Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2126(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0081/2020

Testi mressqa :

A9-0081/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2020)0190

Testi adottati
PDF 202kWORD 69k
Il-Ġimgħa, 10 ta' Lulju 2020 - Brussell Verżjoni finali
Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019
P9_TA(2020)0190A9-0081/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Lulju 2020 dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment – rapport annwali 2019 (2019/2126(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 u 309 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Protokoll Nru 5 dwar l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI),

–  wara li kkunsidra l-Pjan Korporattiv tal-Operat tal-Grupp tal-BEI għall-2019 ippubblikat fuq is-sit web tal-BEI,

–  wara li kkunsidra r-Rapport ta' Attività 2018 tal-BEI, bit-titolu "Opportunità Mwettqa",

–  wara li kkunsidra r-Rapport Finanzjarju u r-Rapport Statistiku tal-BEI għall-2018,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-BEI bit-titolu "EIB operations inside the European Union – Annual report 2018" (L-operazzjonijiet tal-BEI fl-Unjoni Ewropea – Rapport Annwali 2018), ippubblikat fl-2019,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-BEI bit-titolu "The EIB outside the European Union – Financing with global impact – Annual report 2018" (L-operazzjonijiet tal-BEI barra mill-Unjoni Ewropea – Finanzjament b'Impatt Globali – Rapport Annwali 2018), ippubblikat fl-2019,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-BEI bit-titolu "Annual Report 2018: European Investment Advisory Hub" (Rapport Annwali 2018: Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti), ippubblikat fl-2019,

–  wara li kkunsidra l-istrateġija l-ġdida dwar il-klima u l-politika ġdida dwar is-self fis-settur tal-enerġija, adottati mill-BEI f'Novembru 2019,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/2396 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 2015/1017 fir-rigward tal-estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi kif ukoll l-introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dan il-Fond u għaċ-Ċentru Ewropew Konsulenza għall-Investimenti(1),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Ewropew fil-każ 146/2017/DR dwar kif il-Bank Ewropew tal-Investiment ittratta lment dwar ksur tar-rekwiżiti ambjentali, tas-saħħa u tas-sikurezza fi proġett li huwa kien iffinanzja,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2019)0640),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2020 dwar "Il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, il-Pjan ta' Investiment tal-Patt Ekoloġiku Ewropew" (COM(2020)0021),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-14 ta' Jannar 2020 li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (COM(2020)0022),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2018 bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni: Il-Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli" (COM(2018)0097),

–  wara li kkunsidra l-Inizjattiva ta' Reżiljenza Ekonomika tal-BEI,

–  wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-BEI tar-ratifika tal-Ftehim ta' Pariġi mill-Unjoni Ewropea tas-7 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra d-diskors tal-ftuħ tas-16 ta' Lulju 2019 minn Ursula von der Leyen bħala kandidat għall-President tal-Kummissjoni Ewropea, waqt is-sessjoni plenarja tal-Parlament fi Strasburgu,

–  wara li kkunsidra d-diskors tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, mogħti fil-11 ta' Diċembru 2019 waqt is-sessjoni plenarja tal-Parlament fi Brussell,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0081/2020),

A.  billi skont l-Artikolu 309 tat-TFUE u b'kunsiderazzjoni tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-BEI għandu jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi tal-Unjoni, u billi skont l-Artikolu 18 tal-Istatut tal-BEI, jeħtieġlu juża l-fondi tiegħu b'mod kemm jista' jkun possibbli razzjonali u fl-interess tal-Unjoni; billi dan jinkludi li jkun konformi mal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima u l-obbligi tal-Unjoni dwar il-ħarsien tal-ambjent stabbiliti fl-Artikoli 11 u 191 tat-TFUE;

B.  billi l-bonds tal-BEI huma kklassifikati AAA mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu ewlenin minħabba, inter alia, li l-BEI jappartjeni għall-Istati Membri u minħabba l-ġestjoni prudenti tiegħu tar-riskji;

C.  billi l-BEI żamm il-profittabbiltà fl-2018, u rreġistra bilanċ pożittiv nett ta' EUR 2,3 biljun; billi l-Grupp tal-BEI għandu jżomm il-livell għoli tiegħu ta' affidabbiltà kreditizja kif ukoll portafoll ta' assi solidi u ta' kwalità tajba;

D.  billi l-BEI, li huwa l-akbar mutwatarju u sellief multilaterali fid-dinja u huwa ta' sjieda konġunta tal-Istati Membri tal-UE, huwa s-sieħeb naturali tal-UE għall-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-istituzzjonijiet finanzjarji nazzjonali u multilaterali;

E.  billi l-Grupp tal-BEI huwa marbut bit-trattati li jikkontribwixxi għall-integrazzjoni, il-koeżjoni ekonomika u soċjali u l-iżvilupp reġjonali tal-UE permezz ta' diversi strumenti ta' investiment bħal self, ekwitajiet, garanziji, faċilitajiet tal-kondiviżjoni tar-riskju u servizzi ta' konsulenza;

F.  billi l-Kummissjoni tistma li l-investiment annwali meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE għall-2030 jammontaw għal EUR 1 115 biljun(2); billi l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli tal-Kummissjoni għandu l-għan li jirrilaxxa investiment ta' EUR 1 triljun fl-għaxar snin li ġejjin;

G.  billi l-investimenti sostenibbli normalment ikollhom rendiment ogħla minn dawk standard u l-volumi għalhekk għandhom it-tendenza li jkunu moderati filwaqt li r-riskji assoċjati għandhom it-tendenza li jkunu ogħla; billi l-likwidità tas-swieq fi prodotti finanzjarji sostenibbli trid tissaħħaħ u dan jista' jsir biss billi jiżdied l-għadd ta' prodotti fis-suq; u jenfasizza li s-settur privat waħdu ma jistax ikun mistenni li jilħaq il-massa kritika u li s-settur pubbliku jeħtieġlu jkun aktar preżenti fis-swieq tal-assi finanzjarji sostenibbli u jżid is-sehem mis-suq tiegħu, u b'hekk jikkontribwixxi biex jitnaqqsu r-riskji u r-rendimenti, kif ukoll biex tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq u l-likwidità;

H.  billi l-BEI għandu rwol importanti fl-istrateġija tal-UE biex tindirizza l-isfidi relatati mal-klima u l-ambjent – sfidi li huma l-kompitu ta' definizzjoni ta' din il-ġenerazzjoni, kif deskritt mill-Kummissjoni, u bil-ħtieġa ta' EUR 260 biljun f'investimenti addizzjonali kull sena biex jintlaħqu l-miri attwali tal-2030 dwar il-klima u l-enerġija;

I.  billi għandha tingħata attenzjoni kontinwa lill-iżvilupp tal-aħjar prattiki relatati mal-politika tal-prestazzjoni u l-ġestjoni, il-governanza u t-trasparenza tal-Grupp tal-BEI;

Pariri ġenerali

1.  Jenfasizza l-importanza tal-attivitajiet tal-BEI, bħala l-bank tal-Unjoni, fir-rigward taż-żieda fil-livelli attwali ta' investiment fl-UE, li huma taħt il-medji storiċi u mhumiex biżżejjed biex jissodisfaw l-ambizzjonijiet tal-UE f'termini ta' sostenibbiltà u ta' aspetti ekonomiċi, soċjali u ta' ħolqien ta' impjiegi jew biex jinkisbu l-koeżjoni reġjonali, l-innovazzjoni u l-kompetittività fil-livell tal-UE kif ukoll il-finanzjament fil-livell lokali, inkluż mill-muniċipalitajiet li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini;

2.  Jirrikonoxxi li l-UE u l-Istati Membri jeħtieġ li jinvestu aktar fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, fir-rivoluzzjoni diġitali u fis-servizzi pubbliċi ;

3.  Jilqa' favorevolment ir-rispons tal-UE koordinat għall-pandemija tal-COVID-19 u jtenni l-ħtieġa li tittieħed azzjoni urġenti biex nittrasformaw l-ekonomiji tagħna u ntaffu l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi; jilqa', b'mod speċjali, ir-rwol li l-BEI qiegħed jintalab iwettaq biex isostni l-ekonomija tal-UE bl-użu tal-Fond Ewropew ta' Garanzija, l-InvestEU rivedut, il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta u tal-Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza; jissottolinja li dan ir-rwol huwa partikolarment importanti għall-SMEs u għas-setturi l-aktar milquta; fl-istess ħin jappella biex jinżamm l-impenn ħalli l-azzjonijiet kollha tal-bank jiġu allinjati mal-objettiv tal-UE li tintlaħaq in-newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050, jieħu nota tad-dokument ta' pożizzjoni tal-BEI tal-15 ta' Ġunju 2020 dwar il-Pjan Direzzjonali dwar il-Klima tiegħu, u jtenni t-talba tiegħu biex jiġu stabbiliti miżuri ambizzjużi u miri ċari, partikolarment għall-ikkondizzjonar tal-appoġġ biex ikun hemm tneħħija gradwali tal-miżuri f'konformità mal-għanijiet ta' dekarbonizzazzjoni tal-UE għall-2050;

4.  Jinnota l-klima ekonomika dinjija li qed tmur għall-agħar, fejn ir-ritmu tat-tkabbir reali tal-PDG naqas u l-isfidi globali qed jikkontribwixxu għal inċertezza; jinnota l-livelli baxxi ta' investiment fl-UE f'dan l-aħħar deċennju; jitlob li jkun hemm aktar investiment pubbliku u privat fl-UE fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali;

5.  Jinnota r-Rapport tal-Investiment tal-BEI 2019-2020, li jenfasizza l-isfidi li l-UE qiegħda tiffaċċja f'termini ta' kompetittività, pereżempju ż-żieda fl-inugwaljanza u l-livelli insuffiċjenti ta' investiment, speċjalment fid-diġitalizzazzjoni u r-R&Ż relatati mal-klima, li qed jheddu l-futur ekonomiku tal-Ewropa; iħeġġeġ lill-BEI jagħmel ħiltu kollha biex jindirizza dawn il-kwistjonijiet fl-attivitajiet tiegħu;

6.  Jinnota li fl-2018 il-BEI investa EUR 64 biljun fi 854 proġett; jinnota li l-BEI jaderixxi mal-prinċipju prudenzjali b'0,3 % biss ta' self improduttiv;

7.  Itenni l-ħtieġa li d-distribuzzjoni ġeografika tal-finanzjament tal-BEI tkun aktar ibbilanċjata; jitlob lill-BEI jindirizza n-nuqqasijiet sistemiċi li ma jippermettux li ċerti reġjuni jew pajjiżi jieħdu vantaġġ sħiħ mill-attivitajiet finanzjarji tiegħu, inter alia billi jsaħħaħ l-isforzi tiegħu biex jespandi l-attivitajiet ta' self tiegħu billi jipprovdi assistenza teknika u appoġġ ta' konsulenza, speċjalment f'reġjuni b'kapaċità baxxa ta' investiment, u billi jagħti pariri dwar l-iżvilupp ta' proġetti, bil-ħsieb li jiġu promossi t-tkabbir inklużiv u l-konverġenza u l-koeżjoni territorjali, soċjali u territorjali u b'kunsiderazzjoni tan-natura xprunata mid-domanda tal-finanzjament tal-BEI;

8.  Jappella lill-BEI biex ikollu rwol importanti fit-tisħiħ tal-finanzjament sostenibbli kemm fl-Ewropa kif ukoll barra minnha, u biex, permezz tal-attivitajiet ta' self tiegħu, jagħti prijorità lill-implimentazzjoni tas-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tal-Aġenda 2030 tan-NU għall-Iżvilupp Sostenibbli billi jkompli jimmobilizza l-investiment fi proġetti soċjali, ekoloġiċi u sostenibbli;

9.  Jappella għal appoġġ adegwat biex jissaħħu l-arranġamenti għall-għoti ta' assistenza teknika, għarfien espert finanzjarju u bini ta' kapaċità lill-awtoritajiet lokali u reġjonali qabel ma jiġu approvati l-proġetti, sabiex titjieb l-aċċessibbiltà u jiġu involuti l-Istati Membri kollha; f'dan ir-rigward jitlob ukoll appoġġ akbar għas-servizzi ta' konsulenza bħaċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU, il-Jaspers, l-Elena u l-Fi-compass; jappella għal kooperazzjoni intensifikata mal-banek u l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali;

10.  Jilqa' l-isforzi f'waqthom li jagħmel il-BEI sabiex jappoġġja l-proġetti li huwa jiffinanzja fil-fażi ta' implimentazzjoni tagħhom (billi jipprovdi esperti u strumenti ta' appoġġ u billi jipproduċi studji ta' tħejjija); jitlob lill-BEI u lill-Kummissjoni biex flimkien ifasslu proposti għal involviment aktar sistematiku tat-timijiet tal-BEI fl-implimentazzjoni tal-proġetti fl-Istati li jitolbuhom, b'mod partikolari fl-oqsma li jeħtieġu għarfien espert avvanzat jew li huma ta' importanza strateġika għall-Unjoni, bħall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

11.  Jilqa' l-appoġġ tal-BEI għall-objettivi ta' koeżjoni, li ammonta għal aktar minn EUR 200 biljun bejn l-2009 u l-2018 biss;

12.  Jistieden lill-BEI jagħmel enfasi fuq il-konsultazzjonijiet tiegħu mal-partijiet ikkonċernati kollha affettwati mill-proġetti tiegħu, b'mod partikolari l-komunitajiet lokali, is-soċjetà ċivili u l-pubbliku ġenerali;

13.  Iqis li l-innovazzjoni u l-ħiliet huma elementi fundamentali biex jiġi żgurat it-tkabbir sostenibbli u biex jinħolqu impjiegi ta' kwalità għolja u biex tiġi stimulata l-kompetittività fit-tul. jilqa' l-fatt li fl-2018 il-BEI appoġġja l-innovazzjoni u l-ħiliet b'EUR 13,5 biljun; jistenna li l-BEI jkompli jappoġġja l-innovazzjoni u l-ħiliet;

14.  Iqis li l-Ewropa jeħtieġ li tħaffef l-adozzjoni tat-teknoloġiji diġitali u l-investiment fl-infrastruttura u l-ħiliet diġitali sabiex tibqa' kompetittiva; jistieden lill-BEI jindirizza t-tranżizzjoni teknoloġika b'appoġġ imsaħħaħ għad-diġitalizzazzjoni;

15.  Iqis l-10 standards stabbiliti fil-manwal soċjali u ambjentali tal-BEI bħala tal-ogħla importanza u li huma prerekwiżit għall-parteċipazzjoni fl-operazzjonijiet ta' self tal-BEI, inkluż fl-oqsma tal-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tniġġis, il-bijodiversità u l-ekosistemi, l-istandards relatati mal-klima, il-wirt kulturali, ir-risistemazzjoni involontarja, id-drittijiet u l-interessi ta' gruppi vulnerabbli, l-istandards tax-xogħol, is-saħħa okkupazzjonali u pubblika, is-sikurezza u s-sigurtà u l-involviment tal-partijiet ikkonċernati;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni speċjali biex tiżgura li r-regoli fiskali tal-UE jkunu ta' appoġġ għal sforzi futuri biex jiżdied il-livell tal-investiment pubbliku fl-UE, li jippermetti lill-BEI jisfrutta dan l-investiment;

17.  Iqis li l-kriterji ta' evalwazzjoni tal-proġetti soċjali għandhom iqisu l-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza li jitwettqu evalwazzjonijiet ex ante u ex post dwar is-sostenibbiltà, il-kompetittività u l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-proġetti;

18.  Jilqa' l-passi li ħa l-BEI s'issa; jistieden lill-BEI jtejjeb ir-rapportar u l-evalwazzjoni tiegħu tar-riżultati attwali miksuba u l-analiżi tal-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali attwali tal-investimenti tiegħu;

19.  Jistieden lill-BEI jsegwi l-konklużjonijiet tar-rapport speċjali 03/2019 tal-Qorti tal-Awdituri, li vvaluta jekk il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) kienx effikaċi fil-ġbir ta' finanzi sabiex jappoġġja investimenti addizzjonali fl-UE kollha; jinnota li r-rapport ikkonkluda li xi operazzjonijiet tal-FEIS sempliċement issostitwew operazzjonijiet oħra tal-BEI u li parti mill-finanzjament marret għal proġetti li setgħu użaw sorsi oħra ta' finanzjament pubbliku jew privat, u dan wassal biex f'xi każijiet kien hemm dikjarazzjoni eċċessiva ta' kemm l-appoġġ tal-FEIS effettivament ħeġġeġ investimenti addizzjonali;

20.  Jenfasizza li l-mira kwantitattiva ewlenija tal-FEIS li jimmobilizza EUR 500 biljun f'investiment privat u pubbliku addizzjonali m'għandhiex tkun l-ixprun ewlieni tas-suċċess għall-fond, u li l-miri li jistgħu jitkejlu dwar is-sostenibbiltà, l-addizzjonalità, il-kopertura ġeografika u l-impatt soċjali għandhom ikunu tal-anqas daqstant importanti fl-istrateġiji ta' investiment futuri;

21.  Jistieden lill-BEI jżid is-sehem tal-finanzjament tal-FEIS u tal-InvestEU għal proġetti li jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għas-sostenibbiltà u l-objettivi soċjali tal-UE, bi qbil mar-regolamenti rilevanti tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-metodoloġiji ta' verifika tas-sostenibbiltà tal-InvestEU jkunu konsistenti għall-aħħar mal-objettivi ta' sostenibbiltà tal-UE, u li l-kriterji ta' evalwazzjoni tal-proġetti soċjali jqisu l-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza li jitwettqu evalwazzjonijiet ex ante u ex post dwar is-sostenibbiltà, il-kompetittività u l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-proġetti;

22.  Iqis li tinħtieġ evalwazzjoni esterna ulterjuri tan-natura addizzjonali tal-politika tal-BEI dwar is-self, u li r-riżultati ta' din l-evalwazzjoni għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku;

23.  Huwa tal-fehma li, wara l-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni esterna, għandu jitqies jekk hemmx bżonn ta' żieda ġenerali fil-kapitalizzazzjoni tal-BEI sabiex ikun jista' jkun hemm aktar self fit-tul u strumenti innovattivi fil-finanzjament ta' proġetti, b'potenzjal sostanzjali għal kisbiet ta' sostenibbiltà, ta' innovazzjoni u ta' natura soċjali, inklużi proġetti li joħolqu tkabbir sostenibbli u li jnaqqsu l-inugwaljanzi;

24.  Jitlob li l-BEI jiżgura koordinazzjoni, koerenza u konsistenza mill-qrib bejn l-investimenti, l-istrumenti ta' finanzjament u l-politiki tal-UE, bil-għan li jiġu evitati d-duplikazzjonijiet u jissaħħu s-sinerġiji tal-finanzjament;

BEI aktar iffokat fuq il-klima u t-tranżizzjoni ġusta

25.  Jilqa' d-deċiżjonijiet meħuda fl-14 ta' Novembru 2019 mill-Bord tad-Diretturi tal-BEI biex il-politika tal-BEI tiġi allinjata mal-objettiv li t-tisħin globali jiġi limitat għal massimu ta' 1,5°C ogħla mil-livelli preindustrijali;

26.  Jirrikonoxxi li jista' jkun hemm bżonn ta' aktar teħid ta' riskji mill-BEI, speċjalment f'setturi u reġjuni li jiġbdu inqas investiment, sabiex jinkisbu l-ambizzjonijiet imsemmija hawn fuq u dawk proposti fil-Patt Ekoloġiku, sakemm tali self ikun konformi mal-kriterji ta' eliġibbiltà tal-BEI u li l-BEI jżomm il-klassifikazzjoni AAA tiegħu;

27.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-BEI huwa l-akbar emittent ta' bonds ħodor u huwa pijunier fit-tnedija tal-bonds ħodor ta' suċċess li mmobilizzaw aktar minn EUR 23 biljun fuq 11 sena, fejn is-suq globali tal-bonds ekoloġiċi llum jiswa aktar minn EUR 400 biljun; jinnota li sfida ewlenija kienet li jiġu stabbiliti standards komuni sabiex jiġi evitat il-greenwashing; jilqa' l-Bonds ta' Kuxjenza għas-Sostenibbiltà ġodda tal-BEI, imnedija fl-2018 u mfassla biex jappoġġjaw l-investiment relatat mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU; jenfasizza l-importanza li jiġu stabbiliti standards komuni rigward dawn il-bonds ġodda biex jiġi żgurat li l-proġetti jkunu trasparenti, verifikabbli u li jistgħu jitkejlu; jistieden lill-BEI jkompli u jespandi l-ħruġ ta' bonds ħodor, li għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, u li jinxtraw mill-Bank Ċentrali Ewropew, u biex jgħin fl-iżvilupp tas-suq tal-bonds ħodor mibni fuq il-ħidma skont il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar il-Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli, inkluża t-Tassonomija tal-Finanzi Sostenibbli tal-UE;

28.  Jitlob li l-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) ikun integrat bis-sħiħ fil-miżuri kollha tal-BEI dwar il-klima; jitlob sabiex il-FEI jagħti aktar prijorità lill-ħtiġijiet ta' innovazzjoni għat-tranżizzjoni lejn Ewropa newtrali mil-lat ta' klima; jappella biex, fl-investimenti kollha tiegħu, il-FEI jiżgura li jkun involut b'mod attiv mal-kumpaniji li fihom isir investiment biex itejbu l-iżvelar tagħhom relatat mal-klima, inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom, u jidderieġu l-investiment lejn alternattivi kosteffikaċi (eż. l-effiċjenza enerġetika jew ir-reżiljenza għat-tibdil fil-klima);

29.  Jilqa' l-fatt li fl-2018, 29 % mis-self mogħti mill-BEI kien relatat mal-klima;

30.  Jistieden lill-BĊE biex, fir-rieżami strateġiku tiegħu li qed iwettaq, jesplora għodod għall-appoġġ u l-koordinament mal-BEI, b'mod partikolari fir-rwol tiegħu bħala l-bank klimatiku tal-UE, speċjalment fil-finanzjament tat-tranżizzjoni ekoloġika u s-sostenibbiltà tal-ekonomija;

31.  Ifakkar li l-istrateġija tal-BEI dwar il-klima ġiet adottata fl-2015 flimkien mas-setturi eliġibbli u l-kriterji ta' eliġibbiltà għall-klima u l-Istrateġija ta' Implimentazzjoni tal-Klima tiegħu; jitlob li fl-2020 isir rieżami tal-Istrateġija ta' Implimentazzjoni għall-allinjament mal-Ftehim ta' Pariġi, inkluż pjan direzzjonali konkret biex tintlaħaq il-mira granulari ta' 50 %(3) sal-2025, kif ukoll garanziji għan-newtralità klimatika tas-self li jifdal wara proċess ta' konsultazzjoni pubblika miftuħ u trasparenti; jistieden lill-BEI jinforma b'mod estensiv lill-partijiet ikkonċernati u lill-pubbliku aktar wiesa' ladarba jiġu adottati d-dokumenti; ifakkar lill-BEI li l-investimenti ekoloġiċi jridu jkunu vijabbli u jiffaċilitaw il-koeżjoni bejn l-Istati Membri;

32.  Jappella għat-tisħiħ tal-kriterji ta' eliġibbiltà għall-azzjoni klimatika sabiex jiġi evitat ir-riskju li l-investimenti ma jirriżultawx fi tnaqqis sinifikanti fil-gassijiet b'effett ta' serra (GHG), billi jiġi żgurat li jkun hemm koerenza mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE u billi l-attivitajiet tal-BEI jiġu allinjati mal-qafas tat-tassonomija l-ġdid; iqis li għandu jkun hemm dispożizzjoni ġenerali bil-għan li "ma ssir ebda ħsara u li ssostni l-operazzjonijiet kollha tal-BEI u li tkun inkluża fid-dikjarazzjoni tiegħu dwar l-istandards ambjentali u soċjali, li fl-2020 jeħtieġ li tiġi riveduta u allinjata mal-objettiv tal-1,5 °C;

33.  Jilqa' l-metodoloġija riveduta tal-BEI għall-valutazzjoni tal-marka tal-karbonju u jappella għall-implimentazzjoni komprensiva tagħha, b'attenzjoni partikolari fuq l-emissjonijiet tad-domanda marġinali u l-emissjonijiet indiretti (l-hekk imsejħa "tip 3"); jitlob li l-proġetti jiġu evalwati b'mod komprensiv u mhux b'analiżi sempliċi taċ-ċiklu tal-ħajja ekonomika tal-emissjonijiet tagħhom; jitlob li jkun hemm kontabilità klimatika rigoruża, speċjalment fl-evalwazzjoni ekonomika u finanzjarja tal-proġetti għall-monitoraġġ klimatiku tar-riżorsi allokati u tal-infiq attwali; jitlob, f'dan ir-rigward, l-aġġornament tal-istima tal-kalkoli tar-rati tal-użu;

34.  Huwa tal-fehma li l-BEI għandu jirrikjedi li l-klijenti intermedjarji tiegħu jiżvelaw l-esponiment tagħhom għall-fjuwils fossili, u għandu japplika restrizzjonijiet għall-intermedjarji esposti ħafna; jistenna li, sa tmiem l-2025, l-intermedjarji kollha se jkollhom pjan ta' dekarbonizzazzjoni, peress li dan huwa indispensabbli sabiex il-finanzjament tagħhom ikun jista' jkompli; jenfasizza li tali rekwiżiti ġodda m'għandhomx joperaw għad-detriment tal-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs;

35.  Jilqa' l-fatt li l-BEI effettivament diġà kien temm l-appoġġ tiegħu għas-settur tal-faħam fl-2013 bl-adozzjoni tal-verżjoni tal-2013 tal-politika tiegħu ta' self għall-enerġija; huwa tal-fehma li, f'konformità mal-aħjar prattiki fis-settur bankarju kummerċjali(4), il-finanzjament tal-BEI għandu jkun suġġett għal pjan ta' tranżizzjoni bbażat fuq ix-xjenza b'objettivi ċari u impenji bi skadenzi speċifiċi biex jinkiseb allinjament mal-Ftehim ta' Pariġi, bil-ħsieb li gradwalment ineħħi l-appoġġ tiegħu lil proġetti li l-attivitajiet tagħhom iwasslu għal emissjonijiet sinifikanti ta' gassijiet b'effett ta' serra; Jistieden lill-BEI joffri pariri dwar kif il-kumpaniji jistgħu jiddekarbonizzaw;

36.  Jistieden lill-BEI biex, fid-dokumenti ta' finanzjament, jinkludi klawżoli li jirrikjedu li l-benefiċjarji tas-self tiegħu jimpenjaw ruħhom li jwettqu bis-sħiħ kull objettiv ta' dekarbonizzazzjoni li seta' ġie inkluż fl-applikazzjoni tagħhom għal self; iqis li tali klawżoli għandhom jinkludu dispożizzjoni li l-ħlasijiet għandhom ikunu bil-kundizzjoni li jitwettqu b'mod sodisfaċenti dawn l-impenji, u li f'każijiet fejn l-iżborżi jridu jsiru qabel ma jintlaħqu l-objettivi tad-dekarbonizzazzjoni, għandu jkun hemm reġim ta' indennizz ex post effiċjenti;

37.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-politika l-ġdida tal-BEI dwar is-self għall-enerġija, speċjalment il-potenzjal tiegħu li jkun ta' xprun biex iġib bidla radikali fost l-istituzzjonijiet finanzjarji, f'termini ta' effett ta' katina fuq banek oħrajn; jilqa' l-fatt li l-politika tkopri intermedjarji finanzjarji, il-prijoritizzazzjoni tal-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli, b'referenza pożittiva għall-komunitajiet tal-enerġija u l-mikrogrilji, u l-potenzjal li tirrappreżenta għal appoġġ finanzjarju miżjud għas-sorsi tal-enerġija lokali sabiex tintemm id-dipendenza għolja tal-Ewropa fuq sorsi esterni tal-enerġija u biex jiġu żgurati l-provvisti; jinnota li hemm applikabbli eċċezzjonijiet għall-approvazzjoni ta' ċerti proġetti tal-gass sa tmiem l-2021 u li l-appoġġ għall-proġetti tal-gass ippjanati għat-trasport ta' gassijiet b'livell baxx ta' karbonju jista' jinżamm; jenfasizza r-riskju ta' investiment f'assi mhux irkuprabbli permezz ta' self lil infrastruttura tal-fjuwils fossili; jistieden lill-BEI jiċċara li mhu se jibda l-ebda valutazzjoni ta' xi proġett relatat mal-fjuwils fossili li ma kienx ġie sottomess lilu qabel l-14 ta' Novembru 2019; jitlob li din il-politika tiġi rieżaminata b'mod regolari u li tinżamm kostantement konformi mat-Tassonomija Finanzjarja Sostenibbli Ewropea, u, ladarba tkun ġiet adottata formalment, li t-Tassonomija tintuża bħala punt ta' riferiment għall-investimenti tiegħu għall-klima u l-ambjent, sabiex jibqa' konsistenti ma' perkors li jkun kompatibbli mal-limitazzjoni tat-tisħin globali għal taħt il-1,5 °C, kif ukoll mal-iżvilupp ta' azzjonijiet esterni ġodda xierqa fl-UE;

38.  Jinsisti li l-BEI jimplimenta l-prinċipju tal-effiċjenza enerġetika u jistabbilixxi l-objettiv li jindirizza l-faqar enerġetiku fis-self kollu tiegħu għall-enerġija, filwaqt li jqis l-impatt tal-effiċjenza enerġetika fuq id-domanda futura u l-kontribut tiegħu għas-sigurtà tal-enerġija;

39.  Jemmen li r-rieżami tal-politika ta' self għat-trasport tal-BEI hija prijorità ewlenija; jitlob l-adozzjoni b'ħeffa ta' politika ġdida ta' finanzjament tat-trasport biex is-settur tat-trasport tal-Unjoni jiġi dekarbonizzat sal-2050; jissottolinja li l-BEI għandu jkompli l-involviment tiegħu fil-finanzjament tal-innovazzjoni u tat-teknoloġija ekoloġika għall-avjazzjoni, inkluż l-iżvilupp ta' bijofjuwils sostenibbli, tal-elettrifikazzjoni u tat-teknoloġija ibrida, sabiex l-avjazzjoni tiġi dekarbonizzata u jintlaħaq l-għan primarju tal-Ftehim ta' Pariġi;

40.  Jappella biex, fis-setturi industrijali b'użu intensiv tal-karbonju li fihom huwa attiv il-BEI, bħas-siment, il-petrokimiċi u l-azzar, jiġu implimentati politiki ġodda li jiffukaw fuq is-sostenibbiltà ta' dawn is-setturi u fuq il-promozzjoni ta' ekonomija ċirkolari bbażata fuq ċikli ta' materjali mhux tossiċi, bil-ħsieb li s-self settorjali kollu jiġi allinjat mal-kisba tan-newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050; ifakkar li bidla fuq skala kbira tista' tinkiseb biss jekk tiġi involuta l-industrija;

41.  Ifakkar lill-BEI li l-ħarsien tal-bijodiversità huwa element ewlieni tal-adattament għat-tibdil fil-klima u li r-restawr tal-ekosistemi huwa l-unika teknoloġija ppruvata fejn jidħlu emissjonijiet negattivi; jistieden lill-BEI jkompli jiżviluppa komponenti ta' kontroll fir-rigward tal-bijodiversità fl-istrumenti finanzjarji tiegħu sabiex jiġu evitati effetti negattivi fuq il-bijodiversità; jistieden ukoll lill-BEI jimpenja ruħu biex itemm il-finanzjament ta' proġetti li jikkontribwixxu għat-telf u d-degradazzjoni tal-bijodiversità u tal-ekosistemi, u għad-deforestazzjoni illegali, biex iżid b'mod sostanzjali l-finanzjament tiegħu bil-ħsieb li jinkisbu l-objettivi tal-Komunità f'dan il-qasam, b'mod partikolari l-objettiv tad-deforestazzjoni netta żero u l-objettivi tal-protezzjoni tal-baħar u tax-xtut, u biex jappoġġja azzjonijiet favur il-bijodiversità u l-adattament, servizzi ekosistemiċi fundamentali bħad-dakkra, u l-infrastruttura ekoloġika;

42.  Jilqa' pożittivament il-linji gwida dwar l-enerġija idroelettrika adottati fl-2018(5), u jappella għall-estensjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza għall-proġetti infrastrutturali kollha, inklużi dawk iffinanzjati minn intermedjarji finanzjarji;

43.  Jistieden lill-BEI jaħdem flimkien ma' parteċipanti tas-suq żgħar u mal-kooperattivi komunitarji sabiex jikkonsolida proġetti ta' enerġija rinnovabbli żgħar u b'hekk jippermettilhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-finanzjament tal-BEI;

Ir-rwol tal-BEI fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta

44.  Jissottolinja r-rwol kruċjali tal-BEI biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa Sostenibbli u biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta, filwaqt li jirrikonoxxi l-importanza kemm tas-settur privat kif ukoll dak pubbliku fit-twettiq fis-seba' snin li ġejjin tal-miri ta' investiment ta' EUR 1 triljun u EUR 100 biljun fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta, rispettivament;

45.  Iħeġġeġ lill-BEI jappoġġja proġetti li għandhom l-għan li jiffaċilitaw tranżizzjoni ġusta fl-Istati Membri; iqis li, peress li l-Istati Membri għandhom punti ta' tluq differenti, il-BEI għandu jiffoka l-appoġġ tiegħu fuq dawk l-Istati Membri li għandhom l-akbar distanza xi jkopru; jenfasizza li t-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali mill-karbonju ma trid tħalli lil ħadd barra; jistieden għalhekk lill-BEI jiżgura appoġġ adegwat, inkluża assistenza teknika, għar-reġjuni l-aktar affettwati, b'kont meħud tas-sitwazzjonijiet ekonomiċi u l-kapaċitajiet differenti tal-Istati Membri; jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa li jiġu appoġġjati b'mod proattiv l-oqsma fejn l-impjiegi huma attwalment dipendenti fuq industriji b'emissjonijiet għoljin, billi jiġi pprovdut investiment fit-taħriġ u fl-opportunitajiet ekonomiċi alternattivi sabiex jiġu sfruttati b'mod effikaċi r-riżorsi privati u pubbliċi meħtieġa u tiġi promossa t-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ekoloġika;

46.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ antiċipatorju u parteċipattiv sabiex jiġi żgurat li l-partijiet kollha tas-soċjetà jibbenefikaw mit-tranżizzjoni; jappella għal appoġġ għall-komunitajiet u r-reġjuni (dawk tal-minjieri jew dawk b'użu intensiv tal-karbonju, eċċ) milquta, kif ukoll għall-ħaddiema tas-setturi l-aktar affettwati mid-dekarbonizzazzjoni, filwaqt li jitrawwem ukoll l-iżvilupp ta' proġetti u teknoloġiji ġodda konġunti għal dawk il-komunitajiet u r-reġjuni kif ukoll magħhom;

47.  Iqis li, biex il-BEI jsir il-bank klimatiku tal-UE u jaqdi rwol fit-tranżizzjoni ġusta, jeħtieġ li jmexxi 'l quddiem mekkaniżmi li jinkorporaw aħjar l-informazzjoni mill-partijiet ikkonċernati differenti, bħall-awtoritajiet lokali u reġjonali, it-trejdjunjins, l-NGOs u l-esperti rilevanti, fl-istrateġija ta' investiment tiegħu;

48.  Jistieden lill-BEI jimpenja ruħu u jippreżenta pjan ġust, koerenti u inklużiv, f'konsultazzjoni mal-Istati Membri u r-reġjuni u f'konformità maċ-ċirkustanzi soċjali u ġeografiċi tagħhom, sabiex jisfruttaw ir-riżorsi privati u pubbliċi meħtieġa b'mod effikaċi u jippromwovi t-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ekoloġika; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-protezzjoni taċ-ċittadini u tal-ħaddiema li se jiġu affettwati l-aktar mit-tranżizzjoni, fost l-oħrajn billi jiġi pprovdut aċċess għall-programmi ta' taħriġ mill-ġdid u għall-promozzjoni ta' investimenti f'setturi ekonomiċi ġodda li se joħolqu impjiegi ġodda u ta' kwalità għolja;

L-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs) u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja

49.  Jilqa' r-rieda tal-Grupp tal-BEI li jsaħħaħ il-kompetittività tal-UE u li jagħti l-appoġġ tiegħu għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, permezz ta' appoġġ f'oqsma li jinkludu l-innovazzjoni, l-SMEs, l-infrastruttura, il-koeżjoni soċjali, il-klima u l-ambjent;

50.  Jissottolinja li irrispettivament mill-involviment attiv tal-BEI biex jinkisbu l-objettivi tan-newtralità klimatika, huwa għandu jkompli jiffoka fuq l-appoġġ għal proġetti li jwasslu għal tkabbir riġenerattiv u għall-ħolqien tal-impjiegi;

51.  Jilqa' l-appoġġ finanzjarju qawwi tal-BEI għall-SMEs, b'investiment totali ta' EUR 23,27 biljun fl-2018, li minnu bbenefikaw 374 000 kumpanija li jimpjegaw 5 miljun ħaddiem; jieħu nota tar-riżultati tar-rapport ta' investiment tal-BEI għall-2019/2020 fir-rigward tal-finanzjament tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja; iqis li l-appoġġ għall-SMEs u għall-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja jrid jibqa' objettiv fundamentali għall-BEI, u jħeġġeġ sabiex ikun hemm sforzi miżjuda u enfasi akbar fuq il-finanzjament għall-SMEs bil-għan li jitnaqqas id-defiċit fil-finanzjament għal dawn il-kumpaniji; jilqa' f'dan is-sens it-tieqa għall-SMEs fil-fond InvestEU; jenfasizza l-ħtieġa li ssir enfasi fuq il-finanzjament fit-tul, speċjalment billi jiġu appoġġjati proġetti li inkella ma jiġux iffinanzjati, b'mod partikolari għall-SMEs u n-negozji l-ġodda innovattivi; jenfasizza, madankollu, li l-attivitajiet ta' finanzjament tal-BEI ma jistgħux jissostitwixxu politiki fiskali sostenibbli fl-Istati Membri;

52.  Jinnota li l-probabbiltà li l-SMEs ikunu limitati finanzjarjament f'termini ta' finanzi esterni hija d-doppju meta mqabbla mad-ditti l-kbar u li l-proporzjon ta' ditti limitati finanzjarjament fl-UE kollha jvarja minn 1 % sa massimu ta' 13 %;

53.  Jinnota li l-finanzjament estern għad-ditti kollha madwar l-UE jammonta biss għal ftit aktar minn terz tal-finanzjament ta' investiment tagħhom;

54.  Iqis li, minħabba r-rwol strateġiku tal-SMEs, il-BEI għandu jkompli l-appoġġ finanzjarju tiegħu u jsaħħaħ il-kapaċitajiet amministrattivi u konsultattivi tiegħu sabiex jagħti informazzjoni u appoġġ tekniku lill-SMEs bil-ħsieb li jiffaċilitalhom l-aċċess għall-finanzjament, filwaqt li jqis ir-reġjuni anqas żviluppati;

55.  Jenfasizza li, sabiex jikseb l-ambizzjonijiet tiegħu, il-BEI jista' jeħtieġ li jieħu riskji ulterjuri, minbarra li jżid il-fondi proprji tiegħu u jibni kompetenza esperta fi strumenti ta' finanzjament innovattivi; jistieden lid-detenturi tal-ishma tal-BEI jiżguraw li l-bank ikollu riżorsi adegwati biex ikun jista' juża strumenti innovattivi biex jiffinanzja proġetti b'potenzjal sinifikanti ta' benefiċċji sostenibbli, soċjali u innovattivi; jappella, għalhekk, għal żieda fil-kapitalizzazzjoni tal-BEI b'segwitu tal-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni esterna, biex ikun jista' jsir self aktar fit-tul u użu ta' strumenti innovattivi għall-finanzjament ta' proġetti b'potenzjal sostanzjali ta' titjib f'termini ta' sostenibbiltà, u ta' aspetti soċjali u ta' innovazzjoni, inklużi proġetti li joħolqu impjiegi sostenibbli u li jnaqqsu l-inugwaljanzi, kif ukoll kapital għat-tkabbir sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jespandu l-operazzjonijiet tagħhom; jenfasizza l-importanza tal-fattur tal-addizzjonalità li għandu jipprovdi l-BEI lill-investimenti madwar l-UE u tal-kooperazzjoni ma' sħab varji; jirrimarka, barra minn hekk, li l-valur miżjud ipprovdut mill-finanzjament tal-BEI jfisser ukoll l-għoti ta' konsulenza teknika u l-bini tal-kapaċità biex il-proġetti jiġu megħjuna jkunu lesti biex jirċievu l-investiment u sabiex jiġi żgurat l-akbar bilanċ ġeografiku possibbli;

56.  Jissuġġerixxi li l-BEI jkompli jekoloġizza l-portafoll tal-SMEs tiegħu, pereżempju billi jalloka ishma ogħla lil proġetti aktar ekoloġiċi u billi jipprovdi appoġġ lill-banek intermedjarji għat-twaqqif ta' prodotti li jinċentivaw l-effiċjenza enerġetika jew l-enerġija rinnovabbli; jissuġġerixxi, barra minn hekk, li l-BEI jappoġġja d-diġitalizzazzjoni tal-SMEs bil-għan li jnaqqas id-distakk diġitali;

57.  Jesprimi dubju, f'dan il-kuntest, dwar il-kapaċità tal-BEI li jattira investiment favur in-negozji żgħar u jistaqsi jekk hux qed jiġi ristrett iżżejjed minħabba l-limitazzjonijiet tiegħu fir-rigward tal-finanzjament ta' proġetti b'komponent ta' riskju sinifikanti;

Self barra l-UE

58.  Jilqa' l-fatt li l-BEI huwa attiv f'aktar minn 130 pajjiż barra l-UE, billi jsellef lil proġetti biex jappoġġjaw il-linji politiċi esterni tal-UE dwar il-kooperazzjoni u l-iżvilupp;

59.  Jinnota li fl-2018 il-BEI ffirma kuntratti ta' finanzjament għal 101 proġett ġdid barra l-UE b'total ta' finanzjament approvat ta' EUR 9,05 biljun bil-għan li jkunu jistgħu jsiru investimenti totali ta' EUR 41 biljun, b'livelli rekord ta' self għall-klima u għall-infrastruttura soċjali u ekonomika;

60.  Iħeġġeġ lill-BEI, li huwa l-akbar sellief multilaterali fid-dinja, iżomm ir-rwol tiegħu ta' gwida fil-finanzjamenti futuri u jrawwem finanzi sostenibbli barra l-Ewropa, u jżomm rwol ewlieni fit-twaqqif ta' mekkaniżmi ta' finanzjament tal-UE għall-pajjiżi terzi;

61.  Jinnota li madwar 10 % tas-self tal-BEI jmur għal pajjiżi terzi u li l-biċċa l-kbira tal-appoġġ huwa allokat għall-Pajjiżi bi Dħul Medju Għoli, u huma biss ftit l-operazzjonijiet li qed jiġu ffinanzjati fil-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati;

62.  Jinnota l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-garanzija tal-UE lill-BEI kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġjaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni; iqis li l-BEI għandu jtejjeb il-koerenza u l-allinjament tas-self estern tiegħu mal-għanijiet tal-politika barranija u tal-iżvilupp tal-UE u mal-interventi tal-Istati Membri, biex jappoġġja l-objettivi politiċi tal-UE bl-aħjar mod;

63.  Iħeġġeġ lill-BEI jtejjeb l-għarfien espert tiegħu dwar proġetti ta' żvilupp, b'mod partikolari proġetti li jinvolvu self dirett lis-settur privat;

64.  Iħeġġeġ lill-BEI jsaħħaħ il-kooperazzjoni lokali, inkluż qabel u matul l-implimentazzjoni ta' proġetti, u jtejjeb il-kooperazzjoni mad-delegazzjonijiet tal-UE;

65.  Iqis li l-BEI għandu jsaħħaħ il-monitoraġġ tal-proġetti u jtejjeb ir-rapportar u l-evalwazzjoni tiegħu tar-riżultati effettivament miksuba u l-analiżi tal-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali attwali; jissuġġerixxi, għalhekk, li jiżdied l-għadd ta' persunal lokali fil-pajjiżi sħab;

66.  Jinnota li l-ammont ta' finanzjament relatat mal-klima ffirmat fl-2014-2018 huwa ogħla mill-mira tal-mandat ta' self estern (ELM) ta' 25 %;

67.  Jitlob lill-BEI jagħmel użu sħiħ mill-klawżoli kuntrattwali li jippermettulu jissospendi l-iżburżar f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità mal-istandards ambjentali, soċjali, tad-drittijiet tal-bniedem, tat-taxxa u tat-trasparenza;

68.  Jinnota li madwar 40 % tal-operazzjonijiet ELM jgħaddu minn intermedjarji finanzjarji, u jitlob lill-BEI jipprovdi informazzjoni aktar komprensiva u regolari dwar ir-ridistribuzzjoni ta' self minn intermedjarji finanzjarji; jitlob lill-BEI jżomm il-verifiki tiegħu fuq is-self allokat permezz ta' intermedjarji finanzjarji mhux lokali; jenfasizza, fir-rigward tal-Banek u l-Istituzzjonijiet Promozzjonali Nazzjonali (NPBIs), l-importanza, minn naħa, li jerġgħu jkunu definiti r-relazzjonijiet mal-BEI, mal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) u mal-banek ta' żvilupp, bil-għan li tkun żgurata l-koerenza bejn il-mandati rispettivi tagħhom u, min-naħa l-oħra, li tissaħħaħ il-kooperazzjoni tagħhom mal-Kummissjoni, mal-BEI u mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex jinħolqu aktar sinerġiji bejn il-Fondi SIE u l-istrumenti ta' finanzjament u s-self tal-BEI, jonqsu l-piżijiet amministrattivi, jiġu ssimplifikati l-proċeduri, tiżdied il-kapaċità amministrattiva, jissaħħu l-iżvilupp u l-koeżjoni territorjali u titjieb il-viżibbiltà tal-Fondi SIE u tal-finanzjamenti tal-BEI;

69.  Jieħu nota tar-rapport ta' evalwazzjoni tal-BEI ta' Lulju 2017 dwar is-self intermedjat fil-pajjiżi tal-AKP (Reġjun tal-Afrika-Karibew-Paċifiku)(6); jinsab imħasseb dwar in-nuqqas viżibbli ta' kontroll fuq il-fondi ġestiti minn intermedjarji finanzjarji u dwar id-diffikultà li jitwettaq monitoraġġ tal-benefiċċji tas-self; jenfasizza, b'mod partikolari, li bejn l-2015 u l-2018, 30 % tas-self intermedjat ma kienx allokat(7);

70.  Jinnota li l-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem huma integrati fil-proċeduri u l-istandards ewlenin ta' diliġenza dovuta; iħeġġeġ lill-BEI, fil-kuntest tar-reviżjoni li jmiss tal-politika tiegħu dwar l-istandards ambjentali u soċjali, isaħħaħ l-istrateġija tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem, inkluż ir-riskju ta' tpattija kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-informaturi, u jirrispetta r-rekwiżit li jgħarraf u jikkonsulta kif xieraq lill-komunitajiet lokali; jemmen li din il-politika għandha titwettaq permezz tal-valutazzjoni tar-riskji tad-drittijiet tal-bniedem, u b'mod partikolari għandu jkun fiha metodoloġija biex jiġu evitati impatti negattivi fuq id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll reazzjonijiet adegwati, jekk dan iseħħ, billi, inter alia, jiġi ggarantit id-dritt effettiv għal aċċess għall-informazzjoni u l-ħtieġa ta' konsultazzjoni ġenwina ex ante ma' persuni indiġeni affettwati mill-investiment; iqis li l-istrateġija għandha tinkludi l-valutazzjoni sistematika tar-riskji tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża valutazzjoni ex ante, u l-monitoraġġ kontinwu fuq il-post; jistieden lill-BEI jinkludi fil-kuntratti tiegħu klawżoli li jippermettu s-sospensjoni tal-iżburżar tal-għotjiet f'każ ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew tal-istandards ambjentali u soċjali, u jiżgura li l-mekkaniżmi għall-ilmenti jkunu aċċessibbli faċilment anki għall-komunitajiet remoti u marġinalizzati, u jkunu f'waqthom u effettivi;

71.  Jilqa' l-fatt li l-BEI diġà jimpjega speċjalisti tad-drittijiet tal-bniedem u jirrakkomanda li jirrekluta aktar speċjalisti bħal dawn minn pajjiżi sħab, sabiex ikun jista' jifhem aħjar is-sitwazzjonijiet lokali u jkun jista' jissorvelja kwalunkwe abbuż;

72.  Jilqa' l-iffirmar tal-Memorandum ta' Qbil bejn il-BEI u l-Aġenzija Ġappuniża għall-Kooperazzjoni Internazzjonali (JICA) fis-26 ta' Settembru 2019, li se jippermetti aktar kofinanzjament u koinvestiment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jemmen li din il-kollaborazzjoni ssaħħaħ l-isħubija strateġika importanti bejn il-BEI u l-JICA fl-appoġġ ta' proġetti f'pajjiżi terzi li jindirizzaw kwistjonijiet globali;

73.  Jinnota d-dikjarazzjonijiet riċenti tal-President tal-BEI Werner Hoyer dwar l-enfasi tal-BEI fuq l-iżvilupp; jinnota wkoll li l-BEI ppropona sussidjarja ddedikata għall-iżvilupp, il-Bank Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli; jitlob lill-BEI jorganizza djalogu mal-Parlament dwar il-pjanijiet tiegħu li jistabbilixxi sussidjarja li tintegra l-attivitajiet ta' żvilupp tiegħu, b'mod partikolari fil-kuntest tad-diskussjonijiet mal-Kunsill wara r-rapport mill-Grupp ta' Livell Għoli ta' Persuni Għorrief dwar l-arkitettura finanzjarja Ewropea għall-iżvilupp;

74.  Jistieden lill-BEI jsegwi l-aħjar prattiki u jestendi l-prinċipju tal-kunsens liberu, minn qabel u informat lill-komunitajiet kollha milquta f'każ ta' investimenti bbażati fuq ir-riżorsi tal-art u naturali, b'mod distint minn dawk li jindirizzaw biss lill-popli indiġeni;

Governanza, trasparenza u kontabilità

75.  Ifakkar li l-istess prinċipji ta' responsabbiltà u ta' trasparenza għandhom japplikaw għall-korpi kollha tal-Unjoni(8); jinsisti li r-rwol ekonomiku akbar tal-Grupp tal-BEI u ż-żieda fil-kapaċità ta' investiment tiegħu u l-użu tal-baġit tal-UE biex jiggarantixxi l-operazzjonijiet tiegħu jridu jimxu id f'id mat-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-obbligu ta' rendikont fir-rigward tal-operazzjonijiet ekonomiċi tiegħu, l-użu tiegħu tal-garanzija tal-baġit tal-UE, l-addizzjonalità tal-operazzjonijiet tal-BEI, u l-pjanijiet possibbli futuri għal sussidjarja tal-iżvilupp fil-BEI; jitlob li jkun hemm teħid ta' deċiżjonijiet trasparenti u kollaborazzjoni mill-qrib mal-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jiġu żgurati l-koerenza u l-kredibilità tal-objettivi stabbiliti; jinnota li l-politika ta' trasparenza tal-Grupp tal-BEI hija bbażata fuq preżunzjoni ta' divulgazzjoni, u jfakkar lill-BEI dwar l-obbligi legali tiegħu skont il-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali fl-UE;

76.  Jappoġġja l-impenn meħud mill-BEI, fil-qafas tat-tielet strateġija ta' Diversità u Inklużjoni (D&I), li tkopri l-perjodu 2018-2021, li jżid sa 50 % l-għadd tan-nisa f'livell ta' uffiċjal anzjan sal-2021; jistieden lill-BEI jiżgura li jilħaq l-għan tiegħu li jikseb iċ-Ċertifikazzjoni ta' Dividendi Ekonomiċi għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri (EDGE) fit-tnax-il xahar li ġejjin;

77.  Jilqa' l-fatt li, kif rakkomandat fl-aħħar rapporti tal-Parlament, issa jridu jiġu prodotti sommarji pubbliċi tal-laqgħat tal-Kumitat ta' Tmexxija; jenfasizza l-ħtieġa li l-kontenut tal-laqgħat tal-korpi governattivi kollha tal-BEI jiġi ppubblikat b'mod sistematiku, u jitlob li jkun hemm aktar trasparenza rigward il-laqgħat tal-Kumitat ta' Tmexxija u l-eżiti tagħhom;

78.  Jitlob lill-BEI jippubblika, bi qbil mal-leġiżlazzjoni tal-UE, l-informazzjoni kollha relatata mas-self dirett soġġett għall-approvazzjoni tal-Kumitat ta' Tmexxija, inkluż billi jippubblika għal kull proġett l-opinjoni tal-Kummissjoni u dik tal-Istat Membru fejn ikun jinsab il-proġett, kif ukoll l-iskedi tal-Kejl tar-Riżultati (ReM) meta jintalbu;

79.  Jistieden lill-BEI biex fl-2020 jirrieżamina l-politika tiegħu dwar it-trasparenza, bil-ħsieb tal-pubblikazzjoni f'waqtha ta' aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' finanzjament tiegħu, sabiex jiġi żgurat li din tkun konformi mal-impenji tiegħu soċjali, dwar il-klima u ambjentali; jenfasizza l-importanza tal-koerenza tal-attivitajiet tal-BEI mal-politiki tal-UE;

80.  Jistieden lill-BEI jkompli jtejjeb it-trasparenza u l-aċċess għall-informazzjoni, speċjalment fir-rigward tas-sistema tal-kuntrattar u tas-sottokuntrattar, ir-riżultati tal-investigazzjonijiet interni u l-għażla, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet u tal-programmi tiegħu;

81.  Jistieden lill-BEI jiżgura l-ogħla livell ta' integrità tal-intermedjarji finanzjarji tiegħu, u biex is-self tagħhom ikun soġġett għall-istess rekwiżiti ta' trasparenza bħal tipi oħrajn ta' self; jistieden lill-BEI jieqaf jaħdem ma' intermedjarji finanzjarji b'rekord negattiv f'termini ta' trasparenza, frodi, korruzzjoni, kriminalità organizzata jew ħasil tal-flus, jew ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li tali rekwiżiti ġodda m'għandhomx ikunu għad-detriment tal-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs;

82.  Jappella sabiex il-qafas regolatorju dwar l-obbligi tad-dmir ta' viġilanza tal-BEI jiġi rivedut, partikolarment sabiex isaħħaħ it-termini kuntrattwali tiegħu fir-rigward tal-klijenti tiegħu, pereżempju fir-rigward tal-frodi u l-korruzzjoni;

83.  Jistieden lill-BEI jtejjeb l-impenn tal-partijiet ikkonċernati u l-proċessi ta' konsultazzjoni pubblika relatati mal-proġetti li jiffinanzja; jitlob lill-BEI jissorvelja u jimmonitorja aħjar id-diversi stadji tal-impenn tal-partijiet ikkonċernati u jiżgura li l-promoturi tal-proġett ikollhom salvagwardji sodi fis-seħħ permezz ta' rekwiżiti vinkolanti;

84.  Jistieden lill-BEI jsaħħaħ l-obbligi tiegħu ta' diliġenza dovuta f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE kontra l-ħasil tal-flus, u jipprovdi qafas regolatorju sħiħ li jippermetti lill-Bank jipprevjeni b'mod effikaċi l-involviment tiegħu f'attività illegali u jiżgura reġim xieraq ta' sanzjonijiet għal nuqqas ta' konformità mad-dritt tal-UE;

85.  Jistenna li l-BEI jadatta l-politiki interni tiegħu biex jitqies il-qafas ġuridiku l-ġdid imdaħħal fis-seħħ biex jiġġieled, minbarra l-frodi fiskali, l-evażjoni tat-taxxa, u jenfasizza l-importanza tal-indipendenza u l-effikaċja tad-Diviżjoni tal-Investigazzjonijiet tal-Frodi tiegħu; iħeġġeġ lill-BEI jżid il-kooperazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) u mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex jipprevjenu l-frodi u l-ħasil tal-flus, u jiżgura li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) jkun mgħarraf u biex jirrapporta l-każijiet kollha ta' frodi potenzjali lill-awtoritajiet kompetenti; jieħu interess proattiv fl-attivitajiet tal-BEI; huwa tal-fehma li fil-futur l-UPPE għandu jkollu mandat li jiftaħ kawżi għal attività kriminali fir-rigward tal-fondi tal-BEI f'dawk l-Istati Membri li huma membri tal-UPPE; jitlob li jiġu allokati riżorsi finanzjarji adegwati għal dan il-kompitu ġdid;

86.  Jesprimi tħassib serju dwar l-artikolu(9) reċenti dwar verifika interna tal-BEI li indikat nuqqasijiet serji fl-applikazzjoni ta' standards kontra l-ħasil tal-flus min-naħa tal-Bank; jilqa' l-fatt li l-BEI qed jindirizza dawn in-nuqqasijiet u jħeġġu jlesti l-ħidma tiegħu bħala kwistjoni ta' prijorità sa Lulju 2020, u biex jirrapporta lill-Parlament dwar il-miżuri konkreti li jkun ħa, b'mod partikolari dawk intenzjonati biex isaħħu d-diliġenza dovuta fuq il-klijenti tal-BEI; jistieden lill-BEI jikkondividi dan ir-rapport tal-awditjar intern mal-Parlament u jippubblika sommarju sinifikanti tar-rapport tal-awditjar u valutazzjoni ta' kif kull nuqqas ikun ġie indirizzat b'mod konkret, u jagħmilhom disponibbli għall-pubbliku ġenerali, sabiex jivvaluta l-progress tal-BEI dwar dawn il-kwistjonijiet; jissuġġerixxi, għaldaqstant, li l-Grupp tal-BEI jaġġorna l-politika tiegħu dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta biex tirrifletti d-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2019 dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni(10), li bħalissa qed tiġi implimentata mill-Istati Membri;

87.  Jinnota li l-BEI għandu Politika kontra l-Frodi b'uffiċċju indipendenti biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' frodi rrappurtati internament jew esternament; jistieden lill-BEI jikkunsidra li jaġġorna l-politika tiegħu sabiex itejjeb il-qafas tiegħu kontra l-frodi u jiżgura riżorsi adegwati, speċjalment minħabba r-rwol ewlieni li qed jaqdi fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE bħall-InvestEU u l-Patt Ekoloġiku Ewropew; jinnota li, fil-Politika Kontra l-Frodi tal-BEI, hemm diġà previsti sanzjonijiet u rimedji li jagħmlu possibbli – pereżempju – li jiġu sospiżi l-iżborżi, li jintalbu rimborżi lura tal-pagamenti u li jiġu sospiżi jew ikkanċellati proġetti; jistieden lill-BEI jissospendi l-iżborżi f'każ ta' akkużi serji ta' ġestjoni ħażina u/jew korruzzjoni;

88.  Jilqa' l-adozzjoni tal-politika riveduta tal-Grupp tal-BEI fir-rigward tal-ġurisdizzjonijiet li huma rregolati b'mod dgħajjef, mhux trasparenti u mhux kooperattivi(11); jistieden lill-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej l-oħrajn biex japplikaw l-istess standards; jistenna li l-BEI jadotta proċeduri operattivi ddettaljati u miżuri ta' diliġenza dovuta biex jimplimenta l-politika NCJ il-ġdida; jinnota li l-BEI jippubblika d-dettalji tal-klijenti tiegħu għal kull operazzjoni fuq is-sit web tiegħu u jivverifika s-sjieda benefiċjarja tal-klijenti tiegħu meta s-self tal-BEI li jirċievu jkun garantit mill-baġit tal-UE f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE; jappella, barra minn hekk, li s-sit web tal-BEI jkollu ħoloq ta' kollegament mar-reġistri fil-livell tal-Istati Membri fejn tista' tinkiseb data dwar is-sjieda benefiċjarja; ifakkar fl-ogħla importanza li tissaħħaħ il-politika tiegħu dwar ġurisdizzjonijiet mhux trasparenti u mhux kooperattivi, fid-dawl ta' modi ġodda u eżistenti ta' kif jiġu evitati t-taxxi, bħal pereżempju l-użu ta' diskrepanzi ibridi, trattament preferenzjali għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali jew l-użu ta' ġurisdizzjonijiet b'taxxa baxxa jew mingħajr taxxa biex jiġu ttrasferiti l-profitti, b'mod partikolari billi l-għoti ta' self dirett u indirett jiġi soġġett għall-pubblikazzjoni pajjiż b'pajjiż ta' data dwar it-taxxa u l-kontabilità; jistieden lill-BEI jippreżenta lista ta' tranżazzjonijiet pendenti, speċjalment fejn hija kkonċernata l-lista ta' rifuġji fiskali internazzjonali; jistieden lill-BEI jagħmel użu sħiħ mill-Għodod Kontra l-Evitar tat-Taxxa tiegħu għall-proġetti sensittivi għar-riskju waqt id-diliġenza dovuta tat-taxxa tiegħu u juża r-rekwiżiti ta' rilokazzjoni meta jkun meħtieġ; jinnota l-Qafas rivedut tal-Grupp tal-BEI dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML-CFT), u jistieden lill-BEI jaġġorna l-politika tiegħu fid-dawl tal-Ħames Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u jikkoopera mal-awtoritajiet rilevanti biex jiżgura li jkun hemm sanzjonijiet adegwati għal ksur tal-liġi u standards stretti dwar l-intermedjarji finanzjarji;

89.  Jieħu nota tar-rieżami tal-politika u tal-proċeduri tal-mekkaniżmu għall-ilmenti tal-BEI sabiex jiġi żgurat li l-mekkaniżmu jkun funzjonali għall-aħħar sabiex jidentifika u jirrimedja kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-bniedem fi proġetti relatati mal-BEI; jistieden lill-BEI jiżgura l-indipendenza u l-effikaċja ta' dan il-mekkaniżmu; iħeġġeġ l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Ombudsman Ewropew;

90.  Jistieden lill-BEI jsaħħaħ il-kooperazzjoni tiegħu mal-Ombudsman Ewropew;

91.  Jilqa' l-Istrateġija tal-Grupp tal-BEI dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, u jistenna bil-ħerqa t-tieni fażi tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni;

92.  Jistieden lill-BEI jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tan-nisa u jippromwovi b'mod attiv rappreżentanza tas-sessi aktar ibbilanċjata fil-pożizzjonijiet għolja tiegħu;

93.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u lill-BEI jsaħħu r-rwol tal-QEA, fit-tiġdid li ġej tal-Ftehim tripartitiku li jirregola r-regoli tal-ingaġġ; jitlob li l-QEA tingħata s-setgħa li twettaq awditu tal-operazzjonijiet kollha tal-BEI, inkluż li tagħmel evalwazzjoni tal-kosteffettività tal-isforzi ta' investiment tiegħu u tal-addizzjonalità tal-proġetti tiegħu, u li dawn l-awditi jkunu ppubblikati; jistieden ukoll lill-QEA tfassal rakkomandazzjonijiet dwar ir-riżultati tal-attivitajiet ta' self estern tal-BEI u l-allinjament tagħhom mal-politiki tal-UE;

94.  Jitlob li jintlaħaq ftehim interistituzzjonali bejn il-BEI u l-Parlament biex jitjieb l-aċċess għad-dokumenti u d-data tal-BEI;

95.  Jitlob b'urġenza t-tisħiħ tal-kompetenzi tal-Parlament fl-orjentazzjoni strateġika u fil-politiki tal-BEI sabiex jiġi żgurat l-iskrutinju demokratiku tal-investimenti, inkluża l-kapaċità li jissottometti mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BEI kif diġà huwa previst għall-BĊE; jistieden lill-Grupp tal-BEI jtejjeb l-obbligu ta' rendikont tiegħu dwar dawn il-kwistjonijiet, u jissuġġerixxi l-idea ta' djalogu ta' kull tliet xhur mal-kumitati rilevanti tal-Parlament, biex jiġi żgurat li jkun hemm parteċipazzjoni fl-istrateġija ta' investiment tal-BEI kif ukoll sorveljanza adegwata; jenfasizza l-importanza ta' skrutinju akbar mill-Parlament fuq id-deċiżjonijiet tal-Bord tad-Diretturi tal-BEI, u jiġbed l-attenzjoni għall-possibbiltà li l-Parlament ikollu status ta' osservatur fil-laqgħat tal-Bord biex jiżgura li jkun hemm kondiviżjoni aħjar tal-informazzjoni; jitlob li l-Kummissjoni żżid it-trasparenza tagħha fil-konfront tal-Parlament dwar il-pożizzjonijiet li tieħu fil-Bord tad-Diretturi tal-BEI; jappella għal memorandum ta' qbil bejn il-BEI u l-Parlament biex fil-ġejjieni jitjieb l-aċċess għad-dokumenti tal-BEI u għad-data relatata mal-politiki ta' orjentazzjoni u ta' finanzjament sabiex jissaħħaħ l-obbligu ta' rendikont tal-Bank;

96.  Jitlob lill-President tal-BEI jippreżenta din ir-riżoluzzjoni lid-Diretturi u lill-Gvernaturi tal-BEI, u li din ir-riżoluzzjoni tiġi diskussa fil-Kumitat ta' Tmexxija;

o
o   o

97.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 345, 27.12.2017, p. 34.
(2) Il-Kummissjoni Ewropea, SWD(2016)0405, 6 ta' Diċembru 2016, tabella 22 (xenarju EUCO30, sors: Mudell Primes).
(3) "Granularità: fejn ikun possibbli u rilevanti, il-Bank se jfittex li jirreġistra biss il-komponenti tal-azzjoni klimatika inkorporati fi proġetti jew programmi globali akbar. Dan l-approċċ jippermetti granularità akbar u huwa konformi mal-metodoloġija armonizzata tal-MDB (BEI: "Climate Action Lending – List of eligible sectors and eligibility criteria" (Self għall-Azzjoni Klimatika – Lista ta' setturi eliġibbli u kriterji ta' eliġibbiltà), 20 ta' Diċembru 2017).
(4) Il-Crédit Agricole impenja ruħu li ma jappoġġjax aktar impriżi li jiżviluppaw jew jippjanaw li jiżviluppaw l-attivitajiet tagħhom fis-settur tal-faħam. Il-politika ta' tolleranza żero tiegħu tapplika għall-impriżi kollha li jiżviluppaw jew li jippjanaw li jiżviluppaw l-attivitajiet tagħhom fis-settur tal-faħam: mill-estrazzjoni tal-faħam u l-produzzjoni tal-elettriku mill-faħam, sal-kummerċ u t-trasport li jaħdem bil-faħam.
(5) EIB, "Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development", Ottubru 2019.
(6) BEI: "Evaluation of the EIB Intermediated Lending through the Investment Facility in ACP" (Evalwazzjoni tal-attività ta' self intermedjat tal-BEI fil-qafas tal-Faċilità ta' Investiment fil-pajjiżi tal-AKP), Lulju 2017.
(7) Rapport: "Cachez ces fossiles que l'on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l'épreuve de l'Accord de Paris», Les Amis de la Terre France, Oxfam France u Réseau Action Climat-France, Lulju 2019.
(8) Kif imfakkar mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fl-2018.
(9) https://luxtimes.lu/european-union/40483-eib-under-scrutiny-for-failings-after-whistleblowing-complaints
(10) ĠU L 305, 26.11.2019, p. 17.
(11) BEI, "EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax good governance" (Il-Politika tal-Grupp tal-BEI fir-rigward tal-ġurisdizzjonijiet rregolati b'mod dgħajjef, mhux trasparenti u mhux kooperattivi u l-governanza tal-liġi fiskali), Marzu 2019.

Aġġornata l-aħħar: 9 ta' Diċembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza