Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2092(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0127/2020

Indgivne tekster :

A9-0127/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0195

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 44k
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles
Forslag til ændringsbudget nr. 5/2020: fortsættelse af støtten til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet
P9_TA(2020)0195A9-0127/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2020 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2020 for regnskabsåret 2020 - Fortsættelse af støtten til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1), særlig artikel 44,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, endeligt vedtaget den 27. november 2019(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020, vedtaget af Kommissionen den 3. juni 2020 (COM(2020)0421),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020, vedtaget af Rådet den 24. juni 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet den følgende dag (09060/2020 – C9‑0189/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0127/2020),

A.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 5/2020 er at fortsætte med at yde støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise,

B.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået, at der ydes 100 mio. EUR i nye forpligtelses- og betalingsbevillinger til finansiering af projekter inden for områderne adgang til uddannelse, støtte til opretholdelse af eksistensgrundlaget og levering af sundheds-, sanitets-, vandforsynings- og affaldshåndteringsydelser samt social beskyttelse til værtssamfund og flygtninge (syriske flygtninge og palæstinensiske flygtninge fra Syrien) i Jordan og Libanon,

C.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået, at der stilles 485 mio. EUR til rådighed i forpligtelsesbevillinger til finansiering af videreførelsen af de to vigtigste EU-aktioner vedrørende humanitær bistand i Tyrkiet, det sociale krisesikkerhedsnet og betingede kontantoverførsler til uddannelse, og at der stilles 68 mio. EUR til rådighed i betalingsbevillinger til dækning af forfinansiering inden fr rammerne af betingede kontantoverførsler til uddannelse i 2020,

D.  der henviser til, at det sociale krisesikkerhedsnet foretager månedlige kontantoverførsler til omkring 1,7 millioner flygtninge, og at midlerne forventes opbrugt senest i marts 2021, der henviser til, at Kommissionen foreslår, at der stilles 400 mio. EUR til rådighed til at forlænge det indtil udgangen af 2021, og til, at mange komplekse spørgsmål såsom gennemgangen af målkriterierne og gennemførelsen af den strategiske overgang til udviklingsprogrammering kræver rettidig høring og koordinering med de tyrkiske myndigheder og gennemførelsespartnerne,

E.  der henviser til, at der gennem betingede kontantoverførsler til uddannelse ydes kontant bistand til flygtningefamilier, hvis børn ikke arbejder, men går i skole, der henviser til, at den nuværende kontrakt udløber i oktober 2020, og til at Kommissionen har foreslået, at der stilles 85 mio. EUR til rådighed, således at programmet kan videreføres i yderligere et år frem til udgangen af december 2021,

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 5/2020 som forelagt af Kommissionen, der har til formål at stille 100 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed som støtte til opbygning af modstandsdygtighed for flygtninge og værtssamfund i Jordan og Libanon og 485 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 68 mio. EUR i betalingsbevillinger for at sikre fortsat, akut humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet;

2.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020;

3.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 5/2020 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 57 af 27.2.2020.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik