Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2094(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0125/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0125/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/07/2020 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0196

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 47k
Perjantai 10. heinäkuuta 2020 - Bryssel
Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: humanitaarisen tuen jatkaminen pakolaisille Turkissa
P9_TA(2020)0196A9-0125/2020
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0422 – C9‑0162/2020),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 14 kohdan,

–  ottaa huomioon 27. marraskuuta 2019 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020(3),

–  ottaa huomioon komission 3. kesäkuuta 2020 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2020 (COM(2020)0421),

–  ottaa huomioon neuvoston 24. kesäkuuta 2020 vahvistaman ja seuraavana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2020 (09060/2020 – C9‑0189/2020),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0125/2020),

A.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 13 artiklassa asetetaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, joka on enintään 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta;

B.  toteaa, että komissio on ehdottanut lisätalousarvioon nro 5 Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2020 sisältyvän rahoituksen yhteydessä, että otetaan käyttöön varoja ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta siten, että lisätään unionin varainhoitovuoden 2020 yleisen talousarvion maksusitoumusmäärärahoja ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärä, jotta voidaan vastata tarpeeseen tarjota kiireesti humanitaarista apua pakolaisille Turkissa;

1.  hyväksyy sen, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 481 572 239 euron määrä maksusitoumusmäärärahoina ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) EUVL L 57, 27.2.2020.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2020/1268.)

Päivitetty viimeksi: 9. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö