕΤΕπ στη στήριξη της οικονομίας της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, του αναθεωρημένου προγράμματος InvestEU, του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης και του μηχανισμού στήριξης της φερεγγυότητας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις ΜΜΕ και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο· καλεί ταυτόχρονα την ΕΤΕπ να τηρήσει τη δέσμευσή της για ευθυγράμμιση του συνόλου των δράσεών της με τον στόχο της ΕΕ για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο· λαμβάνει υπόψη το έγγραφο θέσης της ΕΤΕπ, της 15 Ιουνίου 2020, σχετικά με τον χάρτη πορείας της για την κλιματική αλλαγή, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για φιλόδοξα μέτρα και σαφείς στόχους, ιδίως σε σχέση με την εξάρτηση της στήριξης από μέτρα σταδιακής εξάλειψης σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050·

4.  σημειώνει την επιδείνωση του παγκόσμιου οικονομικού κλίματος, όπου η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχει επιβραδυνθεί και οι παγκόσμιες προκλήσεις συμβάλλουν στην αβεβαιότητα· σημειώνει τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων στην ΕΕ την τελευταία δεκαετία· ζητεί περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

5.  σημειώνει την έκθεση της ΕΤΕπ σχετικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες για την περίοδο 2019-2020, η οποία υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, όπως η αυξανόμενη ανισότητα και τα ανεπαρκή επίπεδα επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα του κλίματος και την ψηφιοποίηση, που απειλούν το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης· καλεί την ΕΤΕπ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της·

6.  σημειώνει ότι το 2018 η ΕΤΕπ επένδυσε 64 δισεκατομμύρια EUR σε 854 έργα· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ τηρεί την αρχή της προληπτικής εποπτείας με ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων μόλις 0,3 %·

7.  τονίζει άλλη μια φορά την ανάγκη να καταστεί η γεωγραφική κατανομή των χρηματοδοτήσεων ΕΤΕπ περισσότερο ισόρροπη· καλεί την ΕΤΕπ να αντιμετωπίσει τις συστημικές αδυναμίες που εμποδίζουν ορισμένες περιφέρειες ή χώρες να αξιοποιήσουν πλήρως τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητές της, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τις προσπάθειές της για επέκταση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της με την παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικής υποστήριξης, ιδίως σε περιοχές με χαμηλή επενδυτική ικανότητα, και παρέχοντας συμβουλές για την ανάπτυξη έργων, με σκοπό την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής σύγκλισης και συνοχής και λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ με γνώμονα τη ζήτηση·

8.  καλεί την ΕΤΕπ να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη βελτίωση της βιώσιμης χρηματοδότησης τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης και να δώσει προτεραιότητα μέσω των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της στην υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 με την περαιτέρω απελευθέρωση των επενδύσεων σε κοινωνικά, πράσινα και βιώσιμα έργα·

9.  ζητεί κατάλληλη στήριξη για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί τεχνικής βοήθειας, χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης και δημιουργίας ικανοτήτων προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πριν από την έγκριση των έργων, ώστε να προάγεται η προσβασιμότητα και να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί επίσης αυξημένη υποστήριξη για συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU, οι πρωτοβουλίες Jaspers και Elena και η πλατφόρμα «Fi-compass»· ζητεί εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα·

10.  χαιρετίζει τις έγκαιρες προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΤΕπ για την υποστήριξη των έργων που χρηματοδοτεί στη φάση της υλοποίησής τους (διάθεση εμπειρογνωμόνων, μέσα στήριξης και κατάρτιση προπαρασκευαστικών μελετών)· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εργαστούν από κοινού για να εκπονήσουν προτάσεις για μια πιο συστηματική συμμετοχή των ομάδων της ΕΤΕπ στην υλοποίηση έργων στα κράτη που το ζητούν, ιδίως σε τομείς που απαιτούν τεχνογνωσία αιχμής ή σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Ένωση, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

11.  χαιρετίζει την υποστήριξη της ΕΤΕπ για την επίτευξη στόχων συνοχής ύψους άνω των 200 δισεκατομμυρίων EUR μόνο στο διάστημα μεταξύ 2009 και 2018·

12.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει έμφαση στις διαβουλεύσεις της με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τα έργα της, ιδίως τις τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό·

13.  θεωρεί ότι η καινοτομία και οι δεξιότητες αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και την ώθηση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας· χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2018 η ΕΤΕπ υποστήριξε την καινοτομία και τις δεξιότητες με 13,5 δισεκατομμύρια EUR· αναμένει τη συνεχή υποστήριξη της ΕΤΕπ για την καινοτομία και τις δεξιότητες·

14.  θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική· καλεί την ΕΤΕπ να αντιμετωπίσει την τεχνολογική μετάβαση με ενισχυμένη υποστήριξη για την ψηφιοποίηση·

15.  θεωρεί πρωταρχικής σημασίας τα δέκα πρότυπα του εγχειριδίου της ΕΤΕπ για την κοινωνία και το περιβάλλον, τα οποία αποτελούν προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις δανειοδοτικές της πράξεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της πρόληψης και της μείωσης της ρύπανσης, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, των προτύπων για το κλίμα, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αναγκαστικής επανεγκατάστασης, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ευάλωτων ομάδων, των εργασιακών προτύπων, της επαγγελματικής και δημόσιας υγείας, της προστασίας και ασφάλειας και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων·

16.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ στηρίζουν τις μελλοντικές προσπάθειες για την αύξηση του επιπέδου των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ, γεγονός που θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να αξιοποιήσει αυτές τις δημόσιες επενδύσεις·

17.  θεωρεί ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των κοινωνικών προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η διενέργεια εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των έργων·

18.  χαιρετίζει τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής η ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να βελτιωθεί στους τομείς της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης των πραγματικών επιτευχθέντων αποτελεσμάτων καθώς και της ανάλυσης του πραγματικού οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου των επενδύσεών της·

19.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει συνέχεια στα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 03/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αξιολόγησε κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ήταν αποτελεσματικό στη συγκέντρωση κεφαλαίων για την υποστήριξη πρόσθετων επενδύσεων στο σύνολο της ΕΕ· σημειώνει ότι η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες πράξεις του ΕΤΣΕ απλώς αντικατέστησαν άλλες πράξεις της ΕΤΕπ και ότι μέρος της χρηματοδότησης κατέληξε σε έργα που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιήσει άλλες πηγές δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να υπερτιμηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο βαθμός στον οποίο η στήριξη του ΕΤΣΕ απέφερε τελικά πρόσθετες επενδύσεις·

20.  τονίζει ότι ο κύριος ποσοτικός στόχος του ΕΤΣΕ, δηλαδή η κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων ύψους 500 δισεκατομμυρίων EUR, δεν θα πρέπει να αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη επιτυχίας για το ταμείο, και ότι μετρήσιμοι στόχοι για τη βιωσιμότητα, την προσθετικότητα, τη γεωγραφική κάλυψη και τον κοινωνικό αντίκτυπο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί στις μελλοντικές επενδυτικές στρατηγικές·

21.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει το μερίδιο της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ και το InvestEU για έργα που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και των κοινωνικών στόχων της ΕΕ, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μεθοδολογίες ελέγχου βιωσιμότητας του InvestEU συνάδουν πλήρως με τους στόχους της ΕΕ για τη βιωσιμότητα, και ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των κοινωνικών έργων λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διενέργειας εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των έργων·

22.  θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω εξωτερική αξιολόγηση του πρόσθετου χαρακτήρα της δανειοδοτικής πολιτικής της ΕΤΕπ και ότι τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό·

23.  εκτιμά ότι, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει ανάγκη γενικής αύξησης της κεφαλαιοποίησης της ΕΤΕπ ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση πιο μακροπρόθεσμων δανείων και καινοτόμων μέσων στη χρηματοδότηση έργων, με σημαντικά δυνητικά οφέλη όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την κοινωνία και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων έργων που δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη και μειώνουν τις ανισότητες·

24.  ζητεί από την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει στενό συντονισμό, συνοχή και συνέπεια μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ, των χρηματοδοτικών μέσων και των επενδύσεων, προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να ενισχυθούν οι συνέργειες χρηματοδότησης·

Μια ΕΤΕπ περισσότερο εστιασμένη στο κλίμα και στη δίκαιη μετάβαση

25.  χαιρετίζει τις αποφάσεις που έλαβε στις 14 Νοεμβρίου 2019 το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η πολιτική της ΕΤΕπ με τον στόχο της συγκράτησης της υπερθέρμανσης στον 1,5°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής·

26.  αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να χρειαστεί η ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων από την ΕΤΕπ, ιδίως σε τομείς και περιφέρειες που προσελκύουν λιγότερες επενδύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθείσες φιλοδοξίες και οι φιλοδοξίες που προτείνονται στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω δανειοδοτήσεις συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ και ότι η ΕΤΕπ διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα ΑΑΑ·

27.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος εκδότης πράσινων ομολόγων παγκοσμίως και πρωτοστατεί στην έκδοση των επιτυχημένων πράσινων ομολόγων τα οποία συγκέντρωσαν περισσότερα από 23 δισεκατομμύρια EUR σε διάστημα 11 ετών, ενώ η παγκόσμια αγορά πράσινων ομολόγων σήμερα ανέρχεται σε περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι μείζων πρόκληση υπήρξε ο καθορισμός κοινών προτύπων ώστε να αποφευχθεί το «πράσινο ξέπλυμα»· χαιρετίζει τα νέα Ομόλογα Στήριξης της Βιωσιμότητας της ΕΤΕπ που εκδόθηκαν το 2018 και σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν τις επενδύσεις που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο καθορισμός κοινών προτύπων όσον αφορά αυτά τα νέα ομόλογα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έργα είναι διαφανή, επαληθεύσιμα και μετρήσιμα· καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει και να επεκτείνει την έκδοση πράσινων ομολόγων, που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα πρέπει να αγοράζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς πράσινων ομολόγων με βάση το έργο που γίνεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ταξινομίας της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

28.  ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) σε όλα τα μέτρα της ΕΤΕπ που έχουν σχέση με το κλίμα· καλεί το ΕΤαΕ να δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις ανάγκες καινοτομιών για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη· ζητεί από το ΕΤαΕ να διασφαλίσει ότι σε όλες τις επενδύσεις του συνεργάζεται ενεργά με εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις με σκοπό να ενισχυθούν οι πληροφορίες τους σχετικά με το κλίμα, να μειωθούν οι εκπομπές τους και να κατευθυνθούν οι επενδύσεις προς οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις (π.χ. ενεργειακή απόδοση ή κλιματική ανθεκτικότητα)·

29.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2018 το 29 % των δανείων της ΕΤΕπ συνδεόταν με το κλίμα·

30.  καλεί την ΕΚΤ, στο πλαίσιο της εν εξελίξει στρατηγικής της επισκόπησης, να διερευνήσει εργαλεία για την υποστήριξη και τον συντονισμό με την ΕΤΕπ, ιδίως σε σχέση με τον ρόλο της ως τράπεζας για το κλίμα στην ΕΕ, κυρίως στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης και της βιωσιμότητας της οικονομίας·

31.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική της ΕΤΕπ για το κλίμα εγκρίθηκε το 2015 μαζί με τους επιλέξιμους τομείς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ για το κλίμα και τη στρατηγική υλοποίησης για το κλίμα· ζητεί να επανεξεταστεί το 2020 η στρατηγική υλοποίησης για την ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένου χάρτη πορείας για την επίτευξη του επιμέρους στόχου(3) του 50 % μέχρι το 2025, καθώς και να δοθούν εγγυήσεις για την κλιματική ουδετερότητα του υπόλοιπου δανεισμού μετά από ανοικτή και διαφανή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης· καλεί την ΕΤΕπ να ενημερώνει εκτενώς τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινό μόλις εγκρίνονται τα έγγραφα· υπενθυμίζει στην ΕΤΕπ ότι οι πράσινες επενδύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες και να διευκολύνουν τη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών·

32.  ζητεί να καταστούν αυστηρότερα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κλιματικές δράσεις προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος κάποιες επενδύσεις να μην οδηγούν τελικά σε μεγάλες μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της διασφάλισης της συνοχής με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και της ευθυγράμμισης των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με το νέο πλαίσιο ταξινομίας· εκτιμά ότι όλες οι πράξεις της ΕΤΕπ θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια γενική διάταξη του «μη βλάπτειν» και να περιλαμβάνονται στη δήλωση περί περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, η οποία το 2020 θα πρέπει να επανεξεταστεί και να ευθυγραμμιστεί με τον στόχο της συγκράτησης της υπερθέρμανσης στον 1,5°C·

33.  επικροτεί την αναθεωρημένη μεθοδολογία της ΕΤΕπ για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της, με ιδιαίτερη προσοχή στις εκπομπές που συνδέονται με την οριακή ζήτηση και στις έμμεσες εκπομπές («τύπου 3»)· ζητεί τα έργα να αποτελούν αντικείμενο πλήρους αξιολόγησης και όχι απλής οικονομικής ανάλυσης του κύκλου ζωής των εκπομπών τους· ζητεί αυστηρή υποβολή στοιχείων για το κλίμα, ιδίως κατά την οικονομική και χρηματοοικονομική εκτίμηση έργων για την παρακολούθηση του κλίματος όσον αφορά τους διατεθέντες πόρους και τις πραγματικές δαπάνες· ζητεί, εν προκειμένω, να επικαιροποιηθεί η εκτίμηση των υπολογισμών των ποσοστών χρησιμοποίησης·

34.  εκτιμά ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να απαιτεί από τους ενδιάμεσους πελάτες της να δημοσιοποιούν την έκθεσή τους σε ορυκτά καύσιμα και ότι θα πρέπει σταδιακά να επιβάλει περιορισμούς στους ενδιάμεσους με υψηλό βαθμό έκθεσης· αναμένει ότι μέχρι το τέλος του 2025 όλοι οι ενδιάμεσοι θα διαθέτουν σχέδιο απεξάρτησης από τον άνθρακα, στοιχείο απαραίτητο για να συνεχισθεί η χρηματοδότησή τους· τονίζει ότι αυτές οι νέες απαιτήσεις δεν θα πρέπει να λειτουργούν εις βάρος της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, ήδη το 2013, η ΕΤΕπ σταμάτησε με αποτελεσματικό τρόπο να στηρίζει τον τομέα του άνθρακα, με την έγκριση της έκδοσης της πολιτικής της του 2013 για τον ενεργειακό δανεισμό· εκτιμά ότι η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές του ιδιωτικού τραπεζικού τομέα(4), θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο μετάβασης, με σαφείς στόχους και χρονικές δεσμεύσεις για την ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού, με σκοπό τη σταδιακή παύση της χρηματοδότησης έργων των οποίων η δραστηριότητα προκαλεί σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· καλεί την ΕΤΕπ να παρέχει συμβουλές σχετικά με τους τρόπους απεξάρτησης των εταιρειών από τον άνθρακα·

36.  καλεί την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στα έγγραφα χρηματοδότησης ρήτρες που θα απαιτούν από τους δικαιούχους των δανείων της να δεσμευτούν ότι θα εκπληρώσουν στο ακέραιο κάθε στόχο απεξάρτησης από τον άνθρακα που ενδεχομένως έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση δανείου τους· θεωρεί ότι οι εν λόγω ρήτρες θα πρέπει να περιλαμβάνουν διάταξη σύμφωνα με την οποία οι εκταμιεύσεις θα εξαρτώνται από την ικανοποιητική εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών και ότι, σε περιπτώσεις όπου πρέπει να πραγματοποιηθούν εκταμιεύσεις πριν από την επίτευξη των στόχων απεξάρτησης από τον άνθρακα, θα πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό καθεστώς εκ των υστέρων αποζημίωσης·

37.  χαιρετίζει τη νέα πολιτική δανειοδότησης της ΕΤΕπ στον τομέα της ενέργειας, ιδίως ως προς τις δυνατότητές της να μεταβάλει άρδην την κατάσταση μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στις άλλες τράπεζες· χαιρετίζει το γεγονός ότι η πολιτική καλύπτει τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, την ανάδειξη της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμης ενέργειας σε προτεραιότητα, με θετική αναφορά στις ενεργειακές κοινότητες και τα μικροδίκτυα, καθώς και τις δυνατότητες που αντιπροσωπεύει για αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη των τοπικών πηγών ενέργειας, ώστε να δοθεί τέλος στην υψηλή εξάρτηση της Ευρώπης από εξωτερικές πηγές ενέργειας και να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός· σημειώνει ότι ισχύουν εξαιρέσεις μέχρι το τέλος του 2021 σε ό, τι αφορά την έγκριση ορισμένων έργων φυσικού αερίου και ότι ενδέχεται να διατηρηθεί η στήριξη σε έργα δικτύων φυσικού αερίου που προορίζονται για τη μεταφορά αερίου χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα· υπογραμμίζει τον κίνδυνο επένδυσης σε μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού μέσω δανείων σε υποδομές ορυκτών καυσίμων· καλεί την ΕΤΕπ να διευκρινίσει ότι δεν θα δρομολογήσει καμία αξιολόγηση έργου σχετικού με τα ορυκτά καύσιμα το οποίο δεν είχε υποβληθεί στην τράπεζα πριν από τις 14 Νοεμβρίου 2019· ζητεί να επανεξετάζεται τακτικά αυτή η πολιτική και να είναι συνεχώς σύμφωνη με την ευρωπαϊκή ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης, και, μετά την επίσημη έγκρισή της, να χρησιμοποιείται η ταξινόμηση ως σημείο αναφοράς για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές της επενδύσεις, ώστε να παραμένει σύμφωνη με μια πορεία συμβατή με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τον 1,5°C, καθώς και με την ανάπτυξη νέων κατάλληλων εξωτερικών δράσεων της Ένωσης·

38.  επιμένει ότι η ΕΤΕπ πρέπει σε όλες τις δανειοδοτικές της πράξεις για την ενέργεια να τηρεί την αρχή της ενεργειακής απόδοσης και να θέτει τον στόχο της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, συνεκτιμώντας τον αντίκτυπο της ενεργειακής απόδοσης στη μελλοντική ζήτηση και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια·

39.  φρονεί ότι η αναθεώρηση της δανειοδοτικής πολιτικής της ΕΤΕπ στον τομέα των μεταφορών αποτελεί βασική προτεραιότητα· ζητεί την ταχεία υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής στη χρηματοδότηση των μεταφορών, με σκοπό την απεξάρτηση του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από τον άνθρακα μέχρι το 2050· υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να δεσμεύεται για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της πράσινης τεχνολογίας στον τομέα των αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιώσιμων βιοκαυσίμων, της ηλεκτροκίνησης και της υβριδικής τεχνολογίας, με σκοπό την απεξάρτηση των αερομεταφορών από τον άνθρακα και την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού·

40.  ζητεί την εφαρμογή νέων πολιτικών στους υψηλής έντασης άνθρακα βιομηχανικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ, π.χ. του τσιμέντου, των πετροχημικών ή του χάλυβα, με έμφαση στη βιωσιμότητα των τομέων αυτών και την προαγωγή μιας κυκλικής οικονομίας που βασίζεται σε κύκλους μη τοξικών υλικών και με σκοπό την ευθυγράμμιση όλων των τομεακών δανείων με την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050· υπενθυμίζει ότι μια αλλαγή μεγάλης κλίμακας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν συμμετέχει η βιομηχανία·

41.  υπενθυμίζει στην ΕΤΕπ ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι κεντρικό στοιχείο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ότι η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων είναι η μόνη δοκιμασμένη τεχνολογία για αρνητικές εκπομπές· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει περαιτέρω στοιχεία συμβατά με τη βιοποικιλότητα στα χρηματοοικονομικά της μέσα, με σκοπό την αποφυγή δυσμενών συνεπειών στη βιοποικιλότητα· ζητεί από την ΕΤΕπ να δεσμευθεί ότι θα βάλει τέλος στη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην απώλεια και υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και στη παράνομη αποψίλωση των δασών, να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότησή της προκειμένου να επιτευχθούν οι ενωσιακοί στόχοι στον τομέα αυτό, και ειδικότερα ο στόχος της μηδενικής καθαρής αποψίλωσης των δασών και οι στόχοι της προστασίας της θάλασσας και των ακτών, και να υποστηρίξει δράσεις υπέρ της βιοποικιλότητας και προσαρμογής, καθώς και βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος όπως η επικονίαση, και τις πράσινες υποδομές·

42.  επικροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υδροηλεκτρισμό που εγκρίθηκαν το 2018(5) και ζητεί να επεκταθούν σε όλα τα έργα υποδομών οι απαιτήσεις περί διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που χρηματοδοτούνται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

43.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεργάζεται με μικρούς παράγοντες της αγοράς και κοινοτικούς συνεταιρισμούς με στόχο την εδραίωση μικρών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ·

Ο ρόλος της ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης

44.  υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο της ΕΤΕπ στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο επενδύσεων για τη βιώσιμη Ευρώπη και στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EGD) και του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης (JTM), ενώ αναγνωρίζει παράλληλα τη σημασία τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για την επίτευξη, εντός της επόμενης επταετίας, των επενδυτικών στόχων ύψους ενός τρισεκατομμυρίου EUR και 100 δισεκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, αντίστοιχα·

45.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να υποστηρίξει έργα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της δίκαιης μετάβασης στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι, δεδομένου ότι οι αφετηρίες για τα κράτη μέλη είναι διαφορετικές, η ΕΤΕπ θα πρέπει να εστιάσει τη στήριξή της στα κράτη μέλη που έχουν να διανύσουν τη μεγαλύτερη απόσταση· υπογραμμίζει ότι η μετάβαση προς μια ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών οικονομία δεν πρέπει να αφήσει κανέναν στο περιθώριο· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής βοήθειας, για τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και ικανότητες των κρατών μελών· επισημαίνει, ειδικότερα, την ανάγκη προορατικής στήριξης τομέων όπου οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται επί του παρόντος από βιομηχανίες υψηλών εκπομπών, μέσω της παροχής επενδύσεων στην κατάρτιση και εναλλακτικών οικονομικών ευκαιριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι αναγκαίοι ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι και να προωθηθεί η μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία·

46.  υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας προληπτικής και συμμετοχικής προσέγγισης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη της κοινωνίας θα επωφεληθούν από τη μετάβαση· ζητεί να υποστηριχθούν οι περιφέρειες που πλήττονται (εξόρυξης άνθρακα, έντασης άνθρακα κλπ.) και οι κοινότητες, καθώς και οι εργαζόμενοι στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την απαλλαγή από τον άνθρακα, και, παράλληλα, να ενισχυθεί επίσης η ανάπτυξη νέων συλλογικών έργων και τεχνολογιών για τις εν λόγω κοινότητες και περιφέρειες·

47.  θεωρεί ότι, για να καταστεί η ΕΤΕπ η τράπεζα της ΕΕ για το κλίμα και να διαδραματίσει ρόλο στη δίκαιη μετάβαση, θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς για την καλύτερη συνεκτίμηση των στοιχείων που παρέχουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι ΜΚΟ και οι σχετικοί εμπειρογνώμονες, στην επενδυτική στρατηγική της·

48.  καλεί την ΕΤΕπ να δεσμευτεί και να παρουσιάσει ένα δίκαιο, συνεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σχέδιο, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και σύμφωνα με την κοινωνική και γεωγραφική τους κατάσταση, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι απαραίτητοι ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι και να προωθηθεί η μετάβαση σε μια περισσότερο πράσινη οικονομία· τονίζει, εν προκειμένω, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πολιτών και των εργαζομένων που θα επηρεαστούν περισσότερο από τη μετάβαση, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσβασης σε προγράμματα επανειδίκευσης και την προώθηση επενδύσεων σε νέους οικονομικούς τομείς που θα δημιουργήσουν νέες και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας·

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης

49.  χαιρετίζει την προθυμία του Ομίλου ΕΤΕπ να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να στηρίξει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της στήριξης της καινοτομίας, των ΜΜΕ, των υποδομών, της κοινωνικής συνοχής και του κλίματος και του περιβάλλοντος·

50.  υπογραμμίζει ότι ανεξαρτήτως της ισχυρής συμμετοχής της στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

51.  επικροτεί τη σημαντική χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ στις ΜΜΕ, με συνολικές επενδύσεις 23,27 δισεκατομμυρίων EUR το 2018, υπέρ 374 000 εταιρειών που απασχολούν 5 εκατομμύρια άτομα· σημειώνει τα αποτελέσματα της έκθεσης της ΕΤΕπ σχετικά με τις επενδύσεις για την περίοδο 2019-2020 όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης· θεωρεί ότι η υποστήριξη των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί θεμελιώδη στόχο για την ΕΤΕπ, και ζητεί επιτακτικά να ενισχυθούν οι προσπάθειες και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, με στόχο να μειωθεί το χρηματοδοτικό έλλειμμα για αυτές τις εταιρείες· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για το σκέλος για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU· τονίζει την ανάγκη εστίασης στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, συγκεκριμένα με τη στήριξη έργων που δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν διαφορετικά, ιδίως για τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ δεν αποτελούν υποκατάστατο των βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών στα κράτη μέλη·

52.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ έχουν διπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση και ότι η αναλογία των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σε όλη την ΕΕ κυμαίνεται από 1 % έως 13 %·

53.  σημειώνει ότι η εξωτερική χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ μόλις που υπερβαίνει το ένα τρίτο της επενδυτικής τους χρηματοδότησης·

54.  εκτιμά ότι, δεδομένου του στρατηγικού ρόλου των ΜΜΕ, η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει τη χρηματοδοτική της στήριξη και να ενισχύει τις διοικητικές και συμβουλευτικές ικανότητές της, ώστε να παρέχει στις ΜΜΕ πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη και να διευκολύνει έτσι την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

55.  τονίζει ότι, για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της, η ΕΤΕπ ενδέχεται να χρειαστεί να αναλάβει περισσότερους κινδύνους, παράλληλα με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της και την απόκτηση εμπειρίας σε θέματα καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· ζητεί να διαθέτουν οι μέτοχοι της ΕΤΕπ επαρκείς πόρους ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί καινοτόμα μέσα για τη χρηματοδότηση έργων που παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες βιώσιμων, κοινωνικών και καινοτόμων κερδών· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η κεφαλαιοποίηση της ΕΤΕπ μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερα μακροπρόθεσμα δάνεια και καινοτόμα μέσα στη χρηματοδότηση έργων που συνεπάγονται σημαντικά δυνητικά οφέλη όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την κοινωνία και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων έργων που δημιουργούν βιώσιμες θέσεις εργασίας και μειώνουν τις ανισότητες καθώς και του αναγκαίου κεφαλαίου ανάπτυξης για να διευκολυνθούν οι ΜΜΕ να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους· τονίζει τη σημασία του παράγοντα της προσθετικότητας που συνεπάγεται η συμβολή της ΕΤΕπ σε επενδύσεις σε όλη την ΕΕ, και της συνεργασίας με πολλαπλούς εταίρους· επισημαίνει περαιτέρω ότι η προστιθέμενη αξία που παρέχει η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ συνίσταται επίσης στην παροχή τεχνικών συμβουλών και την ανάπτυξη ικανοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας των έργων για επενδύσεις και τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής γεωγραφικής ισορροπίας·

56.  προτείνει η ΕΤΕπ να ενισχύσει τον οικολογικό προσανατολισμό του χαρτοφυλακίου της για τις ΜΜΕ, διαθέτοντας, παραδείγματος χάριν, υψηλότερα μερίδια χρηματοδότησης σε πράσινα έργα και παρέχοντας στήριξη στις ενδιάμεσες τράπεζες για τη δημιουργία προϊόντων που ενθαρρύνουν την ενεργειακή απόδοση ή τις ανανεώσιμες πηγές· προτείνει, επιπλέον, να στηρίξει η ΕΤΕπ την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ με στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος·

57.  αμφισβητεί, εν προκειμένω, την επενδυτική έκκληση της ΕΤΕπ προς τις μικρές επιχειρήσεις και διερωτάται κατά πόσον υπόκειται σε υπερβολικούς περιορισμούς όσον αφορά τη χρηματοδότηση έργων με έντονο το στοιχείο του κινδύνου·

Δανειοδότηση εκτός ΕΕ

58.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 130 χώρες εκτός ΕΕ, δανειοδοτώντας έργα για τη στήριξη των πολιτικών εξωτερικής συνεργασίας και ανάπτυξης της ΕΕ·

59.  σημειώνει ότι, το 2018, η ΕΤΕπ υπέγραψε συμβάσεις χρηματοδότησης για 101 νέα έργα εκτός ΕΕ με συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους 9,05 δισεκατομμυρίων EUR, με στόχο τη διευκόλυνση συνολικών επενδύσεων ύψους 41 δισεκατομμυρίων EUR, με επίπεδα δανεισμού ρεκόρ για τις κλιματικές καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές υποδομές·

60.  καλεί την ΕΤΕπ, ως μεγαλύτερο πολυμερή δανειοδότη στον κόσμο, να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ και να προαγάγει τη βιώσιμη χρηματοδότηση εκτός Ευρώπης, διατηρώντας καίριο ρόλο στη θέσπιση χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ για τις τρίτες χώρες·

61.  σημειώνει ότι περίπου το 10 % των δανείων της ΕΤΕπ διοχετεύονται σε τρίτες χώρες και ότι το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης χορηγείται σε χώρες υψηλού μεσαίου εισοδήματος, ενώ οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι λίγες·

62.  σημειώνει την αξιολόγηση από την Επιτροπή της εγγύησης της ΕΕ στην ΕΤΕπ για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός Ένωσης· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να βελτιώσει τη συνοχή και την ευθυγράμμιση του εξωτερικού δανεισμού της με τους στόχους της εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και με τις παρεμβάσεις των κρατών μελών, προκειμένου να υποστηρίξει καλύτερα τους στόχους πολιτικής της ΕΕ·

63.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να βελτιώσει την εμπειρογνωμοσύνη της σε αναπτυξιακά έργα, ιδίως σε έργα που αφορούν τα άμεσα δάνεια στον ιδιωτικό τομέα·

64.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να ενισχύσει την τοπική συνεργασία, μεταξύ άλλων πριν και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων, και να βελτιώσει τη συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

65.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενισχύσει την από μέρους της παρακολούθηση των έργων και να βελτιώσει την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση των πραγματικών επιτευχθέντων αποτελεσμάτων καθώς και την ανάλυση του πραγματικού οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου· προτείνει, ως εκ τούτου, να αυξηθεί ο αριθμός τοπικών υπαλλήλων στις χώρες εταίρους·

66.  σημειώνει ότι το ποσό της χρηματοδότησης που σχετίζεται με το κλίμα η οποία υπογράφηκε την περίοδο 2014-2018 υπερβαίνει τον στόχο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης (MPE) του 25 %·

67.  ζητεί από την ΕΤΕπ να αξιοποιήσει πλήρως τις συμβατικές ρήτρες που της επιτρέπουν να αναστέλλει τις εκταμιεύσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των έργων με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φορολογία και τη διαφάνεια·

68.  σημειώνει ότι το 40 % περίπου των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης (MPE) περνά από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ζητεί από την ΕΤΕπ να παρέχει πληρέστερες και πιο τακτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακατανομή των δανείων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· καλεί την ΕΤΕπ να διατηρήσει τους ελέγχους στα δάνεια που χορηγούνται μέσω μη τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών· τονίζει, σε σχέση με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα (ΕΑΤΙ), τη σημασία, αφενός, της επανεξέτασης των σχέσεών τους με την ΕΤΕπ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και τις τράπεζες ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των αντίστοιχων εντολών τους και, αφετέρου, της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και των χρηματοδοτικών μέσων και δανείων της ΕΤΕπ, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, να απλουστευθούν οι διαδικασίες, να αυξηθεί η διοικητική ικανότητα, να ενισχυθεί η εδαφική ανάπτυξη και συνοχή και να βελτιωθεί η προβολή των χρηματοδοτήσεων των ΕΔΕΤ και της ΕΤΕπ·

69.  λαμβάνει γνώση της έκθεσης αξιολόγησης που εξέδωσε η ΕΤΕπ τον Ιούλιο του 2017 σχετικά με τον δανεισμό κατόπιν διαμεσολάβησης στις χώρες ΑΚΕ (περιοχή Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού)(6)· εκφράζει την ανησυχία του για την εμφανή απουσία ελέγχου ως προς τα κεφάλαια που διαχειρίζονται ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ως προς τη δυσκολία παρακολούθησης των οφελών των δανείων· τονίζει ειδικότερα ότι, μεταξύ 20015 και 2018, το 30 % των δανείων κατόπιν διαμεσολάβησης δεν είχε ειδικό προορισμό(7)·

70.  σημειώνει ότι οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ενσωματωμένες στις βασικές διαδικασίες και τα πρότυπα δέουσας επιμέλειας της Τράπεζας· καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της πολιτικής της για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, να ενισχύσει τη στρατηγική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αντιποίνων κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, και να τηρεί την απαίτηση για κατάλληλη ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες· φρονεί ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να υλοποιείται με την αξιολόγηση των κινδύνων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει, ειδικότερα, μεθοδολογία για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και επαρκείς απαντήσεις, σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση αποτελεσματικού δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και την απαίτηση για πραγματική και εκ των προτέρων διαβούλευση με τον αυτόχθονα πληθυσμό που επηρεάζεται από την επένδυση· θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπό μορφή εκ των προτέρων αξιολόγησης και διαρκούς επιτόπιας παρακολούθησης· καλεί την ΕΤΕπ να ενσωματώνει στις συμβάσεις της ρήτρες που να επιτρέπουν την αναστολή των εκταμιεύσεων σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, και να διασφαλίσει ότι οι μηχανισμοί καταγγελιών θα είναι εύκολα προσβάσιμοι ακόμη και για τις απομακρυσμένες, περιθωριοποιημένες κοινότητες και ότι θα είναι έγκαιροι και αποτελεσματικοί·

71.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ απασχολεί ήδη ειδικούς επί ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συνιστά να προσλάβει ειδικούς επί ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους, ώστε να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση των τοπικών καταστάσεων και να μπορεί να ελέγχει κάθε κατάχρηση·

72.  επικροτεί την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ιαπωνικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας (JICA) στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, χάρη στο οποίο θα ενισχυθούν η συγχρηματοδότηση και η υλοποίηση κοινών επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες· φρονεί ότι η συνεργασία αυτή ενισχύει τη σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΤΕπ και του JICA για την υποστήριξη έργων σε τρίτες χώρες με σκοπό την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων·

73.  σημειώνει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της ΕΤΕπ, Werner Hoyer, σχετικά με την εστίαση της ΕΤΕπ στην ανάπτυξη· σημειώνει επίσης ότι η ΕΤΕπ πρότεινε τη σύσταση ειδικής αναπτυξιακής θυγατρικής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη· ζητεί από την ΕΤΕπ να προχωρήσει σε διάλογο με το Κοινοβούλιο σχετικά με τα σχέδιά της για τη δημιουργία θυγατρικής που θα ενσωματώνει τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες, ιδίως στο πλαίσιο των συζητήσεων με το Συμβούλιο, σε συνέχεια της έκθεσης της ομάδας σοφών υψηλού επιπέδου σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη·

74.  καλεί την ΕΤΕπ να ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και να επεκτείνει την αρχή της ελεύθερης, προηγούμενης και ενημερωμένης συγκατάθεσης σε όλες τις πληττόμενες κοινότητες σε περίπτωση επενδύσεων σε γη και φυσικούς πόρους, και όχι μόνο στους αυτόχθονες πληθυσμούς·

Διακυβέρνηση, διαφάνεια και λογοδοσία

75.  υπενθυμίζει ότι οι ίδιες αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας πρέπει να ισχύουν σε όλα τα όργανα της Ένωσης(8)· εμμένει στην άποψη ότι ο ενισχυμένος οικονομικός ρόλος του Ομίλου της ΕΤΕπ, η αύξηση της επενδυτικής του ικανότητας και η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διασφάλιση των λειτουργιών του πρέπει να συνοδεύονται από αυξημένη διαφάνεια, υπευθυνότητα και λογοδοσία όσον αφορά τις οικονομικές του πράξεις, τη χρήση της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ, την προσθετικότητα των πράξεων της ΕΤΕπ και τα πιθανά μελλοντικά σχέδια για τη σύσταση αναπτυξιακής θυγατρικής στην ΕΤΕπ· ζητεί διαφανή λήψη αποφάσεων και στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η αξιοπιστία των στόχων που τίθενται· σημειώνει ότι η πολιτική διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ βασίζεται στο τεκμήριο της δημοσιοποίησης και υπενθυμίζει στην ΕΤΕπ τις νομικές της υποχρεώσεις βάσει της Σύμβασης του Aarhus όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα στην ΕΕ·

76.  υποστηρίζει τη δέσμευση της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της τρίτης στρατηγικής για τη διαφορετικότητα και την ένταξη, η οποία καλύπτει την περίοδο 2018-2021, για αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε ανώτερες θέσεις στο 50 % έως το 2021· καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι θα εκπληρώσει τον στόχο που έχει θέσει όσον αφορά τη λήψη της πιστοποίησης EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) εντός των επόμενων 12 μηνών·

77.  επικροτεί το γεγονός ότι, όπως είχαν συστήσει οι τελευταίες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις συνεδριάσεις του ΔΣ εκπονούνται πλέον δημόσιες περιλήψεις· τονίζει την ανάγκη συστηματικής δημοσιοποίησης του περιεχομένου των συνεδριάσεων όλων των διευθυντικών οργάνων της ΕΤΕπ και ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις συνεδριάσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής και τα αποτελέσματά τους·

78.  καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιοποιεί, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, πληροφορίες που αφορούν τα δάνεια που υπόκεινται στην έγκριση της Διευθύνουσας Επιτροπής, μεταξύ άλλων δημοσιοποιώντας για κάθε έργο τη γνώμη της Επιτροπής και τη γνώμη του κράτους μέλους εκτέλεσης του έργου, καθώς και τα φύλλα μέτρησης αποτελεσμάτων (ReM) κατόπιν αιτήσεως·

79.  καλεί την ΕΤΕπ να αναθεωρήσει το 2020 την πολιτική της στον τομέα της διαφάνειας προκειμένου να δημοσιοποιούνται σε εύθετο χρόνο περισσότερες πληροφορίες για όλες τις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση του σεβασμού των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΤΕπ σε θέματα κοινωνίας, κλίματος και περιβάλλοντος· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνοχή των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με τις πολιτικές της ΕΕ·

80.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, ιδίως δε σε ό, τι αφορά το σύστημα εργολαβιών και υπεργολαβιών, τα αποτελέσματα των εσωτερικών ερευνών και την επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων της·

81.  ζητεί από την ΕΤΕπ να μεριμνά για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ακεραιότητας των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της, τα δε δάνειά τους να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις διαφάνειας με τους άλλους τύπους δανείων· ζητεί από την ΕΤΕπ να παύσει να εργάζεται με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν αρνητικό ιστορικό σε θέματα διαφάνειας, απάτης, διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος ή νομιμοποίησης κεφαλαίων και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι αυτές οι νέες απαιτήσεις δεν θα πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση·

82.  ζητεί αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις υποχρεώσεις της ΕΤΕπ ως προς το καθήκον επαγρύπνησης, ιδίως προκειμένου να καταστούν αυστηρότερες οι συμβατικές της ρήτρες με τους πελάτες της, για παράδειγμα όσον αφορά την απάτη και τη διαφθορά·

83.  καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει τις διαδικασίες συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτεί· ζητεί από την ΕΤΕπ να εποπτεύει και να παρακολουθεί καλύτερα τα διάφορα στάδια της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και να εξασφαλίζει ότι οι φορείς υλοποίησης έργων διαθέτουν ισχυρές διασφαλίσεις μέσω δεσμευτικών απαιτήσεων·

84.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειάς της σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να παράσχει ένα πλήρες κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει πράγματι στην Τράπεζα να προλαμβάνει την εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και θα εξασφαλίζει κατάλληλο σύστημα κυρώσεων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ·

85.  αναμένει από την ΕΤΕπ ότι θα αναπροσαρμόσει τις εσωτερικές πολιτικές της προκειμένου να λάβει υπόψη το νέο νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για την καταπολέμηση, πέρα από την φορολογική απάτη, και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και τονίζει τη σημασία που έχει η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα του τμήματος ερευνών για την απάτη· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να εντείνει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τις εθνικές αρχές με στόχο την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και να διασφαλίσει ότι ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και να αναφέρει όλες τις περιπτώσεις πιθανής απάτης στις αρμόδιες αρχές· ενδιαφέρεται με πιο προορατικό τρόπο για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ· θεωρεί ότι θα πρέπει στο μέλλον να δοθεί εντολή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διώκει εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους πόρους της ΕΤΕπ στα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· ζητεί τη χορήγηση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για το νέο αυτό καθήκον·

86.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για πρόσφατο άρθρο(9) σχετικά με έναν εσωτερικό έλεγχο της ΕΤΕπ κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή από την Τράπεζα, των προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ αντιμετωπίζει αυτές τις ελλείψεις, και την προτρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως τον Ιούλιο του 2020 ως ζήτημα προτεραιότητας, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που θα έχει λάβει, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες· ζητεί από την ΕΤΕπ να κοινοποιήσει την εν λόγω έκθεση εσωτερικού ελέγχου στο Κοινοβούλιο και να δημοσιεύσει μια ουσιαστική περίληψη της έκθεσης ελέγχου και μια αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αδυναμίες αντιμετωπίστηκαν με συγκεκριμένο τρόπο, για το ευρύτερο κοινό, ώστε να αξιολογηθεί η πρόοδος της ΕΤΕπ στα ζητήματα αυτά· προτείνει, συνεπώς, να επικαιροποιήσει ο όμιλος ΕΤΕπ την πολιτική του σχετικά με την καταγγελία παρατυπιών, ώστε να αντικατοπτρίζει την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης(10), η οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη·

87.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ διαθέτει πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης, με ανεξάρτητη υπηρεσία για τη διερεύνηση καταγγελιών απάτης που υποβάλλονται εντός ή εκτός του οργανισμού· καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει το ενδεχόμενο να επικαιροποιήσει την πολιτική της, προκειμένου να βελτιώσει το πλαίσιο καταπολέμησης της απάτης και να εξασφαλίσει επαρκείς πόρους, δεδομένου ιδίως του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στην υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ όπως το InvestEU και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· σημειώνει ότι προβλέπονται ήδη κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της απάτης, βάσει των οποίων θα καθίσταται δυνατή, για παράδειγμα, η αναστολή των εκταμιεύσεων, η διεκδίκηση της επιστροφής των δαπανών και η αναστολή ή η ακύρωση έργων· καλεί την ΕΤΕπ να αναστέλλει τις εκταμιεύσεις σε περίπτωση σοβαρής καταγγελίας σχετικά με κακοδιαχείριση και/ή διαφθορά·

88.  χαιρετίζει την έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής του Ομίλου ΕΤΕπ έναντι των χαλαρών, αδιαφανών και μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών(11)· ζητεί από τα άλλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα· αναμένει από την ΕΤΕπ να εγκρίνει λεπτομερείς επιχειρησιακές διαδικασίες και μέτρα δέουσας επιμέλειας για την εφαρμογή της νέας πολιτικής έναντι των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ δημοσιεύει στον ιστότοπό της λεπτομερή στοιχεία των πελατών της και επαληθεύει τον πραγματικό δικαιούχο των πελατών της όταν για τα δάνεια που λαμβάνουν από την ΕΤΕπ υπάρχει εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, να συνδεθεί ο δικτυακός τόπος της ΕΤΕπ με τα μητρώα σε επίπεδο κράτους μέλους όπου μπορούν να αποκτηθούν δεδομένα σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο· υπενθυμίζει την τεράστια σημασία που έχει η ενίσχυση της πολιτικής της για αδιαφανείς και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, υπό το πρίσμα των νέων και υφιστάμενων τρόπων αποφυγής των φόρων, όπως η χρήση ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, η προτιμησιακή μεταχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή η χρήση δικαιοδοσιών με χαμηλή ή μηδενική φορολογία για τη μετατόπιση των κερδών, ιδίως με την υπαγωγή της χορήγησης άμεσων και έμμεσων δανείων στη δημοσίευση φορολογικών και λογιστικών στοιχείων ανά χώρα· καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλει κατάλογο των εκκρεμών συναλλαγών της, ιδίως εφόσον αφορούν τον κατάλογο των διεθνών φορολογικών παραδείσων· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόζει πλήρως την εργαλειοθήκη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής για τα έργα με μεγαλύτερη ευαισθησία στους κινδύνους, στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τη φορολογία, και να χρησιμοποιεί τις απαιτήσεις μετεγκατάστασης όταν αυτό είναι αναγκαίο· σημειώνει το αναθεωρημένο πλαίσιο του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και καλεί την ΕΤΕπ να επικαιροποιήσει την πολιτική της υπό το πρίσμα της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για να εξασφαλίσει κατάλληλες κυρώσεις για τις παραβάσεις του νόμου και αυστηρά πρότυπα για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

89.  λαμβάνει υπό σημείωση την αναθεώρηση της πολιτικής για τον μηχανισμό καταγγελιών της ΕΤΕπ και των διαδικασιών για να διασφαλίσει την πλήρη λειτουργία του μηχανισμού καταγγελιών της, με στόχο τον εντοπισμό και την επανόρθωση πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα έργα που σχετίζονται με την ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να μεριμνήσει για την ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αυτού· ενθαρρύνει την εφαρμογή των συστάσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

90.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

91.  χαιρετίζει τη στρατηγική του Ομίλου ΕΤΕπ για την ισότητα των φύλων και το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου και προσβλέπει στη δεύτερη φάση υλοποίησης του σχεδίου δράσης·

92.  καλεί την ΕΤΕπ να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών και να προωθεί ενεργά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις ανώτερες θέσεις της·

93.  καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και την ΕΤΕπ να ενισχύσουν τον ρόλο του ΕΕΣ, στην επικείμενη ανανέωση της τριμερούς συμφωνίας που διέπει τους κανόνες εμπλοκής· ζητεί να εξουσιοδοτηθεί πλήρως το ΕΕΣ να ελέγχει το σύνολο των πράξεων της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κόστους-αποτελεσματικότητας των επενδυτικών προσπαθειών της ΕΤΕπ και της συμπληρωματικότητας των έργων της, και να δημοσιοποιεί τους εν λόγω ελέγχους· καλεί επίσης το ΕΕΣ να εκπονήσει συστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των εξωτερικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της ΕΕ·

94.  ζητεί να συναφθεί διοργανική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα και τα στοιχεία της ΕΤΕπ·

95.  ζητεί επειγόντως ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου ως προς τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις πολιτικές της ΕΤΕπ, ώστε να εξασφαλιστεί ο δημοκρατικός έλεγχος των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υποβολής ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης προς την ΕΤΕπ, όπως προβλέπεται ήδη για την ΕΚΤ· καλεί τον Όμιλο ΕΤΕπ να βελτιώσει τη λογοδοσία του για τα ζητήματα αυτά και προτείνει την ιδέα ενός τριμηνιαίου διαλόγου με τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στην επενδυτική στρατηγική της ΕΤΕπ καθώς και η δέουσα εποπτεία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο έλεγχος που ασκεί το Κοινοβούλιο στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ, και επισημαίνει τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να συμμετέχει με την ιδιότητα του παρατηρητή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια έναντι του Κοινοβουλίου σχετικά με τις θέσεις που υποστηρίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ· ζητεί να καταρτιστεί μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και του Κοινοβουλίου για τη βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα και τα δεδομένα της ΕΤΕπ που σχετίζονται με τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις πολιτικές χρηματοδότησης στο μέλλον, προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία της Τράπεζας·

96.  ζητεί από τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ να υποβάλει το παρόν ψήφισμα στους Διευθυντές και τους Διοικητές της ΕΤΕπ καθώς και να τεθεί το παρόν ψήφισμα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο·

o
o   o

97.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 34.
(2) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγγραφο SWD(2016)0405, 6 Δεκεμβρίου 2016, πίνακας 22 (σενάριο EUCO30, πηγή: μοντέλο Primes).
(3) «Βαθμός λεπτομέρειας: όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, η Τράπεζα θα επιδιώκει να καταγράφει μόνο τα στοιχεία της δράσης για το κλίμα που είναι ενσωματωμένα στο πλαίσιο ευρύτερων συνολικών έργων ή προγραμμάτων. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη ανάλυση και συνάδει με την εναρμονισμένη μεθοδολογία της ΠΤΑ (ΕΤΕπ: «Climate Action Lending – List of eligible sectors and eligibility criteria» (Δανειοδότηση για την κλιματική δράση – Κατάλογος επιλέξιμων τομέων και κριτήρια επιλεξιμότητας) 20 Δεκεμβρίου 2017).
(4) Η Crédit Agricole έχει δεσμευθεί ότι δεν θα στηρίζει πλέον επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή προτίθενται να αναπτύξουν δραστηριότητες στον τομέα του άνθρακα. Η πολιτική μηδενικής ανοχής την οποία εφαρμόζει ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή προτίθενται να αναπτύξουν δραστηριότητες στον τομέα του άνθρακα, από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας μέχρι την εμπορία και τη μεταφορά.
(5) ΕΤΕπ, «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development» (Περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του υδροηλεκτρισμού), Οκτώβριος 2019.
(6) ΕΤΕπ: «Evaluation of EIB Intermediated Lending through the Investment Facility in ACP», Ιούλιος 2017.
(7) Έκθεση: «Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de l’Accord de Paris» (Κρύψτε αυτά τα ορυκτά που δεν αντέχουμε να βλέπουμε: τρεις δημόσιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί απέναντι στη Συμφωνία του Παρισιού), Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Réseau Action Climat-France, Ιούλιος 2019.
(8) Όπως υπενθύμισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2018.
(9)https://luxtimes.lu/european-union/40483-eib-under-scrutiny-for-failings-after-whistleblowing-complaints.
(10) ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17.
(11) ΕΤΕπ, «EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax good governance», Μάρτιος 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου