Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2092(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0127/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0127/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0195

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 125kWORD 44k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020: συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία
P9_TA(2020)0195A9-0127/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 3 Ιουνίου 2020 (COM(2020)0421),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη ημέρα (09060/2020 – C9‑0189/2020),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0127/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 είναι η συνέχιση της παροχής στήριξης σε πρόσφυγες και κοινότητες υποδοχής για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 100 εκατομμύρια EUR σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της στήριξης των μέσων διαβίωσης και της παροχής υπηρεσιών υγείας, αποχέτευσης, ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, για τις κοινότητες υποδοχής και τους πρόσφυγες (Σύρους πρόσφυγες και Παλαιστίνιους πρόσφυγες από τη Συρία) στην Ιορδανία και τον Λίβανο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 485 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη χρηματοδότηση της συνέχισης των δύο κύριων ενωσιακών δράσεων ανθρωπιστικής στήριξης στην Τουρκία, του Κοινωνικού Διχτυού Ασφαλείας Έκτακτης Ανάγκης (ESSN) και του Προγράμματος για την υπό όρους μεταφορά χρημάτων για την εκπαίδευση (CCTE), και να διατεθούν 68 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών για να καλυφθεί η προχρηματοδότηση στο πλαίσιο του CCTE το 2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ESSN παρέχει μηνιαίες μεταφορές μετρητών σε περίπου 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες και ότι οι πόροι του αναμένεται να έχουν εξαντληθεί το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 400 εκατομμύρια EUR για να παραταθεί η λειτουργία του έως το τέλος του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά πολύπλοκα ζητήματα, όπως η αναθεώρηση των κριτηρίων στοχοθέτησης και η εφαρμογή της στρατηγικής μετάβασης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, απαιτούν έγκαιρη διαβούλευση και συντονισμό με τις τουρκικές αρχές και τους εταίρους υλοποίησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το CCTE παρέχει μετρητά σε οικογένειες προσφύγων τα παιδιά των οποίων πηγαίνουν σχολείο αντί να εργάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα σύμβαση λήγει τον Οκτώβριο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 85 εκατομμύρια EUR για να καταστεί δυνατή η λειτουργία του προγράμματος για ένα επιπλέον έτος έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2021·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή 100 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για να στηριχθεί η ανθεκτικότητα των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία και τον Λίβανο, και στην παροχή 485 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 68 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών για να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής στήριξης στους πρόσφυγες στην Τουρκία·

2.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 27.2.2020.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου