Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2094(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0125/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0125/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2020 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0196

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 126kWORD 44k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: συνέχιση της ανθρωπιστικής στήριξης προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία
P9_TA(2020)0196A9-0125/2020
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για να συνεχιστεί η ανθρωπιστική στήριξη προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0422 – C9‑0162/2020),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 14,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 2019(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 3 Ιουνίου 2020 (COM(2020)0421),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη ημέρα (09060/2020 – C9‑0189/2020),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0125/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 έχει θεσπισθεί περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες το οποίο ανέρχεται στο 0,03% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει, όσον αφορά τη χρηματοδότηση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης να παρασχεθεί ανθρωπιστική στήριξη στους πρόσφυγες στην Τουρκία, αυξάνοντας τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του ΠΔΠ·

1.  συμφωνεί με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες κινητοποιείται για την παροχή του ποσού των 481 572 239 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πέραν του ανώτατου ορίου ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

2.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 57 της 27.2.2020.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για την παροχή συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής στήριξης προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2020/1268.)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου