Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2094(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0125/2020

Predkladané texty :

A9-0125/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/07/2020 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0196

Prijaté texty
PDF 132kWORD 45k
Piatok, 10. júla 2020 - Brusel
Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020: pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku
P9_TA(2020)0196A9-0125/2020
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2020 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku (COM(2020)0422) – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0422 – C9‑0162/2020),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 14,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2020, ktorý Komisia prijala 3. júna 2020 (COM(2020)0421),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020, ktorú Rada prijala 24. júna 2020 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v nasledujúci deň (09060/2020 – C9‑0189/2020),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0125/2020),

A.  keďže v článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 je stanovená rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie,

B.  keďže Komisia navrhla v súvislosti s financovaním zahrnutým v návrhu opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rok 2020 mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti s cieľom riešiť naliehavú potrebu poskytnúť humanitárnu pomoc pre utečencov v Turecku zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu okruhu 4 VFR,

1.  súhlasí s mobilizáciou rezervy na nepredvídané udalosti vo výške 481 572 239 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 4 (Globálna Európa) viacročného finančného rámca;

2.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie poskytovania humanitárnej pomoci pre utečencov v Turecku

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/1268.)

Posledná úprava: 9. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia