Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2092(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0127/2020

Predkladané texty :

A9-0127/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0195

Prijaté texty
PDF 128kWORD 44k
Piatok, 10. júla 2020 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2020: pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
P9_TA(2020)0195A9-0127/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2020 k pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2020, ktorý Komisia prijala 3. júna 2020 (COM(2020)0421),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020, ktorú Rada prijala 24. júna 2020 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v nasledujúci deň (09060/2020 – C9‑0189/2020),

–  so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0127/2020),

A.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020 je pokračovať v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v reakcii na krízu v Sýrii;

B.  keďže Komisia navrhla poskytnúť 100 miliónov EUR vo forme nových viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov na financovanie projektov zameraných na prístup k vzdelávaniu, podporu živobytia a poskytovanie služieb v oblasti zdravia, sanitácie, vody a odpadu a sociálnej ochrany hostiteľským komunitám a utečencom (sýrskym utečencom a palestínskym utečencom zo Sýrie) v Jordánsku a Libanone;

C.  keďže Komisia navrhla poskytnúť 485 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na financovanie pokračovania dvoch hlavných opatrení Únie v oblasti humanitárnej pomoci v Turecku – núdzovej záchrannej sociálnej siete (ESSN) a podmienečného prevodu hotovosti na vzdelávanie (CCTE) – a poskytnúť 68 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch s cieľom pokryť predbežné financovanie v roku 2020 v rámci CCTE;

D.  keďže ESSN poskytuje mesačné prevody hotovosti približne 1,7 miliónu utečencov a očakáva sa, že najneskôr v marci 2021 v nej už nebudú finančné prostriedky, keďže Komisia navrhla poskytnúť 400 miliónov EUR na jej predĺženie do konca roka 2021 a keďže mnohé zložité otázky, ako sú napríklad revízia cieľových kritérií a vykonávanie strategického prechodu na plánovanie rozvoja, si vyžadujú včasné konzultácie a koordináciu s tureckými orgánmi a implementujúcimi partnermi;

E.  keďže CCTE poskytuje hotovosť rodinám utečencov, ktorých deti navštevujú školu namiesto práce, keďže súčasná zmluva sa končí v októbri 2020 a keďže Komisia navrhla poskytnúť 85 miliónov EUR na to, aby sa program mohol realizovať ďalší rok, a to do konca decembra 2021;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2020 predložený Komisiou, ktorého účelom je poskytnúť 100 miliónov EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch na podporu odolnosti utečencov a hostiteľských komunít v Jordánsku a Libanone a 485 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 68 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch na zabezpečenie pokračovania naliehavej humanitárnej pomoci pre utečencov v Turecku;

2.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020;

3.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2020 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Posledná úprava: 9. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia