Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2549(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0122/2020

Indgivne tekster :

B9-0122/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0199

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 45k
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles
Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur
P9_TA(2020)0199B9-0122/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2020 om revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur (2020/2549(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010(2),

–  der henviser til Parlamentets holdning ved førstebehandlingen af 17. april 2019 om revision af forordning (EU) nr. 1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten(3) og dets opfordring til, at forordningen om transeuropæiske energinet (TEN-E) forordning (EU) nr. 347/2013 revideres i lyset af Den Europæiske Unions nuværende klima- og energimål,

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer(4),

–  der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2017 om FN's konference om klimaændringer 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)(5),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "En ren planet for alle: En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" (COM(2018)0773),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24)(6),

–  der henviser til lovgivningspakken om ren energi til alle europæere,

–  der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP25)(7),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 12. december 2019, der støtter målsætningen om at opnå en klimaneutral Union senest i 2050,

–  der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen(8),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Den europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks kriterier for långivning på energiområdet,

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt(9),

–  der henviser til artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur (O-000012/2020 – B9-0008/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi,

A.  der henviser til, at forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur fastsætter regler for den rettidige udvikling og interoperabilitet af TEN-E-net med henblik på at nå Unionens energipolitiske mål;

B.  der henviser til, at TEN-E-forordningen identificerer prioriterede korridorer og tematiske områder i den transeuropæiske energiinfrastruktur og opstiller retningslinjer for udvælgelse af projekter af fælles interesse; der henviser til, at TEN-E-forordningen fastsætter, at projekter af fælles interesse kan modtage finansiel støtte fra Connecting Europe-faciliteten (CEF) og vil drage fordel af strømlinede tilladelsesprocedurer samt særlig reguleringsmæssig behandling, der giver adgang til grænseoverskridende omkostningsfordelingsmekanismer, incitamenter og øget gennemsigtighed;

C.  der henviser til, at den første liste over projekter af fælles interesse, som i 2013 blev udarbejdet i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1391/2013, indeholdt 248 projekter af fælles interesse, den anden liste, som blev udarbejdet i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/89, indeholdt 195 projekter af fælles interesse, og den tredje liste, som blev udarbejdet i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/540, indeholdt 173 projekter af fælles interesse; der henviser til, at Kommissionen den 31. oktober 2019 vedtog den fjerde liste over projekter af fælles interesse, der indeholder 151 projekter af fælles interesse;

D.  der henviser til, at medlovgiverne, som det fremgår af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen af 17. april 2019 om forslaget til forordning om Connecting Europe-faciliteten for perioden 2021-2027, foreløbigt er nået til enighed om, at Kommissionen bør evaluere TEN-E-forordningens effektivitet og sammenhæng mellem de forskellige politikker, bl.a. som følge af Unionens energi- og klimamål for 2030, EU's langsigtede dekarboniseringstilsagn og princippet om energieffektivitet først; der henviser til, at denne vurdering bør forelægges for Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2020;

E.  der henviser til, at TEN-E-forordning blev vedtaget inden vedtagelsen af Parisaftalen, som indeholder en forpligtelse til at "holde den globale gennemsnitlige temperaturstigning et godt stykke under 2 °C i forhold til det førindustrielle niveau og fortsætte indsatsen for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C i forhold til det førindustrielle niveau";

F.  der henviser til, at der er sket en betydelig ændring af det energipolitiske landskab i Unionen siden vedtagelsen af TEN-E-forordningen i 2013;

G.  der henviser til, at energi spiller en central rolle i omstillingen til en økonomi uden nettodrivhusgasemissioner, og at bestræbelserne på at dekarbonisere energisystemet derfor er nødvendige for at sætte Unionen i stand til at nå nettoemissioner på nul senest i 2050, samtidigt med at man fremmer overgangen i andre sektorer og håndterer den stigende efterspørgsel efter elektricitet;

H.  der henviser til, at Unionen har brug for moderne, højtydende energiinfrastrukturer, der er fremtidssikrede, omkostningseffektive og kan sikre energiforsyningen, herunder diversificering af ruter, kilder og leverandører, for at nå sine klima- og energimål og fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

I.  der henviser til, at TEN-E-forordningen fastsætter den transeuropæiske energiinfrastrukturs prioriteter, der skal gennemføres for at opfylde Unionens energi- og klimapolitiske mål, og udpeger de projekter af fælles interesse, der er nødvendige for at opfylde disse prioriteter;

J.  der henviser til, at prioriterede korridorer, prioriterede områder og kriterier for støtteberettigelse bør følge energisystemets udvikling og altid være i overensstemmelse med Unionens politiske prioriteter, navnlig i forbindelse med de langsigtede dekarboniseringsscenarier;

K.  der henviser til, at passende politikker for ibrugtagning af infrastruktur og energieffektivitet bør gennemføres på en sådan måde, at de bidrager til at nå Unionens målsætninger og mål så omkostningseffektivt som muligt;

L.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt opfordrer til "en revision af retningslinjerne for det transeuropæiske energinet (TEN-E) inden vedtagelsen af den næste liste over projekter af almen interesse";

1.  glæder sig over, at det i meddelelsen om den europæiske grønne pagt nævnes at revisionen af retningslinjerne for TEN-E vil finde sted i 2020;

2.  opfordrer Kommissionen til senest ved udgangen af 2020 at fremsætte et forslag om en revision af retningslinjerne for TEN-E, der navnlig tager hensyn til Unionens energi- og klimamål for 2030, Unionens langsigtede dekarboniseringstilsagn og princippet om energieffektivitet først;

3.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde overgangsvejledning om udgifter under Connecting Europe-faciliteten og om udvælgelse af projekter til den femte liste over projekter af fælles interesse inden udgangen af 2020 for at sikre, at udgifter og udvælgelse er i overensstemmelse Parisaftalens forpligtelser;

4.  mener, at kriterierne for tildeling af status som projekt af fælles interesse, som er fastlagt i TEN-E-retningslinjerne, skal være i overensstemmelse med EU's klima- og energimål, herunder målet om klimaneutralitet fra 2050, som anført i Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2019, og med alle fem dimensioner af energiunionen, herunder målet om overkommelige priser;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.
(2) EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0420.
(4) EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1.
(5) EUT C 346 af 27.9.2018, s. 70.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0430.
(7) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0079.
(8) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.
(9) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.

Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik