Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2127(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0118/2020

Indgivne tekster :

A9-0118/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0191

Vedtagne tekster
PDF 185kWORD 59k
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles
Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018
P9_TA(2020)0191A9-0118/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2020 om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018 (2019/2127(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) aktivitetsberetning for 2018,

–  der henviser til EIB's finansielle beretning for 2018 og statistiske beretning for 2018,

–  der henviser til bæredygtighedsrapporten for 2018, årsberetningen for 2018 om EIB uden for Den Europæiske Union og rapporten fra 2018 om EIB's virksomhed inden for EU,

–  der henviser til de årlige rapporter fra EIB's Revisionsudvalg for 2018,

–  der henviser til rapporten om gennemførelsen af EIB's politik for gennemsigtighed i 2018 og til rapporten om corporate governance for 2018,

–  der henviser til aktiviteterne med efterforskning af svig i 2018,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse i sag 1316/2016/TN om påståede mangler ved Den Europæiske Investeringsbanks gennemsigtighedspolitik(1),

–  der henviser til revisionen af klagemekanismen som følge af Den Europæiske Ombudsmands afgørelse i sag 1316/2016/TN om påståede mangler ved Den Europæiske Investeringsbanks gennemsigtighedspolitik,

–  der henviser til aktivitetsrapporten for 2018 fra den overensstemmelsesansvarliges kontor i EIB og EIB-Gruppens aktivitetsrapport for 2018 om bekæmpelse af svig,

–  der henviser til EIB-Gruppens forretningsplan for 2017-2019,

–  der henviser til artikel 3 og 9 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og dens protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank og protokol nr. 28 om økonomisk, social og territorial samhørighed,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks forretningsorden,

–  der henviser til sin beslutning af 6. april 2018 om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter i 2016 – årsberetning 2016(2) og af 17. januar 2019 om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter i 2017 – årsberetning 2017(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 – Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(4),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 14. september 2016 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 og SWD(2016)0298),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) fra januar 2019(5), nr. 3/2019,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 28. maj 2019 om administrationen af garantifonden for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer i 2018 (COM(2019)0244),

–  der henviser til EIB's evalueringsrapport om EFSI's funktion fra juni 2018,

–  der henviser til Kommissionens evaluering af det eksterne lånemandat fra 2019(6),

–  der henviser til rapporten "Europe in the World – The future of the European financial liability for development"(7), der er udarbejdet af Vismandsgruppen på Højt Plan vedrørende den Europæiske Finansielle Udviklingsstruktur,

–  der henviser til rapporten "is the EIB up to the task in tackling fraud and corruption?" fra Counter balance fra oktober 2019(8),

–  der henviser til trepartsaftalen fra september 2016 mellem Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0118/2020),

A.  der henviser til, at EIB er bundet af traktaterne til at bidrage til EU-integration, økonomisk og social samhørighed og regionaludvikling gennem målrettede investeringsinstrumenter, såsom lån, egenkapital, garantier, risikodelingsfaciliteter og rådgivningstjenester;

B.  der henviser til, at EIB's primære mål er at bidrage til en afbalanceret og gnidningsløs udvikling af det indre marked i Unionens interesse i overensstemmelse med artikel 309 i TEUF;

C.  der henviser til, at EIB som den største offentlige långiver i verden opererer på de internationale kapitalmarkeder, hvor de tilbyder konkurrencedygtige vilkår til kunder og favorable betingelser til støtte for EU's politikker og projekter;

D.  der henviser til, at EIB fyldte 60 år i 2018, samtidig med at den stod over for flere nye udfordringer, både inden for eller uden for Unionen;

E.  der henviser til, at EU i de sidste år har stået over for en krise med massiv underinvestering, samtidig med at det står over for et presserende behov for investeringer for at kunne klare den nødvendige grønne og digitale omstilling af økonomien; der henviser til, at investeringskvoten (dvs. investeringer som andel af BNP) sakker bagud i forhold til niveauet før krisen;

F.  der henviser til, at EIB vedtog nye klimaforpligtelser i november 2019 samt den nye udlånspolitik på energiområdet;

G.  der henviser til, at EIB spiller en central rolle på de internationale finansielle markeder, navnlig gennem sin førende rolle inden for udstedelse af grønne obligationer;

H.  der henviser til, at EIB forventes at spille en central rolle i finansieringen af den europæiske grønne pagt gennem investeringsplanen for et bæredygtigt Europa;

I.  der henviser til, at mål for den offentlige politik, såsom social samhørighed, bæredygtig udvikling og miljø, bør være bankens centrale fokus og mål;

J.  der henviser til, at EIB bør integrere europæiske værdier, først og fremmest menneskerettigheder, i sine investeringsstrategier;

K.  der henviser til, at EIB overvejer at blive "EU's udviklingsbank", og at Rådet allerede har anmodet EIB og EBRD om at fremlægge disse planer med henblik på fremtidige drøftelser;

L.  der henviser til, at EIB's finansiering af aktiviteter uden for EU primært har til formål at støtte EU's eksterne politiske mål, samtidig med at den styrker Unionens synlighed og værdier og bidrager til at opretholde stabiliteten i tredjelande;

M.  der henviser til, at bestemmelser om beskyttelse mod svig, herunder skattesvig og hvidvask af penge, og mod risikoen for at finansiere terrorisme og korruption behørigt skal integreres i EIB's betingelser om due diligence og kontraktbetingelser;

N.  der henviser til, at der konstant bør sættes fokus på udviklingen af bedste praksis i relation til EIB's resultatpolitik og resultatstyring og i relation til god og åben forvaltning;

De vigtigste resultater i 2018 af EIB's finansieringsaktiviteter

1.  noterer sig, at EIB-Gruppen ydede mere end 64,19 mia. EUR i finansiering i 2018, og at der blev undertegnet 854 projekter;

2.  bemærker, at EIB's største investeringer er følgende:

   13,5 mia. EUR i lån til innovationsprojekter i 2018,
   32 % af EIB's finansiering blev tildelt samhørigheds- og omstillingsregioner, hvilket overstiger det planlagte mål på 30 %,
   finansieringsordningerne for SMV'er og midcapselskaber udgør det vigtigste prioriterede område med over 23,3 mia. EUR,
   investeringer for 15,2 mia. EUR i miljø,
   12,3 mia. EUR i infrastruktur,
   långivningen til klimaændringer lå tæt på 30 % af EIB's portefølje i 2018, dvs. at 28 % af de samlede undertegnelser oversteg målet på 25 % til støtte for klimaaftalen fra Paris;
   over 8 mia. EUR blev investeret uden for Europa og udgjorde 12,5 % af EIB's samlede finansiering;

3.  noterer sig EIB's to overordnede politiske mål vedrørende EU's sociale og økonomiske samhørighed og klimaindsatsen samt de fire hovedmål for den offentlige politik inden for innovation, finansiering af SMV'er og midcapselskaber, infrastruktur og miljø; understreger, at disse primære mål for den offentlige politik bør være i fuld overensstemmelse med den seneste ajourføring af EU's politiske prioriteter for at afspejle nye økonomiske tendenser og overgangen til en bæredygtig økonomisk model, der respekterer klodens begrænsninger, social retfærdighed og den fælles velstand;

4.  noterer sig den geografiske fordeling af undertegnede finansieringskontrakter i 2018; opfordrer EIB til også at rapportere om undertegnede finansieringskontrakter pr. land indbygger, pr. indbygger og i forhold til landets andel i EIB; opfordrer til en afbalanceret geografisk fordeling af investeringer for at tage hensyn til udviklings- og samhørighedsaspekter i lande og regioner; noterer sig den geografiske fordeling af undertegnede finansieringskontrakter i 2018 som andel af BNP, idet de fem medlemsstater, der modtager mest støtte, er Grækenland 1,01 % (1,87 mia. EUR), Cypern 1,01 % (0,21 mia. EUR), Portugal 0,98 % (1,98 mia. EUR), Kroatien 0,98 % (0,51 mia. EUR) og Polen 0,97 % (4,79 mia. EUR); bemærker, at de fem medlemsstater, der modtager mest støtte, i absolutte tal modtog 52,9 % af de undertegnede finansielle investeringer;

5.  noterer sig, at Rådet er enigt om at fastholde bankens kapitalgrundlag ved at erstatte Det Forenede Kongeriges bidrag til EIB's indbetalte kapital med bankens reserver og den kapital, der kan kræves indbetalt, ved hjælp af proportionale forhøjelser i eventualforpligtelser; noterer sig, at Rådet blev enige om en asymmetrisk kapitalforhøjelse, der fører til en forøgelse af Polens og Rumæniens kapitalandele; opfordrer til EIB's aktionærer til yderligere at forhøje EIB's kapitalisering for at give mulighed for øgede investeringer og større risikovillighed for at finansiere de nødvendige projekter for at støtte en bæredygtig og digital omstilling af økonomien og bidrage til social og territorial samhørighed, jobskabelse, innovation og konkurrenceevne i EU, samtidig med at EIB's AAA-rating bevares;

6.  noterer sig en andel af misligholdte lån på 0,3 % ved udgangen af 2018 (0,3 % ved udgangen af 2017) af den samlede låneportefølje på trods af, at banken for nylig er gået over til lånetransaktioner med højere risiko;

De vigtigste prioriteter for EIB's investeringspolitik og bæredygtighed i EIB's forretningsmodel

7.  noterer sig, at EIB's opgave er at investere i levedygtige projekter, der lever op til EU's politiske mål, jf. artikel 309 i TEUF, herunder projekter, som har ophjælpning af mindre udviklede områder for øje; understreger, at prioriteringen af EIB's udlånsaktiviteter bør baseres på bæredygtige projekter med klare resultater, merværdi og bredere positive virkninger;

8.  opfordrer EIB til at tage hensyn til alle risici for miljøet i forbindelse med store infrastrukturprojekter og kun at finansiere projekter med dokumenteret merværdi både for lokalbefolkningen og i miljømæssig, social og økonomisk henseende; understreger betydningen af både streng overvågning af mulige risici for korruption og svig i denne sammenhæng og gennemførelse af omhyggelige forudgående og efterfølgende vurderinger af de projekter, der skal finansieres;

9.  understreger, at der er politisk vilje til at anvende en stadig stigende andel af EIB's finansiering til klima- og miljøbæredygtighed eller en såkaldt "europæisk klimabank"; opfordrer til, at civilsamfundet, Kommissionen, Parlamentet og bankens aktionærer udnytter denne mulighed til at tilpasse EIB's aktiviteter til Parisaftalen i 2020; understreger, at EIB i forbindelse med den nye udvikling fortsat skal støtte den regionale udvikling og EU's sociale og økonomiske samhørighedsmål som fastsat i protokol nr. 28 til TEUF;

10.  opfordrer EIB til at fokusere på mindre, decentraliserede projekter, der ofte ejes af lokalsamfundet, og videreudvikle støtten til borgerledede initiativer ved at styrke den tekniske bistand og den finansielle ekspertise inden projektgodkendelsen med henblik på at forbedre adgangen til EIB-finansiering og kvaliteten og bæredygtigheden af dens aktiviteter; opfordrer i denne forbindelse til en tilstrækkelig finansiering af rådgivningstjenester i den næste flerårige finansielle ramme;

11.  opfordrer EIB til at tage hensyn til lokale aktører, herunder civilsamfundet, i forbindelse med indvirkningen af investeringer på det lokale miljø;

12.  glæder sig over revisionen af EIB's miljømæssige og sociale rammer senere i år; opfordrer EIB til at sikre, at princippet om ikke at gøre skade anvendes i alle dens aktiviteter; opfordrer EIB til at forpligte sig til at sætte en stopper for finansieringen af alle projekter, der ikke er i overensstemmelse med Parisaftalen og EU's klimamål;

13.  støtter dermed offentliggørelsen af klare oplysninger om, hvordan EIB's strategi gennemføres, og om bæredygtigheden og klimapåvirkningen af dens produkter og porteføljer;

14.  glæder sig over; at EIB rapporterer om mellem- og langsigtede økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige virkninger, når den fastsætter de underliggende principper for sine investeringer; glæder sig over, at denne rapportering omfatter både projektets planlægning (forudgående) og projektets gennemførelsesfase; mener, at den bør omfatte rapporter om de resultater, der er opnået på grundlag af dens investeringer, navnlig inden for EU;

15.  mener, at der er behov for en indsats for at udvikle en klimaneutral økonomi på nationalt plan, og at EIB bør indtage en førende rolle på dette område; opfordrer EIB til at støtte nationale investerings- og eksport-import-banker i forbindelse med vedtagelsen af miljøprincipper og -foranstaltninger, der svarer til EIB's, og forpligte sig til kun at finansiere projekter, der er i overensstemmelse med Parisaftalen og EU's klimamål;

EIB's rolle i finansieringen af den europæiske grønne pagt

16.  mener, at EIB spiller en vigtig rolle i håndteringen af klimaudfordringer, såsom den globale opvarmning og dekarbonisering af EU's økonomi; bemærker, at EIB bør følge de mål, der er fastsat i den grønne pagt;

17.  bemærker, at de samlede klimainvesteringer i 2018 beløb sig til 16,2 mia. EUR, og at de største investeringer var i lavemissionsenergi (6 mia. EUR), vedvarende energi (4,1 mia. EUR) og energieffektivitet (2,7 mia. EUR); bemærker, at 29 % af EIB's långivning i 2018 gik til klimarelaterede projekter;

18.  glæder sig over, at der i 2018 blev udstedt 4 mia. EUR i klimabevidsthedsobligationer, og at der blev udstedt 500 mio. EUR i bæredygtighedsbevidsthedsobligationer; understreger behovet for en EU-standard for grønne obligationer for at sikre gennemsigtighed og sporing af indtægterne;

19.  minder om de tilsagn, som EIB's formand afgav under FN's klimatopmøde i september 2019, om at:

   tilpasse alle EIB's finansieringsaktiviteter til målene i Parisaftalen inden udgangen af 2020
   stille mindst 50 % af EIB's finanser til rådighed for klima- og miljømæssig bæredygtighed senest i 2025
   frigøre 1 billion EUR til klima- og miljøinvesteringer frem til 2030;

20.  understreger, at EIB's ambition om at være en central finansiel søjle i den grønne pagt betyder, at banken skal intensivere sin indsats for at blive en "klimabank"; opfordrer EIB til at udarbejde en køreplan med specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbestemte mål for gennemførelsen af Parisaftalen; opfordrer til, at disse mål tager hensyn til den potentielle risiko for, at forskellene mellem EU's regioner og medlemsstater øges; understreger EIB's aktiviteter til støtte for økonomisk og social samhørighed; understreger nødvendigheden af EIB's aktiviteter med henblik på at bringe støtten til økonomisk og social samhørighed i overensstemmelse med klimamålene;

21.  opfordrer til, at der fastsættes ambitiøse forpligtelser i konkrete politikker; mener, at EIB bør gøre sine forpligtelser til en væsentlig del af sin forretningsplan og klimastrategi samt dens sektorudlånsstrategier og beskyttelsespolitikker.

22.  understreger, at det er yderst vigtigt, at alle EIB's investeringer og sektorspecifikke porteføljer er i overensstemmelse med Parisaftalen;

23.  noterer sig, at EIB i 2018 godkendte finansiering til store gasinfrastrukturprojekter, herunder gasrørledninger til EU fra Turkmenistan og Aserbajdsjan (den transanatolske naturgasrørledning) og fra Grækenland til Italien via Albanien og Adriaterhavet (den transadriatiske rørledning); bemærker, at disse investeringer blev medtaget på den 4. liste over projekter af fælles interesse, der blev medfinansieret over EU-budgettet; opfordrer EIB til at redegøre for, hvordan disse projekter vil blive bragt i overensstemmelse med målene i Parisaftalen inden udgangen af 2020; understreger behovet for at anerkende gassens rolle både som en vigtig overgangsteknologi og for så vidt angår dens bidrag til overgangen til klimaneutralitet;

24.  mener, at EIB's nye udlånspolitik på energiområdet er en væsentlig forbedring, navnlig beslutningen om at standse långivning til projekter med energi fra fossile brændstoffer inden udgangen af 2021 og det eksempel, som den udgør for andre banker; understreger behovet for at sikre, at anvendelsen af energikilder såsom naturgas og deres efterfølgende finansiering bør være i overensstemmelse med klimaneutralitet senest i 2050; bemærker, at udlånspolitikken på energiområdet vil blive taget op til revision i begyndelsen af 2022, og opfordrer til, at denne revision bringes i overensstemmelse med den europæiske taksonomi for bæredygtig finansiering;

25.  glæder sig over EIB's fremtidige fokus på retfærdig omstilling, og forventer, at EIB bidrager til mekanismen for en retfærdig omstilling, navnlig under dens fremtidige lånefacilitet for den offentlige sektor og dens aktiviteter under InvestEU;

26.  bemærker, at den andel af finansieringen, der ydes til veje, motorveje og lufttransport i 2018, var højere end gennemsnittet for 2014-2018, mens finansieringen til jernbaner i 2018 var lavere end gennemsnittet for 2014-2018; bemærker, at den samlede finansiering til lufttransport i 2018 beløber sig til 725 mio. EUR; ser frem til EIB's revision af udlånspolitikken over for transportsektoren; opfordrer til en ny politik for finansiering af transport med henblik på at dekarbonisere EU's transportsektor inden 2050;

27.  opfordrer Kommissionen til at supplere rammerne for bæredygtige investeringer med kriterier for økonomiske aktiviteter med en betydelig negativ indvirkning på miljøet, som kan anvendes af EIB; anerkender EIB's bestræbelser på at bidrage til målene for bæredygtig udvikling;

28.  opfordrer til, at der gennemføres nye politikker i kulstofintensive industrisektorer, hvor EIB er aktiv, såsom cement, petrokemikalier og stål, med henblik på at fokusere på disse sektorers bæredygtighed og nøje afveje konsekvenserne af enhver opsigelse af igangværende kontrakter ved at fokusere på fremme af en cirkulær økonomi;

29.  bemærker, at klimaproblemet ikke kan løses uden støtte fra industrien, at der kun kan opnås en omfattende ændring, hvis industrien inddrages, og at der gives de nødvendige incitamenter til innovative klimaløsninger;

30.  glæder sig over EIB's nye metodologi til at evaluere CO2-fodaftryk og opfordrer til en systematisk gennemførelse heraf med særlig fokus på indirekte emissioner (den såkaldte "type 3"); opfordrer til, at projekterne evalueres fuldstændigt og ikke ud fra en simpel økonomisk analyse af deres emissioners livscyklus;

31.  opfordrer EIB til at undersøge mulighederne for at fastsætte strengere krav til formidleres kunder for at oplyse om deres eksponering for fossile brændstoffer og understreger, at sådanne nye krav ikke bør være til skade for SMV'ers adgang til finansiering;

32.  glæder sig over EIB's vedtagelse af udelukkelsespolitikken og opfordrer til, at den anvendes stringent til at udelukke kunder, der er involveret i korruption eller svig med EIB-finansiering;

33.  er af den opfattelse, at EIB's finansiering bør være underlagt videnskabelige mål og ambitiøse forpligtelser med henblik på at udfase dens støtte til projekter, hvis aktiviteter fører til betydelige drivhusgasemissioner, i overensstemmelse med bedste praksis i den kommercielle banksektor(9);

34.  glæder sig over de retningslinjer for vandkraft, der blev vedtaget i 2018(10), og opfordrer til, at kravene om gennemsigtighed udvides til at omfatte alle infrastrukturprojekter;

35.  minder EIB om, at beskyttelse af biodiversitet er et centralt element i tilpasningen til klimaforandringer, og at genopretning af økosystemer er den eneste dokumenterede teknologi, hvad angår negative emissioner; bemærker at EIB's projekter er genstand for en risikovurdering for biodiversiteten og skal være i overensstemmelse med bankens standarder for biodiversitet, og opfordrer EIB til at øge sin finansiering for at opfylde EU's mål på dette område, navnlig målet om nul nettoskovrydning og målene for beskyttelse af hav- og kystområder;

36.  bemærker, at Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er fuldt ud integreret i alle EIB's klimaforanstaltninger;

EIB's aktiviteter uden for EU

37.  gentager, at udryddelse af fattigdom, mobilisering af nationale ressourcer og menneskerettigheder er centrale emner inden for EU's struktur for udviklingsfinansiering med en øget synlighed af de finansierede foranstaltninger; mener, at EU i de kommende år bør fokusere på gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling;

38.  bemærker med tilfredshed EIB's hurtige evne til at tilpasse sig de internationale udfordringer; opfordrer EIB til at fortsætte med at støtte EU's eksterne politikker og beredskab som f.eks. i forbindelse med det økonomiske resiliensinitiativ som led i Europas reaktion på globale migrations- og flygtningeudfordringer;

39.  tilskynder EIB, EBRD, de multilaterale udviklingsbanker og de internationale finansielle institutioner til fortsat at arbejde hen imod det bedst mulige operationelle samarbejde om gennemførelsen af projekter, idet dette tættere samarbejde på tværs af banker er absolut nødvendigt for at optimere omkostningerne og øge synergierne med en mere effektiv anvendelse af ressourcerne;

40.  bemærker, at midtvejsevalueringen af det eksterne lånemandat i 2018 fører til en forhøjelse af garantien på 5,3 mia. EUR;

41.  minder om behovet for konstant at bringe EIB's aktiviteter i overensstemmelse med målene for EU's udenrigspolitik;

42.  noterer sig, at menneskerettighedsprincipperne er fuldt integreret i bankens centrale procedurer og standarder for due diligence, herunder forudgående vurderinger; minder om, at EIB er direkte bundet af EU's charter om grundlæggende rettigheder, og at kontraktbestemmelser med kunder giver mulighed for at suspendere kontrakter i tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne; glæder sig over revisionen af erklæringen fra 2009 om miljømæssige og sociale principper og standarder;

43.  opfordrer EIB til at tage højde for den lokale situation, når der investeres i tredjelande; minder om, at investeringer i tredjelande også bør sigte mod at skabe langsigtet, bæredygtig økonomisk vækst, der drives af den private sektor, støtte bekæmpelsen af klimaændringer og mindske fattigdommen gennem jobskabelse og forbedret adgang til produktionsmidler;

44.  noterer sig, at EIB ansætter specialister i menneskerettigheder, men at en forøgelse af EIB's lokalt ansatte i partnerlandene vil fremme en bedre forståelse af den lokale situation; opfordrer EIB til at sikre, at der tages hensyn til menneskerettighederne i dens samlede beslutningsproces;

45.  bemærker, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten på projektniveau spiller en rolle, da de høres om EIB-projekter, der vurderes, inden disse projekter forelægges EIB's bestyrelsesmedlemmer til vedtagelse;

46.  opfordrer EIB til at behandle resultaterne af Kommissionens evaluering af dets eksterne lånemandat, idet det påpeges, at det er vanskeligt for Kommissionens tjenestegrene at få indblik i EIB's resultater på anden måde end via eksterne aktører, idet rapporteringen om de faktiske resultater først gives efter projektets afslutning, og EIB ikke er forpligtet til at signalere problemer i forbindelse med gennemførelsen; mener, at Kommissionens konklusion om, at der stadig er meget uvished om faktiske resultater og virkninger af EU's indsats, er meget problematisk;

47.  gentager sin interesse i at blive inddraget og bidrage til drøftelserne mellem Rådet og EIB om den mulige etablering af bankens nye EU-udviklingsbank som et datterselskab; opfordrer EIB til at prioritere fattigdomsudryddelse, mobilisering af nationale ressourcer og menneskerettigheder i sine planer om at oprette et datterselskab til dens udviklingsaktiviteter;

EFSI's funktion og effektivitet

48.  noterer sig det centrale kvantitative mål for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) om at mobilisere yderligere 500 mia. EUR i private og offentlige investeringer; bemærker, at målbare mål for bæredygtighed og social indvirkning bør indgå i fremtidige investeringsstrategier;

49.  bemærker, at EIB har ansat 358 medarbejdere til gennemførelsen af EFSI og 75 personer til Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning;

50.  minder om, at EFSI har en særlig forvaltningsstruktur i forhold til EIB, og at dens investeringsaktiviteter finder sted inden for to tematiske områder, nemlig infrastruktur- og innovationsvinduet, som forvaltes af EIB, og SMV-vinduet, som forvaltes af EIF;

51.  gentager, at den underliggende begrundelse for EFSI, som støttes via EU-budgettet i modsætning til andre af EIB's nuværende finansieringsinstrumenter, er at skabe additionalitet ved at indkredse nye og innovative fremtidsorienterede sektorer og højrisikoprojekter;

52.  understreger betydningen af additionalitetskriterierne, som indebærer, at der kun skal støttes aktiviteter, der er berettiget til EFSI-støtte, når der er tale om klart identificerede markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer og aktiviteter, som ikke kunne være blevet gennemført i samme omfang eller inden for samme tidsramme uden EFSI;

53.  noterer sig med bekymring Revisionsrettens bemærkninger om, at de rapporterede skøn vedrørende de mobiliserede investeringer ikke tager hensyn til, at visse EFSI-foranstaltninger erstattede andre EIB-foranstaltninger og EU's finansielle instrumenter eller til, at en del af EFSI-støtten gik til projekter, der kunne være blevet finansieret via andre offentlige eller private kilder under forskellige betingelser;

54.  gentager sin opfordring til en objektiv oversigt over additionaliteten, de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger og merværdien af EFSI-projekter samt deres overensstemmelse med Unionens politikker eller andre EIB-aktiviteter for at gøre den mere politikorienteret end efterspørgselsstyret som påpeget i Revisionsrettens særberetning(11) i januar 2019;

55.  bemærker, at EFSI-foranstaltninger var berettigede til at modtage midler fra EU's og medlemsstaternes offentlige kilder ud over private investeringer; noterer sig betydningen af at undgå, at de anvendte finansielle midler ikke anvendes optimalt og en eventuel dødvægt af sådanne udgifter; understreger behovet for at sikre additionalitet;

56.  mener, at enhver overlapning, hvad angår udgifter, der afholdes af flere investorer, og dødvægt af udgifter, bør undgås for at undgå upålidelig eller mangeartet ejerskab til resultaterne fra finansieringen af investeringer gennem flere forskellige kanaler;

57.  kræver en bedre synergi mellem EFSI, nationale erhvervsfremmende banker og investeringsplatforme for at forbedre EFSI's samlede effektivitet;

58.  mener, at det er yderst vigtigt, at der tages behørigt hensyn til erfaringerne fra EFSI 1.0 og EFSI 2.0, navnlig med hensyn til additionalitet, bæredygtighed og gennemsigtighed, ved den indledende planlægning, gennemførelse og rapportering af de opnåede resultater af InvestEU-programmet;

EIB's styring, gennemsigtighed og ansvarlighed

59.  minder om, at det er vigtigt med etik, integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed i EIB's og EIF's samtlige aktiviteter;

60.  noterer sig, at Kommissionen afgiver udtalelse om alle finansieringstransaktioner i henhold til proceduren i artikel 19 i EIB's vedtægter; opfordrer Kommissionen til at stille disse udtalelser til rådighed, når de er afgivet;

Optimering af EIB's ramme for corporate governance og kontrol

61.  henstiller til at tilpasse bankens tilgang og de dertil knyttede kvalitetskontroller i alle bankens enheder og at imødegå compliancerisici og at støtte en fuldstændig gennemførelse af det resultatbaserede budgetprincip i EIB og EIB-Gruppen;

62.  kræver, at der udarbejdes en vurdering og en beretning om de risici og kontrolsystemer, der er forbundet med blandet finansiering med Kommissionen i lyset af indvirkningen af aktiviteter med blandet finansiering, ikke kun med hensyn til tilsyn, men også med hensyn til forvaltningsmuligheder;

63.  bemærker, at bankens forretningsmodel i 2018 fortsat udviklede sig og var mere diversificeret på grund af væksten i EFSI's aktiviteter, som er mere komplekse, og som følge af transaktioner, der er af mindre størrelse og med en højere risikoprofil;

64.  noterer sig, at bestyrelsen skitserede flere organisatoriske og forvaltningsmæssige ændringer i juli 2018 og godkendte en køreplan for gennemførelse i december 2018, herunder bl.a.:

   i) et forslag om ændring af EIB's vedtægter med henblik på at øge antallet af stedfortrædere til bestyrelsen og indføre afstemning med kvalificeret flertal for visse forvaltningsspørgsmål;
   ii) forbedring af bankens interne kontrol- og risikostyringsmiljø ved at oprette en risikofunktion i gruppen, som varetages af gruppens risikochef;

65.  mener med hensyn til revisionen af EIB's styrende organers ansvar, at medlemmerne af direktionen under alle omstændigheder bør undgå eventuelle interessekonflikter; mener, at det i denne forbindelse er vigtigt i adfærdskodeksen for direktionen og bestyrelsen at medtage en bestemmelse, der udelukker muligheden for, at deres medlemmer kan føre tilsyn med långivningen eller gennemførelsen af projekter i deres hjemlande;

66.  beklager den fortsatte mangel på diversitet og balance mellem kønnene i den øverste ledelse og i EIB-Gruppens styrende organer; opfordrer EIB til at prioritere dette;

67.  opfordrer EIB til fuldt ud at gennemføre de anbefalinger, der er fremsat i EIB's Revisionsudvalgs årsberetning for 2018(12), nemlig at:

   direktionens og bestyrelsens adfærdskodeks revideres;
   banken skal sikre passende og tilstrækkelig bemanding til kontrolopgaver, og at eventuelle eksisterende mangler i ansættelsen i kontrolfunktionerne skal afhjælpes hurtigst muligt;
   direktionen udvikler en køreplan, herunder milepæle, ressourcer og tidsplan for gennemførelsen af anbefalingerne, idet gennemførelsen af Revisionsudvalgets henstillinger tidligere har været for langsom;

Hen imod en mere gennemsigtig og ansvarlig institution med styrkede mekanismer til at bekæmpe svig og korruption

68.  noterer sig, at EIB i årenes løb har indført interne mekanismer og forvaltningsstrukturer til at mindske risikoen for svig og korruption; minder om, at banken også offentligt har forpligtet sig til at anvende en "politik med nultolerance over for svig og korruption";

69.  opfordrer EIB til på sit websted at offentliggøre oplysninger om reelt ejerskab vedrørende dens kunder med henblik på at øge synligheden af dens aktiviteter og bidrage til at forebygge tilfælde af korruption og interessekonflikter;

70.  anmoder EIB om at gøre ydelsen af direkte og indirekte lån betinget af offentliggørelse af landeopdelte skatte- og regnskabsmæssige data samt oplysninger om det reelle ejerforhold for de modtagere og finansielle formidlere, der er involveret i finansieringstransaktionerne;

71.  noterer sig rapporten fra Counter balance, hvori det konkluderes, at EIB stadig ikke er i stand til at bekæmpe svig og korruption, til dels på grund af svagheder i dens interne mekanismer, og til dels som følge af de utilfredsstillende forvaltningsmæssige rammer, hvori dens aktiviteter indgår, sammen med en mangel på tilstrækkelig ekstern kontrol af dens aktiviteter, herunder OLAF's aktiviteter, samt EIB's og OLAF's svar til denne rapport; opfordrer EIB til at gennemføre de nødvendige forbedringer for at tackle de resterende svagheder; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at sikre, at EIB overholder due diligence-forpligtelser, der mindst svarer til EU's hvidvaskningsdirektiv;

72.  udtrykker alvorlig bekymring over den nylige offentliggørelse af en artikel(13) om en intern revision af EIB, hvori der blev konstateret alvorlige mangler i bankens anvendelse af standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge; glæder sig over EIB's bestræbelser for at håndtere disse mangler og opfordrer den indtrængende til at afslutte sit arbejde som en prioritet inden den fastsatte frist og til at aflægge rapport til Parlamentet om de konkrete foranstaltninger, der er truffet, navnlig dem, der har til formål at styrke due diligence over for kunder; opfordrer EIB til at dele rapporten om den ovennævnte interne revision med Parlamentet og til at offentliggøre et fyldestgørende resumé heraf sammen med en detaljeret vurdering af, hvordan hver enkelt mangel rent faktisk er blevet håndteret, hvilket skal gøres tilgængelig for den bredere offentlighed;

73.  opfordrer EIB til at gøre sit bedste for at samarbejde med OLAF og EPPO og om sidstnævnte til proaktivt at dække EIB's sager ved at efterforske og retsforfølge gerningsmænd til lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser;

74.  gentager sin opfordring til EIB om at blive mere ansvarlig over for andre EU-institutioner ved at styrke Parlamentets kontrol med EIB og give Den Europæiske Revisionsret fuld ret til at foretage revision af EIB's aktiviteter;

75.  minder om, at offentlig deltagelse i EIB's politikudformning er et middel til at øge ansvarligheden, navnlig inddragelsen af lokalsamfund og borgere, der er berørt af EIB's aktiviteter;

76.  minder om, at gennemsigtighed i gennemførelsen af EIB's politikker ikke kun fører til styrkelse af EIB's generelle virksomhedsansvar med et klart overblik over typen af finansielle formidlere og endelige modtagere, men bidrager også til at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden af bistanden til de finansierede projekter; opfordrer derfor EIB til at tage hensyn til disse aspekter i den planlagte revision af EIB's gennemsigtighedspolitik i 2020;

77.  støtter dermed offentliggørelsen af klare oplysninger om, hvordan EIB's strategi gennemføres, og om bæredygtigheden og klimapåvirkningen af dens produkter og porteføljer;

78.  forventer, at EIB's politik for beskyttelse af whistleblowere er ambitiøs og fastsætter høje standarder; opfordrer indtrængende EIB til i denne gennemgang at medtage både interne og eksterne whistleblowere og til at fastlægge klare og veldefinerede procedurer, tidsplaner og retningslinjer med henblik på at give whistleblowere de bedste retningslinjer og beskytte dem mod mulige repressalier;

79.  beklager, at klagemekanismerne ikke blev tilstrækkeligt styrket ved udgangen af 2018, og mener, at adgangen til en effektiv og uafhængig klagemekanisme, herunder klagemuligheder, bør udvikles yderligere; bemærker, at EIB har oprettet en ny særlig klagemekanisme for projektindkøb for at sikre en mere effektiv og uafhængig behandling af relaterede klager i 2019;

80.  glæder sig over EIB's indsats for at offentliggøre ny dokumentation om klimaindsatsen, resultattavler fra EFSI-projekter eller rapporter om færdiggørelse af projekter uden for EU med henblik på færdiggørelse af aktiviteter uden for EU; mener, at EIB også i videst muligt omfang bør offentliggøre referater af bestyrelsesmøder, referater og dagsordener for direktionsmøder, 3PA-REM-dokumenter og Kommissionens udtalelser om projekter og projekters tilsynsrapporter; forstår imidlertid, at der er visse begrænsninger med hensyn til dokumenters gennemsigtighed for at sikre beskyttelse af fortrolige oplysninger fra EIB's kunder og projektpartnere;

81.  noterer sig ikrafttrædelsen af EIB's nye udelukkelsespolitik i 2018, herunder proceduren for udelukkelse af enheder og enkeltpersoner med negative registreringer af deres adfærd og aktiviteter, og dermed gennemførelsen af de eksisterende bestemmelser og forbud i EIB's politik for bekæmpelse af svig;

82.  afventer resultaterne af den revision, der blev iværksat i 2018 af EIB's og EIF's politikker for bekæmpelse af svig, og støtter en mere stringent tilgang i dens politik for nultolerance over for svig, korruption og andre former for ulovlig adfærd; opfordrer EIB til at øge samarbejdet med OLAF og EPPO i fremtiden og til at indberette alle tilfælde af potentiel svig til de kompetente myndigheder; er af den opfattelse, at EPPO i fremtiden bør have mandat til i de EU-medlemsstater, der er medlem af EPPO, at retsforfølge kriminel aktivitet, der vedrører EIB-midler;

83.  noterer sig, at EIB offentliggør oplysninger om sine kunder for hver transaktion på sit websted; opfordrer EIB til også at offentliggøre de nødvendige oplysninger om reelle ejere; glæder sig over EIB's nuværende politik for beskyttelse af whistleblowere;

84.  noterer sig stigningen i antallet af påstande i 2018 med 184 nye påstande (149 i 2017), hvoraf 68 % stammede fra interne kilder og 31 % fra eksterne kilder; bemærker, at de vigtigste undersøgelsesområder er svig, korruption, misbrug af EIB's/EIF's navn og hemmelige aftaler; bemærker, at 69 % ud af EIB-Gruppens samlede henvisninger blev sendt til OLAF;

85.  noterer sig aftalen mellem EIB og Volkswagen, der medfører, at Volkswagen udelukkes fra at deltage i EIB-projekter i 18 måneder, og at Volkswagen forpligter sig til at bidrage til bæredygtighedsinitiativet, herunder miljøbeskyttelse;

86.  støtter en ansvarlig beskatningspolitik i EIB ved at støtte indsættelse af klausuler om integritet i EIB-Gruppens kontrakter, gennemførelse af grundige due diligence-undersøgelser i forbindelse med ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner med en klar identifikation af kontraherende modparter og geografisk beliggenhed; glæder sig over vedtagelsen af en politik over for ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner i marts 2019 og opfordrer til hurtig gennemførelse og regelmæssig rapportering til Parlamentet om dens gennemførelse;

87.  mener, at overholdelse af de højeste integritetsstandarder er et strengt krav, nemlig AMF-CFT-standarderne, der fremmes af EU, Den Finansielle Aktionsgruppe samt de principper for god forvaltningspraksis på skatteområdet, som OECD, G20 og EU har fremmet for at forbedre bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme;

88.  anerkender EIB's pionerrolle på EU-plan i forbindelse med udarbejdelsen af en bæredygtighedsrapport; opfordrer EIB til yderligere at udvikle sin bæredygtighedsrapport ved at rapportere om resultater ved hjælp af veldefinerede indikatorer, der er specifikke, let målbare og sammenlignelige;

89.  glæder sig over den første udstedelse af en begrænset revisionserklæring fra EIB's eksterne revisor om udvalgte opgørelser, tal og indikatorer i dens bæredygtighedsrapport for 2018;

90.  opfordrer til, at Revisionsretten foretager en grundigere ekstern kontrol af EIB, og at de nuværende bestemmelser i trepartsaftalen, der blev undertegnet i 2016, og som regulerer samarbejdet mellem Den Europæiske Investeringsbank, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret, grundigt bør genovervejes, når den kommende trepartsaftale skal drøftes i september 2020;

91.  gentager imidlertid sin anmodning vedrørende EIB's årsberetning og anmoder om, at EIB fremlægger en mere omfattende, detaljeret og harmoniseret årlig aktivitetsrapport og væsentligt forbedrer præsentationen af oplysningerne ved at inkludere detaljerede og pålidelige opdelte oplysninger om de investeringer, som er godkendt, undertegnet og udbetalt for det pågældende år, og om de anvendte finansieringskilder (egne indtægter, EFSI, programmer, der forvaltes centralt af EU osv.), samt oplysninger om modtagerne (medlemsstater, den offentlige eller private sektor, formidlere eller direkte modtagere), de sektorer, der støttes, og resultaterne af de efterfølgende evalueringer;

92.  opfordrer Budgetkontroludvalget til at afholde en årlig workshop/høring om aktiviteter og kontrol af EIB's transaktioner, som kan give Parlamentet yderligere relevante oplysninger til støtte for sit arbejde med kontrol af EIB og EIB's aktiviteter;

Opfølgning på Parlamentets henstillinger

93.  opfordrer EIB til at fortsætte med at rapportere om situationen og status for tidligere henstillinger fra Parlamentet i sine årlige beslutninger, navnlig med hensyn til:

   a) den økonomiske, miljømæssige og sociale indvirkning af dens investeringsstrategi
   b) tilpasninger vedrørende forebyggelse af interessekonflikter, navnlig når medlemmerne deltager i tildelingen af lån
   c) gennemsigtighed med hensyn til gennemførte due diligence-undersøgelser af kunder for at forebygge skatteundgåelse, svig og korruption;

o
o   o

94.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og anmoder Rådet og EIB's bestyrelse om at drøfte Parlamentets fremsatte holdninger.

(1) https://www.ombudsman.europa.eu/da/decision/da/95520
(2) EUT C 41 af 6.2.2020, s. 18.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0036.
(4) EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1.
(5) https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=49051
(6) Evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf
(7) https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
(8) https://www.counter-balance.org/wp-content/uploads/2019/10/Report_OnlineVersion_EIB_Corruption_Oct2019.pdf
(9) Crédit Agricole har forpligtet sig til ikke længere at støtte virksomheder, der udvikler eller planlægger at udvikle deres kulaktiviteter. Crédit Agricoles nultolerancepolitik gælder for alle virksomheder, der udvikler eller planlægger at udvikle deres kulaktiviteter, hvilket omfatter udvinding af kul, elproduktion fra kul og handel med og transport af kul.
(10) EIB, "Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development", oktober 2019.
(11) https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=49051
(12) https://www.eib.org/attachments/general/ac_annual_reports_2018_en.pdf
(13) Luxembourg Times, "EIB under scrutiny for failings after whistleblowing complaints", 21. april 2020.

Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik