Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2092(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0127/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0127/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0195

Hyväksytyt tekstit
PDF 115kWORD 39k
Perjantai 10. heinäkuuta 2020 - Bryssel
Lisätalousarvioesitys nro 5/2020: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa
P9_TA(2020)0195A9-0127/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2020 varainhoitovuodeksi 2020: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(1) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon 27. marraskuuta 2019 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon komission 3. kesäkuuta 2020 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2020 (COM(2020)0421),

–  ottaa huomioon neuvoston 24. kesäkuuta 2020 vahvistaman ja seuraavana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2020 (09060/2020 – C9‑0189/2020),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0127/2020),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 5/2020 tarkoituksena on jatkaa tuen antamista pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin johdosta;

B.  toteaa komission ehdottaneen, että osoitetaan 100 miljoonaa euroa uusina maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotta voidaan rahoittaa hankkeita, joilla parannetaan koulutukseen pääsyä, tuetaan elinkeinoja ja lisätään terveydenhuolto-, puhtaanapito-, vesi- ja jätehuoltopalvelujen ja sosiaaliturvan tarjoamista pakolaisille (syyrialaispakolaiset ja Syyriasta saapuneet palestiinalaispakolaiset) ja heitä vastaanottaneille yhteisöille Jordaniassa ja Libanonissa;

C.  toteaa komission ehdottaneen, että osoitetaan 485 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, jotta voidaan jatkaa EU:n kahden tärkeimmän humanitaarisen tukitoimen, hätätilanteiden sosiaalisen turvaverkon ja koulutusta tukevan ehdollisen rahansiirto-ohjelman, rahoittamista Turkissa, ja että osoitetaan 68 miljoonaa euroa maksumäärärahoina, jotta voidaan kattaa koulutusta tukevasta ehdollisesta rahansiirto-ohjelmasta suoritettavat ennakkomaksut vuonna 2020;

D.  ottaa huomioon, että hätätilanteiden sosiaalinen turvaverkko tarjoaa kuukausittain käteisavustuksia noin 1,7 miljoonalle pakolaiselle ja sen määrärahojen arvioidaan loppuvan viimeistään maaliskuussa 2021; ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että osoitetaan 400 miljoonaa euroa sen jatkamiseksi vuoden 2021 loppuun saakka, ja toteaa, että useat monimutkaiset kysymykset, kuten kohdentamiskriteereiden tarkistaminen ja strateginen siirtyminen ohjelmasuunnitteluun, edellyttävät ajantasaista keskustelua ja koordinointia Turkin viranomaisten ja täytäntöönpanokumppaneiden kanssa;

E.  ottaa huomioon, että koulutusta tukevasta ehdollisesta rahansiirto-ohjelmasta tarjotaan käteisavustuksia pakolaisperheille, joiden lapset käyvät koulua työnteon sijasta, ja että voimassa oleva sopimus päättyy lokakuussa 2020; ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että osoitetaan 85 miljoonaa euroa, jotta ohjelmaa voidaan jatkaa vielä vuoden ajan joulukuun 2021 loppuun;

1.  panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 5/2020, jonka tarkoituksena on osoittaa 100 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina selviytymiskykyä kehittävään tukeen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Jordaniassa ja Libanonissa sekä 485 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 68 miljoonaa euroa maksumäärärahoina sen varmistamiseen, että voidaan jatkaa kiireellistä humanitaarista tukea pakolaisille Turkissa;

2.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2020;

3.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 5/2020 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUVL L 57, 27.2.2020.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö