Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2127(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0118/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0118/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0191

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 220kWORD 66k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2018
P9_TA(2020)0191A9-0118/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2018 (2019/2127(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το 2018,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2018 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων της ΕΤΕπ για το 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2018 για τη βιωσιμότητα, την ετήσια έκθεση του 2018 για την ΕΤΕπ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έκθεση του 2018 σχετικά με τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής διαφάνειας της ΕΤΕπ κατά το 2018 και την έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για το 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες ερευνών για απάτες για το 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση 1316/2016/ΤΝ όσον αφορά εικαζόμενες ελλείψεις στην Πολιτική Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(1),

–  έχοντας υπόψη την αναθεώρηση του μηχανισμού καταγγελιών, όπως προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση 1316/2016/ΤΝ όσον αφορά εικαζόμενες ελλείψεις στην Πολιτική Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του υπεύθυνου συμμόρφωσης στην ΕΤΕπ για το 2018 και την έκθεση δραστηριοτήτων της ομάδας για την καταπολέμηση της απάτης της ΕΤΕπ για το 2018,

–  έχοντας υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Ομίλου ΕΤΕπ για την περίοδο 2017-2019,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρωτόκολλο αριθ. 5 ΣΛΕΕ σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ και το πρωτόκολλο αριθ. 28 ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016(2) και της 17ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 και SWD(2016)0298),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ιανουαρίου του 2019, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αριθ. 03/2019(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη διαχείριση, το 2018, του ταμείου εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (COM(2019)0244),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης των πράξεων της ΕΤΕπ για την αξιολόγηση του ΕΤΣΕ, του Ιουνίου του 2018,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εντολή εξωτερικής δανειοδότησης για το 2019(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Europe in the World - The future of the European financial architecture for development» (Η Ευρώπη στον κόσμο – Το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη»)(7), που εκπονήθηκε από την ομάδα σοφών υψηλού επιπέδου σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της οργάνωσης Counter Balance, του Οκτωβρίου του 2019, με τίτλο «Is the EIB up to the task in tackling fraud and corruption?» (Είναι ικανή η ΕΤΕπ να αντιμετωπίσει την απάτη και τη διαφθορά;)(8),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή συμφωνία του Σεπτεμβρίου του 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0118/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεσμεύεται από τις συνθήκες να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ μέσω ειδικών επενδυτικών μέσων, όπως δάνεια, μετοχές, εγγυήσεις, μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός σκοπός της ΕΤΕπ είναι να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για το συμφέρον της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΣΛΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, ως ο μεγαλύτερος δημόσιος δανειστής παγκοσμίως, ασκεί τις δραστηριότητές της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, παρέχοντας ανταγωνιστικούς όρους στους πελάτες και ευνοϊκές συνθήκες για τη στήριξη των πολιτικών και των έργων της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ έγινε 60 ετών το 2018, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών νέων προκλήσεων, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται τα τελευταία δέκα χρόνια αντιμέτωπη με μια σημαντική κρίση υστέρησης των επενδύσεων, ενώ καλείται να καλύψει επειγόντως επενδυτικές ανάγκες προκειμένου να ανταπεξέλθει στον απαιτούμενο πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά των επενδύσεων (δηλαδή οι επενδύσεις ως μερίδιο του ΑΕγχΠ) υστερούν σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ ενέκρινε νέες δεσμεύσεις για το κλίμα, τον Νοέμβριο του 2019, καθώς και νέα πολιτική δανειοδότησης στον τομέα της ενέργειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει βασικό ρόλο στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως μέσω του ηγετικού της ρόλου στην έκδοση πράσινων ομολόγων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι δημόσιας πολιτικής, όπως η κοινωνική συνοχή, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο στόχος προστασίας του περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα της εστίασης και των στόχων της Τράπεζας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενσωματώνει στις επενδυτικές της στρατηγικές τις ευρωπαϊκές αξίες, κορυφαία των οποίων είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ εξετάζει σχέδια προκειμένου να καταστεί η «αναπτυξιακή τράπεζα της ΕΕ» και το Συμβούλιο έχει ήδη ζητήσει από την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ να υποβάλουν αυτά τα σχέδια προς μελλοντική συζήτηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ μέρους της ΕΤΕπ χρηματοδότηση πράξεων εκτός της ΕΕ υποστηρίζει πρωτίστως τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ενώ παράλληλα διευρύνει την προβολή και τις αξίες της Ένωσης και συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας τρίτων χωρών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασφαλίσεις έναντι της απάτης, συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και έναντι της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διαφθοράς πρέπει να περιλαμβάνονται με κατάλληλο τρόπο στις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και τους συμβατικούς όρους της ΕΤΕπ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίνεται συνεχώς προσοχή στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών που συνδέονται με την πολιτική και τη διαχείριση των επιδόσεων της ΕΤΕπ καθώς και με τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια·

Βασικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες χρηματοδότησης της ΕΤΕπ για το 2018

1.  σημειώνει ότι ο Όμιλος της ΕΤΕπ χορήγησε χρηματοδότηση ύψους άνω των 64,19 δισεκατομμυρίων EUR το 2018 και ότι υπογράφηκαν 854 έργα·

2.  παρατηρεί ότι οι κύριοι όγκοι επενδύσεων της ΕΤΕπ έχουν ως εξής:

   δάνεια ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων EUR για έργα καινοτομίας το 2018·
   το 32 % της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ προοριζόταν για περιφέρειες συνοχής και μετατροπής, ποσοστό που υπερβαίνει τον προγραμματισμένο στόχο του 30 %·
   τα συστήματα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης αντιπροσωπεύουν τον κύριο τομέα προτεραιότητας με πάνω από 23,3 δισεκατομμύρια EUR·
   15,2 δισεκατομμύρια EUR επενδύθηκαν στο περιβάλλον·
   12,3 δισεκατομμύρια EUR στις υποδομές·
   η δανειοδότηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή πλησίαζε το 30 % του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ το 2018, και συγκεκριμένα ανερχόταν στο 28 % των του συνόλου των εγκριθέντων δανείων, ποσοστό που υπερβαίνει τον στόχο του 25 % προς στήριξη της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα·
   πάνω από 8 δισεκατομμύρια EUR επενδύθηκαν εκτός Ευρώπης, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 12,5 % της συνολικής χρηματοδότησης που χορήγησε η ΕΤΕπ·

3.  σημειώνει τους δύο πρωταρχικούς στόχους πολιτικής της ΕΤΕπ που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική συνοχή της ΕΕ και τη δράση για το κλίμα, καθώς και τους τέσσερις κύριους στόχους δημόσιας πολιτικής που αφορούν την καινοτομία, τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τις υποδομές και το περιβάλλον· τονίζει ότι αυτοί οι κύριοι στόχοι δημόσιας πολιτικής θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την πρόσφατη επικαιροποίηση των ενωσιακών προτεραιοτήτων πολιτικής, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι νέες οικονομικές τάσεις και η μετάβαση προς ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που σέβεται τα όρια του πλανήτη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την έννοια της κοινής ευημερίας·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γεωγραφική κατανομή των υπογεγραμμένων συμβάσεων χρηματοδότησης το 2018· καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλλει επίσης, όσον αφορά τις ανά χώρα υπογραφείσες συμβάσεις χρηματοδότησης, στοιχεία κατά κεφαλήν και σε σχέση με το μερίδιο της χώρας στην ΕΤΕπ· ζητεί μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πτυχή του επιπέδου ανάπτυξης και συνοχής των χωρών και των περιφερειών· λαμβάνει υπό σημείωση την γεωγραφική κατανομή των υπογεγραμμένων συμβάσεων χρηματοδότησης το 2018, ως ποσοστό του ΑΕγχΠ σύμφωνα με την οποία, μεταξύ των κρατών μελών, οι πέντε κύριοι δικαιούχοι είναι η Ελλάδα με 1,01 % (1,87 δισεκατομμύρια EUR), η Κύπρος με 1,01% (0,21 δισεκατομμύρια EUR), η Πορτογαλία με 0,98 % (1,98 δισεκατομμύρια EUR), η Κροατία με 0,98 % (0,51 δισεκατομμύρια EUR) και η Πολωνία με 0,97 % (4,79 δισεκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι τα πέντε κράτη μέλη που είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι σε απόλυτους αριθμούς έλαβαν το 52,9 % των χρηματοοικονομικών επενδύσεων που υπογράφηκαν·

5.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο συμφώνησε να διατηρηθεί η κεφαλαιακή βάση της τράπεζας με την αντικατάσταση της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΤΕπ από τα αποθεματικά και το καταβλητέο κεφάλαιο της Τράπεζας μέσω αναλογικών αυξήσεων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων· σημειώνει ότι το Συμβούλιο συμφώνησε σε μια ασύμμετρη αύξηση κεφαλαίου που θα οδηγήσει σε αυξήσεις των μεριδίων κεφαλαίου της Πολωνίας και της Ρουμανίας· ζητεί από τους μετόχους της ΕΤΕπ να αυξήσουν περαιτέρω την κεφαλαιοποίηση της ΕΤΕπ ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των επενδύσεων και η ανάληψη περισσότερων κινδύνων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα απαραίτητα έργα για τη στήριξη του βιώσιμου και ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, τη συμβολή στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, με παράλληλη διατήρηση της αξιολόγησης ΑΑΑ της ΕΤΕπ·

6.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2018, το ποσοστό απομειωμένων δανείων ανερχόταν στο 0,3 % του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων (ίδιο ποσοστό με το τέλος του 2017), παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα άρχισε προσφάτως να πραγματοποιεί πράξεις δανειοδότησης υψηλότερου κινδύνου·

Κύριες προτεραιότητες της επενδυτικής πολιτικής της ΕΤΕπ και βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της

7.  σημειώνει ότι αποστολή της ΕΤΕπ είναι να επενδύει σε βιώσιμα έργα που υλοποιούν τους στόχους πολιτικής της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 309 ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων έργων για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών· τονίζει ότι, στο πλαίσιο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε βιώσιμα έργα με σαφή αναμενόμενα αποτελέσματα, προστιθέμενη αξία και ευρύτερο θετικό αντίκτυπο·

8.  καλεί την ΕΤΕπ να λαμβάνει υπόψη, στην περίπτωση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όλους τους συναφείς κινδύνους περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να χρηματοδοτεί μόνον εκείνα τα έργα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι θα αποφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τον τοπικό πληθυσμό και από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της αυστηρής παρακολούθησης πιθανών κινδύνων διαφθοράς και απάτης στο εν λόγω πλαίσιο, καθώς και της διενέργειας ενδελεχών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των έργων που θα χρηματοδοτηθούν·

9.  επισημαίνει την ακλόνητη πεποίθησή του ότι υπάρχει μια πολιτική δυναμική υπέρ της ανακατεύθυνσης ενός ολοένα αυξανόμενου μεριδίου της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ προς σκοπούς κλιματικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ούτως ώστε αυτή να μετατραπεί σε «ευρωπαϊκή κλιματική τράπεζα»· ζητεί να αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή από την κοινωνία των πολιτών, την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τους μετόχους της Τράπεζας, και να ευθυγραμμιστούν οι πράξεις της ΕΤΕπ με τη συμφωνία του Παρισιού το 2020· τονίζει ότι, μετά τις νέες εξελίξεις, η ΕΤΕπ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη και τους στόχους κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της ΕΕ όπως προβλέπεται στο Πρωτόκολλο 28 της ΣΛΕΕ·

10.  καλεί την ΕΤΕπ να επικεντρωθεί σε μικρότερα, αποκεντρωμένα έργα, συχνά κοινοτικής ιδιοκτησίας, και να αναπτύξει περαιτέρω την υποστήριξη πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από τους ίδιους τους πολίτες, με την ενίσχυση της τεχνικής βοήθειας και της χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης πριν από την έγκριση των έργων, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και η ποιότητα και η βιωσιμότητα των πράξεών της· ζητεί, εν προκειμένω, να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

11.  καλεί την ΕΤΕπ να λαμβάνει υπόψη τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τον αντίκτυπο των επενδύσεων στο τοπικό περιβάλλον·

12.  επικροτεί την αναθεώρηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού πλαισίου της ΕΤΕπ αργότερα εντός του τρέχοντος έτους· καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει ότι η αρχή του «μη βλάπτειν» εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις της· καλεί την ΕΤΕπ να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει να χρηματοδοτεί κάθε έργο που δεν συνάδει με τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα·

13.  υποστηρίζει, συνεπώς, τη γνωστοποίηση σαφών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΤΕπ και σχετικά με τη βιωσιμότητα ή τις κλιματικές επιπτώσεις των προϊόντων και των χαρτοφυλακίων της·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή στοιχείων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν προσδιορίζει το σκεπτικό των επενδύσεών της· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυτή η υποβολή στοιχείων καλύπτει τόσο το στάδιο σχεδιασμού (εκ των προτέρων) όσο και το στάδιο υλοποίησης του έργου (εκ των υστέρων)· είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποβολή στοιχείων για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τις επενδύσεις της, ιδίως εντός της ΕΕ·

15.  πιστεύει ότι χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας αυτής· καλεί την ΕΤΕπ να στηρίξει τις εθνικές τράπεζες επενδύσεων και τις τράπεζες εισαγωγών-εξαγωγών όσον αφορά την υιοθέτηση περιβαλλοντικών αρχών και μέτρων παρόμοιων με εκείνων της ιδίας και τη δέσμευση για χρηματοδότηση μόνο όσων έργων συνάδουν με τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα·

Ο ρόλος της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

16.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και η απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ακολουθήσει τους στόχους θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

17.  σημειώνει ότι το 2018 οι συνολικές επενδύσεις για το κλίμα ανήλθαν σε 16,2 δισεκατομμύρια EUR, ενώ οι κύριοι όγκοι επενδύσεων αφορούν την ενέργεια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (6 δισεκατομμύρια EUR), την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (4,1 δισεκατομμύρια EUR) και την ενεργειακή απόδοση (2,7 δισεκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι το 2018 το 29 % των δανείων της ΕΤΕπ σχετίζονταν με το κλίμα·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 εκδόθηκαν ομόλογα ευαισθητοποίησης για το κλίμα ύψους 4 δισεκατομμυρίων EUR, καθώς και ομόλογα ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα ύψους 500 εκατομμυρίων EUR· τονίζει την ανάγκη για ένα πρότυπο της ΕΕ για τα πράσινα ομόλογα, προκειμένου να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η παρακολούθηση των εσόδων·

19.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρόεδρος της ΕΤΕπ κατά τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, τον Σεπτέμβριο του 2019, και συγκεκριμένα ότι:

   έως τα τέλη του 2020, όλες οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·
   έως το 2025, τουλάχιστον το 50 % της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ θα διατίθεται για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·
   έως το 2030, θα αποδεσμευτούν επενδύσεις για το κλίμα και το περιβάλλον ύψους 1 τρισεκατομμυρίου EUR·

20.  τονίζει ότι η φιλοδοξία της ΕΤΕπ να αποτελέσει βασικό χρηματοδοτικό πυλώνα της Πράσινης Συμφωνίας σημαίνει ότι αυτή πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της να καταστεί μια «κλιματική τράπεζα»· καλεί την ΕΤΕπ να καταρτίσει ένα χάρτη πορείας με συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους στόχους όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί οι εν λόγω στόχοι να λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό κίνδυνο αύξησης των διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και των κρατών μελών· υπογραμμίζει τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ για τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ να ευθυγραμμίζουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή με τους στόχους για το κλίμα·

21.  ζητεί να ενσωματωθούν φιλόδοξες δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες πολιτικές· η ΕΤΕπ πρέπει να καταστήσει τις δεσμεύσεις της βασικό μέρος του εταιρικού επιχειρησιακού σχεδίου της και της στρατηγικής της για το κλίμα, καθώς και των τομεακών της στρατηγικών δανειοδότησης και των πολιτικών διασφάλισης·

22.  τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ευθυγραμμιστούν με τη συμφωνία του Παρισιού όλες οι επενδύσεις και τα τομεακά χαρτοφυλάκια της ΕΤΕπ·

23.  σημειώνει ότι, το 2018, η ΕΤΕπ ενέκρινε τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων αγωγών φυσικού αερίου προς την ΕΕ από το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν (Αγωγός Φυσικού Αερίου Ανατολίας) και από την Ελλάδα στην Ιταλία μέσω της Αλβανίας και της Αδριατικής (Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου)· σημειώνει ότι οι εν λόγω επενδύσεις συμπεριελήφθησαν στον 4ο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος που συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω έργα θα ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού έως το τέλος του 2020· τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί ο ρόλος του φυσικού αερίου τόσο ως σημαντικής ενδιάμεσης τεχνολογίας όσο και για τη συνεισφορά του στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα·

24.  θεωρεί ότι η νέα πολιτική της ΕΤΕπ για τη δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας συνιστά σημαντική βελτίωση, ιδίως όσον αφορά την απόφαση να σταματήσει η δανειοδότηση για έργα παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα έως το τέλος του 2021, η οποία λειτουργεί ως παράδειγμα και για τις άλλες τράπεζες· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η χρήση ενεργειακών πηγών όπως το φυσικό αέριο και η επακόλουθη χρηματοδότησή τους θα συνάδουν με τον στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050· σημειώνει ότι, στις αρχές του 2022, θα επανεξεταστεί η πολιτική δανειοδότησης στον τομέα της ενέργειας και ζητεί με αυτήν την επανεξέταση η πολιτική να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο μέλλον η ΕΤΕπ θα δίνει έμφαση στη δίκαιη μετάβαση, και αναμένει από την ΕΤΕπ να συμβάλει στον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης, ιδίως στο πλαίσιο του μελλοντικού μηχανισμού δανειοδότησης για τον δημόσιο τομέα και των πράξεών της στο πλαίσιο του InvestEU·

26.  σημειώνει ότι το μερίδιο της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε το 2018 για οδούς, αυτοκινητόδρομους και αεροπορικές μεταφορές ήταν υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2014-2018, ενώ η χρηματοδότηση για σιδηροδρόμους το 2018 ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2014-2018· σημειώνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που χορηγήθηκε για αεροπορικές μεταφορές το 2018 ανέρχεται σε 725 εκατομμύρια EUR· προσβλέπει στην επανεξέταση, από την ΕΤΕπ, της δανειοδοτικής πολιτικής της για τον τομέα των μεταφορών· ζητεί τη χάραξη νέας πολιτικής όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μεταφορών, με σκοπό την απεξάρτηση του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από τον άνθρακα μέχρι το 2050·

27.  καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει το πλαίσιο για βιώσιμες επενδύσεις με κριτήρια όσον αφορά οικονομικές δραστηριότητες με σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από την ΕΤΕπ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΤΕπ να συνεισφέρει στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

28.  ζητεί την εφαρμογή νέων πολιτικών σε εκείνους τους βιομηχανικούς κλάδους υψηλής έντασης διοξειδίου του άνθρακα στους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ, π.χ. του τσιμέντου, των πετροχημικών ή του χάλυβα, με σκοπό την εστίαση στη βιωσιμότητα αυτών των κλάδων και την προσεκτική στάθμιση των συνεπειών τυχόν λύσης συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με έμφαση στην προαγωγή μιας κυκλικής οικονομίας·

29.  σημειώνει ότι το πρόβλημα του κλίματος δεν μπορεί να λυθεί χωρίς την υποστήριξη της βιομηχανίας, και ότι μια μείζονος κλίμακας αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνον αν συμμετέχει η βιομηχανία και δοθούν τα αναγκαία κίνητρα για καινοτόμες κλιματικές λύσεις·

30.  επικροτεί τη νέα μεθοδολογία της ΕΤΕπ για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα, και ζητεί να εφαρμόζεται συστηματικά, με ιδιαίτερη προσοχή στις έμμεσες εκπομπές («τύπου 3»)· ζητεί να υποβάλλονται τα έργα σε πλήρη αξιολόγηση και όχι απλώς σε οικονομική ανάλυση κύκλου ζωής όσον αφορά τις εκπομπές τους·

31.  καλεί την ΕΤΕπ να διερευνήσει δυνατότητες προκειμένου να τεθούν αυστηρότερες προϋποθέσεις ώστε οι ενδιάμεσοι πελάτες να γνωστοποιούν την έκθεσή τους σε ορυκτά καύσιμα, και υπογραμμίζει ότι αυτές οι νέες προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση·

32.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ υιοθέτησε την πολιτική αποκλεισμού και ζητεί να γίνεται αυστηρή χρήση του εν λόγω μέσου, προκειμένου να αποκλείονται από τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ πελάτες που εμπλέκονται σε πρακτικές διαφθοράς ή απάτης·

33.  εκτιμά πως η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, σε συμφωνία με τις καλύτερες πρακτικές του ιδιωτικού τραπεζικού τομέα(9), θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση φιλόδοξους επιστημονικούς στόχους και δεσμεύσεις, με σκοπό τη σταδιακή παύση της χρηματοδότησης έργων των οποίων η δραστηριότητα προκαλεί σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

34.  επικροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υδροηλεκτρισμό που εγκρίθηκαν το 2018(10) και ζητεί να επεκταθούν σε όλα τα έργα υποδομών οι απαιτήσεις περί διαφάνειας·

35.  υπενθυμίζει στην ΕΤΕπ ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι κεντρικό στοιχείο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ότι η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων είναι η μόνη δοκιμασμένη τεχνολογία για αρνητικές εκπομπές· επισημαίνει ότι όλα τα έργα της ΕΤΕπ υποβάλλονται σε εκτίμηση κινδύνων όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα βιοποικιλότητας της Τράπεζας και ζητεί να αυξήσει η ΕΤΕπ σημαντικά τη χρηματοδότησή της προκειμένου να επιτευχθούν οι σχετικοί ενωσιακοί στόχοι, και ειδικότερα ο στόχος της μηδενικής καθαρής αποψίλωσης των δασών και οι στόχοι της προστασίας της θάλασσας και των ακτών·

36.  σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) συμμετέχει πλήρως σε όλα τα μέτρα της ΕΤΕπ που έχουν σχέση με το κλίμα·

Δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός της ΕΕ

37.  επαναλαμβάνει ότι η εξάλειψη της φτώχειας, η κινητοποίηση εγχώριων πόρων και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν βασικά θέματα στην αρχιτεκτονική της αναπτυξιακής χρηματοδότησης της ΕΕ, σε ένα πλαίσιο ενισχυμένης προβολής των χρηματοδοτούμενων δράσεων· φρονεί πως η υλοποίηση των ΣΒΑ θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΕ στα επόμενα έτη·

38.  σημειώνει με ικανοποίηση την ικανότητα της ΕΤΕπ να προσαρμόζεται γρήγορα στις διεθνείς προκλήσεις· καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και στους μηχανισμούς αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, όπως η πρωτοβουλία για την οικονομική ανθεκτικότητα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής απάντησης στην παγκόσμια μεταναστευτική και προσφυγική πρόκληση·

39.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ, την ΕΤΑΑ, τις πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συνεχίσουν να επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή επιχειρησιακή συνεργασία για την υλοποίηση των έργων, δεδομένου ότι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των τραπεζών είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση του κόστους και την ενίσχυση των συνεργειών, με μια αποδοτικότερη χρήση των πόρων·

40.  σημειώνει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης το 2018 οδηγεί σε αύξηση της εγγύησης ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων EUR·

41.  υπενθυμίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

42.  σημειώνει ότι οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πλήρως ενσωματωμένες στις βασικές διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και στα βασικά πρότυπα της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων εκτιμήσεων· υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ δεσμεύεται άμεσα από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ότι οι συμβατικές ρήτρες με τους πελάτες επιτρέπουν την αναστολή των συμβάσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει την αναθεώρηση της δήλωσης της ΕΤΕπ σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρχές και πρότυπα του έτους 2009·

43.  καλεί την ΕΤΕπ να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες όταν επενδύει σε τρίτες χώρες· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να αποσκοπούν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ιδιωτικού τομέα, στην υποστήριξη της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση της φτώχειας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βελτιωμένης πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους·

44.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ απασχολεί ειδικούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η διεύρυνση του τοπικού προσωπικού της ΕΤΕπ στις χώρες εταίρους θα συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των τοπικών συνθηκών· ζητεί από την ΕΤΕπ να διαβεβαιώσει ότι οι προβληματισμοί σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

45.  σημειώνει ότι, σε επίπεδο έργου, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ διαδραματίζουν ορισμένο ρόλο, καθώς γνωμοδοτούν σχετικά με τα υπό αξιολόγηση έργα της ΕΤΕπ προτού αυτά προταθούν στους διευθυντές της ΕΤΕπ για έγκριση·

46.  ζητεί από την ΕΤΕπ να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που επισημαίνονται στα πορίσματα της αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με την εντολή εξωτερικής της δανειοδότησης, δηλαδή ότι «είναι δύσκολο για τις υπηρεσίες της Επιτροπής να αποκτήσουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις της ΕΤΕπ με άλλο τρόπο εκτός από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, δεδομένου ότι στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα παρέχονται μόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου και δεν υπάρχει υποχρέωση της ΕΤΕπ να επισημαίνει προβλήματα εφαρμογής»· θεωρεί άκρως ανησυχητικό το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι τα «πραγματικά αποτελέσματα και επιπτώσεις της παρέμβασης της ΕΕ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα»·

47.  επαναλαμβάνει το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει και να συμβάλει στις συζητήσεις μεταξύ του Συμβουλίου και της ΕΤΕπ σχετικά με την πιθανή σύσταση νέας θυγατρικής, η οποία θα καταστεί η τράπεζα της ΕΕ για την ανάπτυξη· καλεί την ΕΤΕπ να δώσει προτεραιότητα στην εξάλειψη της φτώχειας, στην κινητοποίηση εγχώριων πόρων και στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των σχεδίων της για τη δημιουργία μιας θυγατρικής για τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες·

Λειτουργία και αποτελεσματικότητα του ΕΤΣΕ

48.  τονίζει ότι ο βασικός ποσοτικός στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) όσον αφορά την κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων είναι ύψους 500 δισεκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι μετρήσιμοι στόχοι για τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο θα πρέπει να περιληφθούν στις μελλοντικές επενδυτικές στρατηγικές·

49.  σημειώνει ότι, για την εφαρμογή του ΕΤΣΕ, η ΕΤΕπ προσέλαβε 358 υπαλλήλους και 75 άτομα για τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών·

50.  σημειώνει ότι το ΕΤΣΕ έχει διακριτή δομή διακυβέρνησης από την ΕΤΕπ και οι επενδυτικές πράξεις του λαμβάνουν χώρα εντός δύο θεματικών τομέων, δηλαδή του σκέλους για τις υποδομές και την καινοτομία, υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, και της θυρίδας για τις ΜΜΕ, υπό τη διαχείριση του ΕΤαΕ·

51.  επαναλαμβάνει ότι η λογική που διαπνέει το ΕΤΣΕ, το οποίο, σε αντίθεση με άλλα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ, υποστηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι να παρέχει προσθετικότητα εντοπίζοντας πρόσθετους και καινοτόμους τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον και έργα υψηλότερου κινδύνου·

52.  τονίζει τη σημασία των κριτηρίων προσθετικότητας, που συνεπάγονται την ανάγκη να υποστηρίζονται δράσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΣΕ, μόνο εφόσον αντιμετωπίζουν σαφώς διαπιστωθείσες αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικού επιπέδου επενδύσεων, και δράσεις που δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό ή εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου χωρίς το ΕΤΣΕ·

53.  σημειώνει με ανησυχία τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες η αναφερθείσα εκτίμηση των επενδύσεων που κινητοποιήθηκαν δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες πράξεις του ΕΤΣΕ αντικατέστησαν άλλες πράξεις της ΕΤΕπ, καθώς και χρηματοδοτικά μέσα της EE, ούτε το γεγονός ότι ένα μέρος της στήριξης του ΕΤΣΕ διατέθηκε για έργα που θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης υπό διαφορετικές συνθήκες·

54.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αντικειμενική επισκόπηση της προσθετικότητας, του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου και της πραγματικής προστιθέμενης αξίας των έργων του ΕΤΣΕ, καθώς και της συνοχής τους με τις πολιτικές της Ένωσης ή άλλες πράξεις της ΕΤΕπ, προκειμένου τα έργα αυτά να υπαγορεύονται από κριτήρια πολιτικής και όχι ζήτησης, όπως επισήμανε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του(11), τον Ιανουάριο του 2019·

55.  σημειώνει ότι οι πράξεις του ΕΤΣΕ ήταν επιλέξιμες για κεφάλαια και από άλλες ενωσιακές και εθνικές δημόσιες πηγές, επιπλέον των ιδιωτικών επενδύσεων· σημειώνει τη σημασία αποφυγής της μειωμένης οικονομικής αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτικών πόρων που έχουν δαπανηθεί και την ενδεχόμενη έλλειψη αποδοτικότητας τέτοιου είδους δαπανών· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η προσθετικότητα·

56.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε επικάλυψη δαπανών από περισσότερους επενδυτές και οποιαδήποτε μη αποδοτική δαπάνη, προκειμένου να αποφεύγεται η αναξιόπιστη ή πολλαπλή ανάληψη ίδιας ευθύνης για τα αποτελέσματα λόγω της χρηματοδότησης των επενδύσεων μέσω διαφορετικών διαύλων·

57.  ζητεί τη βελτίωση της συνέργειας μεταξύ του ΕΤΣΕ, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών (ΕΑΤ) και των επενδυτικών πλατφορμών για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του ΕΤΣΕ·

58.  θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το ΕΤΣΕ 1.0 και το ΕΤΣΕ 2.0, ιδίως όσον αφορά την προσθετικότητα, τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια, να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τον αρχικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα του προγράμματος InvestEU·

Διακυβέρνηση, διαφάνεια και λογοδοσία της ΕΤΕπ

59.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ να ακολουθούν τις αρχές της δεοντολογίας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλες τις πράξεις τους·

60.  σημειώνει ότι η Επιτροπή εκδίδει γνωμοδότηση για όλες τις χρηματοδοτικές πράξεις εντός του πλαισίου της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της ΕΤΕπ· ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει αυτές τις γνωμοδοτήσεις διαθέσιμες από τη στιγμή της έκδοσής τους·

Βελτιστοποίηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και ελέγχου της ΕΤΕπ

61.  συστήνει να προσαρμοστούν η προσέγγιση της τράπεζας και οι σχετικοί έλεγχοι ποιότητας στις οντότητες της Τράπεζας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι κίνδυνοι συμμόρφωσης και να υποστηριχθεί η πλήρης εφαρμογή της αρχής του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα εντός της ΕΤΕπ και του Ομίλου ΕΤΕπ·

62.  ζητεί την αξιολόγηση και την κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τους κινδύνους και τα συστήματα ελέγχων που συνδέονται με τη μεικτή χρηματοδότηση με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των συνδυαστικών δραστηριοτήτων όχι μόνο όσον αφορά την εποπτεία αλλά και σε σχέση με τις επιλογές διακυβέρνησης·

63.  σημειώνει ότι, το 2018, το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας συνέχισε να εξελίσσεται και να καθίσταται πιο διαφοροποιημένο λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, οι οποίες είναι εκ φύσεως πιο πολύπλοκες, αλλά και λόγω συναλλαγών μικρότερου μεγέθους και υψηλότερου προφίλ κινδύνου·

64.  σημειώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε, τον Ιούλιο του 2018, διάφορες αλλαγές στον τομέα της οργάνωσης και της διακυβέρνησης και ενέκρινε, τον Δεκέμβριο του 2018, έναν οδικό χάρτη υλοποίησης, ο οποίος περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

   i) πρόταση τροποποίησης του καταστατικού της ΕΤΕπ με σκοπό την αύξηση του αριθμού των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την καθιέρωση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε σχέση με ορισμένα ζητήματα διακυβέρνησης·
   ii) πρόταση ενίσχυσης του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας, ιδίως με τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης κινδύνων ομίλου υπό την ευθύνη διευθυντή διαχείρισης κινδύνων ομίλου·

65.  φρονεί ότι, όσον αφορά την επανεξέταση των αρμοδιοτήτων των οργάνων διακυβέρνησης της ΕΤΕπ, τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής θα πρέπει να αποφεύγουν, σε κάθε περίπτωση, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί σημαντικό να συμπεριληφθεί στον κώδικα δεοντολογίας της επιτροπής διαχείρισης και του διοικητικού συμβουλίου διάταξη που να αποκλείει τη δυνατότητα των μελών τους να επιβλέπουν τη χορήγηση δανείων ή την εκτέλεση έργων στις χώρες καταγωγής τους·

66.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη διαφορετικότητας και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών και στα διοικητικά όργανα του Ομίλου ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό κατά προτεραιότητα·

67.  καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΤΕπ για το 2018(12), και συγκεκριμένα ότι:

   πρέπει να επανεξεταστούν ο κώδικας συμπεριφοράς των μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής και ο κώδικας συμπεριφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου·
   η Τράπεζα πρέπει να διασφαλίσει την κατάλληλη και επαρκή στελέχωση στον τομέα του ελέγχου και πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως οι τυχόν υφιστάμενες ελλείψεις προσωπικού στις μονάδες ελέγχου·
   η Διευθύνουσα Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει χάρτη πορείας, ο οποίος θα περιλαμβάνει ορόσημα, πόρους και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των συστάσεων, ενώ επισημαίνεται το γεγονός ότι στο παρελθόν η εφαρμογή των συστάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής ήταν υπερβολικά αργή·

Βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του οργάνου μέσω ενισχυμένων μηχανισμών για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς

68.  σημειώνει ότι με την πάροδο των ετών η ΕΤΕπ έχει θεσπίσει εσωτερικούς μηχανισμούς και δομές διακυβέρνησης για τη μείωση των κινδύνων απάτης και διαφθοράς· η Τράπεζα έχει επίσης αναλάβει δημοσίως τη δέσμευση ότι θα εφαρμόζει «πολιτική μηδενικής ανοχής στην απάτη και τη διαφθορά»·

69.  καλεί την ΕΤΕπ να δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τα στοιχεία σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους σε σχέση με τους πελάτες της, προκειμένου να αυξήσει την προβολή των πράξεών της και να συμβάλλει στην πρόληψη περιπτώσεων διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων·

70.  ζητεί από την ΕΤΕπ να εξαρτήσει την εκταμίευση άμεσων και έμμεσων δανείων από τη δημοσίευση φορολογικών και λογιστικών στοιχείων ανά χώρα και από την κοινοποίηση στοιχείων για τους πραγματικούς κύριους, όσον αφορά τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που σχετίζονται με τις χρηματοδοτικές πράξεις·

71.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της οργάνωσης Counter Balance, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η ΕΤΕπ εξακολουθεί να μην είναι ικανή να αντιμετωπίσει την απάτη και τη διαφθορά, εν μέρει λόγω αδυναμιών στους εσωτερικούς της μηχανισμούς και εν μέρει λόγω του μη ικανοποιητικού πλαισίου διακυβέρνησης στο οποίο εντάσσονται οι δραστηριότητές της, καθώς και λόγω της έλλειψης επαρκούς εξωτερικού ελέγχου των δραστηριοτήτων της, μεταξύ άλλων από την OLAF», καθώς και τις απαντήσεις της ΕΤΕπ και της OLAF στην εν λόγω έκθεση· καλεί την ΕΤΕπ να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες βελτιώσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εξακολουθούν να υφίστανται· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΤΕπ θα συμμορφώνεται με υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στην οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

72.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πρόσφατη δημοσίευση ενός άρθρου(13) σχετικά με έναν εσωτερικό έλεγχο της ΕΤΕπ κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από την Τράπεζα· χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων και την προτρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός της καθορισμένης προθεσμίας ως ζήτημα προτεραιότητας, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που θα έχει λάβει, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες· καλεί την ΕΤΕπ να μοιραστεί την έκθεση του προαναφερθέντος εσωτερικού ελέγχου με το Κοινοβούλιο και να δημοσιεύσει μια ουσιαστική περίληψη μαζί με λεπτομερή αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο κάθε αδυναμία αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, η οποία θα τεθεί στη διάθεση του ευρύτερου κοινού·

73.  καλεί την ΕΤΕπ να αξιοποιήσει στο έπακρο τη συνεργασία με την OLAF και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και καλεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καλύπτει με ενεργό τρόπο τις υποθέσεις της ΕΤΕπ μέσω της διερεύνησης των αδικημάτων που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και της δίωξης των δραστών·

74.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΤΕπ να ενισχύει τη λογοδοσία της έναντι των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος της ΕΤΕπ από το Κοινοβούλιο και να διαθέτει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρη δικαιώματα όσον αφορά τον έλεγχο των πράξεων της ΕΤΕπ·

75.  υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΤΕπ είναι ένας τρόπος να βελτιωθεί η λογοδοσία, ιδίως η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των πολιτών που επηρεάζονται από τις πράξεις της ΕΤΕπ·

76.  υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια κατά την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΤΕπ όχι μόνο οδηγεί στην ενίσχυση της συνολικής εταιρικής λογοδοσίας και ευθύνης της ΕΤΕπ, παρέχοντας σαφή επισκόπηση του τύπου των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των τελικών δικαιούχων, αλλά συμβάλλει και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των προγραμμάτων βοήθειας που έχουν χρηματοδοτηθεί· καλεί, εν προκειμένω, την ΕΤΕπ να λάβει υπόψη τις πτυχές αυτές κατά την προγραμματισμένη επανεξέταση της πολιτικής της ΕΤΕπ για τη διαφάνεια το 2020·

77.  υποστηρίζει, συνεπώς, τη γνωστοποίηση σαφών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΤΕπ και σχετικά με τη βιωσιμότητα ή τις κλιματικές επιπτώσεις των προϊόντων και των χαρτοφυλακίων της·

78.  προσδοκά ότι η πολιτική της ΕΤΕπ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα είναι φιλόδοξη και θα προβλέπει υψηλά πρότυπα· προτρέπει την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στην εν λόγω αναθεώρηση τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, και να θεσπίσει σαφείς και καθορισμένες διαδικασίες, χρονοδιαγράμματα και κατευθυντήριες γραμμές που θα στοχεύουν περισσότερο αποτελεσματικά στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, προστατεύοντάς τους από ενδεχόμενα αντίποινα·

79.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο μηχανισμός καταγγελιών δεν ενισχύθηκε επαρκώς στο τέλος του 2018 και θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η πρόσβαση σε έναν αποτελεσματικό και ανεξάρτητο μηχανισμό καταγγελιών, που θα προβλέπει και δικαιώματα επανόρθωσης· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ έχει οργανώσει ένα νέο ειδικό σύστημα καταγγελιών για την προμήθεια έργων προκειμένου να εξασφαλιστεί η περισσότερο αποτελεσματική και ανεξάρτητη αντιμετώπιση των σχετικών καταγγελιών το 2019·

80.  καλωσορίζει τις προσπάθειες της ΕΤΕπ να δημοσιεύει νέα τεκμηρίωση σχετικά με τη δράση για το κλίμα, τους πίνακες αποτελεσμάτων από τα έργα του ΕΤΣΕ ή τις εκθέσεις ολοκλήρωσης έργου για περατωθείσες πράξεις εκτός ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρακτικά και τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων της Διευθύνουσας Επιτροπής, τα δελτία 3PA-REM, τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα έργα και τις εκθέσεις παρακολούθησης των έργων· κατανοεί, ωστόσο, ότι εφαρμόζονται ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη διαφάνεια των εγγράφων προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που παρέχονται από τους πελάτες και τους εταίρους των έργων της ΕΤΕπ·

81.  σημειώνει ότι το 2018 τέθηκε σε ισχύ η νέα πολιτική αποκλεισμού της ΕΤΕπ, που περιλαμβάνει διαδικασίες για τον αποκλεισμό οντοτήτων και ατόμων με αρνητικό ιστορικό όσον αφορά τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητές τους, και με τον τρόπο αυτό υλοποιεί στην πράξη τις υφιστάμενες διατάξεις και απαγορεύσεις της πολιτικής της ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της απάτης·

82.  αναμένει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που ξεκίνησε το 2018 σχετικά με τις πολιτικές της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ για την καταπολέμηση της απάτης, και υποστηρίζει μια πιο αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική μηδενικής ανοχής στην απάτη και τη διαφθορά και άλλες μορφές απαγορευμένης συμπεριφοράς· καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τη συνεργασία της με την OLAF και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο μέλλον και να αναφέρει όλες τις περιπτώσεις πιθανής απάτης στις αρμόδιες αρχές· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει στο μέλλον να έχει την εντολή να διώκει εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους πόρους της ΕΤΕπ στα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

83.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ δημοσιεύει στον ιστότοπό της λεπτομερή στοιχεία για τους πελάτες της όσον αφορά κάθε πράξη· καλεί την ΕΤΕΠ να δημοσιεύει, επίσης, τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους· επικροτεί την υφιστάμενη πολιτική της ΕΤΕπ για την προστασία των καταγγελτών·

84.  σημειώνει την αύξηση του αριθμού των καταγγελιών το 2018, με 184 νέες καταγγελίες (149 το 2017), εκ των οποίων το 68 % προέρχεται από εσωτερικές πηγές και το 31 % από εξωτερικές πηγές· σημειώνει ότι οι κύριοι τομείς έρευνας είναι η απάτη, η διαφθορά, η κατάχρηση της ονομασίας της ΕΤΕπ ή του ΕΤαΕ και η αθέμιτη σύμπραξη· σημειώνει ότι, από το σύνολο των καταγγελιών που αφορούσαν τον Όμιλο ΕΤΕπ, το 69 % υποβλήθηκαν στην OLAF·

85.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Volkswagen, που οδήγησε στον αποκλεισμό της Volkswagen από τη συμμετοχή της σε οποιοδήποτε έργο της ΕΤΕπ για 18 μήνες και στη δέσμευση της Volkswagen να συμβάλει στην πρωτοβουλία για τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος·

86.  υποστηρίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ακολουθεί υπεύθυνη πολιτική σε ζητήματα φορολογίας, με την ενσωμάτωση ρητρών ακεραιότητας στις συμβάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ και την εφαρμογή ενδελεχών διαδικασιών δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις μη συμμορφούμενες περιοχές δικαιοδοσίας, με σαφή προσδιορισμό των αντισυμβαλλόμενων εταίρων και της γεωγραφικής τοποθεσίας· χαιρετίζει την έγκριση της πολιτικής μη συμμορφούμενης δικαιοδοσίας, τον Μάρτιο του 2019, και ζητεί ταχεία εφαρμογή και τακτική υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της·

87.  θεωρεί ότι είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ακεραιότητας, και συγκεκριμένα τα πρότυπα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFΤ) που προωθούνται από την ΕΕ και την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, καθώς και οι αρχές χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης που προωθούνται από τον ΟΟΣΑ, την Ομάδα των είκοσι και την ΕΕ για τη βελτίωση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

88.  αναγνωρίζει τον πρωτοπόρο ρόλο της ΕΤΕπ σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την έκδοση έκθεσης βιωσιμότητας· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει περαιτέρω την έκθεση βιωσιμότητας, υποβάλλοντας στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα, για τα οποία θα χρησιμοποιεί σαφώς προσδιορισμένους δείκτες που θα είναι συγκεκριμένοι, εύκολα μετρήσιμοι και συγκρίσιμοι·

89.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΤΕπ εξέδωσε για πρώτη φορά έκθεση περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με επιλεγμένες δηλώσεις, αριθμητικά στοιχεία και δείκτες της έκθεσης βιωσιμότητας του 2018·

90.  ζητεί αυστηρότερο εξωτερικό έλεγχο της ΕΤΕπ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και να επανεξεταστούν ενδελεχώς οι ισχύουσες διατάξεις της τριμερούς συμφωνίας που υπεγράφη το 2016 και διέπει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν συζητηθεί η επόμενη τριμερής συμφωνία, τον Σεπτέμβριο του 2020·

91.  επαναλαμβάνει ωστόσο το αίτημά του όσον αφορά την ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ και ζητεί από την ΕΤΕπ να υποβάλλει πιο ολοκληρωμένη, λεπτομερή και εναρμονισμένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και να βελτιώσει σημαντικά την παρουσίαση των πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομερείς και αξιόπιστες αναλύσεις των εγκεκριμένων, υπογεγραμμένων και εκταμιευθεισών επενδύσεων για το συγκεκριμένο έτος και τις πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν (ίδιοι πόροι, ΕΤΣΕ, κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της ΕΕ κ.λπ.), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους (κράτη μέλη, δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας, διαμεσολαβητές ή άμεσοι αποδέκτες), τους υποστηριζόμενους τομείς και τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων αξιολογήσεων·

92.  καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να διοργανώνει ετήσιο εργαστήριο/ακρόαση για τις δραστηριότητες και τον έλεγχο των πράξεων της ΕΤΕπ, προκειμένου να παρέχονται στο Κοινοβούλιο συμπληρωματικές σχετικές πληροφορίες προς στήριξη του έργου του όσον αφορά τον έλεγχο της ΕΤΕπ και των πράξεών της·

Υλοποίηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου

93.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και το καθεστώς προηγούμενων συστάσεων που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στα ετήσια ψηφίσματά του, ιδίως όσον αφορά:

   α) τον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της επενδυτικής της στρατηγικής·
   β) προσαρμογές που αφορούν την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων, ιδίως όταν τα μέλη συμμετέχουν στη χορήγηση δανείων·
   γ) τη διαφάνεια όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με την ακεραιότητα των πελατών προκειμένου να προληφθούν η φοροαποφυγή, η απάτη και η διαφθορά·

o
o   o

94.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και ζητεί από το Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ να συζητήσουν σχετικά με τις θέσεις του Κοινοβουλίου που διατυπώνονται ανωτέρω.

(1) https://www.ombudsman.europa.eu/el/decision/el/95520%E2%80%93
(2) ΕΕ C 41 της 6.2.2020, σ. 18.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0036.
(4) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(5) https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=49051
(6) Αξιολόγηση της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης· https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf
(7) https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
(8) https://www.counter-balance.org/wp-content/uploads/2019/10/Report_OnlineVersion_EIB_Corruption_Oct2019.pdf
(9) Η Crédit Agricole έχει δεσμευθεί ότι δεν θα στηρίζει πλέον επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή προτίθενται να αναπτύξουν δραστηριότητες στον τομέα του άνθρακα. Η πολιτική μηδενικής ανοχής την οποία εφαρμόζει η Crédit Agricole ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή προτίθενται να αναπτύξουν δραστηριότητες στον τομέα του άνθρακα, από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας μέχρι την εμπορία και τη μεταφορά.
(10) ΕΤΕπ, «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development» («Περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του υδροηλεκτρισμού»), Οκτώβριος 2019.
(11) https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=49051
(12) https://www.eib.org/attachments/general/ac_annual_reports_2018_en.pdf
(13) Luxembourg Times, «EIB under scrutiny for failings after whistleblowing complaints» (Η ΕΤΕπ ελέγχεται για ελλείψεις μετά από καταγγελίες μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος για παρατυπίες), 21 Απριλίου 2020.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου