Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2094(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0125/2020

Teksty złożone :

A9-0125/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/07/2020 - 13

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0196

Teksty przyjęte
PDF 134kWORD 44k
Piątek, 10 lipca 2020 r. - Bruksela
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu kontynuowania pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji
P9_TA(2020)0196A9-0125/2020
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu kontynuowania pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0422 – C9-0162/2020),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(1), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 14,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r.(3),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2020 przyjęty przez Komisję dnia 3 czerwca 2020 r. (COM(2020)0421),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2020 przyjęte przez Radę dnia 24 czerwca 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu następnego dnia (09060/2020 – C9-0189/2020),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0125/2020),

A.  mając na uwadze, że w art. 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanowiono na nieprzewidziane wydatki margines w wysokości do 0,03 % dochodu narodowego brutto Unii;

B.  mając na uwadze, że w związku z finansowaniem objętym projektem budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2020 Komisja zaproponowała uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w celu zaspokojenia pilnej potrzeby udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom w Turcji przez zwiększenie środków na zobowiązania w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2020 powyżej pułapu w dziale 4 WRF;

1.  zgadza się na uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 481 572 239 EUR w środkach na zobowiązania powyżej pułapu zobowiązań w dziale 4 (Globalny wymiar Europy) wieloletnich ram finansowych;

2.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) Dz.U. L 57 z 27.2.2020.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu kontynuowania pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2020/1268.)

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności