Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ ***
 Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
 Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ ***
 Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
 Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: O μόλυβδος και οι ενώσεις του
 Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο
 Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών
 Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018
 Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ ***
PDF 115kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))
P9_TA(2020)0026A9-0003/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06050/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (06051/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0023/2019),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2020(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0003/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(2020)0027.


Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
PDF 196kWORD 69k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))
P9_TA(2020)0027A9-0017/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06050/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (06051/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05931/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C9-0023/2019),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο συμμετοχής, η οποία υπεγράφη στις 17 Οκτωβρίου 2019 και η οποία θα διευκολύνει τη συμμετοχή του Βιετνάμ σε μη στρατιωτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την οποία επιδεικνύεται ισχυρή δέσμευση και από τις δύο πλευρές για μια πολυμερή προσέγγιση βασισμένη σε κανόνες όσον αφορά τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας 2/15(2), σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, η οποία ζητήθηκε στις 10 Ιουλίου 2015 από την Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη εμπορική και επενδυτική πολιτική»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, να συνεχίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ με τα επιμέρους κράτη μέλη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 23ης Απριλίου 2007 για τη σύναψη ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση με τα κράτη μέλη του ASEAN,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2016, σχετικά με το Βιετνάμ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 1409/2014/MHZ σχετικά με την παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διενεργήσει εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(7),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 91, 100, 168 και 207 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την παιδική εργασία, της 20ής Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ(8),

–   έχοντας υπόψη την Καθολική Περιοδική Εξέταση του Βιετνάμ για το 2019, την οποία διεξήγαγε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διερευνητικής αποστολής του στο Βιετνάμ (28 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2018) και την αξιολόγηση της Επιτροπής, του Μαΐου του 2018, σχετικά με την πρόοδο της χώρας στην αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ), μετά την κοινοποίηση από την Επιτροπή μιας «κίτρινης κάρτας» στις 23 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 12ης Φεβρουαρίου 2020(9) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0017/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν κοινή ατζέντα, ιδίως για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), καθώς και κοινή, ισχυρή προσήλωση στο ανοικτό, βασισμένο σε κανόνες εμπόριο και το πολυμερές εμπορικό σύστημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για τη δεύτερη διμερή εμπορική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και ενός κράτους μέλους του ASEAN, και για σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της σύναψης ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία, παράλληλα με τη ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, την οποία το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 13 Φεβρουαρίου 2019, θα χρησιμεύσει επίσης ως σημείο αναφοράς για τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται επί του παρόντος η ΕΕ με τις άλλες κύριες οικονομίες του ASEAN·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90 % της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης προβλέπεται να παραχθεί εκτός Ευρώπης, με σημαντικό τμήμα της να λαμβάνει χώρα στην Ασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ προσχώρησε στον ΠΟΕ το 2007 και αποτελεί πλέον μία ανοικτή και ευνοϊκή για το ελεύθερο εμπόριο οικονομία, όπως προκύπτει από τις 16 εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει με 56 χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι ιδρυτικό μέλος της συνολικής και προοδευτικής εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP) και συμμετέχει στις άρτι ολοκληρωθείσες διαπραγματεύσεις για την περιφερειακή συνολική οικονομική εταιρική σχέση (RCEP)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι μια ανθίζουσα, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη οικονομία με σχεδόν 100 εκατομμύρια πολίτες, μια αυξανόμενη μεσαία τάξη, και ακμάζον εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας, αν και παραμένει οικονομία χαμηλότερου μέσου εισοδήματος η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη, με συγκεκριμένες αναπτυξιακές προκλήσεις, όπως καταδεικνύεται από την κατάταξή της στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στη θέση 116 επί συνόλου 189 χωρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι επίσης μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του ASEAN, με μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 6,51 % περίπου κατά την περίοδο 2000-2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με εξίσου υψηλούς ρυθμούς κατά τα προσεχή έτη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σήμερα ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Βιετνάμ μετά την Κίνα και τη Νότια Κορέα, και η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά μετά τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές της ΕΕ στο Βιετνάμ την τελευταία δεκαετία αυξάνονται ετησίως με εκτιμώμενο ρυθμό 5 έως 7 % κατά μέσο όρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων που διενήργησε η Επιτροπή προέβλεψε εξαγωγικά κέρδη ύψους 8 δισεκατομμυρίων EUR, έως το 2035, για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ενώ την ίδια στιγμή οι εξαγωγές του Βιετνάμ προς την ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά 15 δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η εν λόγω συμφωνία, με τρόπο που θα χαρακτηρίζεται από τους λιγότερους δυνατούς αποκλεισμούς για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει τονίσει ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 με τρόπο συνεκτικό, περιεκτικό και αποτελεσματικό, ως ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ, προς όφελος των πολιτών της και υπέρ της διατήρησης της αξιοπιστίας της εντός της Ευρώπης και παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που εστάλη σε όλους τους ορισθέντες Επιτρόπους, η εκλεγείσα Πρόεδρος von der Leyen τόνιζε ότι όλοι οι Επίτροποι θα μεριμνούν για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στο πλαίσιο των τομέων πολιτικής τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα, πολιτικά και ατομικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των μειονοτήτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ελευθερία θρησκευτικών πεποιθήσεων και την ελευθερία του Τύπου, και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (όπως η άμμος, η αλιεία και η ξυλεία), τη διαχείριση των αποβλήτων και τη ρύπανση· εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ εξακολουθούν να υιοθετούν αποκλίνουσες θέσεις σχετικά με τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά το Βιετνάμ και σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, για παράδειγμα εκείνων που αφορούν το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταναγκαστική εργασία των κρατουμένων στο Βιετνάμ εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 1986, το Βιετνάμ παραμένει ένα μονοκομματικό κράτος το οποίο δεν αναγνωρίζει θεμελιώδεις ελευθερίες όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία θρησκείας και η ελευθερία του Τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατασταλτικός χαρακτήρας του καθεστώτος και η σοβαρή και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ έχουν τεκμηριωθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2018, επισημαίνοντας ιδίως τον αυξανόμενο αριθμό πολιτικών κρατουμένων στη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2018, το Κοινοβούλιο καλούσε την κυβέρνηση του Βιετνάμ «να καταργήσει, να αναθεωρήσει ή να τροποποιήσει όλους τους καταπιεστικούς νόμους, ιδίως τον Ποινικό Κώδικα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω έκκληση δεν βρήκε ανταπόκριση από το Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις συστάσεις για την τροποποίηση ή την κατάργηση των καταχρηστικών διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της τελευταίας Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης του Μαρτίου 2019 δεν έγινε δεκτή από το Βιετνάμ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ αναγνωρίζεται ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η διατήρηση και η βιώσιμη διαχείριση των έμβιων ενάλιων πόρων και οικοσυστημάτων και παράλληλα να προωθηθεί η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, προβλέπεται δε, στο άρθρο της 13.9, η συνεργασία για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα προϊόντα με βάση τα ψάρια, όπως τα προϊόντα με κωδικούς ΣΟ 1604 14 21 και 1604 14 26, δεν εντάσσονται στο αδασμολόγητο καθεστώς της ΣΕΣ, επειδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν ευαίσθητα προϊόντα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ότι η ΠΛΑ αλιεία συνιστά οργανωμένο έγκλημα κατά των θαλασσών, με καταστροφικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ιχθυοπαραγωγός παγκοσμίως, ακολουθούμενος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων υδατοκαλλιέργειας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος έμπορος προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από άποψη αξίας, με όγκο εμπορικών συναλλαγών που υπερέβη τα 2,3 δισεκατομμύρια EUR το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει περισσότερο από το 65 % των προϊόντων αλιείας που καταναλώνει, και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στο Βιετνάμ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει μέχρι τώρα προστατεύσει ένα προϊόν γεωγραφικής ένδειξης (GI/ΓΕ) – Phú Quốc, είδος σάλτσας ψαριού – ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) στο πλαίσιο των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣ προβλέπει την προστασία 169 γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ για οίνους, οινοπνευματώδη ποτά και τρόφιμα στο Βιετνάμ και την αμοιβαία προστασία 39 γεωγραφικών ενδείξεων του Βιετνάμ στην ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ διαθέτει αγορά 95 εκατομμυρίων ανθρώπων με μακροχρόνιες παραδόσεις στην κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή του ASEAN· λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό και τα σημαντικά οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει η αλιεία στις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω τομέας έχει ζωτικό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ευημερία και καινοτομία·

1.  τονίζει το γεγονός ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ είναι η πιο σύγχρονη, ολοκληρωμένη και φιλόδοξη συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ μεταξύ της ΕΕ και μιας αναπτυσσόμενης χώρας και θα πρέπει να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τη συνεργασία της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην περιοχή του ASEAN· υπενθυμίζει ότι το Βιετνάμ θα παραμείνει δικαιούχος ΣΓΠ για μεταβατική περίοδο δύο ετών μετά την έναρξη ισχύος της ΣΕΣ·

2.  σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 μετά από 14 γύρους διαπραγματεύσεων, και εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις που ακολούθησαν όσον αφορά την υπογραφή και την κύρωση της συμφωνίας, ιδίως για την ολιγωρία του Συμβουλίου στο να ζητήσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκαίρως πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές·

3.  τονίζει την οικονομική και στρατηγική σημασία της συμφωνίας αυτής, δεδομένου ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν κοινούς στόχους: την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενδυνάμωση του βασιζόμενου σε κανόνες πολυμερούς εμπορικού συστήματος, την επίτευξη των ΣΒΑ και τη στήριξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των θεμελιωδών ελευθεριών· επισημαίνει τους γεωπολιτικούς παράγοντες που καθιστούν τους εταίρους της ΕΕ στην Άπω Ανατολή βασικούς παράγοντες με τους οποίους πρέπει να συνεργαστεί, σε ένα πολύπλοκο τοπικό γεω-οικονομικό περιβάλλον·

4.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου· τονίζει την ανάγκη να τηρείται η αρχή της ευθυγράμμισης των πολιτικών με τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ στην περιοχή· σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με αυξημένο ανταγωνισμό από χώρες με τις οποίες το Βιετνάμ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, και ιδίως τη Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP)·

6.  ευελπιστεί ότι η συμφωνία, μαζί με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, θα συμβάλει στην επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την υιοθέτηση υψηλών προτύπων και κανόνων στην περιοχή του ASEAN, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια μελλοντική διαπεριφερειακή εμπορική και επενδυτική συμφωνία· τονίζει ότι η συμφωνία στέλνει επίσης ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του ελεύθερου, δίκαιου και αμοιβαίου εμπορίου, σε μια περίοδο τάσεων προστατευτισμού και σοβαρής αμφισβήτησης του πολυμερούς και βασισμένου σε κανόνες εμπορίου· επισημαίνει ότι η συμφωνία συμβάλλει στην ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕ στην περιοχή του ASEAN, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη σύναψη της Περιφερειακής Συνολικής Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (RCEP) και την έναρξη ισχύος της Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP)· τονίζει επίσης ότι η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να προωθήσει τα πρότυπα και τις αξίες της στην περιοχή· υπενθυμίζει την πλήρη υποστήριξή του στην πολυμερή προσέγγιση και τη σημασία που έχει η επίτευξη μιας βιώσιμης και φιλόδοξης μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, η οποία να μπορεί να διασφαλίσει την ύπαρξη διεθνούς εμπορίου βασισμένου σε κανόνες·

7.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θα εξαλείψει περισσότερο από το 99% των δασμών(10)· σημειώνει ότι, όταν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, το Βιετνάμ θα ελευθερώσει το 65 % των εισαγωγικών δασμών επί των εξαγωγών της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα καταργηθεί σταδιακά εντός δεκαετίας· σημειώνει επίσης ότι, μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, η ΕΕ θα ελευθερώσει το 71 % των εισαγωγών της και ότι το 99 % θα είναι αδασμολόγητο μετά από επτά έτη· επισημαίνει ότι η συμφωνία θα περιέχει επίσης ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών για τις εξαγωγές της ΕΕ, οι οποίοι συχνά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του εμπορικού ελλείμματος της ΕΕ με το Βιετνάμ, αξιοποιώντας τα προσεχή έτη το δυναμικό ανάπτυξης της χώρας του ASEAN·

8.  τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των ελέγχων, μεταξύ άλλων μέσω της ενισχυμένης τελωνειακής συνεργασίας στην Ευρώπη, προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή της συμφωνίας σε γέφυρα εισόδου εμπορευμάτων από άλλες χώρες στο ευρωπαϊκό έδαφος·

9.  σημειώνει ότι, με τη συμφωνία αυτή, βελτιώνεται η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις του Βιετνάμ κατά τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (GPA), δεδομένου ότι το Βιετνάμ δεν είναι ακόμη μέλος της GPA· υπογραμμίζει ότι το κεφάλαιο της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ για τις δημόσιες συμβάσεις επιτυγχάνει έναν βαθμό διαφάνειας και διαδικαστικής αμεροληψίας συγκρίσιμο με άλλων ΣΕΣ που έχει υπογράψει η ΕΕ με ανεπτυγμένες χώρες και πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν πρέπει να περιορίζει τους εγχώριους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων ούτε το περιθώριο ελιγμών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, όταν πρόκειται για τον καθορισμό απαιτήσεων σε σχέση με την προμήθεια και των απαιτήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον και οι όροι εργασίας και απασχόλησης·

10.  επικροτεί το γεγονός ότι οι διατάξεις για τους κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ ακολουθούν την προσέγγιση της ΕΕ, και ότι τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι τα ίδια με εκείνα που αναφέρονται στο ΣΓΠ της ΕΕ καθώς και στην εμπορική της συμφωνία με τη Σινγκαπούρη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή και πιστή εφαρμογή των κανόνων αυτών, με ιδιαίτερη προσοχή στο εθνικό περιεχόμενο, και να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση κάθε είδους χειραγώγησης και κατάχρησης, όπως η επανασυσκευασία προϊόντων από τρίτες χώρες·

11.  σημειώνει ότι το Βιετνάμ δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιεί τη σώρευση από άλλους εμπορικούς εταίρους που είναι δικαιούχοι του ΣΓΠ στην περιοχή ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες καταγωγής· τονίζει ότι οι κανόνες καταγωγής στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν θα πρέπει να παραβιάζουν χωρίς λόγο τις υφιστάμενες αλυσίδες αξίας, ιδίως με τις χώρες που επωφελούνται επί του παρόντος από τα συστήματα ΣΓΠ, ΣΓΠ + ή ΟΕΟ·

12.  τονίζει το γεγονός ότι θα επωφεληθούν περίπου 169 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ, καθώς θα απολαμβάνουν στη βιετναμέζικη αγορά αναγνώριση και προστασία συγκρίσιμου επιπέδου με αυτό που τους παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ, λαμβανομένου υπόψη ότι το Βιετνάμ αποτελεί σημαντική αγορά στην Ασία για τις εξαγωγές τροφίμων και ποτών της ΕΕ· θεωρεί ότι ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να διευρυνθεί στο εγγύς μέλλον· τονίζει ακόμη ότι ορισμένοι τομείς γεωργικής παραγωγής της ΕΕ, μεταξύ άλλων το ρύζι, θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από τις διατάξεις της ΣΕΣ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συνεχώς τη ροή των εισαγωγών των εν λόγω ευπαθών προϊόντων και να αξιοποιεί πλήρως τις διατάξεις του κανονισμού για τη ρήτρα διασφάλισης όταν πληρούνται οι νομικές και οικονομικές απαιτήσεις, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε πιθανός αρνητικός αντίκτυπος στους γεωργικούς τομείς της ΕΕ ως άμεση συνέπεια της εφαρμογής της ΣΕΣ·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το μεγάλο κεφάλαιο για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (ΥΦΠ), με το οποίο θα θεσπιστεί μία ενιαία και διαφανής διαδικασία για την έγκριση των εξαγωγών τροφίμων από την ΕΕ στο Βιετνάμ, προκειμένου να επιταχυνθεί η έγκριση των ενωσιακών αιτήσεων εξαγωγής και να αποφευχθεί η διακριτική μεταχείριση· επικροτεί τη δέσμευση του Βιετνάμ να εφαρμόζει τις ίδιες απαιτήσεις εξαγωγών σε ομοειδή προϊόντα που προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

14.  υπενθυμίζει ότι, από πλευράς υπηρεσιών, το Βιετνάμ υπερβαίνει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του ΠΟΕ, παρέχει σημαντικά καλύτερη πρόσβαση σε μια σειρά επιχειρηματικών υποτομέων και προσφέρει νέα πρόσβαση στην αγορά σε τομείς όπως οι υπηρεσίες συσκευασίας, οι υπηρεσίες εμπορικών εκθέσεων ή οι υπηρεσίες ναύλωσης/χρηματοδοτικής μίσθωσης· υπογραμμίζει ότι το Βιετνάμ άνοιξε για πρώτη φορά διασυνοριακές υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· επικροτεί τη χρήση καταλόγου εγκεκριμένων υπηρεσιών·

15.  υπενθυμίζει ότι η ταχεία κύρωση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ μπορεί να βοηθήσει το Βιετνάμ στο να βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και μπορεί να διασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα παραγωγής και βέλτιστη ποιότητα για τους καταναλωτές· τονίζει ότι το Βιετνάμ θα προσχωρήσει στις Συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για το διαδίκτυο, οι οποίες θέτουν πρότυπα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης επιγραμμικής πρόσβασης σε δημιουργικό έργο ή χρήσης του, για την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών, και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν στα ΔΔΙ οι νέες τεχνολογίες και μέθοδοι επικοινωνίας· τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχει η ικανότητα καθορισμού προτύπων σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από τάσεις αποσύνδεσης στον κανονιστικό τομέα και στον τομέα της τυποποίησης· επαναλαμβάνει ότι η έλλειψη ισχυρών ρυθμιστικών πλαισίων θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια κατακόρυφη πτώση και έναν αρνητικό ανταγωνισμό για σημαντικές νομικές διατάξεις· επισημαίνει ότι η προώθηση της πρόσβασης σε φάρμακα παραμένει ουσιαστικός πυλώνας της πολιτικής της ΕΕ και ότι οι διατάξεις για τα ΔΔΙ στη συμφωνία όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στο επίπεδο της ανάπτυξης, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους προβληματισμούς για τη δημόσια υγεία στο Βιετνάμ·

16.  εκφράζει τη λύπη του διότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, σημειώνει όμως ότι διάφορες διατάξεις για τις ΜΜΕ περιλαμβάνονται σε διάφορα μέρη της συμφωνίας· τονίζει ότι η φάση υλοποίησης θα είναι καίριας σημασίας για τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης που θα βοηθά τις ΜΜΕ να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμφωνία, με αφετηρία την αύξηση της διαφάνειας και τη διάδοση όλων των σχετικών πληροφοριών, καθώς ο εν λόγω τομέας της οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την καινοτομία στην Ευρώπη· θεωρεί ότι, σε ενδεχόμενη αναθεώρηση της συμφωνίας, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα πρόσθεσης ενός κεφαλαίου για τις ΜΜΕ·

17.  επικροτεί τις διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας και της ανάπτυξης ικανοτήτων για την ανάπτυξη υψηλών προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων, και ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να τις αξιοποιήσουν πλήρως· προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να αναπτύξουν το συντομότερο δυνατόν σχέδιο δράσης για τη συνεργασία για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος κατάρτισης, ανάπτυξης ικανοτήτων και συνδρομής στο πλαίσιο της συμφωνίας, με στόχο τη διαφύλαξη της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη θανάτωσή τους και την καλύτερη προστασία των ζώων τόσο στα αγροκτήματα όσο και κατά τη μεταφορά τους, στο Βιετνάμ·

18.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία καθορίζει το δικαίωμα της ΕΕ να εφαρμόζει τα δικά της πρότυπα σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλούνται στην Ένωση, υπενθυμίζοντας την αρχή της προφύλαξης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών νόμων, κανονισμών και συλλογικών συμβάσεων, δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούνται εμπορικοί φραγμοί·

19.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει διάταξη σχετικά με τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων· θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική αναθεώρηση της συμφωνίας, θα πρέπει να εισαχθεί μια τέτοια διάταξη, η οποία να σέβεται τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και τονίζει ότι κάθε μελλοντική έκβαση πρέπει να υποβάλλεται στην έγκριση του Κοινοβουλίου· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων είναι απολύτως συμβατός με τις γενικές εξαιρέσεις στο πλαίσιο της GATS·

20.  υπογραμμίζει ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), το οποίο αφορά εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα, που βασίζεται σε ευρέως αποδεκτές πολυμερείς συμβάσεις και πρότυπα· επισημαίνει ότι η δυνατότητα επιβολής του κεφαλαίου ΕΑΑ θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά, πρωτίστως με το να εξετασθεί το ενδεχόμενο, μεταξύ διαφόρων μεθόδων επιβολής, να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων ως έσχατη λύση, και, δεύτερον, μέσω μεταρρύθμισης του συστήματος εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ), όπως έχει επανειλημμένα ζητήσει το Κοινοβούλιο και όπως αναφέρεται επίσης στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων για τον νέο Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ· τονίζει ότι το κεφάλαιο ΕΒΑ έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην επίτευξη ευρύτερων στόχων πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων και, γενικότερα, την προάσπιση των αξιών της ΕΕ· τονίζει ότι η συμφωνία αποτελεί επίσης ένα μέσο ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου στο Βιετνάμ, στηρίζοντας τη χώρα στις προσπάθειές της να βελτιώσει τα εργασιακά δικαιώματα και να ενισχύσει την προστασία κατά την εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος· ζητεί την ταχεία σύσταση και λειτουργία ευρείας σύνθεσης και ανεξάρτητων ΕΣΟ, και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί εντατικά με τις αρχές του Βιετνάμ και να τους παράσχει την αναγκαία στήριξη· καλεί τη μεικτή επιτροπή να αρχίσει αμέσως τις εργασίες για την ενίσχυση της επιβολής των διατάξεων ΕΒΑ·

21.  ζητεί τη σύσταση μεικτής επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βελτίωση του συντονισμού και της επανεξέτασης των μέτρων του κεφαλαίου ΕΒΑ και για την εφαρμογή της συμφωνίας στο σύνολό της· χαιρετίζει την ευνοϊκή θέση του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ σχετικά με την εν λόγω έκκληση για ανάληψη δράσης και ζητεί την ταχεία διαπραγμάτευση ενός μνημονίου συνεννόησης μεταξύ των δύο κοινοβουλίων·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση του Βιετνάμ, μεταξύ των οποίων η τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας και του νομικού πλαισίου για το κατώτατο όριο ηλικίας στην εργασία, με στόχο την κατάργηση της παιδικής εργασίας και την ανάληψη δεσμεύσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων στην εργασία· προσδοκά ότι η νέα αυτή νομοθεσία θα συμπληρωθεί με εκτελεστικά διατάγματα και θα εφαρμοστεί πλήρως από τις αρχές του Βιετνάμ το συντομότερο δυνατόν·

23.  αναγνωρίζει τη μείωση της παιδικής εργασίας στο Βιετνάμ κατά τα τελευταία έτη, υπενθυμίζοντας ότι το Βιετνάμ ήταν η πρώτη χώρα στην Ασία και η δεύτερη στον κόσμο που επικύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί επίσης την κυβέρνηση του Βιετνάμ να παρουσιάσει φιλόδοξο χάρτη πορείας για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 2025 και να εξαλείψει την καταναγκαστική εργασία, τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων έως το 2030· προσβλέπει στην αξιολόγηση της ΔΟΕ σε εύθετο χρόνο πριν από την επικύρωση της συμφωνίας· καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης, συνοδευόμενο από τα διαθέσιμα προγράμματα της ΕΕ, για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου πλαισίου δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις·

24.  τονίζει, ωστόσο, ότι, παρά την πρόοδο αυτή, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις, και παροτρύνει τις αρχές του Βιετνάμ να προσηλωθούν περισσότερο σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα για τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσω συγκεκριμένων μέτρων, επικροτώντας εν προκειμένω την έγκριση του αναθεωρημένου Εργατικού Κώδικα στις 20 Νοεμβρίου 2019· χαιρετίζει επίσης την επικύρωση της θεμελιώδους Σύμβασης 98 της ΔΟΕ (συλλογικές διαπραγματεύσεις) στις 14 Ιουνίου 2019 και τη δέσμευση της κυβέρνησης του Βιετνάμ να επικυρώσει δύο εναπομένουσες θεμελιώδεις συμβάσεις, ήτοι τη σύμβαση 105 (κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας) το 2020 και τη σύμβαση (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι) το 2023, και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να παράσχουν έναν αξιόπιστο χάρτη πορείας για την επικύρωσή τους· τονίζει τον κεντρικό ρόλο των εκτελεστικών διαταγμάτων στην εφαρμογή του αναθεωρημένου Εργατικού Κώδικα και των επικυρωμένων συμβάσεων της ΔΟΕ και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη, τα εκτελεστικά διατάγματα του αναθεωρημένου Εργατικού Κώδικα να ενσωματώσουν τις αρχές των συμβάσεων 105 και 87 της ΔΟΕ· τονίζει την προθυμία του να συμμετάσχει σε ενεργό διάλογο για το θέμα αυτό· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να ενημερώνει συνεχώς την ΕΕ για την πρόοδο της κύρωσης και της εφαρμογής αυτών των εκκρεμών συμβάσεων· υπενθυμίζει τη σημασία αυτών των δεσμεύσεων που παρουσιάζουν πραγματικά θετικές τάσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, τονίζοντας παράλληλα τον ζωτικό ρόλο της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των συμβάσεων της ΔΟΕ και των διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος· τονίζει ότι τα ειδικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στην εφαρμοστική νομοθεσία, όπως τα κατώτατα όρια και οι διατυπώσεις καταχώρισης, δεν θα πρέπει να έχουν ως ουσιαστική συνέπεια τον αποκλεισμό των ανεξάρτητων οργανισμών από τον ανταγωνισμό με κρατικούς οργανισμούς· τονίζει επίσης ότι η ποινική νομοθεσία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ· τονίζει ότι οι υποχρεώσεις του Βιετνάμ στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και του νέου αναθεωρημένου Εργατικού Κώδικα θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μην καθιστά πρακτικά αδύνατη την άσκηση των ελευθεριών, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνέρχεσθαι ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων· επικροτεί την ΕΕ για τη στάση της με τους όρους που έθεσε πριν την κύρωση·

25.  χαιρετίζει την προβλεπόμενη συνεργασία για τις σχετικές με το εμπόριο πτυχές του θεματολογίου της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, ιδίως τη διασύνδεση μεταξύ εμπορίου και πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των γυναικών και των ατόμων με αναπηρία· ζητεί την ταχεία και ουσιαστική έναρξη αυτής της συνεργασίας·

26.  σημειώνει ότι το Βιετνάμ είναι μία από τις πλέον ευάλωτες χώρες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδίως δε σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες και πλημμύρες· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ να θεσπίσει αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής και να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·

27.  χαιρετίζει τη δέσμευση για αποτελεσματική εφαρμογή πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, και για λήψη μέτρων υπέρ της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης της άγριας ζωής, της βιοποικιλότητας και των δασών· υπενθυμίζει ότι το Βιετνάμ είναι μία από τις πιο ενεργές χώρες στην ευρύτερη περιοχή του ASEAN όσον αφορά την επίδειξη της προσήλωσής του στην ατζέντα της Συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει ότι η ταχεία επικύρωση της ΣΕΕ ΕΕ-Βιετνάμ, καθώς και ο πλήρης σεβασμός και η πραγματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, θα συμβάλουν στη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή·

28.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του Βιετνάμ ως κρίσιμου εταίρου της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και μεταξύ των χωρών του ASEAN, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει την ανάγκη να καταστεί το Βιετνάμ εταίρος στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατική μεταρρύθμιση· σημειώνει ότι το Βιετνάμ έχει την προεδρία του ASEAN για το 2020· τονίζει την ανάγκη της πλήρους τήρησης και εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ και το Βιετνάμ·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της κυβέρνησης του Βιετνάμ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή του Βιετνάμ στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΈ, η οποία υπεγράφη στις 17 Οκτωβρίου 2019· υπογραμμίζει ότι το Βιετνάμ έχει καταστεί η δεύτερη χώρα-εταίρος στην Ασία που υπογράφει συμφωνία-πλαίσιο συμμετοχής με την ΕΕ· τονίζει ότι η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις ΕΕ-Βιετνάμ·

30.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία προβλέπει ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας και για την προώθηση ενός βιώσιμου και υπεύθυνου τομέα αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τη δέσμευση του Βιετνάμ για αντιμετώπιση της ΠΛΑ αλιείας, καθώς έχει υποβάλει αίτηση να καταστεί πλήρες μέλος στην Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), έχει καταστεί επίσημο μέλος της Συμφωνίας για τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα (PSMA), ενέκρινε την αναθεωρημένη νομοθεσία περί αλιείας το 2017, η οποία λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς και περιφερειακές υποχρεώσεις, τις συμφωνίες και τις συστάσεις της Επιτροπής, εφαρμόζει δε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

31.  αναγνωρίζει, ωστόσο, τις τεράστιες προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι βιετναμικές αρχές όσον αφορά την πλεονάζουσα ικανότητα του εξαιρετικά κατακερματισμένου αλιευτικού στόλου της χώρας και την υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, επισημαίνοντας την κίτρινη κάρτα που έχει λάβει το Βιετνάμ, καθώς και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη βελτίωση της κατάστασης· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης σύμφωνα με τα πορίσματα της αποστολής ελέγχου του Νοεμβρίου 2019, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση και τον σχολαστικό έλεγχο των προσπαθειών του Βιετνάμ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας και να κατοχυρωθεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας που φθάνουν στην αγορά της Ένωσης, ώστε να αποκλειστούν οι παράνομες εισαγωγές· υπενθυμίζει ότι μια ενδεχόμενη ανάκληση της κίτρινης κάρτας πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των συστάσεων που διατυπώθηκαν από την ΕΕ το 2017· ζητεί από την Επιτροπή να προβλέπει μέτρα διασφάλισης για τα αλιευτικά προϊόντα στις μελλοντικές συμφωνίες, όπως η δυνατότητα αναστολής των προτιμησιακών δασμών, μέχρις ότου αρθεί η «κίτρινη κάρτα» για ΠΛΑ αλιεία·

32.  αναγνωρίζει τη δέσμευση του Βιετνάμ να αντιμετωπίσει την παράνομη υλοτομία και την αποψίλωση συνάπτοντας με την ΕΕ εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)· σημειώνει ότι η συμφωνία αυτή ισχύει από την 1η Ιουνίου 2019 και θεσπίζει δεσμευτικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τους εισαγωγείς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανοικτή και εποικοδομητική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο Βιετνάμ σε αυτή τη διαδικασία·

33.  υπογραμμίζει την καίρια σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των διατάξεων και των κεφαλαίων της συμφωνίας, από την πρόσβαση στην αγορά έως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων· θεωρεί ότι όλες οι διατάξεις ΕΒΑ θα πρέπει να θεωρούνται ότι προβλέπουν νομικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της ΣΕΣ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη νέα θέση του Chief Trade Enforcement Officer (επικεφαλής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών), ο οποίος θα εργάζεται άμεσα υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου για θέματα εμπορίου Επιτρόπου, και τη δέσμευση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου να αναλάβει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ· υπογραμμίζει επίσης ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη της συμφωνίας, και ότι θα πρέπει να αίρεται αμέσως κάθε εμπόδιο στην εφαρμογή της·

34.  τονίζει ότι η έναρξη ισχύος της συμφωνίας θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια σημαντική και καρποφόρα συνεργασία μεταξύ των δύο μερών με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· υπογραμμίζει ότι η ορθή εφαρμογή της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ μπορεί να προωθήσει τη συμμόρφωση του Βιετνάμ με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)· επικροτεί, εν προκειμένω, τη δέσμευση του Βιετνάμ να παρουσιάσει το εθνικό του σχέδιο υλοποίησης για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ·

35.  υπενθυμίζει την προηγούμενη εμπειρία, η οποία καταδεικνύει ότι η ορθή εφαρμογή των ΣΕΣ και η επιτόπου παρουσία εταιρειών της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ΕΚΕ και τα περιβαλλοντικά πρότυπα· ζητεί από τις εταιρείες της ΕΕ να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση των προτύπων και των ορθών πρακτικών, με στόχο να επιτευχθεί το πλέον κατάλληλο και το πλέον βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον στο Βιετνάμ μέσω της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ·

36.  ζητεί τη λεπτομερή και αυστηρή παρακολούθηση της συμφωνίας και την ανάληψη δεσμεύσεων που να διασφαλίζουν την ταχεία αντιμετώπιση των ανεπαρκειών σε συνεργασία με τον εμπορικό μας εταίρο· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τα απαραίτητα μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων και να παράσχει ειδική τεχνική βοήθεια που θα βοηθά το Βιετνάμ να υλοποιεί τις δεσμεύσεις του μέσω έργων και εμπειρογνωμοσύνης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές και εργασιακές διατάξεις· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις υποχρεώσεις της για υποβολή εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ·

37.  τονίζει ότι η συμμετοχή της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας είναι ζωτικής σημασίας, και ζητεί την προετοιμασία και ταχεία συγκρότηση ΕΣΟ μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καθώς και την ευρεία και ισόρροπη εκπροσώπηση ανεξάρτητων, ελεύθερων και πολυφωνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων βιετναμικών οργανώσεων από τους τομείς της εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υποστηρίζει τις προσπάθειες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο Βιετνάμ να αναπτύξουν σχετικές προτάσεις, και προτίθεται να στηρίξει τις προσπάθειες για την οικοδόμηση ικανοτήτων·

38.  υπενθυμίζει ότι η σχέση ΕΕ-Βιετνάμ βασίζεται στη ΣΕΣΣ, η οποία καλύπτει μη οικονομικούς τομείς, όπως ο πολιτικός διάλογος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση, η επιστήμη και η τεχνολογία, η δικαιοσύνη, το άσυλο και η μετανάστευση·

39.  αναγνωρίζει τη θεσμική και νομική σύνδεση μεταξύ της ΣΕΣ και της ΣΕΣΣ, η οποία διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται στο επίκεντρο της σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ· τονίζει τη σημασία των πραγματικά θετικών τάσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα για την ταχεία επικύρωση της συμφωνίας αυτής, και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης ως ένδειξη της δέσμευσής τους· υπενθυμίζει το αίτημά του, της 15ης Νοεμβρίου 2018, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ποινικής νομοθεσίας, τη θανατική ποινή, τους πολιτικούς κρατούμενους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως τις συμφωνίες προκειμένου να βελτιώσουν την επείγουσα κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, και υπογραμμίζει τη σημασία ενός φιλόδοξου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· επισημαίνει ότι το άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, της αναστολής της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ, ή τμημάτων αυτής, χωρίς καθυστέρηση·

40.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διενήργησε ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων της ΣΕΣ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αυτή την εκτίμηση· ζητεί να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργεί, μεταξύ άλλων και για τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει επίσης δεσμευτεί να διενεργήσει εκ των υστέρων εκτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

41.  καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να θεσπίσουν έναν ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έναν ανεξάρτητο μηχανισμό υποβολής καταγγελιών, ο οποίος θα παρέχει στους θιγόμενους πολίτες και τοπικούς φορείς τη δυνατότητα αποτελεσματικής προσφυγής σε μέσα έννομης προστασίας, και ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω της εφαρμογής του μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών στο κεφάλαιο EBA·

42.  εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις τοπικοποίησης και δημοσιοποίησης, την επιγραμμική εποπτεία και έλεγχο, και τα μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που δεν είναι συμβατά με το εμπορικό θεματολόγιο της ΕΕ που βασίζεται στις αξίες και την ελευθέρωση· επικροτεί την προθυμία συμμετοχής σε έναν εντατικό διάλογο, μεταξύ δε άλλων και τη δέσμευση του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ να συμπεριλάβει και τα δύο κοινοβούλια στη συζήτηση και διαβούλευση για τα εκτελεστικά διατάγματα· καλεί, επιπλέον, τις αρχές του Βιετνάμ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, και χαιρετίζει τη σχετική βοήθεια της ΕΕ·

43.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ ορίζει ότι, σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο το Βιετνάμ όσο και η ΕΕ έχουν υπογράψει τη Δήλωση του Μπουένος Άιρες του ΠΟΕ για τις γυναίκες και το εμπόριο και καλεί τα μέρη να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις περί ισότητας των φύλων και εμπορίου στη συμφωνία· ζητεί να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από την παρούσα συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων για τις γυναίκες στην εργασία και στις επιχειρήσεις, της προώθησης της εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις θέσεις εξουσίας, και της βελτίωσης της πρόσβασης και της συμμετοχής και ηγεσίας των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τα κεφάλαια για την ισότητα των φύλων στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα επιτευχθούν μετά τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας· καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να δεσμευθούν για την αξιολόγηση της εφαρμογής της συμφωνίας και να συμπεριλάβουν ειδικό κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο κατά τη μελλοντική της αναθεώρηση·

44.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των μελών της κοινωνίας των πολιτών, όπως των κατόχων ιστολογίων (bloggers) ή ανεξάρτητων συνδικαλιστών, που τελούν επί του παρόντος υπό κράτηση ή έχουν καταδικαστεί, ιδίως εκείνων που αναφέρονται στα ψηφίσματα του κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 και της 15ης Νοεμβρίου 2018·

45.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλουν επίσημη έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη δέσμευση του Βιετνάμ να σημειώσει πρόοδο σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015(11)·

46.  τονίζει ότι η συμφωνία έχει ήδη προωθήσει αλλαγές σε πολλούς τομείς μέσω του διαλόγου, και τη θεωρεί ως τη βάση για περαιτέρω βελτιώσεις για τα άτομα μέσω του διαλόγου·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, η οποία θα δημιουργήσει πιο ελεύθερες και δίκαιες εμπορικές ευκαιρίες μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· θεωρεί δικαιολογημένη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι το Βιετνάμ λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των δικαιωμάτων των πολιτών και των εργαζομένων, βαδίζοντας προς την κατεύθυνση της τήρησης των δεσμεύσεών του·

48.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως τη συμφωνία·

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην ΕΥΕΔ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

(1) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 8.
(2) Γνώμη του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(3) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(4) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 122.
(5) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0459.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/el/decision/el/64308
(8) Βλέπε: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0026.
(10) Εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ: το 65% των δασμών πρόκειται να καταργηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ η ΣΕΣ, ενώ το υπόλοιπο θα καταργηθεί σταδιακά εντός περιόδου έως και 10 ετών (για παράδειγμα, προκειμένου να προστατευθεί η αυτοκινητοβιομηχανία του Βιετνάμ από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, η επιβολή δασμών στα αυτοκίνητα θα συνεχιστεί έως το τέλος της δεκαετούς περιόδου)· Εξαγωγές του Βιετνάμ προς την ΕΕ: το 71% των δασμών πρόκειται να καταργηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, ενώ το υπόλοιπο πρόκειται να καταργηθεί σταδιακά εντός περιόδου έως και επτά ετών·
(11) Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 141).


Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ ***
PDF 115kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))
P9_TA(2020)0028A9-0002/2020

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05931/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05932/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0020/2019),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2020(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0002/2020),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(2020)0029.


Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
PDF 159kWORD 56k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))
P9_TA(2020)0029A9-0014/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05931/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05932/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C9-0020/2019),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 23ης Απριλίου 2007 για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τα κράτη μέλη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), οι οποίες συμπληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2013, ώστε να συμπεριλάβουν την προστασία των επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τη διεξαγωγή διμερών διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με μεμονωμένα κράτη μέλη του ASEAN,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας 2/15(5), σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, η οποία ζητήθηκε στις 10 Ιουλίου 2015 από την Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2016, σχετικά με το Βιετνάμ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 1409/2014/MHZ σχετικά με τη μη διενέργεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προηγούμενης εκτίμησης επιπτώσεων ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(10),

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο (UNCITRAL) σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει συνθήκης(11),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με την παιδική εργασία, τα οποία ενθάρρυναν την Επιτροπή να συνεχίζει να διερευνά τρόπους αποτελεσματικότερης χρήσης των εμπορικών μέσων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «η ΕΕ αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις και η ενσωμάτωσή τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις αλυσίδες αξίας και εφοδιασμού είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των ΣΒΑ» και ότι «όλες οι εταιρικές σχέσεις κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ θα πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, και τα οποία ενθάρρυναν τις επιχειρήσεις της ΕΕ «να συγκροτήσουν μηχανισμούς καταγγελιών σε επιχειρησιακό επίπεδο ή να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες με άλλες επιχειρήσεις για την επίλυση καταγγελιών»,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως το πέμπτο μέρος, τίτλοι Ι, ΙΙ και V, και συγκεκριμένα το άρθρο 207 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2020(12) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0014/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον κυριότερο αποδέκτη και την κυριότερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) παγκοσμίως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κατατάσσεται πέμπτη ανάμεσα στους 80 άμεσους ξένους επενδυτές στο Βιετνάμ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι μια ακμάζουσα οικονομία με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη στον ASEAN και έχει ένα νέο και δυναμικό εργατικό δυναμικό, υψηλό ποσοστό αλφαβητισμού, υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, συγκριτικά χαμηλούς μισθούς, καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις και κεντρική θέση εντός του ASEAN·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποδομή και οι επενδυτικές ανάγκες του Βιετνάμ υπερβαίνουν μαζικά τους το διαθέσιμο σήμερα ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, το Βιετνάμ έλαβε ΑΞΕ αξίας ίσης με το 8 % του ΑΕΠ του – ποσοστό υπερδιπλάσιο του ποσοστού που έλαβαν οικονομίες παρόμοιας κλίμακας στην περιοχή·

ΣΤ.  εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το περιβάλλον για το εμπόριο, τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις έχει βελτιωθεί σημαντικά στο Βιετνάμ τις τελευταίες δεκαετίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 3 000 διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες σε ισχύ και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη σε περίπου 1 400 από αυτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων ΕΕ-Σιγκαπούρης, αυτή είναι η δεύτερη «αυτοτελής συμφωνία προστασίας των επενδύσεων» που συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και τρίτης χώρας κατόπιν συζητήσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική των ΣΕΣ της ΕΕ, βάσει της γνώμης 2/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 16ης Μαΐου 2017, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές δεσμεύσεις της ΕΕ με τους εμπορικούς της εταίρους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 21 κρατών μελών της ΕΕ και του Βιετνάμ, οι οποίες δεν περιελάμβαναν τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής της, το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ΣΕΔ)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΕΔ ενσωματώθηκε στην ήδη οριστικοποιημένη συμφωνία CETA, η οποία επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017 και αναμένεται να επικυρωθεί από διάφορα κράτη μέλη, αντικαθιστώντας έτσι το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Απριλίου 2019, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπεται από τη ΣΟΕΣ συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ(13)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ) – πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα και διαρκώς από το Κοινοβούλιο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαρτίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες με τις οποίες εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευτεί, εκ μέρους της ΕΕ, σύμβαση για τη σύσταση ΠΕΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπραγματευτικές οδηγίες έχουν δημοσιοποιηθεί·

1.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής της (ΣΕΔ), ο οποίος έχει αναμορφώσει το σύστημα ISDS και βελτιώνει την ποιότητα των επιμέρους προσεγγίσεων των διμερών επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών διαφορών σε σχέση με τις διαδικαστικές ελλείψεις του ISDS· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο επίπεδο της ουσιαστικής προστασίας που παρέχεται στους επενδυτές και στον τρόπο επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής του σχεδόν περιορίζεται στη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ ξένων και εγχώριων επενδυτών· υπενθυμίζει ότι η σύσταση ενός ανεξάρτητου πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου θα παρείχε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλα τα μέρη· χαιρετίζει την ισχυρή προσήλωση του Βιετνάμ στο βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα·

2.  σημειώνει ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία, οι δημόσιες υπηρεσίες και η προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει επίσης διαφάνεια και λογοδοσία· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω υπόψη την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις, όπως έχει συμβεί με τη CETA· επιμένει στην τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση της εν λόγω διάταξης από τους ευρωπαίους επενδυτές·

3.  τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης που συνιστά υψηλότερο επίπεδο προστασίας από την εθνική μεταχείριση· σημειώνει ότι η συμφωνία προστατεύει δεόντως τους επενδυτές της ΕΕ από παράνομες απαλλοτριώσεις· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με τις υποχρεώσεις των επενδυτών να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

4.  υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη και η πολυμερής προσέγγιση αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων· επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) είναι η ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, σύμφωνα με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων κατά τρόπο που συνάδει πλήρως με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και συμφωνίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και την εργασία·

5.  υπενθυμίζει ότι το Βιετνάμ είναι αναπτυσσόμενη χώρα· τονίζει ότι, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως του ΣΒΑ 1 για την εξάλειψη της φτώχειας, του ΣΒΑ 8 για την αξιοπρεπή εργασία και του ΣΒΑ 10 για τη μείωση των ανισοτήτων, οι επενδύσεις πρέπει να προωθούν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, να στηρίζουν την τοπική οικονομία και να τηρούν πλήρως τις εγχώριες κανονιστικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών απαιτήσεων·

6.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του ΣΕΔ, σχεδιάζεται η σύσταση μόνιμου επενδυτικού πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα ανάλογα με εκείνα των δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου, θα πρέπει να αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη τους, όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, αλλά και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, και θα πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας και δεοντολογικής συμπεριφοράς βάσει δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με σκοπό την πρόληψη άμεσων ή έμμεσων συγκρούσεων συμφερόντων· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι το ΣΕΔ είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, όπως αποφάνθηκε στη γνωμοδότησή του 1/17·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους κανόνες διαφάνειας που θα εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι τα δικόγραφα θα δίνονται στη δημοσιότητα, οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται δημόσια και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να υποβάλλουν υπομνήματα· πιστεύει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας θα συμβάλει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα, καθώς και στη διασφάλιση του ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνονται αποτελεσματικά υπόψη από τα επενδυτικά δικαστήρια· εκφράζει, επιπλέον, την ικανοποίησή του για την αποσαφήνιση όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ένας επενδυτής μπορεί να ασκήσει προσφυγή, γεγονός που διασφαλίζει μια πιο διαφανή και πιο δίκαιη διαδικασία·

8.  τονίζει ότι τρίτα μέρη, όπως οργανώσεις εργαζομένων και περιβαλλοντικές οργανώσεις, μπορούν να συμβάλουν στις διαδικασίες του ΣΕΔ μέσω της υποβολής φιλικών (amicus curiae) παρατηρήσεων·

9.  υπογραμμίζει ότι δεν θα είναι δυνατή η άγρα ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας και ότι θα αποφεύγονται πολλαπλές και παράλληλες διαδικασίες·

10.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία αποτελεί βελτίωση των διατάξεων της ΣΟΕΣ για την προστασία των επενδύσεων, δεδομένου ότι ενσωματώνει διατάξεις για τις υποχρεώσεις των πρώην δικαστών, κώδικα δεοντολογίας για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, και πλήρως λειτουργικό Εφετείο κατά τον χρόνο της σύναψής της·

11.  πιστεύει ότι η θέσπιση Εφετείου θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα και τη συνέπεια των αποφάσεων σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση·

12.  σημειώνει ότι η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην επενδυτική αγορά δυνάμει της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ)· τονίζει ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει επίσης διάταξη για τη δημιουργία θεσμικού και νομικού δεσμού με τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ), καθώς και συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές ΕΒΑ, όπως κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται στο επίκεντρο της σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ· υπογραμμίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη και οι επενδυτές πρέπει να τηρούν όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τις ευθύνες των επενδυτών, όπως αυτές περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι διατάξεις της ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ και της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ πρέπει να εφαρμόζονται με συμπληρωματικό τρόπο, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όταν αυτές εφαρμόζονται στο πλαίσιο του δικαιώματος των μερών για τη θέσπιση ρυθμίσεων· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή με τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

13.  τονίζει τη σημασία των πραγματικά θετικών τάσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για μια ταχεία επικύρωση της συμφωνίας αυτής και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να παρουσιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης ως ένδειξη της δέσμευσής τους· υπενθυμίζει τα αιτήματά του σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ποινικής νομοθεσίας, τη χρήση της θανατικής ποινής, τους πολιτικούς κρατούμενους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως τις συμφωνίες, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, και υπογραμμίζει τη σημασία ενός φιλόδοξου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· επισημαίνει ότι το άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, της άμεσης αναστολής της ΣΕΣΣ και, κατ’ επέκταση, της ΣΠΕ ή τμημάτων αυτής·

14.  επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 35 της ΣΠΕ και το άρθρο 13 της ΣΕΣ, σε συνδυασμό με ένα σύστημα περιοδικής αξιολόγησης, παρέχουν εργαλεία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που συνδέονται με την εφαρμογή της ΣΠΕ, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από διεξοδικό έλεγχο από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και από έναν ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής καταγγελιών, ο οποίος να παρέχει στους θιγόμενους πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς αποτελεσματική προσφυγή σε μέσα έννομης προστασίας καθώς και ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα·

15.  εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις τοπικοποίησης και δημοσιοποίησης, την επιγραμμική παρακολούθηση και έλεγχο, και τα μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στοιχεία που δεν είναι συμβατά με την εμπορική ατζέντα της ΕΕ που βασίζεται στις αξίες και την ελευθέρωση· επικροτεί την προθυμία συμμετοχής σε έναν εντατικό διάλογο, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ να συμπεριλάβει και τα δύο κοινοβούλια στη συζήτηση και διαβούλευση όσον αφορά τα εκτελεστικά διατάγματα· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα και χαιρετίζει τη βοήθεια της ΕΕ στο θέμα αυτό·

16.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ ορίζει ότι, σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο το Βιετνάμ όσο και η ΕΕ έχουν υπογράψει τη Δήλωση του Μπουένος Άιρες του ΠΟΕ για τις γυναίκες και το εμπόριο και καλεί τα μέρη να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο στην παρούσα συμφωνία· ζητεί να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από την παρούσα συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων για τις γυναίκες στην εργασία και στις επιχειρήσεις, της προώθησης της εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις θέσεις εξουσίας, και της βελτίωσης της πρόσβασης και της συμμετοχής και ηγεσίας των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία·

17.  ζητεί τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης με σκοπό την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου πλαισίου για τις επιχειρήσεις·

18.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να δημοσιοποιήσει τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 20ής Μαρτίου 2018 σχετικά με το ΠΕΔ και καλεί το Συμβούλιο να δημοσιοποιήσει όλες τις προηγούμενες διαπραγματευτικές οδηγίες σχετικά με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

19.  επισημαίνει το γεγονός ότι η συμφωνία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες 21 διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Βιετνάμ· θεωρεί ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της νομιμοποίησης και της αποδοχής του διεθνούς επενδυτικού καθεστώτος·

20.  καλεί την Επιτροπή να λάβει συνοδευτικά μέτρα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ώστε να καταστήσει τη συμφωνία διαφανή και προσβάσιμη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του ΣΕΔ για τις ΜΜΕ· επισημαίνει τις δυνατότητες ανάπτυξης και τα σημαντικά οφέλη που παρέχονται στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, στοιχεία που παρουσιάζουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ευημερία και καινοτομία·

21.  υπογραμμίζει τη σημασία που θα μπορούσε να έχει η ΣΠΕ συμβάλλοντας στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, στην προώθηση της ευημερίας και της σταθερότητας, καθώς και στην προαγωγή του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, επιτρέποντας παράλληλα στην ΕΕ να προωθήσει τους στόχους της για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή· τονίζει ότι η ακλόνητη στήριξη των εν λόγω οικουμενικών αξιών αποτελεί μέρος των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτου κράτους·

22.  θεωρεί ότι η έγκριση της συμφωνίας αυτής θα προσφέρει ισχυρή προστασία στους επενδυτές και τις εκατέρωθεν επενδύσεις τους, διαφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις, και θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν ταχέως τη συμφωνία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αποκομίσουν τα οφέλη της το συντομότερο δυνατόν, υπό το φως των προσπαθειών του Βιετνάμ να βελτιώσει την κατάσταση των ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

(1) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 8.
(2) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 34.
(3) ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 40.
(4) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(5) Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(6) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 122.
(7) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0459.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/el/decision/el/64308
(10) ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 36.
(11) https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0028.
(13) Γνώμη του Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2019, 1/17.


Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: O μόλυβδος και οι ενώσεις του
PDF 176kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο και τις ενώσεις του (D063675/03 – 2019/2949(RPS))
P9_TA(2020)0030B9-0089/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο και τις ενώσεις του (D063675/03),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ («κανονισμός REACH»)(1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Απριλίου 2001, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα του PVC(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την εκτελεστική απόφαση XXX της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για χρήσεις φθαλικού δι(2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 7ης Μαρτίου 2019, στην υπόθεση T‑837/16(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής αποσκοπεί στον περιορισμό του επιπέδου μολύβδου όταν ο μόλυβδος χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητής σε πολυμερή ή συμπολυμερή χλωριούχου βινυλίου (PVC)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόλυβδος είναι τοξική ουσία που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της μη αναστρέψιμης νευρολογικής βλάβης, ακόμη και σε χαμηλές δόσεις(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο για τον μόλυβδο(11),(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόλυβδος είναι επιβλαβής και για το περιβάλλον: είναι πολύ τοξικός για τους υδρόβιους οργανισμούς(13) και παραμένει στο περιβάλλον(14)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της χρήσης μολύβδου ως σταθεροποιητή για το PVC είχε ήδη τεθεί από την Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο της 26ης Ιουλίου 2000 που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα του PVC(15)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Πράσινη Βίβλο της, η Επιτροπή δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της μείωσης της χρήσης μολύβδου ως σταθεροποιητή σε προϊόντα από PVC και ότι προβλέπει διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη σταδιακή κατάργηση, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με μια εθελοντική δέσμευση της βιομηχανίας PVC για παύση της χρησιμοποίησης μολύβδου ως σταθεροποιητή για το PVC έως το 2015(16)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση αυτή ήταν αντίθετη με τη θέση του Κοινοβουλίου, το οποίο, ανταποκρινόμενο στην Πράσινη Βίβλο, κάλεσε την Επιτροπή να απαγορεύσει κάθε χρήση μολύβδου ως σταθεροποιητή σε προϊόντα από PVC(17)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Επιτροπής τότε, δηλαδή η απραξία της, είχαν ως αποτέλεσμα να παραχθούν εκατομμύρια τόνοι PVC κατά την περίοδο 2000-2015, για τη σταθεροποίηση των οποίων χρησιμοποιήθηκαν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι μολύβδου(18)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη από PVC που περιέχει μόλυβδο καθίστανται σταδιακά απόβλητα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εκπλήρωση της εθελοντικής δέσμευσης της βιομηχανίας PVC το 2015, η Επιτροπή συνειδητοποίησε ότι ο μόλυβδος εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται σε εισαγόμενα είδη από PVC· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») να εκπονήσει έκθεση επιβολής περιορισμών σύμφωνα με το παράρτημα XV·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιαίτερη σημασία του περιορισμού για τα εισαγόμενα προϊόντα από PVC επιβεβαιώθηκε από τον Οργανισμό, ο οποίος διαπίστωσε ότι «δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC έχει ήδη δρομολογήσει τη σταδιακή κατάργηση των ενώσεων μολύβδου ως σταθεροποιητών PVC, περίπου το 90 % των εκτιμώμενων εκπομπών μολύβδου οφείλεται σε προϊόντα από PVC που εισήχθησαν στην ΕΕ το 2016»(19)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προτείνει τον περιορισμό της χρήσης και της παρουσίας μολύβδου και ενώσεών του σε προϊόντα από PVC, ορίζοντας ένα ανώτατο όριο συγκέντρωσης μολύβδου ίσο με 0,1 % κατά βάρος του υλικού από PVC(20)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό βασίζεται στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος που ενέχει για τον άνθρωπο ο μόλυβδος ως σταθεροποιητής σε προϊόντα από PVC στην Ένωση δεν ελέγχεται επαρκώς(21)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό κινδύνου του μολύβδου στο πλαίσιο της πρότασης περιορισμού του κινδύνου(22)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το όριο αυτό εφαρμόστηκε με βάση το ακόλουθο σκεπτικό: «Λαμβανομένου υπόψη ότι οι ενώσεις μολύβδου δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν το PVC με αποτελεσματικό τρόπο σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,5 % κατά βάρος, το όριο συγκέντρωσης 0,1 % που προτείνει ο Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν μπορεί πλέον να λαμβάνει χώρα στην Ένωση η σκόπιμη προσθήκη μολυβδούχων ενώσεων ως σταθεροποιητών κατά τη σύνθεση του PVC»(23)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι το όριο του 0,1 % δεν αντιπροσωπεύει ένα «ασφαλές επίπεδο» αλλά το διοικητικό επίπεδο που έχει οριστεί για την αποφυγή της χρήσης μολύβδου ως σταθεροποιητή στο PVC συνολικά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προβλέπει δύο παρεκκλίσεις για ανακτημένα υλικά PVC για 15 έτη: μία που επιτρέπει συγκέντρωση μολύβδου έως 2 % κατά βάρος του άκαμπτου PVC(24) και μία άλλη που επιτρέπει συγκέντρωση μολύβδου έως 1 % κατά βάρος του εύκαμπτου/μαλακού PVC(25)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεντρώσεις μολύβδου 1 % ή 2 % κατά βάρος φυσικά και δεν αντιστοιχούν σε «ασφαλή επίπεδα», αλλά αποτελούν όρια που επιτρέπουν στη βιομηχανία να συνεχίσει να βελτιστοποιεί τα οικονομικά οφέλη της από την ανακύκλωση αποβλήτων PVC που περιέχουν μόλυβδο(26)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις διαιωνίζουν τη χρήση παλαιάς ουσίας μέσω προϊόντων από ανακτημένο PVC, παρά τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων που αναγνωρίζονται ρητά από την Επιτροπή(27)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις αντιβαίνουν στην πάγια θέση του Κοινοβουλίου, η οποία έχει επιβεβαιωθεί σε πολλά ψηφίσματα, με πιο πρόσφατο αυτό της 15ης Ιανουαρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει συγκεκριμένα το 2001 ότι «η ανακύκλωση του ΡVC δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τη διαιώνιση του προβλήματος των βαρέων μετάλλων»(28)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τόνισε στο ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την «αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία», ότι «η ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων παλαιών ουσιών»(29)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το Κοινοβούλιο ενήργησε αναλόγως και απέρριψε την έγκριση του DEHP, μιας άλλης παλαιάς ουσίας, για την ανακύκλωση του PVC(30)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ξανά το 2018, το Κοινοβούλιο επανέλαβε «ότι, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, η πρόληψη έχει προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης και ότι, αντίστοιχα, η ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων παλαιών ουσιών»(31)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιανουαρίου 2020, στο ψήφισμά του σχετικά με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, το Κοινοβούλιο δήλωσε ρητά ότι οι απαγορευμένες ουσίες «δεν θα πρέπει να επανεισέρχονται στην αγορά της ΕΕ μέσα σε καταναλωτικά αγαθά μέσω δραστηριοτήτων ανακύκλωσης»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής αιτιολογεί τις παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC επισημαίνοντας ότι «η εναλλακτική επιλογή για την ανακύκλωση των εν λόγω αντικειμένων, δηλαδή η διάθεση των αποβλήτων από PVC μέσω της υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης, θα αυξήσει τις εκπομπές στο περιβάλλον και δεν θα μειώσει τον κίνδυνο»(32)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ανακύκλωση δεν αποτελεί στην πραγματικότητα εναλλακτική έναντι της υγειονομικής ταφής ή της αποτέφρωσης, δεδομένου ότι η ανακύκλωση του PVC δεν μπορεί να συνεχίζεται για πάντα και, ως εκ τούτου, απλώς αναβάλλει την τελική διάθεση του PVC που περιέχει μόλυβδο και των αντίστοιχων εκπομπών, ενώ παράλληλα οδηγεί σε πρόσθετες εκπομπές κατά τη φάση της ανακύκλωσης και της επακόλουθης χρήσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πραγματικότητα, το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα περιορίσει, αφενός, την εισαγωγή περίπου 1 000 έως 4 000 τόνων μολύβδου που περιέχονται σε εισαγόμενα προϊόντα από PVC, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη διάθεση περίπου 2 500 έως 10 000 τόνων ετησίως στην αγορά (εκ νέου) μέσω του ανακτημένου PVC(33)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με άλλα λόγια, το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα περιορίσει την εισαγωγή μολύβδου μέσω των προϊόντων από PVC, αλλά το μόνο που θα πετύχει θα είναι να υπονομεύσει το αποτέλεσμα του περιορισμού αυτού διαθέτοντας εκ νέου στην αγορά διπλάσια ποσότητα μολύβδου μέσω προϊόντων από ανακτημένο PVC που περιέχει μόλυβδο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής έρχονται έτσι σε αντίθεση με τον πρωταρχικό στόχο του κανονισμού REACH, που αφορά την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος(34)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις αθετούν επίσης τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον που εγκρίθηκε το 2013 και το οποίο ζητεί ρητά την ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών, ούτως ώστε τα ανακυκλωμένα απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημαντική και αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για την Ένωση(35)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα μια αγορά με δύο επίπεδα ποιότητας, δηλαδή προϊόντα από παρθένο PVC που δεν περιέχουν μόλυβδο, αφενός, και προϊόντα από ανακτημένο PVC που περιέχουν σημαντικές ποσότητες μολύβδου, αφετέρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανοχή για τον μόλυβδο στα προϊόντα που παράγονται από ανακτημένο PVC απαξιώνει την ανάκτηση προϊόντων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σκόπιμο να αναβληθεί η επίλυση των προβλημάτων της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων PVC που περιέχουν μόλυβδο για το μέλλον, πόσο μάλλον με μειωμένη συγκέντρωση μολύβδου στην επόμενη γενιά προϊόντων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής περιορίζει τις παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC σε συγκεκριμένες εφαρμογές και εισάγει – για ένα υποσύνολο των σχετικών προϊόντων – απαίτηση ενσωμάτωσης του μολύβδου εντός στρώσης από PVC που έχει παραχθεί πρόσφατα, με μεταβατική περίοδο πέντε ετών για το εύκαμπτο PVC·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός των παρεκκλίσεων δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των εκπομπών μολύβδου κατά την τελική διάθεση των αποβλήτων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 95 % των εκπομπών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής απαιτεί επιπλέον τα προϊόντα από PVC που περιέχουν ανακτημένο PVC να φέρουν τη επισήμανση «περιέχει ανακτημένο PVC»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Οργανισμού δήλωσε ότι η εν λόγω επισήμανση δεν αρκεί από μόνη της για να γίνει η διαφοροποίηση μεταξύ ανακυκλωμένου υλικού χωρίς μόλυβδο και ανακυκλωμένου υλικού με μόλυβδο(36)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια επισήμανση είναι πράγματι παραπλανητική, δεδομένου ότι η ένδειξη ανακτημένου περιεχομένου έχει θετική χροιά, ενώ, στην περίπτωση αυτή, σημαίνει ουσιαστικά ότι τα ανακτημένα προϊόντα περιέχουν σημαντικές ποσότητες μολύβδου σε σύγκριση με προϊόντα που παράγονται από παρθένο PVC χωρίς μόλυβδο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η παραπλανητική επισήμανση με στόχο την προώθηση ανακτημένων προϊόντων από PVC αντιτίθεται στον στόχο του κανονισμού REACH για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προβλέπει επίσης ένα σύστημα πιστοποίησης για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών σχετικά με την προέλευση του ανακτημένου PVC, προκειμένου να διακρίνονται τα αντίστοιχα προϊόντα από τα προϊόντα που παράγονται από παρθένο PVC, για τα οποία πρέπει να ισχύει διαφορετική οριακή τιμή·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση από ένα επιπλέον επίπεδο πιστοποιητικών δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής της εν λόγω διάταξης και, ως εκ τούτου, αντιβαίνει στις διατάξεις του παραρτήματος XV του κανονισμού REACH, σύμφωνα με τις οποίες ένας περιορισμός πρέπει να είναι εφαρμόσιμος, εκτελεστός και διαχειρίσιμος·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής εξαιρεί δύο μολυβδούχες χρωστικές ουσίες από το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού, δεδομένου ότι αυτές υπόκεινται σε έγκριση δυνάμει του κανονισμού REACH·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC αναγνώρισε ρητά ότι οι κίνδυνοι υφίστανται εξίσου για ενώσεις μολύβδου που δεν χρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητές(37)·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η συγκεκριμένη ταυτότητα και λειτουργία των ενώσεων μολύβδου στο PVC, όπως αναγνωρίζεται ρητά από τη RAC(38)·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η εν λόγω εξαίρεση δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την επιβολή και, επομένως, αντιβαίνει στις διατάξεις του παραρτήματος XV του κανονισμού REACH, σύμφωνα με τις οποίες ο περιορισμός πρέπει να είναι εφαρμόσιμος, εκτελεστός και διαχειρίσιμος·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν λαμβάνει επίσης υπόψη την απόφαση στην υπόθεση T‑837/16, η οποία ακύρωσε ουσιαστικά την έγκριση για τις εν λόγω μολυβδούχες χρωστικές ουσίες·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προβλέπει περίοδο χάριτος 24 μηνών για τους οικονομικούς φορείς, ούτως ώστε —μεταξύ άλλων— «να διαθέσουν τα αποθέματά τους»(39)·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα των εισαγωγέων να πωλούν προϊόντα από PVC που περιέχουν χιλιάδες τόνους μολύβδου για άλλους 24 μήνες, ενώ δεν παράγονται πλέον στην Ένωση τέτοια προϊόντα από PVC που περιέχει μόλυβδο, αντιβαίνει στον στόχο του κανονισμού REACH για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2001, το Κοινοβούλιο θεώρησε «αναγκαίο να συνεχιστεί η ανάπτυξη της τεχνολογικής έρευνας, κατά κύριο λόγο στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης που επιτυγχάνει διαχωρισμό του χλωρίου από τα βαρέα μέταλλα ... με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό των ανακυκλούμενων αποβλήτων PVC»(40)·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Οργανισμός όσο και η Επιτροπή δεν αξιολόγησαν την εφικτότητα της χημικής ανακύκλωσης και της ανακύκλωσης πρώτης ύλης των αποβλήτων PVC, που θα επιτρέψει τον διαχωρισμό και την ασφαλή διάθεση του μολύβδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη βιομηχανία PVC, τέτοιου είδους τεχνολογίες είναι διαθέσιμες(41),(42)·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιομηχανιών Χημικών Προϊόντων υποστηρίζει τη χημική ανακύκλωση ως μέσο για την αντιμετώπιση των ουσιών που προκαλούν ανησυχία(43)·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνοψίζοντας, το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής έρχεται με 18 χρόνια καθυστέρηση και περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία που δεν συνάδουν με τον στόχο ή το περιεχόμενο του κανονισμού REACH, ήτοι παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC, θετική επισήμανση ανακτημένου PVC παρά την περιεκτικότητά του σε μόλυβδο, εξαίρεση για μολυβδούχες χρωστικές ουσίες και μακρά περίοδο χάριτος·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής πάνω από ένα έτος μετά την προθεσμία που καθορίζεται στον κανονισμό REACH(44)·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού REACH·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή χωρίς καθυστέρηση·

4.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε ανάκτηση αποβλήτων PVC δεν θα πρέπει να οδηγεί στη μεταφορά ενώσεων μολύβδου σε μια νέα γενιά προϊόντων·

5.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το παράρτημα του σχεδίου κανονισμού και να διαγράψει τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 14 και των παραγράφων 15, 16, 17 και 19, καθώς και να μειώσει την περίοδο χάριτος στην παράγραφο 13 σε 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, ώστε ο περιορισμός να μπορεί να είναι αποτελεσματικός ακόμη και νωρίτερα απ’ ό, τι προβλέπεται στο σχέδιο κανονισμού·

6.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται στον κανονισμό REACH·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(3) ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112.
(4) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(5) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 96.
(6) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
(8) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, υπόθεση T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144,http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3DE9187FAF56F2A2616EA9541DE1D2B2?text=&docid=211428&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5232553
(9) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(10) Βλ. έκθεση επιβολής περιορισμών του παραρτήματος XV του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων της 16ης Δεκεμβρίου 2016 («φάκελος του παραρτήματος XV»), σ. 3: ‘It is well established that exposure to lead can result in severe neurobehavioral and neurodevelopmental effects, even at a low doses. Lead is considered a non-threshold neurotoxic substance associated with adverse impacts on the development of children’s central nervous systems […] EFSA indicated that house dust and soil can be important sources of children’s exposure to lead. «It is well established that exposure to lead can result in severe neurobehavioral and neurodevelopmental effects, even at a low doses. Lead is considered a non-threshold neurotoxic substance associated with adverse impacts on the development of children’s central nervous systems […] EFSA indicated that house dust and soil can be important sources of children’s exposure to lead. They recommended that efforts should continue to reduce human exposure to lead from both dietary and non-dietary sources.» (Έχει αποδειχθεί ότι η έκθεση στον μόλυβδο μπορεί να έχει σοβαρές νευροσυμπεριφορικές και νευροαναπτυξιακές επιπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλές δόσεις. Ο μόλυβδος θεωρείται νευροτοξική ουσία χωρίς κατώτατο όριο, η οποία συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος των παιδιών. [...] Σύμφωνα με την EFSA, η σκόνη στα σπίτια και το χώμα μπορεί να αποτελούν σημαντικές πηγές όσον αφορά την έκθεση των παιδιών στον μόλυβδο. Συνιστά να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της έκθεσης των ανθρώπων στον μόλυβδο, τόσο μέσω διατροφικών όσο και μέσω μη διατροφικών πηγών.),https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86
(11) Βλ. ανωτέρω απόσπασμα από τον φάκελο του παραρτήματος XV που αναφέρεται στον μόλυβδο ως «ουσία χωρίς κατώτατο όριο».
(12) Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, δεν υπάρχει βαθμός έκθεσης στον μόλυβδο που να είναι γνωστό ότι δεν έχει επιβλαβείς επιπτώσεις,https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
(13) Φάκελος παραρτήματος XV, σ. 11.
(14) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329953/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.7-eng.pdf?ua=1
(15) COM(2000)0469.
(16) https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/vc2001_en.pdf
(17) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Απριλίου 2001, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα του PVC (ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112).
(18) Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, το 1998 η ετήσια εγχώρια παραγωγή PVC ανερχόταν σε 5,5 εκατ. τόνους, ενώ η ποσότητα μολύβδου που χρησιμοποιήθηκε ως σταθεροποιητής ήταν 112 000 τόνοι.
(19) Φάκελος παραρτήματος XV, σ. 4.
(20) Παράγραφοι 11 και 12 του παραρτήματος του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(21) Φάκελος παραρτήματος XV, σ. 4, και αιτιολογική σκέψη 1 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(22) Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και γνώμη της 15ης Μαρτίου 2018 της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας εντός της ΕΕ, σ. 10,https://echa.europa.eu/documents/10162/bf4394ef-7b75-99ec-13c1-134ba7ed713d
(23) Αιτιολογική σκέψη 4 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(24) Παράγραφος 14 στοιχείο α) του παραρτήματος του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(25) Παράγραφος 14 στοιχείο β) του παραρτήματος του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(26) Όπως εξηγείται στον φάκελο του παραρτήματος XV, σ. 35: Ο κλάδος (ESPA, EuPC, ECVM) σημείωσε ότι για το ανακυκλωμένο PVC θα πρέπει να προβλέπεται ένα υψηλότερο όριο μολύβδου της τάξης του 1 % κατά βάρος (w/w) —και όχι το γενικό 0,1 % κατά βάρος— λόγω του παλαιού μολύβδου που υπάρχει στα απόβλητα PVC. Συνολικά, οι ανακυκλωτές/μετατροπείς του PVC υπογράμμισαν ότι, για να συμμορφώνονται με το όριο του 0,1 %, μόνο το 10 % ενός προϊόντος θα μπορεί να παράγεται από (το φθηνότερο) ανακυκλωμένο PVC και, ως εκ τούτου, η ανακύκλωση του PVC δεν θα είναι πλέον οικονομικά βιώσιμη και θα πρέπει να σταματήσει (λόγω του σταθερού και του μεταβλητού κόστους που απαιτείται για την από κοινού διεργασία και τη λειτουργία των εξωθητήρων).
(27) Αιτιολογική σκέψη 6 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(28) ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112.
(29) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(30) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 96.
(31) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.
(32) Αιτιολογική σκέψη 7 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(33) Υπολογισμός βάσει 500 000 τόνων αποβλήτων PVC με περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,5-2 %.
(34) Άρθρο 1 του κανονισμού REACH και αιτιολογική σκέψη 1 του ίδιου κανονισμού.
(35) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(36) Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και γνώμη της 15ης Μαρτίου 2018 της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας εντός της ΕΕ, σ. 48.
(37) Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και γνώμη της 15ης Μαρτίου 2018 της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας εντός της ΕΕ, σ. 6.
(38) Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και γνώμη της 15ης Μαρτίου 2018 της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας εντός της ΕΕ, σ. 9: Η RAC επισημαίνει ότι είναι δυνατή η παρουσία μολύβδου σε PVC λόγω χρήσεων πέραν από αυτή του σταθεροποιητή (π.χ. η χρήση δύο χρωστικών ουσιών χρωμικού μολύβδου έχει εγκριθεί βάσει του κανονισμού REACH). Ο περιορισμός οποιασδήποτε παρουσίας μολύβδου σε PVC (ανεξάρτητα από την σκοπούμενη λειτουργία) θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προσδιορίζονται στην πρόταση. Επιπλέον, ενδέχεται να μην είναι απολύτως προφανής ο λόγος για τον οποίον ένα προϊόν περιέχει μόλυβδο, οπότε ο προσδιορισμός μιας συγκεκριμένης χρήσης ενδέχεται να μην είναι χρήσιμος από τη σκοπιά της επιβολής (το φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής αναφέρει στη γνωμοδότησή του ότι ο περιορισμός θα είναι πιο απλό να επιβληθεί εάν οι αρχές επιβολής του νόμου δεν χρειάζεται να καταδεικνύουν τη λειτουργία οποιασδήποτε ποσότητας μολύβδου ανιχνεύεται σε PVC και υπερβαίνει το σχετικό όριο συγκέντρωσης).
(39) Βλ. αιτιολογική σκέψη 17 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(40) ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112.
(41) https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/ok_brochure_pvc_14-03-2014.pdf
(42) https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/pe_recovery_options.pdf
(43) Cefic, «Molecule Managers», 2019, σ. 33: Υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η βιομηχανία θα επενδύσει στη χημική ανακύκλωση σε όλη την Ευρώπη, η οποία μπορεί να απορροφήσει το πλήθος πολύτιμων υλικών που σήμερα σπαταλούνται, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών και των πολυμερών. Μπορούμε να μετατρέψουμε ξανά αυτά τα υλικά σε πρώτες ύλες υδρογονανθράκων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ουσίες που προκαλούν ανησυχία.https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cefic_Mid-Century-Vision-Molecule-Managers-Brochure.pdf
(44) Σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού REACH, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 68, η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο τροποποίησης του παραρτήματος XVII, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της γνώμης της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC)· η SEAC εξέδωσε τη γνώμη της στις 15 Μαρτίου 2018· η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο τροποποίησης στην επιτροπή REACH μόλις τον Σεπτέμβριο του 2019.


Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο
PDF 160kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο (2019/2988(RSP))
P9_TA(2020)0031B9-0090/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου («οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων »)(1), οι διατάξεις της οποίας ισχύουν και για τα θύματα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 21 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία («οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής»)(2), στην οποία γίνεται ειδική μνεία στα θύματα ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων μεταξύ των κατηγοριών ευάλωτων ατόμων που θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας («οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου»)(3), όπου ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως σοβαρή μορφή ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας περιλαμβάνεται στους λόγους που πρέπει να συνεκτιμώνται για την παροχή διεθνούς προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(4), με το οποίο ζητεί τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της πρόληψης, μέτρων προστασίας και της νομοθεσίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ)(6),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, ιδίως το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου 2014 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (COM(2013)0833),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, με την οποία η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλεια και πέντε Επίτροποι επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο πλαίσιο των εξωτερικών της σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019, ιδίως τον στόχο 14β) που αναφέρει ρητά τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, και με δεδομένο ότι το σχέδιο δράσης τελεί υπό αναθεώρηση και ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του,

–  έχοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω της εφαρμογής της στρατηγικής δέσμευσης της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019 και της υλοποίησης των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης που αποτελεί μέρος της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ειδικότερα δε τον στόχο 5.3 σχετικά με την εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως οι γάμοι παιδιών, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που διεξήχθη το 1994 στο Κάιρο και το πρόγραμμα δράσης της, καθώς και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης που ακολούθησαν, ιδίως τη Διάσκεψη Κορυφής του Ναϊρόμπι για την ICPD25 και τη δέσμευσή της για μηδενικό ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα αποτελέσματα των επακόλουθων διασκέψεων για την αναθεώρησή της,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020 (GAP II), ιδίως τη θεματική του προτεραιότητα Β η οποία έχει ειδικό δείκτη για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, και λαμβάνοντας υπόψη την εν εξελίξει αναθεώρησή του και τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθύνσεις της,

–  έχοντας υπόψη τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων που αναμένεται προσεχώς,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) του 2013 με τίτλο «Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία», καθώς και τις δύο επόμενες εκθέσεις σχετικά με την εκτίμηση του αριθμού των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2015 για την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, και του 2018 για το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2014 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), το άρθρο 38 της οποίας επιτάσσει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη την ποινικοποίηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)01092016/0062(NLE))(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας(9),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της υπουργικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των καταναγκαστικών γάμων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ για τη διαχείριση των ιατρικών επιπλοκών από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 5ης Ιουλίου 2018 για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 27ης Ιουλίου 2018 με τίτλο «Εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 14ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού και την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησής της,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Spotlight της ΕΕ και του ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου 2017 για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων θεωρείται διεθνώς ότι συνιστά κατάφωρη και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και έκφανση της ανισότητας των φύλων, που δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή πολιτισμό, και ότι αναγνωρίζεται πλέον ως παγκόσμιο ζήτημα που αφορά τουλάχιστον 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε 30 χώρες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της UNICEF, του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) και της ΠΟΥ· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλες τις ηπείρους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του UNFPA του 2018, εάν οι τάσεις της δημογραφικής εξέλιξης συνεχιστούν ως έχουν, 68 εκατομμύρια κορίτσια σε όλο τον κόσμο θα κινδυνεύσουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων έως το 2030, ενώ αναμένεται ότι θα υπάρξει ετήσια αύξηση, από τα κατ’ εκτίμηση 4,1 εκατομμύρια κορίτσια το 2019, σε 4,6 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2030·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα εθνικά στοιχεία σε όλη την Ευρώπη, εκτιμάται ότι περίπου 600 000 γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη ζουν εφ’ όρου ζωής με τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων και ότι, σε 13 μόνο ευρωπαϊκές χώρες, άλλα 180 000 κορίτσια διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να υποστούν ακρωτηριασμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που συνεπάγονται μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων, όπως κλειτοριδεκτομή, εκτομή, αγκτηριασμό και άλλες επιβλαβείς επεμβάσεις, οι οποίες αλλοιώνουν σκόπιμα τα γυναικεία γεννητικά όργανα ή τους προκαλούν βλάβη χωρίς να συντρέχουν ιατρικοί λόγοι, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών, σεξουαλικών και ψυχολογικών επιπλοκών υγείας που μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων πραγματοποιείται κυρίως σε νεαρά κορίτσια, από τη νηπιακή ηλικία έως την ηλικία των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, ένα κορίτσι ή μια γυναίκα μπορεί να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων με διάφορες αφορμές καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, για παράδειγμα όταν πρόκειται να παντρευτεί σύντομα ή να αναχωρήσει για ταξίδι στο εξωτερικό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αύξηση του ποσοστού γυναικών και κοριτσιών που ενδέχεται να έχουν ήδη υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) του 2018, καταδεικνύει ότι το ζήτημα προσλαμβάνει διαρκώς μεγαλύτερες διαστάσεις και ότι ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό συνεχίζει να αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR, μόνο την τελευταία πενταετία, έφτασαν στην Ευρώπη περισσότερες από 100 000 αιτούσες άσυλο που ενδέχεται να έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, έχει σημειωθεί πρόοδος και ο κίνδυνος ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σήμερα είναι μειωμένος κατά το ένα τρίτο σε σχέση με πριν από 30 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και ενώ μέχρι το 2030 απομένει μια δεκαετία, απέχουμε πολύ από την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 5.3 για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απόλυτος αριθμός γυναικών και κοριτσιών που υφίστανται ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων φαίνεται, αντιθέτως, να αυξάνεται και ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται, εκτός εάν καταβληθούν επειγόντως εντατικές προσπάθειες για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιταχυνθεί η αλλαγή και να επιτευχθεί ο στόχος του τερματισμού του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030, θα πρέπει επειγόντως οι υφιστάμενες προσπάθειες για τον τερματισμό της πρακτικής αυτής σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο να ενταθούν, να συντονιστούν και να αξιοποιηθούν και να υπάρξει μεγαλύτερη και μακροχρόνια αλλαγή μέσω αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί μορφή έμφυλης βίας και ότι για τον τερματισμό του καίρια σημασία έχει να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια της ανισότητας των φύλων σε επίπεδο κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των έμφυλων στερεοτύπων και των επιβλαβών κοινωνικών προτύπων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων συχνά είναι συνυφασμένος με άλλα προβλήματα ανισότητας των φύλων και αποτελεί μία μόνο από τις πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής, έλλειψη απασχόλησης για τις γυναίκες, αδυναμία να κατέχουν ή να κληρονομούν περιουσία, καταναγκαστικός ή πρώιμος γάμος παιδιών, σεξουαλική και σωματική βία και έλλειψη ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ιατρικοποίηση» του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι η πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων που διενεργείται από επαγγελματία του τομέα της υγείας ή σε νοσοκομείο ή ιατρική μονάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιατρικοποίηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνιστά επικίνδυνη απόπειρα νομιμοποίησης της πρακτικής αυτής ή ακόμη και αποκόμισης ενδεχόμενου οφέλους από αυτή·

1.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συμβάλει στην εξάλειψη της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε παγκόσμιο επίπεδο, ως μορφής έμφυλης βίας η οποία έχει μακροχρόνιες ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις στις γυναίκες και τα κορίτσια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλεί τον θάνατο·

2.  σημειώνει ότι η αναγνώριση των Restorers, που περιλήφθηκαν στον κατάλογο τελικής επιλογής για το Βραβείο Ζαχάρωφ, αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και στον αγώνα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· αναγνωρίζει επίσης τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι στη δική τους ενδυνάμωση και στην ενδυνάμωση άλλων, με την ανάδειξή τους σε πρότυπα στο πλαίσιο των κοινοτήτων τους·

3.  τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος κάθε δράσης που σχετίζεται με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει να είναι η πρόληψή του μέσω μιας βιώσιμης κοινωνικής αλλαγής και της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων, και ειδικότερα των γυναικών και των κοριτσιών στο πλαίσιο της κοινότητας, με την παροχή εκπαίδευσης και ενημέρωσης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών· υπογραμμίζει ότι η προστασία και η μετέπειτα περίθαλψη των γυναικών που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα που θα επιτευχθεί μέσω της παροχής επαρκούς προστασίας και ενημέρωσης, καθώς και της πρόσβασης σε επαγγελματική και κατάλληλη σωματική, ψυχολογική, ιατρική και ψυχολογική φροντίδα και υποστήριξη για τις γυναίκες που επιβιώνουν από αυτή την πρακτική, μέσω αυξημένων επενδύσεων·

4.  υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή ανδρών και αγοριών στη διαδικασία αναμόρφωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων και αλλαγής συμπεριφοράς, καθώς και στην υποστήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών, είναι εξίσου ζωτική για την εξάλειψη αυτής της επιβλαβούς πρακτικής· τονίζει ακόμη τη σημασία που έχει η συμμετοχή των ηγετών κοινοτήτων στον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, δεδομένου ότι η πρακτική αυτή μεταδίδεται μέσω των παραδόσεων και του πολιτισμού, με την προσφυγή σε κάθε είδους ακρωτηριαστές, οι οποίοι συχνά, λόγω του ρόλου τους, έχουν επιρροή στο πλαίσιο των κοινοτήτων, και με τη χρήση των διαφόρων θρησκειών ως νομιμοποίησης της εφαρμογής και της διαιώνισης της πρακτικής αυτή·

5.  τονίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει να αντιμετωπιστεί με ολιστική και διατομεακή προσέγγιση, με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων ανισότητας των φύλων που υποβόσκουν σε όλες τις μορφές έμφυλης βίας εναντίον όλων των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, της σωματικής ακεραιότητας και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων τους, και ιδίως με τη σύνδεσή του με άλλες μορφές επιβλαβών πρακτικών, όπως οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, το σιδέρωμα του στήθους, η ανάπλαση του παρθενικού υμένα και τα τεστ παρθενίας·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το διαρκώς εντεινόμενο φαινόμενο «ιατρικοποίησης» του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ορισμένες χώρες – ακόμη και σε χώρες όπου ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι παράνομος – και την αυξανόμενη συμμετοχή επαγγελματιών του τομέα υγείας στην πρακτική αυτή· εμμένει στην άποψη ότι πρόκειται για απαράδεκτη απάντηση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, όπως έχουν ήδη αποφανθεί ο ΟΗΕ και η ΠΟΥ· καλεί τις χώρες όπου παρατηρείται το φαινόμενο αυτό να απαγορεύσουν ρητά την ιατρικοποίηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και να ευαισθητοποιήσουν παράλληλα το ιατρικό προσωπικό σχετικά με αυτό το πρόβλημα μέσω της ενημέρωσης και της κατάρτισης, καθώς και της κατάλληλης εποπτείας και επιβολής του νόμου·

7.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να ποινικοποιήσουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, καθώς και την υποκίνηση, τον εξαναγκασμό ή την εξώθηση ενός κοριτσιού να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό, και ότι η Σύμβαση δεν προστατεύει μόνο τα κορίτσια και τις γυναίκες που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, αλλά και τα κορίτσια και τις γυναίκες που υποφέρουν εφ’ όρου ζωής από τις συνέπειες της πρακτικής αυτής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποινικό δίκαιο σε όλα τα κράτη μέλη προστατεύει τα κορίτσια και τις γυναίκες από τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, αλλά και την έντονη ανησυχία του για την προφανή αναποτελεσματικότητά του, δεδομένου ότι οι υποθέσεις που φθάνουν στα δικαστήρια στην ΕΕ είναι ελάχιστες·

8.  σημειώνει ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ είναι επίσης δυνατή η δίωξη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων που έχει διενεργηθεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με την αρχή της εξωεδαφικότητας, η οποία, κατά συνέπεια, εμποδίζει επίσης τη μεταφορά παιδιών σε τρίτες χώρες προκειμένου να υποστούν ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων· σημειώνει ότι η ποινικοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από διώξεις και έρευνες· τονίζει ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντα να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και ότι η διαδικασία δίωξης και καταδίκης των μελών της οικογένειας που εφαρμόζουν πρακτικές ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι τα κορίτσια και τα παιδιά που εμπλέκονται δεν διατρέχουν επιπλέον κίνδυνο εξ αυτού·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, εξακολουθεί να στηρίζει τη βιωσιμότητα της συμμετοχής της κοινότητας σε έργα και προγράμματα, μέσω επαρκούς χρηματοδότησης που θα συνεκτιμά την επιχειρησιακή πραγματικότητα οργανώσεων που βασίζονται στην κοινότητα και οργανώσεων και πρωτοβουλιών επικεφαλής των οποίων είναι γυναίκες που έχουν επιβιώσει από την πρακτική αυτή και νέοι· για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ευελιξία, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης με βάση μακροπρόθεσμη διαρθρωτική χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·

10.  χαιρετίζει το έργο που έχει ήδη επιτευχθεί μέσω του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία και συνέργειες μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προκειμένου να προωθηθούν προϋπολογισμοί που θα αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα του ζητήματος και πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε διεθνικό και διασυνοριακό επίπεδο για να επιτευχθεί η εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων παγκοσμίως·

11.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων δικτύων στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της επιβολής του νόμου και της κοινωνίας των πολιτών, και να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ διοχετεύεται σε έργα που αποσκοπούν σε εκστρατείες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης περιπτώσεων ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

12.  προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε όλα τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων στο εθνικό τους δίκαιο και θα την εφαρμόσουν πλήρως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης μετατραυματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, καθώς και σε καταφύγια, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ·

13.  σημειώνει ότι η πρόσβαση σε εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων ψυχολογική, για αιτούσες άσυλο και γυναίκες πρόσφυγες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών, υπό το πρίσμα των πλέον πρόσφατων δεδομένων της UNHCR·

14.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την ΕΕ τα υψηλότερα πρότυπα διεθνούς προστασίας όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου, τους όρους υποδοχής και τα δικονομικά δικαιώματα, διευκολύνοντας την ισχυρή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά ευάλωτες γυναίκες που ζητούν άσυλο και έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και άλλες μορφές έμφυλης βίας·

15.  καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της αύξησης του αριθμού των γυναικών και των κοριτσιών που υφίστανται ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, να δρομολογήσει επανεξέταση της ανακοίνωσης του 2013 με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων», προκειμένου να διασφαλίσει την κλιμάκωση των δράσεων κατά της πρακτικής αυτής σε παγκόσμιο επίπεδο και να εργαστεί για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο νομοθεσίας, πολιτικών και παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ίση μεταχείριση σε όλη την ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η προσεχής στρατηγική για την ισότητα των φύλων θα περιλαμβάνει δράσεις για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την παροχή περίθαλψης για τις γυναίκες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό, πολυδεκτική γλώσσα, ισχυρές δεσμεύσεις και σαφείς δείκτες σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, καθώς και τακτική υποβολή εκθέσεων και ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλίζεται η λογοδοσία όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών·

17.  καλεί την Επιτροπή, μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη, να εντείνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες προκειμένου να τις παροτρύνει να εγκρίνουν εθνικούς νόμους που απαγορεύουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, να στηρίξει τις αρχές επιβολής του νόμου με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των νόμων αυτών και να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλων πρακτικών που είναι επιβλαβείς για τις γυναίκες και τα κορίτσια στην εξωτερική της πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στο πλαίσιο των διμερών και πολυμερών διαλόγων της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διπλωματικών δεσμεύσεων άλλης μορφής· τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο καθιερώνοντας και ενθαρρύνοντας βέλτιστες πρακτικές στην ίδια την ΕΕ·

18.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το προσεχές τρίτο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου θα συνεχίσει να περιλαμβάνει μεταξύ των βασικών δράσεών του την εξάλειψη της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την παροχή περίθαλψης στις γυναίκες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό, στο πλαίσιο της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, με τη χρήση συγκεκριμένων και ανιχνεύσιμων δεικτών·

19.  καλεί την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της ΕΥΕΔ, να διασφαλίσει ότι το προσεχές νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα συνεχίσει να περιλαμβάνει στους στόχους του την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την παροχή περίθαλψης στις γυναίκες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό·

20.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σύμβασης στο νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για να κατοχυρωθεί η πρόληψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η προστασία των γυναικών και η δίωξη των παραβατών, καθώς και επαρκής παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη·

21.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την πρόληψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, της κοινωνικής εργασίας, του ασύλου, της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της επιβολής του νόμου, της δικαιοσύνης, της προστασίας των παιδιών, των μέσων ενημέρωσης, της τεχνολογίας και της επικοινωνίας· ζητεί να δημιουργηθούν πολυμερείς πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων για τον καλύτερο συντονισμό της εν λόγω συνεργασίας·

22.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής και την ενεργό δράση προώθησης που έχει αναλάβει για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων με συζητήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών και με εξωτερικές πολιτικές μέσω διαλόγων με τις χώρες εταίρους, καθώς και τη δέσμευσή της για ετήσια αξιολόγηση της καταπολέμησης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων από την ΕΕ·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν κατάλληλοι και δομημένοι μηχανισμοί για την ουσιαστική συνεργασία με εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων και γυναικείων οργανώσεων βάσης που πλήττονται από το φαινόμενο του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων με επικεφαλής γυναίκες που έχουν επιβιώσει μετά από ακρωτηριασμό, στη διαμόρφωση πολιτικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

24.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, μέσω της συμπερίληψης ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαπραγμάτευση και την επανεξέταση συμφωνιών συνεργασίας και εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες με γνώμονα τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφής βίας που εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη των γυναικών και των κοριτσιών·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικαιροποιημένη μεθοδολογία που περιλαμβάνεται στο έγγραφο «Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union: Step-by-step guide (2nd edition)» (Εκτίμηση του αριθμού των κοριτσιών που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγός βήμα-προς-βήμα (2η έκδοση)), που δημοσιεύθηκε από το EIGE με στόχο τη συγκέντρωση ακριβέστερων και πιο αξιόπιστων στοιχείων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τα σχετικά στοιχεία και να αντιμετωπίσουν την έλλειψη συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον επιπολασμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των μορφών του, και να επιτύχουν τη συμμετοχή των πανεπιστημίων, καθώς και κοινοτήτων που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική και γυναικών που έχουν επιβιώσει μετά από ακρωτηριασμό στη διαδικασία συλλογής δεδομένων και έρευνας, μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης που θα βασίζεται στις κοινότητες· προτρέπει τις οργανώσεις, τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν για την παροχή ακριβέστερων ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και να καταστήσουν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες και προσβάσιμες στο ευρύ κοινό· υποστηρίζει, επιπλέον, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών (αστυνομία και εισαγγελείς), συμπεριλαμβανομένων των διεθνών καταχωρίσεων·

26.  καλεί την Επιτροπή να επενδύσει περισσότερα κονδύλια στην έρευνα σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, δεδομένου ότι η παραγωγή ενδελεχούς ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας είναι η μόνη οδός για να προαχθεί η καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και να διασφαλιστεί η αντιμετώπισή του με εξατομικευμένο και αποτελεσματικό τρόπο·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(2) ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96.
(3) ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.
(4) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 87.
(5) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 142.
(6) ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 26.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0007.
(8) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 167.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0080.


Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών
PDF 165kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (2019/2915(RSP))
P9_TA(2020)0032B9-0094/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την ευθύνη και τις νέες τεχνολογίες, με τίτλο «Ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες», που δημοσιεύτηκε στις 21 Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, με τίτλο «Πολιτική και επενδυτικές συστάσεις για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη», που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη», που δημοσιεύτηκε στις 8 Απριλίου 2019, καθώς και τον κατάλογο αξιολόγησης της αξιόπιστης ΤΝ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2019 σχετικά με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη (COM(2019)0168),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με ένα συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη (COM(2018)0795),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη» (COM(2018)0237),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (O-000008/2020 – B9‑0007/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), της εκμάθησης μηχανών, των πολύπλοκων συστημάτων βάσει αλγορίθμων και των αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων πραγματοποιούνται με ταχύ ρυθμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις τις οποίες παρουσιάζουν οι εν λόγω τεχνολογίες είναι πολυάριθμες και επηρεάζουν σχεδόν όλους τους τομείς της εσωτερικής αγοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην οικονομία της γνώσης και ότι προσφέρει οφέλη για την κοινωνία μέσω, μεταξύ άλλων, της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών, για τους καταναλωτές μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις μέσω βελτιστοποιημένων επιδόσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση και η ανάπτυξη της ΤΝ και των αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων παρουσιάζει επίσης προκλήσεις για την εμπιστοσύνη και την ευημερία των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να εντοπίζουν τέτοιες διαδικασίες, να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη χρήση τους και την αυτοεξαίρεσή τους από αυτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεοντολογική καθοδήγηση, όπως οι αρχές που εγκρίθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί μια αφετηρία· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι χρειάζεται να εξεταστεί το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, της ασφάλειας των προϊόντων, και της νομοθεσίας για την εποπτεία της αγοράς, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην εμφάνιση της ΤΝ και της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και να παράσχει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων θα συμβάλει στο να διασφαλιστούν τα οφέλη αυτών των διαδικασιών και στον μετριασμό των κινδύνων σε ολόκληρη την ΕΕ, θα αποτρέψει τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, και θα επιτρέψει στην ΕΕ να προωθήσει καλύτερα την προσέγγισή της και τις αξίες της σε ολόκληρο τον κόσμο·

Επιλογή, εμπιστοσύνη και ευημερία των καταναλωτών

1.  επικροτεί τις δυνατότητες της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων για την παροχή καινοτόμων και βελτιωμένων υπηρεσιών στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων νέων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως οι εικονικοί βοηθοί και τα διαλογικά ρομπότ («chatbots»)· πιστεύει, ωστόσο, ότι όταν οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με ένα σύστημα που αυτοματοποιεί τη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για τον πώς αυτές λειτουργούν, πώς μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες λήψης αποφάσεων, καθώς και για το πώς μπορούν να ελέγχονται και να διορθώνονται οι αποφάσεις του συστήματος·

2.  προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των νέων κανόνων στο πλαίσιο της οδηγίας για την καλύτερη επιβολή(3), οι οποίοι απαιτούν από τους εμπόρους να ενημερώνουν τους καταναλωτές όταν οι τιμές των αγαθών ή των υπηρεσιών έχουν εξατομικευθεί με βάση την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την ανάλυση των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς των καταναλωτών, επιτρέποντας στους εμπόρους να εκτιμούν την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή·

3.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό(4), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αυτόματη λήψη αποφάσεων δεν θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή διακρίσεων κατά των καταναλωτών με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο προσωρινής διαμονής τους·

4.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί κατά πόσον οι υποχρεώσεις των εμπόρων επιτρέπουν την αποτελεσματική επιλογή εκ μέρους των καταναλωτών και τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την ύπαρξη τυχόν ρυθμιστικών κενών και να εξετάσει κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ισχυρό σύνολο δικαιωμάτων για την προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο της ΤΝ και της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

5.  σημειώνει ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων χρησιμοποιούνται σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες για την επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών(5) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών(6), λαμβάνει υπόψη τη χρήση της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο·

Πλαίσιο ασφάλειας και ευθύνης για προϊόντα

6.  υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι μόνο ασφαλή και συμμορφούμενα προϊόντα διατίθενται στην αγορά· αναγνωρίζει ότι η εμφάνιση προϊόντων με ικανότητες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων παρουσιάζει νέες προκλήσεις, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να εξελιχθούν και να δράσουν με τρόπους που δεν είχαν προβλεφθεί όταν διατέθηκαν πρώτη φορά στην αγορά· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την προσαρμογή των κανόνων ασφάλειας της ΕΕ που αφορούν προϊόντα που καλύπτονται από ειδική νομοθεσία της ΕΕ η οποία ορίζει εναρμονισμένες απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων η οδηγία για τα μηχανήματα(7), η οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών(8), η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό(9) και η οδηγία για τη χαμηλή τάση(10), καθώς και «μη εναρμονισμένα προϊόντα», που καλύπτονται από την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων(11), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι νέοι κανόνες είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ότι οι χρήστες και οι καταναλωτές προστατεύονται από τις επιβλαβείς επιπτώσεις, ότι οι κατασκευαστές έχουν σαφήνεια όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους και ότι οι χρήστες έχουν σαφήνεια όσον αφορά τον τρόπο χρήσης προϊόντων με ικανότητες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

7.  τονίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση της ρύθμισης με βάση τον κίνδυνο, δεδομένης της ποικίλης φύσης και πολυπλοκότητας των προκλήσεων που δημιουργούνται από τους διάφορους τύπους και εφαρμογές ΤΝ και από τα αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης κινδύνου για την ΤΝ και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση στην επιβολή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων στην εσωτερική αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν εναρμονισμένες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων για την ΤΝ, στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών τους για την εποπτεία της αγοράς·

8.  σημειώνει ότι η οδηγία για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων(12) έχει προσφέρει, εδώ και περισσότερα από 30 έτη, ένα πολύτιμο δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των καταναλωτών από ζημίες που προκαλούνται από ελαττωματικά προϊόντα· αναγνωρίζει την πρόκληση που συνιστά ο προσδιορισμός της ευθύνης, σε περίπτωση που οι επιβλαβείς συνέπειες για τους καταναλωτές προέρχονται από αυτόνομες διαδικασίες λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την εν λόγω οδηγία και να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής εννοιών όπως «προϊόν», «ζημία» και «ελάττωμα», καθώς και για την προσαρμογή των κανόνων που διέπουν το βάρος της απόδειξης· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την επικαιροποίηση των εν λόγω εννοιών και κανόνων, εάν είναι απαραίτητο·

Ρυθμιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες

9.  υπενθυμίζει ότι το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες, το οποίο αποτελείται από την οδηγία για τις υπηρεσίες(13), την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα(14), την οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας(15), την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο(16) και τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων ( ΓΚΠΔ ) (17), καλύπτει ήδη πολλές πτυχές πολιτικής που αφορούν τις υπηρεσίες που ενσωματώνουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, τη δεοντολογία και την ευθύνη· σημειώνει ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να ισχύουν τόσο για τις παραδοσιακές υπηρεσίες όσο και για τις υπηρεσίες που ενσωματώνουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

10.  υπογραμμίζει ότι, ενώ οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των υπηρεσιών, οι άνθρωποι πρέπει πάντα να φέρουν την τελική ευθύνη και να έχουν τη δυνατότητα παράκαμψης των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο επαγγελματικών υπηρεσιών, όπως τα ιατρικά, νομικά και λογιστικά επαγγέλματα, καθώς και για τον τραπεζικό τομέα· υπενθυμίζει τη σημασία της επίβλεψης ή της ανεξάρτητης εποπτείας από ειδικευμένους επαγγελματίες σε περιπτώσεις αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, όταν διακυβεύονται θεμιτά δημόσια συμφέροντα·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της ορθής αξιολόγησης των κινδύνων, σύμφωνα με την οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας, πριν γίνει η αυτοματοποίηση των επαγγελματικών υπηρεσιών· καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι η επαγγελματική κατάρτιση λαμβάνει υπόψη την επιστημονική πρόοδο στον τομέα της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

Ποιότητα και διαφάνεια στη διακυβέρνηση των δεδομένων

12.  σημειώνει ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων βασίζονται στη συγκέντρωση μεγάλων όγκων δεδομένων και πιστεύει ότι ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα(18) θα συμβάλει στην αύξηση των διαθέσιμων δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθιστώντας έτσι δυνατή τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται στα δεδομένα· αναγνωρίζει το δυναμικό της ανταλλαγής δεδομένων όχι μόνο από δημόσιες αλλά και από ιδιωτικές πηγές στο πλαίσιο αυτό, ενώ παράλληλα τονίζει την επιτακτική ανάγκη προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ· τονίζει τη σημασία της χρήσης μόνο υψηλής ποιότητας και αμερόληπτων συνόλων δεδομένων προκειμένου να βελτιωθεί η παραγωγή των αλγοριθμικών συστημάτων και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αποδοχή των καταναλωτών·

13.  τονίζει ότι, υπό το πρίσμα του σημαντικού αντικτύπου που μπορούν να έχουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων στους καταναλωτές, ιδίως σε εκείνους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, είναι σημαντικό τα συστήματα αυτά όχι μόνο να χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας και αμερόληπτα σύνολα δεδομένων, αλλά και να χρησιμοποιούν εξηγήσιμους και αμερόληπτους αλγορίθμους· θεωρεί ότι απαιτούνται δομές επανεξέτασης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών διαδικασιών για την αποκατάσταση πιθανών λαθών στις αυτοματοποιημένες αποφάσεις και ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν αναθεώρηση από άνθρωπο και αποκατάσταση για αυτοματοποιημένες αποφάσεις που είναι οριστικές και μόνιμες·

14.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον τα προϊόντα με ικανότητες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες ασφάλειας, είναι σημαντικό οι αλγόριθμοι που βρίσκονται πίσω από τις εν λόγω ικανότητες να είναι επαρκώς διαφανείς και να είναι δυνατόν να εξηγούνται στις αρχές εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα πρέπει να δοθούν εν προκειμένω πρόσθετα προνόμια στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

15.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του κανονισμού για τις σχέσεις πλατφορμών και επιχειρήσεων(19), ιδίως τους κανόνες για τη διαφάνεια των κατατάξεων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη χρήση διαδικασιών αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων·

o
o   o

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0081.
(2) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 239.
(3) Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/EΚ, 2005/29/EΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 328 της 18.12.2019, σ. 7).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 60 I της 2.3.2018, σ. 1).
(5) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63.
(6) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1.
(7) Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24).
(8) Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1).
(9) Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62).
(10) Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 357).
(11) Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).
(12) Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).
(13) Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).
(14) Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI») (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 132).
(15) Οδηγία (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 25).
(16) Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
(17) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασίας Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(18) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 59).
(19) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57).


Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
PDF 253kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (2020/2557(RSP))
P9_TA(2020)0033B9-0098/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση(1), της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο(2), της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο(3), της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου(4) και της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση(5), και της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή και την παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης(6),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 29ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(7),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(8) («η συμφωνία αποχώρησης»), και την πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία συνοδεύει τη συμφωνία αποχώρησης(9) («η πολιτική διακήρυξη»),

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με την οποία ορίζεται η Επιτροπή ως διαπραγματευτής της Ένωσης, και το παράρτημά της που περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση μιας νέας εταιρικής σχέσης (COM(2020)0035) («οδηγίες διαπραγμάτευσης»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έπαψε να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διακήρυξη καθορίζει τις παραμέτρους μιας φιλόδοξης, ευρείας, βαθιάς και ευέλικτης εταιρικής σχέσης που θα καλύπτει το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, με πυρήνα μια συνολική και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), την επιβολή του νόμου και την ποινική δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα και ευρύτερους τομείς συνεργασίας, και ορίζει ότι, εάν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κρίνουν ότι εξυπηρετεί το κοινό τους συμφέρον κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η μελλοντική σχέση μπορεί να συμπεριλάβει τομείς συνεργασίας πέραν των όσων περιγράφονται στην πολιτική διακήρυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική σχέση θα πρέπει να βασίζεται στην εξισορρόπηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, με σεβασμό στην ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, καθώς και στο αδιαίρετο των «τεσσάρων ελευθεριών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος που δεν είναι μέλος της ΕΕ και το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη, δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια οφέλη με τα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διακήρυξη αναφέρει ότι η μελλοντική οικονομική εταιρική σχέση θα εδράζεται σε διατάξεις που θα διασφαλίζουν ισότιμους όρους για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουν κοντινοί γείτονες και θα συνεχίσουν να έχουν πολλά κοινά συμφέροντα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια στενή σχέση υπό μορφή ολοκληρωμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις, με το οποίο μπορούν να προστατεύονται και να προάγονται αυτά τα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας εμπορικής σχέσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο που να επιτρέπει διάφορους βαθμούς συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, με βάση μια κοινή δομή διακυβέρνησης με κατάλληλες διατάξεις για την επίλυση των διαφορών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω συνεργασία θα υποχρεώνει τα δύο μέρη να ακολουθούν υψηλά πρότυπα και να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους σε διάφορους τομείς πολιτικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο σχετικά με την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αποχώρησης προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο που διατηρεί τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στο σύνολό της, καθώς και τα δικαιώματα του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας, και διασφαλίζει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και την οικονομία ολόκληρης της νήσου, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία σκληρών συνόρων εφόσον ο μηχανισμός συγκατάθεσης προβλέπει τη συνέχιση του εν λόγω νομικού πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση του Ηνωμένου Βασιλείου να διασφαλίσει την εφαρμογή της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής στο σύνολό της ισχύει σε κάθε περίπτωση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να λάβουν μέτρα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, μαζί με τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς, ούτως ώστε να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της ενότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας για την προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ και των πολιτών της καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων σταδίων των διαπραγματεύσεων, αλλά και για την εξασφάλιση της επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης των εν λόγω διαπραγματεύσεων·

1.  υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά του να καθιερώσει μια όσο το δυνατόν στενότερη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η σχέση αυτή θα πρέπει να είναι διαφορετική από εκείνη που απολάμβανε το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος μέλος της ΕΕ και θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω·

2.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία σύνδεσης συναφθεί δυνάμει του άρθρου 217 ΣΛΕΕ μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής «η συμφωνία») πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με τις ακόλουθες αρχές:

   i) μια τρίτη χώρα δεν πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και οφέλη όπως ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή όπως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
   ii) η προστασία της απόλυτης ακεραιότητας και της ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, της τελωνειακής ένωσης και του αδιαίρετου χαρακτήρα των τεσσάρων ελευθεριών, και ιδίως ο βαθμός συνεργασίας στον οικονομικό πυλώνα θα πρέπει να βρίσκονται σε αναλογία με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,
   iii) διατήρηση της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ,
   iv) διασφάλιση της ενωσιακής έννομης τάξης και του ρόλου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο πλαίσιο αυτό,
   v) συνεχιζόμενος σεβασμός προς τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στα Πρωτόκολλά της, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σε άλλες διεθνείς συνθήκες του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και επίσης σεβασμός προς την αρχή του κράτους δικαίου,
   vi) ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, με τη διασφάλιση ισοδύναμων προτύπων στους τομείς της κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής και των πολιτικών για το περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων μέσω ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου πλαισίου για τον έλεγχο του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων,
   vii) αρχή της προφύλαξης, αρχή της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή, και αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
   viii) τήρηση των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, και διατήρηση της συνολικής ισορροπίας των σχέσεων αυτών,
   ix) διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ και συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπά της, καθώς και με την εφαρμογή τους,
   x) σωστή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων – όπου κρίνεται σκόπιμο – ανάλογων οικονομικών συνεισφορών·

3.  επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία θα πρέπει να παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση με βάση τρεις κύριους πυλώνες: οικονομική εταιρική σχέση, εταιρική σχέση στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, ειδικά τομεακά ζητήματα και θεματική συνεργασία· τονίζει ότι η συμφωνία θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός των διμερών συμφωνιών και των αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τη σχέση της ΕΕ με την Ελβετία· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 3 παράγραφος 5 ΣΕΕ·

4.  σημειώνει ότι, με δεδομένη τη βάση κοινών αξιών που συμμερίζονται η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τους στενούς δεσμούς τους και την τρέχουσα κανονιστική ευθυγράμμισή τους, τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ για 47 έτη, καθώς και την ιδιότητά του ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη συμμετοχή του στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ σε όλους τους ανωτέρω πυλώνες και είναι προς το κοινό συμφέρον των δύο μερών να καθιερώσουν μια εταιρική σχέση που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της συνεργασίας·

5.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία μπορεί να συναφθεί μόνο με την πλήρη συμμετοχή και τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 207, 217 και 218 ΣΛΕΕ, τη σχετική νομολογία και τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές, και ότι οι θέσεις του θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε όλα τα στάδια, ώστε να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι αρμόδιες επιτροπές του θα είναι σε θέση να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο και να αποφασίζουν για τη συμφωνία έχοντας λάβει πλήρη ενημέρωση· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν πλήρως υπόψη τους τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον καθορισμό των οδηγιών διαπραγμάτευσης και να δημοσιοποιήσουν τις οδηγίες αυτές·

6.  καλεί την Επιτροπή να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με διαφάνεια· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημόσια διαβούλευση και τον συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια·

7.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο για να εγγυάται τα συμφέροντα της ΕΕ και να διασφαλίζει ότι θα διατηρείται ανά πάσα στιγμή η επιρροή της ΕΕ και ότι θα διαφυλάσσεται η ενότητα, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ· επιμένει ότι η ενότητα αυτή πρέπει να διαφυλαχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μελλοντική εταιρική σχέση και υπενθυμίζει, επομένως, ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να είναι ο μόνος διαπραγματευτής της ΕΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να διεξάγουν διμερείς διαπραγματεύσεις·

8.  ζητεί να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν για όλα τα σημεία που καλύπτονται από το σχέδιο οδηγιών διαπραγμάτευσης· θεωρεί, ωστόσο, ότι το επίπεδο του βάθους και της φιλοδοξίας θα είναι κατ’ ανάγκη ανάλογο με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχει επιλέξει το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων και αυξάνει τον κίνδυνο απότομης διακοπής των σχέσεων σε ορισμένους τομείς στους οποίους τα μέτρα έκτακτης ανάγκης ή το διεθνές πλαίσιο ενδέχεται να μην αποτελούν επαρκές νομικό πλαίσιο για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τις διατάξεις του πρωτοκόλλου σχετικά με την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αποχώρησης, όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους στη Θάλασσα της Ιρλανδίας· θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε διαπραγμάτευσης, και είναι της γνώμης ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να διευκρινίσει αμέσως με ικανοποιητικό τρόπο την προσέγγιση που προτίθεται να ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία·

10.  υποστηρίζει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες ορίζουν ότι το Γιβραλτάρ δεν θα περιλαμβάνεται στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών που θα συναφθούν μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι οποιαδήποτε χωριστή συμφωνία θα προϋποθέτει την πρότερη συμφωνία του Βασιλείου της Ισπανίας·

I.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Εμπόριο και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

11.  σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλέξει να βασίσει τη μελλοντική οικονομική και εμπορική εταιρική σχέση με την ΕΕ σε μια ΣΕΣ· τονίζει ότι, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την προσπάθεια της ΕΕ να διαπραγματευτεί με εποικοδομητικό τρόπο μια ισορροπημένη, φιλόδοξη και συνολική ΣΕΣ με το Ηνωμένο Βασίλειο, μια ΣΕΣ, από τη φύση της, δεν θα ισοδυναμεί ποτέ πλήρως με το «απρόσκοπτο» εμπόριο·

12.  επαναλαμβάνει ότι, για τη διατήρηση της ακεραιότητας της ΕΕ και της ενιαίας αγοράς της, της τελωνειακής ένωσης και του αδιαίρετου χαρακτήρα των τεσσάρων ελευθεριών, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το επίπεδο της πρόσβασης χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στη μεγαλύτερη ενιαία αγορά παγκοσμίως θα αντιστοιχεί πλήρως στον βαθμό της κανονιστικής σύγκλισης και των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν όσον αφορά την τήρηση ισότιμων όρων για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, με γνώμονα τη δυναμική ευθυγράμμιση· υπογραμμίζει ότι για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένας συνδυασμός ουσιαστικών κανόνων και μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ρητρών και μηχανισμών μη υποβάθμισης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής, της επιβολής και της επίλυσης διαφορών·

13.  τονίζει ότι η ΣΕΣ θα πρέπει να έχει ως στόχο να καθιστά δυνατή την πρόσβαση στην αγορά και τη διευκόλυνση του εμπορίου σε έναν βαθμό που θα είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερος προς αυτόν που ίσχυε πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και να ενισχύει τις εξαγωγικές ευκαιρίες της ΕΕ, να ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, να προστατεύει τα πρότυπα της ΕΕ και να σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να διασφαλιστούν τα πρότυπα της ΕΕ, με στόχο τη δυναμική ευθυγράμμιση, προκειμένου να αποφευχθεί ένας ανταγωνισμός προς τα κάτω, ενώ επίσης πρέπει διασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αποκομίζει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της εφαρμογής χαμηλότερων επιπέδων προστασίας και ότι θα αποτρέπεται το ρυθμιστικό αρμπιτράζ εκ μέρους των φορέων της αγοράς·

14.  τονίζει ότι, για να προάγονται πραγματικά τα συμφέροντα της ΕΕ μέσω μιας ΣΕΣ, θα πρέπει να περιληφθούν στις οδηγίες διαπραγμάτευσης οι ακόλουθοι στόχοι:

   i) πρέπει να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με ισχυρές δεσμεύσεις και εκτελεστές διατάξεις για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, τα συναφή φορολογικά ζητήματα (συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), την πλήρη τήρηση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων (συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων επιπέδων προστασίας και διασφαλίσεων έναντι του κοινωνικού ντάμπινγκ), τα πρότυπα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, την υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη· οι διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα δεν θα υποβαθμίζονται, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πρέπει να δίνουν και στα δύο μέρη τη δυνατότητα να τροποποιούν τις δεσμεύσεις με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να θεσπίζουν υψηλότερα πρότυπα ή να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετους τομείς· η εκτελεστότητα των δεσμεύσεων και των διατάξεων θα πρέπει να διασφαλίζεται με αυτόνομα προσωρινά μέτρα, έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και μέσα έννομης προστασίας, με γνώμονα τη δυναμική ευθυγράμμιση·
   ii) αμοιβαία συμφωνία για αμοιβαία επωφελή πρόσβαση στην αγορά για αγαθά, υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις, αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και, κατά περίπτωση, άμεσες ξένες επενδύσεις, έπειτα από διαπραγμάτευση σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·
   iii) δέσμευση αμφοτέρων των μερών να συνεχίσουν να συνεργάζονται, στα διεθνή φόρουμ, για ένα ισχυρό, βασισμένο σε κανόνες, ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, με στόχο την επίτευξη ενός αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος·
   iv) η Επιτροπή, επιδιώκοντας μεν το ευρύτερο δυνατό εμπόριο αγαθών, θα πρέπει ωστόσο να αξιολογήσει την επιβολή τυχόν ποσοστώσεων και δασμών για τους πλέον ευαίσθητους τομείς, καθώς και την ανάγκη για ρήτρες διασφάλισης που θα προστατεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· επαναλαμβάνει, επιπλέον, ότι όσον αφορά, για παράδειγμα, τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, η πρόσβαση στην ενιαία αγορά εξαρτάται από την αυστηρή συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές διατάξεις και τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), των φυτοφαρμάκων, των γεωγραφικών ενδείξεων, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της επισήμανσης και της ιχνηλασιμότητας, των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων (ΥΦΠ), και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών·
   v) οι κανόνες καταγωγής θα πρέπει να αντανακλούν τις πλέον πρόσφατες ΣΕΣ της ΕΕ και να βασίζονται στα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ· η συμφωνία θα πρέπει να προστατεύει το πλαίσιο των υφιστάμενων εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και να αποτρέπει τυχόν φαινόμενα παρασιτισμού, μέσω της διασφάλισης της συνέπειας, ώστε έναντι τρίτων χωρών να διατηρείται ένα συντονισμένο σύστημα δασμών και ποσοστώσεων καθώς και κανόνων καταγωγής·
   vi) οι δεσμεύσεις για μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα θα μπορούσαν, κατά περίπτωση, να υπερβαίνουν τους κανόνες του ΠΟΕ στον εν λόγω τομέα·
   vii) θα πρέπει να αναληφθούν δεσμεύσεις για τις υπηρεσίες με στόχο την επίτευξη ενός επιπέδου ελευθέρωσης του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών που θα υπερβαίνει κατά πολύ τις δεσμεύσεις των μερών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, με βάση τις πρόσφατες ΣΕΣ της ΕΕ, και με παράλληλη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών της ΕΕ σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και ιδίως το πρωτόκολλο 26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος· θα πρέπει, επίσης, να εξαιρεθούν οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες από τις διατάξεις που αφορούν την ελευθέρωση· επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο μιας ΣΕΣ, η πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες είναι περιορισμένη και μπορεί πάντα να αποτελέσει αντικείμενο αποκλεισμών, επιφυλάξεων και εξαιρέσεων· θα πρέπει να καλύπτονται όλοι οι τρόποι παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για τη διασυνοριακή κυκλοφορία των φυσικών προσώπων (τρόπος 4) και των διατάξεων που συνδέονται με τους κανόνες της ΕΕ, τον σεβασμό της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων· οι ρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση βάσει των κανόνων του κράτους υποδοχής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ θα αντιμετωπίζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εγκατάσταση· οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να επιτρέπουν την προσωρινή είσοδο και διαμονή φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς που αφορούν την παροχή υπηρεσιών·
   viii) θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων που θα υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ) του ΠΟΕ, και οι οποίες θα εγγυώνται την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς και το άνοιγμα των αγορών στον ίδιο βαθμό με τις αγορές δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ·
   ix) ισχυρά και εκτελεστά μέτρα που θα καλύπτουν την αναγνώριση και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), όπως το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, καθώς και τα εμπορικά σήματα, με βάση το τρέχον και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ·
   x) η συμφωνία θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προστασία των υφιστάμενων ΓΕ, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης, και να θεσπίζει μηχανισμό για την προστασία των μελλοντικών ΓΕ, εξασφαλίζοντας το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης·
   xi) θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα φιλόδοξο κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και την ισότητα των φύλων· θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις δράσεις της ΕΕ που προστατεύουν και προωθούν τον ρόλο των γυναικών στην οικονομία, για παράδειγμα όσον αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·
   xii) ένα γενικό κεφάλαιο σχετικά με τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολύ μικρών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όσον αφορά ζητήματα διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της συμβατότητας των τεχνικών προτύπων, και απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών, με σκοπό τη διατήρηση και τη δημιουργία συγκεκριμένων επιχειρηματικών ευκαιριών και την προώθηση της διεθνοποίησής τους·
   xiii) για να είναι ολοκληρωμένη μια εμπορική συμφωνία, πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα διασφαλίζουν τη συνέχιση της κανονιστικής ευθυγράμμισης του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ στο μέλλον· προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο, θα πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για εγκάρσιες διατάξεις σχετικά με την κανονιστική συνοχή και τους μη δασμολογικούς φραγμούς, λαμβάνοντας υπόψη τον εθελοντικό χαρακτήρα της κανονιστικής συνεργασίας και το δικαίωμα θέσπισης ρυθμίσεων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με παράλληλη διατήρηση της κανονιστικής αυτονομίας και των κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων, και υπενθυμίζοντας ότι οι διατάξεις για την κανονιστική συνεργασία σε μια εμπορική συμφωνία δεν μπορούν να αναπαράγουν πλήρως τον ίδιο βαθμό απρόσκοπτου εμπορίου με αυτόν που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους της ενιαίας αγοράς·
   xiv) προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική και κανονιστική σταθερότητα και να εξασφαλιστούν ο πλήρης σεβασμός του κανονιστικού καθεστώτος και των προτύπων της ΕΕ και η εφαρμογή τους, οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν συνήθως εξαιρέσεις όσον αφορά την προληπτική εποπτεία και περιορισμούς στη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κάτι που θα πρέπει να συμβεί και στην παρούσα περίπτωση·
   xv) φιλόδοξες διατάξεις που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ επίσης θα διασφαλίζουν ένα ανοικτό, ασφαλές και αξιόπιστο διαδικτυακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, και θα ρυθμίζουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αρχών όπως ο θεμιτός ανταγωνισμός και φιλόδοξων κανόνων για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων και μελλοντικών κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς·
   xvi) η ΣΕΣ θα οδηγήσει σε τελωνειακούς ελέγχους και σε τελωνειακή επαλήθευση στο σημείο εισόδου των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά, γεγονός που θα επηρεάσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και διαδικασίες παραγωγής· είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι τελωνειακές αρχές τόσο από άποψη προσωπικού όσο και από άποψη τεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα πρόσθετα καθήκοντά τους· οι λειτουργικές διαδικασίες της μελλοντικής συμφωνίας πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση των κανόνων της ενωσιακής εσωτερικής αγοράς αγαθών και της τελωνειακής ένωσης· είναι, συνεπώς, υψίστης σημασίας η διασφάλιση της συμμόρφωσης των αγαθών με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς·
   xvii) η κανονιστική ευθυγράμμιση ως προς την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και αναντικατάστατη συνιστώσα οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και επαρκής προστασία των καταναλωτών της ΕΕ·
   xviii) πρέπει να διατηρηθεί η ακεραιότητα της τελωνειακής ένωσης καθώς και των κανόνων και των διαδικασιών της· στον τομέα αυτό θα πρέπει να καθιερωθεί εγκαίρως μια αποτελεσματική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

15.  τονίζει ότι η ΣΕΣ θα πρέπει να καλύπτεται, στο σύνολό της, από διατάξεις σχετικά με τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και τη διαβούλευση αμφοτέρων των μερών· επιμένει ότι θα πρέπει να συγκροτηθούν εθνικές συμβουλευτικές ομάδες που θα εποπτεύουν την εφαρμογή της συμφωνίας·

16.  επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, καθώς και δομές διακυβέρνησης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Δικαστήριο της ΕΕ είναι αρμόδιο για την ερμηνεία των ζητημάτων που σχετίζονται με το δίκαιο της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιογένεια της εν λόγω ερμηνείας·

Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

17.  υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεχίσει να σέβεται και να εφαρμόζει τα πρότυπα που απορρέουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις του, με γνώμονα τη δυναμική ευθυγράμμιση της νομοθεσίας και των πολιτικών, κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει το εύρος και το βάθος της μελλοντικής σχέσης·

18.  υπενθυμίζει την αποφασιστικότητά του να αποτρέψει κάθε είδος ντάμπινγκ στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι βασικό στοιχείο για την αποφυγή του είναι η ευθυγράμμιση των πολιτικών για περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά, και συναφή φορολογικά ζητήματα, καθώς και για τις κρατικές ενισχύσεις·

19.  σημειώνει ότι το εύρος και το βάθος της συμφωνίας όσον αφορά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού θα είναι καίριας σημασίας για να προσδιοριστεί ο βαθμός της συνολικής μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα παίξει κεντρικό ρόλο η συνεχιζόμενη προσήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου στο κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διασφαλίσεις ώστε να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα, αλλά και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, στους τομείς των κοινωνικών προτύπων και των προτύπων απασχόλησης, τουλάχιστον στα σημερινά υψηλά επίπεδα που προβλέπονται από τα ισχύοντα κοινά πρότυπα·

20.  υπογραμμίζει ότι για μια βαθύτερη σχέση απαιτείται ένα εύρωστο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον έλεγχο του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, το οποίο θα αποτρέπει την αδικαιολόγητη στρέβλωση του εμπορίου και του ανταγωνισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εφαρμόζει αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές που οδηγούν σε υποτιμολόγηση εις βάρος των οικονομικών παραγόντων της ΕΕ·

21.  πιστεύει ακράδαντα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να τηρεί τα εξελισσόμενα πρότυπα για τη νομοθεσία σχετικά με τη φορολογία και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του ενωσιακού κεκτημένου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά ζητήματα και τα μέτρα κατά της φοροαποφυγής, και θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη κατάσταση που επικρατεί στα Υπερπόντια Εδάφη του, στις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων και στις Εξαρτήσεις του Στέμματος και τη μη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης και τις απαιτήσεις διαφάνειας της ΕΕ·

22.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στους τομείς των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και της ασφάλειας και επισήμανσης των τροφίμων, καθώς και όσον αφορά την κτηνιατρική, φυτοϋγειονομική και περιβαλλοντική πολιτική και τα συναφή πρότυπα·

23.  σημειώνει ότι, όπως ισχύει για το σύνολο της συμφωνίας, οι διατάξεις σχετικά με τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτούν εύρωστες δομές διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνουν κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης, εποπτείας, επίλυσης διαφορών και επιβολής των κανόνων, με την επιβολή κυρώσεων και τη λήψη προσωρινών μέτρων, όταν κρίνεται αναγκαίο, και με την απαίτηση να δημιουργούν τα δύο μέρη – ή, κατά περίπτωση, να διατηρούν – ανεξάρτητους φορείς ικανούς να εποπτεύουν αποτελεσματικά και να επιβάλλουν την εφαρμογή των κανόνων· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της επιβολής των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ότι υφίσταται κατάλληλος μηχανισμός καταγγελιών·

II.ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αλιεία

24.  τονίζει επίσης ότι το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης σε ύδατα και λιμένες είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ζήτημα των ελεύθερων συναλλαγών και της πρόσβασης των βρετανικών προϊόντων αλιείας στην αγορά της ΕΕ, και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αλιεία δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική οικονομική εταιρική σχέση, αλλά πρέπει να συνδέονται άμεσα με αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά το εμπόριο·

25.  υπενθυμίζει και υποστηρίζει σθεναρά τις διατάξεις για την αλιεία που πρέπει να συμφωνηθούν έως την 1η Ιουλίου 2020, και πιστεύει ότι το μελλοντικό βρετανικό καθεστώς διαχείρισης της αλιείας δεν θα πρέπει να είναι ασθενέστερο από τους ισχύοντες κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ)·

26.  υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν απαλλάσσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την ευθύνη του να συνεργάζεται ως παράκτιο κράτος για τη βιώσιμη από κοινού διαχείριση των κοινών αποθεμάτων ιχθύων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του·

27.  υπενθυμίζει ότι η θεμελιώδης αρχή της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης των αλιέων της ΕΕ σε όλα τα ύδατα των κρατών μελών στο πλαίσιο της ΚΑΠ, καθώς και η ενιαία αγορά της ΕΕ και η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας), έχουν κατοχυρώσει εδώ και δεκαετίες δικαιώματα και οφέλη για τις παράκτιες κοινότητες, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους καταναλωτές·

28.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια αμοιβαίως επωφελής και ολοκληρωμένη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα περιλαμβάνει – με μη διαχωρίσιμο τρόπο και κατά προτεραιότητα πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου – συμφωνία για την αλιεία και τα συναφή ζητήματα, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο·

29.  επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές που κατοχυρώνονται στην ΚΑΠ όσον αφορά τη βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, προς το κοινωνικοοικονομικό όφελος των αλιέων, των φορέων εκμετάλλευσης στον τομέα της αλιείας και των καταναλωτών·

30.  ζητεί να εξασφαλιστεί με τη συμφωνία ιδίως η συνέχιση της αμοιβαίας πρόσβασης στα ύδατα και να διατηρηθεί το υφιστάμενο σταθερό μερίδιο ποσόστωσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να τηρούνται αρχές και μέτρα για τη διαχείρισης της αλιείας που έχουν συμφωνηθεί από κοινού, με βάση ό,τι έχει κατοχυρωθεί στην ΚΑΠ·

31.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να υφίστανται κατάλληλοι μηχανισμοί διαβούλευσης και να εφαρμόζεται μια κοινή επιστημονική προσέγγιση, καθώς και να παρέχονται εγγυήσεις για τη συνεχή συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στη συλλογή δεδομένων και στην επιστημονική αξιολόγηση των αποθεμάτων· καλεί επιτακτικά τα δύο μέρη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον έλεγχο της αλιείας και την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας·

Προστασία δεδομένων

32.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ(10), προκειμένου να διαπιστώσει η Επιτροπή κατά πόσον είναι ικανοποιητικό το βρετανικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων, πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδείξει ότι παρέχει επίπεδο προστασίας «ουσιαστικά ισοδύναμο» με εκείνο που παρέχεται από το ενωσιακό νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων και για τις περαιτέρω διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες· υπενθυμίζει ότι ο βρετανικός νόμος για την προστασία των δεδομένων προβλέπει γενική και ευρεία εξαίρεση από τις αρχές προστασίας των δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της μετανάστευσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, όταν τα δεδομένα πολιτών που δεν προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εν λόγω εξαίρεσης, δεν προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δεδομένα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου· φρονεί ότι η εξαίρεση προσκρούει στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11)· φρονεί, επιπλέον, ότι το βρετανικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τη διατήρηση ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών δεδομένων δεν πληροί τις προϋποθέσεις του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΕ και, συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν πληροί τις προϋποθέσεις επάρκειας·

33.  θεωρεί αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο βρετανικό νομικό πλαίσιο που διέπει τους τομείς της εθνικής ασφάλειας ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές επιβολής του νόμου· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, και προτρέπει σθεναρά να ληφθεί υπόψη η νομολογία του ΔΕΕ στον εν λόγω τομέα, όπως η υπόθεση Schrems, καθώς και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

34.  αναθέτει στην Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά το βρετανικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και να διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλύσει τα προβλήματα που εντοπίζονται στο παρόν ψήφισμα προτού κριθεί ότι η βρετανική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων συνάδει με τη ενωσιακή νομοθεσία όπως έχει ερμηνευτεί από το ΔΕΕ(12), και να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αφότου τους παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για την εκπλήρωση του ρόλου τους·

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον

35.  πιστεύει ότι η μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο σε οικονομικούς παράγοντες, αλλά και σε υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής φιλοδοξίας που θα ενισχύεται από τη συνεργασία στα σχετικά διεθνή φόρουμ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται διασυνοριακές και παγκόσμιες προκλήσεις·

36.  θεωρεί ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας που παρέχεται από τη νομοθεσία, τους κανόνες και τις πρακτικές δεν είναι κατώτερο του επιπέδου των κοινών προτύπων που θα εφαρμόζονται στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου όσον αφορά: την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα· την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση· τις βιομηχανικές εκπομπές· τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους στόχους ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τα συναφή ανώτατα όρια· τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας· τη διαχείριση των αποβλήτων· την προστασία και διατήρηση του υδάτινου περιβάλλοντος· την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος· την πρόληψη, μείωση και εξάλειψη των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον που προκύπτουν από την παραγωγή, χρήση, έκλυση και διάθεση χημικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων· και την κλιματική αλλαγή και την αρχή της προφύλαξης·

37.  καλεί τους διαπραγματευτές να εξασφαλίσουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δεσμευτεί να υλοποιήσει τα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, και άλλες διατάξεις που θα συμφωνηθούν σε ενωσιακό επίπεδο κατά τη μεταβατική περίοδο·

38.  ζητεί επιτακτικά να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα, κατά τις διαπραγματεύσεις, στη συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι είναι ύψιστης σημασίας να σημειωθούν επιτυχίες στον τομέα αυτόν, κατ’ αρχάς όσον αφορά την 26η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη· θεωρεί ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν η πλήρης ευθυγράμμιση του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ στον εν λόγω τομέα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την έντονη προτίμησή του για την πλήρη ευθυγράμμιση του Ηνωμένου Βασιλείου με το υφιστάμενο και το μελλοντικό πλαίσιο ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα, καθώς και με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, και ζητεί να εφαρμοστούν στο σύνολό τους το ανώτατο όριο για τις ενωσιακές εκπομπές που θεσπίστηκε από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) και ο κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση της γης, την αλλαγή χρήσης της γης και τη δασοκομία·

39.  καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει ένα σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα, το οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τα κοινά πρότυπα και τους υφιστάμενους στόχους στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, και καλεί τους διαπραγματευτές να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης του μελλοντικού εθνικού συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του Ηνωμένου Βασιλείου με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, υπό τη προϋπόθεση ότι θα τηρείται πλήρως η ακεραιότητα του ΣΕΔΕ της ΕΕ·

40.  υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα πρέπει να υπόκειται, μεταξύ άλλων, στην ευθυγράμμιση του Ηνωμένου Βασιλείου με τους εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου με τον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων, και στη φιλόδοξη νέα στρατηγική της ΕΤΕπ για το κλίμα και στην πολιτική της για τη δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας·

41.  τονίζει ότι ενδέχεται η μείωση της προστασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο να ενέχει κίνδυνο απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, δεδομένου ότι πολλά είδη (πτηνά, νυχτερίδες, πεταλούδες και κητοειδή) αποδημούν μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι υφίσταται τακτική γονιδιακή ροή μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για πολλά μη αποδημητικά είδη·

42.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ευθυγραμμισμένο όσον αφορά τη νομοθεσία για την ασφάλεια των χημικών προϊόντων (REACH(13)) και να διασφαλίζεται η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)·

Ενέργεια

43.  ζητεί να διασφαλίζει η συμφωνία τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε δίκτυα για τους συμμετέχοντες στην αγορά, και επομένως τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων· να εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τη μη υποβάθμιση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα, τις κρατικές ενισχύσεις και την προστασία του περιβάλλοντος·

44.  ζητεί να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα εγγυώνται στο μέτρο του δυνατού την ασφάλεια εφοδιασμού και αποδοτικές συναλλαγές μέσω γραμμών διασύνδεσης σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια·

45.  αναμένει να συμμορφώνεται το Ηνωμένο Βασίλειο με τα υψηλά πρότυπα για την πυρηνική ασφάλεια, την προστασία και την ακτινοπροστασία· αναμένει ότι η συμφωνία θα διευθετεί τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρατόμ και το έργο ITER, καθώς και το ζήτημα του αντίκτυπου που θα έχει η αποχώρηση στο ενεργητικό και στο παθητικό, ώστε να καταστούν δυνατές η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ευρατόμ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των εθνικών αρχών του· ζητεί να περιλαμβάνεται στη συμφωνία δέσμευση η οποία να καθιστά δυνατούς τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας που θα ισχύουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται πλήρως οι διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων του Aarhus και του Espoo·

Δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

46.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για τους καταναλωτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια και την επισήμανση των τροφίμων· υπενθυμίζει ότι κάθε τρόφιμο που εισάγεται στην ΕΕ από τρίτη χώρα πρέπει να πληροί τα υψηλά ενωσιακά πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση ΓΤΟ· σημειώνει ότι θα είναι αμοιβαίο το όφελος εάν συνεχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να διενεργούνται διεξοδικοί έλεγχοι μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει καθεστώς τρίτης χώρας·

47.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρεί το Ηνωμένο Βασίλειο ισοδύναμα πρότυπα για την υγεία των ζώων, ώστε να προλαμβάνεται η μετάδοση ζωονόσων μεταξύ ζώων και ανθρώπων, ιδίως στην περίπτωση των αποδημητικών ειδών, προς όφελος της υγείας τόσο των ζώων όσο και του ανθρώπου· θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθεί ο μηχανισμός διαβατηρίου για τις μετακινήσεις ζώων, τόσο οικόσιτων όσο και εκτροφής, μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τα ισχύοντα και τα μελλοντικά ενωσιακά πρότυπα·

48.  τονίζει τη σημασία των υψηλών προτύπων και των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την προστασία της καλής διαβίωσης και της υγείας των ζώων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας και για την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· αποκλείει την πιθανότητα εισαγωγής στην ΕΕ ζώντων ζώων, κρέατος και αυγών που δεν τηρούν τα ενωσιακά πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων·

49.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής προσφορά φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται μέτρα ώστε να περιοριστούν οι ελλείψεις και οι δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία· ζητεί, ειδικότερα, να ληφθούν στοχευμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλή φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και ο ασφαλής και συνεχής εφοδιασμός με ραδιοϊσότοπα·

50.  ζητεί επιτακτικά να συνεχιστεί η συνεργασία στον τομέα της υγείας και όσον αφορά ζητήματα δημόσιας υγείας· υπογραμμίζει ότι, ως τρίτη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχει στις διαδικασίες έγκρισης ιατρικών προϊόντων στην ΕΕ·

Δικαιώματα των πολιτών και κινητικότητα των προσώπων

51.  καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να διατηρηθούν πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών που κατοχυρώνονται με τη συμφωνία αποχώρησης για τους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και τις οικογένειές τους· τονίζει ότι κάθε μελλοντική ρύθμιση της κινητικότητας θα πρέπει να βασίζεται στη μη διακριτική αντιμετώπιση των κρατών μελών της ΕΕ και στην πλήρη αμοιβαιότητα· θεωρεί, γενικότερα, ότι η περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών – συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των Βρετανών υπηκόων στην ΕΕ με βάση μια αμοιβαία προσέγγιση – πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και αναπόσπαστο μέρος του κειμένου μιας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί ότι είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποσαφηνίσουν το πλαίσιο που πρέπει να εφαρμόζει καθένα από αυτά στους Βρετανούς πολίτες που επιθυμούν να λάβουν καθεστώς διαμονής, να είναι τα μέτρα αυτά φιλικά προς τον χρήστη και διαφανή, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία, καθώς και δωρεάν, και να παρακολουθούνται οι σχετικές εξελίξεις από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

52.  ζητεί να θεσπιστούν επαρκείς ρυθμίσεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, με γνώμονα τη μελλοντική κυκλοφορία των προσώπων· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις λεπτομερείς διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης που αφορούν τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες προστατεύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από περιόδους καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης·

53.  καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει νέο νόμο για την απασχόληση πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κενά, εξαιτίας των οποίων τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θα προστατεύονται ούτε από την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία ούτε από τον βρετανικό νόμο για την απασχόληση·

54.  εμμένει, στο πλαίσιο αυτό, στην πλήρη και ορθή εφαρμογή ενωσιακών νομοθετικών πράξεων με προθεσμίες εφαρμογής εντός της μεταβατικής περιόδου, όπως η αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ή η οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας·

55.  ζητεί να ληφθεί πλήρως υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Ιρλανδίας και να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τους πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας· καλεί επιτακτικά τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να διασφαλίσουν ότι δεν θα συρρικνωθούν τα δικαιώματα των πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία και να σέβονται πλήρως τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στο σύνολό της·

56.  υποστηρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τον κανονισμό για την περιαγωγή, προς όφελος των Ευρωπαίων και Βρετανών πολιτών, και ειδικότερα με γνώμονα τη διευκόλυνση της διασυνοριακής μετακίνησης των ατόμων στη νήσο της Ιρλανδίας·

57.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης για την είσπραξη απαιτήσεων διατροφής, του 2007, και ζητεί να υπάρχει κατάλληλη συνεργασία και φιλοδοξία σε θέματα αστικού και οικογενειακού δικαίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα και τον επαναπατρισμό παιδιών· υπενθυμίζει ότι η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ορισμένες κατηγορίες πολιτών που καλύπτονται αυτή τη στιγμή από την ενωσιακή νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΕ – π.χ. Βρετανοί υπήκοοι που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μέλη οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ, άτομα με αναπηρίες και φροντιστές, υπήκοοι τρίτων χωρών που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν ισχυρούς νομικούς δεσμούς με τα κράτη μέλη, όπως υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν γεννηθεί στην ΕΕ, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και απάτριδες·

58.  θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις για την κινητικότητα πρέπει να βασίζονται στη μη διακριτική μεταχείριση και στην πλήρη αμοιβαιότητα· υπενθυμίζει ότι, μόλις εγκριθεί η διαπραγματευτική εντολή, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διαπραγματεύονται διμερείς συμφωνίες·

59.  εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι δεν θα ισχύει πλέον η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί ότι κάθε συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να περιλαμβάνει φιλόδοξες διατάξεις, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, ειδικότερα όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων και των εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας συνδέονται επίσης άμεσα με τις τρεις άλλες ελευθερίες που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εσωτερικής αγοράς και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις υπηρεσίες και τα επαγγελματικά προσόντα·

60.  θεωρεί ότι η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα ταξιδιού χωρίς θεώρηση για επισκέψεις μικρής διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών ταξιδιών μικρής διάρκειας, με βάση την πλήρη αμοιβαιότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση, και θα πρέπει να θέτει προϋποθέσεις για την είσοδο και παραμονή για σκοπούς έρευνας, μελέτης και κατάρτισης και για ανταλλαγές νέων·

61.  όσον αφορά τη μελλοντική συνεργασία στις πολιτικές για το άσυλο και τη μετανάστευση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ των 27, τονίζει ότι θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που ενισχύουν τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς πρόσβασης στη διεθνή προστασία, μεταξύ άλλων μέσω της οικογενειακής επανένωσης· δεδομένου ότι η οικογενειακή επανένωση εξακολουθεί να είναι σημαντική για τους αιτούντες άσυλο που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν οικογένειες εντός των συνόρων της ΕΕ, προτρέπει να εγκριθεί σχέδιο για την οικογενειακή επανένωση, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μετά τη μεταβατική περίοδο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κενά με ανθρωπιστικό αντίκτυπο και να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο στην οικογενειακή ζωή σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Ισοδυναμία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

62.  υπενθυμίζει ότι οι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρείες θα απολέσουν τα δικαιώματα διαβατηρίου·

63.  θεωρεί ότι η πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε αποφάσεις ισοδυναμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι και εξακολουθούν να είναι πλήρως ισοδύναμα με εκείνα της ΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι συμφωνηθείσες διατάξεις σχετικά με τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού· πιστεύει ότι, μόλις χορηγηθεί ισοδυναμία στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να θεσπιστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός που να εγγυάται τη διατήρηση της ισοδυναμίας με την πάροδο του χρόνου, υπενθυμίζει δε ότι η ΕΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει μονομερώς το καθεστώς της ισοδυναμίας·

64.  θεωρεί ότι οποιοδήποτε μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ και να σέβεται το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς της, καθώς και τα συναφή πρότυπα και την εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα διατηρείται η ενωσιακή αυτονομία ως προς τη θέσπιση κανόνων και τη λήψη αποφάσεων·

Μεταφορές

65.  καλεί τους διαπραγματευτές να διασφαλίσουν τη συνεχή συνδεσιμότητα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, με βάση την απαίτηση της αμοιβαιότητας όσον αφορά την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά μεγέθους των δύο αντίστοιχων αγορών·

66.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το πολυμερές σύστημα ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) δεν επαρκεί αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστούν πλήρως οι ανάγκες των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια τάξη και να αποφευχθούν διαταραχές στη ροή κυκλοφορίας των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και των φορέων εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων·

67.  επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν επίσης μια φιλόδοξη, ισορροπημένη και υψηλού επιπέδου συνολική συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα εναέριας κυκλοφορίας και την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και των αεροδρομίων, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αναλόγως· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η μελλοντική αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ δεν μπορεί να ισοδυναμεί με de jure ή de facto συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενιαία αγορά αερομεταφορών·

68.  υπογραμμίζει ότι η μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να καλύπτει την ειδική κατάσταση της Σήραγγας της Μάγχης, ιδίως το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων·

69.  θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενδοενωσιακή πρόσβαση μεταξύ της Ιρλανδίας και των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα διέλευσης για τις ενδοενωσιακές οδικές μεταφορές μεταξύ της Ιρλανδίας και των άλλων κρατών μελών της ΕΕ·

70.  τονίζει ότι η μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς των μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στις κρατικές ενισχύσεις, στην προστασία του περιβάλλοντος, στα δικαιώματα των επιβατών, στην εμπορική ευελιξία και στις κοινωνικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης·

71.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνεχής χρηματοδότηση των από κοινού συμφωνηθέντων έργων υποδομής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς και των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, όπως οι Clean Sky I και II και το ερευνητικό σχέδιο ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR)· και θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να τηρήσει πλήρως το Ηνωμένο Βασίλειο τις οικονομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του, ακόμη και αν αυτές υπερβαίνουν τη διάρκεια της συμμετοχής του στην ΕΕ·

Προγράμματα και οργανισμοί

72.  τονίζει ότι, όσον αφορά τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε οργανισμούς και προγράμματα της ΕΕ, θα ισχύουν οι κανόνες που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ· ενθαρρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε προγράμματα της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό όλων των σχετικών κανόνων, μηχανισμών και όρων συμμετοχής·

73.  τονίζει ότι οποιαδήποτε συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της ΕΕ δεν θα πρέπει να συνεπάγεται καθαρές μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο· θεωρεί επιπλέον ότι οποιαδήποτε περαιτέρω συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα της ΕΕ, η δε συμμετοχή δεν θα πρέπει να παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκών δεσμευτικών διατάξεων και εγγυήσεων όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων στα οποία θα συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου και του λογιστικού ελέγχου, της διεξαγωγής έρευνας σε περίπτωση απάτης, του σεβασμού του δικαιώματος πρόσβασης που διαθέτουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και του δικαιώματος ελέγχου που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

74.  πιστεύει, ειδικότερα, ότι είναι σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε πολιτιστικά, αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως το Erasmus+, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το πρόγραμμα LIFE, το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (ΕΕΟ), το Interreg, κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως οι Clean Sky I και II, το SESAR, οι Κοινοπραξίες Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ), το Galileo, το Copernicus, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), το πλαίσιο στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), καθώς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

75.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή του προγράμματος PEACE στην επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Βόρεια Ιρλανδία και ζητεί να διατηρηθούν η ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και τα οφέλη που απορρέουν από το τρέχον πρόγραμμα PEACE IV και το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία·

76.  φρονεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και των οργανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων· υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων επί των οργανισμών της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να καθορίσει τη φύση, το περιεχόμενο και τα όρια της εν λόγω πιθανής συνεργασίας·

77.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η μελλοντική πρακτική συνεργασία μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·

ΙΙΙ.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εξωτερική πολιτική, προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και άμυνα

78.  πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι θα αποκλειστεί από τις δομές λήψης αποφάσεων της ΕΕ, είναι σημαντικός εταίρος, καθώς η ανάγκη για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας είναι ζωτικής σημασίας τόσο στην άμεση γειτονία της ΕΕ όσο και στη διεθνή σκηνή·

79.  υπογραμμίζει ότι η νέα σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου απαιτεί εντατική συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, καθώς τόσο η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πολλά κοινά συμφέροντα και εμπειρίες, ενώ υπερασπίζονται επίσης πολλές κοινές αξίες· τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον αμφότερων των πλευρών να διατηρηθεί μια φιλόδοξη συνεργασία που θα εξυπηρετεί την ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της και θα συμβάλλει στην παγκόσμια σταθερότητα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ·

80.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι ενωσιακές κοινές θέσεις και δράσεις μπορούν να εγκριθούν μόνο από κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό δεν αποκλείει μηχανισμούς διαβούλευσης που θα επιτρέπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να ευθυγραμμίζεται με ενωσιακές θέσεις εξωτερικής πολιτικής και κοινές δράσεις, ιδίως όσον αφορά την υπεράσπιση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες, της πολυμερούς συνεργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στα πλαίσια του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και του Συμβουλίου της Ευρώπης· υποστηρίζει τη διαβούλευση και τον συντονισμό σχετικά με την πολιτική κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας θέσπισης κυρώσεων που αλληλοενισχύονται όταν υπάρχει ευθυγράμμιση των στόχων εξωτερικής πολιτικής των μερών· υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της στενής συνεργασίας στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, δεδομένης της σημαντικής θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου ως παράγοντα ασφάλειας·

81.  υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εφαρμόζει τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ που βρίσκονται ήδη σε ισχύ ή αποφασίζονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, να στηρίζει τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και να συμμετέχει, κατά περίπτωση, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), αν και χωρίς να του ανατίθεται κανενός είδους ηγετικός ρόλος μέσω νέας συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής, με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων σχετικά με προμήθειες και μεταφορές στον τομέα της άμυνας· η συνεργασία αυτή εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ·

82.  υπενθυμίζει ότι τα αποτελεσματικά καθεστώτα ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού και μη διάδοσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ασφάλειας· καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να δρομολογήσουν συνεκτική και αξιόπιστη στρατηγική για πολυμερείς διαπραγματεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και σχετικά με περιφερειακά μέτρα αποκλιμάκωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης· καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αναλάβει την υποχρέωση ότι θα εξακολουθήσει να δεσμεύεται από την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού·

83.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία αυτή θα ωφελήσει αμφότερα τα μέρη, καθώς θα επιτρέψει τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου σε αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· ενθαρρύνει σθεναρά το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλλει σε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· τονίζει ότι, ως τρίτο κράτος, και κατόπιν της πολιτικής διακήρυξης για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχει στον σχεδιασμό ή τη διοίκηση αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ, και ότι η δυνατότητα και η έκταση συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στον σχεδιασμό ή τη διοίκηση αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ, ή η συμμετοχή του σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και η αλληλεπίδραση με την ΕΕ πρέπει να είναι αναλογικές προς τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου σε κάθε αποστολή ή επιχείρηση·

84.  αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ως μέλος της ομάδας «E3+3» στο πλαίσιο του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (ΚΟΣΔ) με το Ιράν, το οποίο αναγνωρίζεται στο ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως πυλώνας του διεθνούς καθεστώτος μη διάδοσης και ως βάση για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου·

85.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης που προβλέπεται να διέπει τη μελλοντική σχέση· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θίγει ούτε την αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων ούτε την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου·

86.  θεωρεί ότι είναι προς το κοινό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ να συνεργαστούν για την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, και για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας και προάγοντας την ουσιαστική διαλειτουργικότητα και την κοινή αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών και συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων·

87.  σημειώνει ότι η συνεργασία στους προαναφερθέντες τομείς, που περιλαμβάνει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, μεταξύ άλλων σχετικά με πληροφορίες ασφάλειας, εξαρτάται από τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας πληροφοριών, για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή γενικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφάλειας πρέπει να ενθαρρυνθεί και να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας· σημειώνει ότι αυτό απαιτεί να συναφθεί μια ειδική συμφωνία για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και να αναπτυχθεί περαιτέρω μια αυτόνομη διαδικασία για την αξιολόγηση στοιχείων· ενθαρρύνει την ανταλλαγή συνδέσμων και ακολούθων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών·

88.  σημειώνει ότι, από τη δρομολόγηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει συμμετάσχει σε κανένα από τα επιλεγέντα έργα· σημειώνει ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί κυρίως στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εταίρων και να πραγματοποιείται κατ’ εξαίρεση, θα πρέπει να εξετάζεται όταν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί τη χώρα να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις με σύνθεση PESCO·

89.  υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει βασικό μέλος του ΝΑΤΟ και θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις εξαιρετικά πολύτιμες εταιρικές σχέσεις που έχει αναπτύξει τόσο σε διμερές επίπεδο, με άλλα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, όσο και μέσω της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ·

90.  σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να συμμετέχει σε ενωσιακά προγράμματα στήριξης της άμυνας και της εξωτερικής ασφάλειας (όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το πρόγραμμα Galileo και προγράμματα κυβερνοασφάλειας), βάσει άλλων παρόμοιων ρυθμίσεων με τρίτες χώρες που θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών διαπραγματεύσεων για κάθε μέσο και τηρουμένης της ενδεδειγμένης ισορροπίας μεταξύ υποχρεώσεων και δικαιωμάτων· υπογραμμίζει το ενδεχόμενο να συμβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο στα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ για την επίτευξη κοινών στόχων·

91.  υπογραμμίζει τη στρατηγική διάσταση του διαστημικού τομέα για την Ευρώπη, εκτιμά ότι μια φιλόδοξη διαστημική πολιτική μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος ως προς την ανάπτυξη τεχνολογιών με στρατιωτικές και μη εφαρμογές που θα είναι ικανές να εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία·

Ασφάλεια, επιβολή του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

92.  θεωρεί ότι, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας και των κοινών απειλών που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να διατηρήσουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου, οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές και αμοιβαία επωφελείς για την ασφάλεια των πολιτών τους και θα λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τρίτη χώρα εκτός Σένγκεν και ότι, επομένως, δεν μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες διευκολύνσεις με τα κράτη μέλη·

93.  τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε δεδομένα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ ή να συμμετέχει στις διαχειριστικές δομές των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ενώ οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές διασφαλίσεις και απαιτήσεις ελέγχου και εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισοδύναμου με το επίπεδο προστασίας που εγγυάται το δίκαιο της ΕΕ·

94.  θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως τρίτη χώρα, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS)· καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκαταστήσει αμέσως τις σοβαρές ελλείψεις που εντοπίστηκαν όσον αφορά τη χρήση του SIS, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν πολύ στενά τη διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση όλων των ελλείψεων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της επιβολής του νόμου θα πρέπει να συζητηθούν μόνο μετά την αντιμετώπιση των ελλείψεων· ζητεί να ενημερώνεται διεξοδικά για όλες τις σχετικές εξελίξεις·

95.  τυχόν αμοιβαίες ρυθμίσεις για έγκαιρες, ουσιαστικές και αποτελεσματικές ανταλλαγές δεδομένων που περιέχονται σε καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR), για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας αυτών των δεδομένων στα αντίστοιχα εθνικά συστήματα επεξεργασίας PNR, και για την επεξεργασία δεδομένων DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (Prüm), καθώς και η επιχειρησιακή συνεργασία μέσω της Ευρωπόλ και της Eurojust, πρέπει να βασίζονται σε ισχυρές διασφαλίσεις και προϋποθέσεις και να συμμορφώνονται πλήρως με τη γνώμη 1/15 του ΔΕΕ, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία PNR ΕΕ-Καναδά παραβιάζει τον Χάρτη·

96.  αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να συνεχίσει την καθιερωμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις εθνικές αρχές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

97.  φρονεί ότι η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς να είναι αναγκαία η τήρηση περιττών διατυπώσεων·

98.  τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μείζονα παράγοντα αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι η στενή σύνδεση στους τομείς αυτούς θα είναι αμοιβαία επωφελής· προτείνει δε να κληθεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλλει στα μέσα και τους μηχανισμούς της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας της ΕΕ· θεωρεί ότι η προβλεπόμενη εταιρική σχέση θα πρέπει επίσης να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς και τη συνεχή στήριξη για την υλοποίηση των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη·

IV.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

99.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεκτικού και σταθερού συστήματος διακυβέρνησης ως γενικό πλαίσιο το οποίο θα καλύπτει την κοινή συνεχή εποπτεία/διαχείριση της συμφωνίας και μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και επιβολής των κανόνων όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας· είναι της γνώμης ότι ένας οριζόντιος μηχανισμός διακυβέρνησης σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζεται συνολικά στη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 και θεωρεί ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επαγρυπνεί για την εφαρμογή όλων των διατάξεων· επισημαίνει ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών θα πρέπει να είναι ισχυρός και να διασφαλίζει αποτελεσματικά, άμεσα αξιοποιήσιμα και αποτρεπτικά μέσα έννομης προστασίας·

100.  εμμένει στην απόλυτη ανάγκη αυτό το σύστημα διακυβέρνησης να διατηρεί πλήρως την αυτονομία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της έννομης τάξης της ΕΕ, περιλαμβανομένου του ρόλου του ΔΕΕ ως αποκλειστικού ερμηνευτή του ενωσιακού δικαίου·

101.  τονίζει ότι ο σχεδιασμός των ρυθμίσεων διακυβέρνησης θα πρέπει να συνάδει με τη φύση, το εύρος και το βάθος της μελλοντικής σχέσης και να λαμβάνει υπόψη τον βαθμό διασύνδεσης, συνεργασίας και εγγύτητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή της μελλοντικής συμφωνίας στο σύνολό της·

102.  συμφωνεί με την ιδέα να συσταθεί ένα όργανο διακυβέρνησης που θα είναι αρμόδιο για την επίβλεψη της εφαρμογής της συμφωνίας, την αντιμετώπιση παρεκκλίσεων ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων διορθωτικών μέτρων, όπως αποτρεπτικά διορθωτικά μέτρα και εγγυήσεις ανά τομέα, και την πλήρη διασφάλιση της κανονιστικής αυτονομίας της ΕΕ, περιλαμβανομένων των νομοθετικών προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· υπογραμμίζει ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕ στο εν λόγω όργανο διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι υπόλογοι σε δέοντες μηχανισμούς λογοδοσίας με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τη δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής, ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 Απριλίου 2019, να διασφαλίσει ότι, κάθε φορά που λαμβάνεται απόφαση στο εν λόγω όργανο διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα λαμβάνει προσεκτικά υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου, και ότι καμία απόφαση δεν θα λαμβάνεται σχετικά με το Brexit χωρίς να συνεκτιμηθεί πλήρως η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

103.  επιμένει επίσης ότι η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία κοινού κοινοβουλευτικού οργάνου μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου με καθήκον την παρακολούθηση της εφαρμογής της μελλοντικής συμφωνίας·

104.  θεωρεί ότι, όσον αφορά διατάξεις που στηρίζονται σε έννοιες του ενωσιακού δικαίου, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης πρέπει να προβλέπουν την παραπομπή στο ΔΕΕ· επαναλαμβάνει ότι, για την εφαρμογή και την ερμηνεία των διατάξεων της συμφωνίας, πέραν εκείνων που αφορούν το ενωσιακό δίκαιο, μπορεί να προβλέπεται εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών μόνον εάν παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας με το ΔΕΕ·

o
o   o

105.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

(1) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 24.
(2) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 2.
(3) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 32.
(4) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 40.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0016.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0006.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0018.
(8) ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7.
(9) ΕΕ C 34 της 31.1.2020, σ. 1.
(10) Υπόθεση C-362/14, Maximillian Schrems κατά Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650.
(11) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(12) Υπόθεση C-362/362 Maximillian Schrems κατά Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650, γνωμοδότηση 1/15 PNR Καναδάς· ECLI:EU:C:2017:592, υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland κ.λπ., EU:C:2014:238, Tele2 και Watson: υποθέσεις C-203/15 - Tele2 Sverige και C-698/15 Watson ECLI:EU:C:2016:970.
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).


Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018
PDF 180kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018 (2019/2129(INI))
P9_TA(2020)0034A9-0016/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2018,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της EKT, και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 127 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 130 και το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση με την υποψήφια Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον νομισματικό διάλογο που πραγματοποίησε ο Mario Draghi με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στις 23 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας της G7 για τα σταθερά κρυπτονομίσματα, με τίτλο «Investigating the impact of global stablecoins» (Διερεύνηση του αντικτύπου των παγκόσμιων σταθερών κρυπτονομισμάτων), που δημοσιεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί των προτάσεων που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέρος του ψηφίσματός του σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, με τίτλο «Financing a sustainable European Economy» (Χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας), που δημοσιεύτηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση(1) και το νομοθετικό ψήφισμά του, της 28ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων(2),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 142 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0016/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής του 2019, τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία του 2019 αντανακλούν μια επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ το 2018, από 1,9 % σε 1,1 % το 2019, και στην ΕΕ των 27, από 2,1 % το 2018 σε 1,4 % το 2019, εξαιτίας της πρόσφατης κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων, της επακόλουθης αβεβαιότητας και του Brexit·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2019 ανήλθε σε 6,2 % στην ΕΕ και σε 7,4 % στη ζώνη του ευρώ, ποσοστά που είναι τα χαμηλότερα από τον Ιούλιο του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να παρουσιάζει αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται υπέρμετρες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την ανεργία, τόσο στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο και μεταξύ τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Σεπτεμβρίου του 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός για τη ζώνη του ευρώ στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) αναμένεται να φτάσει στο 1,2 % για το 2019, στο 1,0 % για το 2020 και στο 1,5 % για το 2021, με αποτέλεσμα να υπολείπεται του στόχου της διατήρησης του ποσοστού πληθωρισμού κάτω, αλλά πλησίον του 2 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβολές για τον πληθωρισμό, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στη ζώνη του ευρώ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2018 το μέγεθος του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος ανήλθε στο άνευ προηγουμένου ποσό των 4,7 τρισεκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει το 40 % του ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 4,25 % (0,2 τρισεκατομμύρια) σε σύγκριση με τα τέλη του 2017·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ ανήλθε σε 1,575 δισεκατομμύρια EUR, έναντι 1,275 δισεκατομμυρίων EUR το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους επί του χαρτοφυλακίου σε δολάρια ΗΠΑ και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρότερος ρόλος του ευρώ και η αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού νομίσματος αναμένεται να αυξήσουν την ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την πολιτική της ανεξάρτητα από άλλες παγκόσμιες δυνάμεις και αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής οικονομικής κυριαρχίας·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μπορέσει το ευρώ να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, η ζώνη του ευρώ πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει τυχόν ύφεση χωρίς κάποιο από τα κράτη μέλη της να καταφύγει σε (εθελοντικές ή μη) απομειώσεις του δημοσίου χρέους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, το ΕΣΚΤ πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι οποίες παραμένουν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και των κοινωνιών της ΕΕ και ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή, χρειάζονται περαιτέρω στήριξη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση πράσινων ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε από λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο EUR το 2008 σε περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια EUR το 2017 και ότι από το 2013 έχει δεκαπλασιαστεί η καθαρή έκδοση πράσινων ομολόγων σε ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των διαφορών απόδοσης των πράσινων ομολόγων και των διαφορών απόδοσης του συνολικού βιομηχανικού τομέα έχει σταδιακά γεφυρωθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την θετική αυτή τάση, τα πράσινα ομόλογα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόλις το 1 % της συνολικής προσφοράς ομολόγων σε ευρώ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των συναλλαγών που εκτελούνται με εικονικά νομίσματα έχει αυξηθεί δραματικά, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία των παραδοσιακών συστημάτων νόμιμου χρήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικονικά νομίσματα συνιστούν εναλλακτικές επιλογές για τις πληρωμές και δεν αποτελούν νόμιμο χρήμα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Δεκεμβρίου του 2018, η υποστήριξη της κοινής γνώμης για το ευρώ ανήλθε σε 75 % το 2018·

Γενική επισκόπηση

1.  χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ· τονίζει ότι η θεσμική ανεξαρτησία της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση της εντολής για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών·

2.  τονίζει ότι το ευρώ αποτελεί και πολιτικό εγχείρημα πέρα από το αμιγώς οικονομικό σκέλος του· υπενθυμίζει τη μη αναστρεψιμότητα του ενιαίου νομίσματος· εφιστά την προσοχή στην υποχρέωση που έχει, βάσει των Συνθηκών, κάθε κράτος μέλος, με εξαίρεση τη Δανία, να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα μόλις εκπληρώσει τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ· εκτιμά ότι η συμμετοχή στην τραπεζική ένωση πρέπει να θεωρείται πλεονέκτημα για όσες χώρες επιθυμούν να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 1,1 % του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει, επίσης, την ανησυχία του για την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής και του παγκόσμιου εμπορίου· σημειώνει, επομένως, όπως υπογράμμισε και ο Mario Draghi, ότι πρέπει να διατηρηθούν τόσο οι κατάλληλες συνθήκες ρευστότητας όσο και ένας βαθμός νομισματικής διευκόλυνσης·

4.  τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η σταθερότητα των τιμών δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της νομισματικής πολιτικής, αλλά χρειάζεται και μια υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική και κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα·

5.  επισημαίνει ότι η διευκολυντική νομισματική πολιτική δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

6.  υπογραμμίζει τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των μισθών(3), η οποία ανέλυσε την αποσύνδεση μεταξύ της αύξησης των μισθών και της ανάκαμψης της αγοράς εργασίας· σύμφωνα με τα πορίσματα αυτά, η χαμηλή αύξηση των μισθών κατά τα τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε κλυδωνισμούς στους τομείς της τεχνολογίας και των μισθολογικών διαπραγματεύσεων (στη δεύτερη περίπτωση λόγω του αντίκτυπου των αλλαγών στη διάρθρωση των μισθολογικών διαπραγματεύσεων και της επακόλουθης μείωσης της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων), καθώς και σε κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και τον συνδυασμό της υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού, των χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας·

7.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ απαιτεί τις κατάλληλες διαρθρωτικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

   η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής σταθεροποίησης·
   η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης·
   η ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών·

8.  υπογραμμίζει την υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, πλην Δανίας, να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα μόλις εκπληρώσει τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ· καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία της και με τα κράτη της ΕΕ που δεν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ·

Νομισματική πολιτική

9.  υπογραμμίζει ότι οι πράξεις ανοικτής αγοράς και τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη, στη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης μέσω διαφόρων διαύλων μετάδοσης και στη συμπίεση των αποδόσεων σε ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων· ζητεί από την ΕΚΤ να συνεχίσει να παρακολουθεί τους πιθανούς κινδύνους για τους ισολογισμούς της, τον πληθωρισμό των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, την πιθανή κακή κατανομή των πόρων και τα μειονεκτήματα για τους αποταμιευτές·

10.  σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία δέσμη κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων EUR μηνιαίως, περικοπή του επιτοκίου καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης, ένα δυαδικό σύστημα για τους τόκους επί των αποθεματικών, και ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)· επισημαίνει την έλλειψη ομοφωνίας και πιστεύει ότι η ηγεσία της ΕΚΤ και η πρόεδρος Lagarde θα πρέπει να εργαστούν για τη γεφύρωση των διαφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ·

11.  σημειώνει ότι το όριο του 33 % ανά εκδότη το οποίο εφαρμόζεται στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα της ΕΚΤ να αγοράζει τα ομόλογα αρκετών κρατών μελών· θεωρεί ότι το εν λόγω όριο ανά εκδότη ίσως χρειαστεί τροποποίηση, δεδομένου ότι το ανανεωμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης είναι αορίστου χρόνου και ενδέχεται να απαιτηθούν αγορές ομολόγων που υπερβαίνουν το όριο του 33 % για ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι αγορές ομολόγων των κρατών μελών να πραγματοποιούνται κατ’ αναλογία του μεγέθους της οικονομίας και του πληθυσμού·

12.  σημειώνει την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο διάστημα είναι απαραίτητο·

13.  σημειώνει ότι οι αρνητικές συνέπειες στα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί μέχρι στιγμής από τα οφέλη από τον μεγαλύτερο τραπεζικό δανεισμό και το χαμηλότερο κόστος για τις προβλέψεις και τις ζημίες· εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ιδίως οι μικρές τράπεζες· καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί την πιθανότητα υπερβολικής διόγκωσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων·

14.  υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες σε καταναλωτές, επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, εργαζόμενους και δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από την ισχυρότερη οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη ανεργία και το χαμηλότερο κόστος δανεισμού· εκφράζονται, ωστόσο, ανησυχίες σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συστήματα λόγω των χαμηλών αποδόσεων, των οικονομικών ανισοτήτων και των προκλήσεων για τους μεμονωμένους αποταμιευτές· σημειώνει, επιπλέον, ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν αξιοποιήσει το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων για την εξυγίανση των προϋπολογισμών τους και την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και μεγάλου βαθμού νομισματικής διευκόλυνσης·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρατεταμένα υποτονική πληθωριστική πίεση και την υπερβολική εξάρτηση από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ για τη διατήρηση της ανάπτυξης, καθώς και τις όλο και πιο περιορισμένες επιλογές της στο πλαίσιο της υφιστάμενης εργαλειοθήκης της·

17.  σημειώνει την έκκληση του προέδρου Draghi για καλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, τονίζοντας ότι ένα πιο ισόρροπο μείγμα μακροοικονομικής πολιτικής θα επέτρεπε στα χαμηλά επιτόκια να παρέχουν τον ίδιο βαθμό κινήτρων με το παρελθόν, αλλά με λιγότερες παρενέργειες·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, για την επίτευξη των στόχων πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα·

Μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής

19.  υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές η εντολή της και η ανεξαρτησία της· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη συζήτησης σχετικά με τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών στη στήριξη της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής· καλεί την ΕΚΤ, με πλήρη σεβασμό προς την εντολή και την ανεξαρτησία της, να ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση αρχές (αρχές ΠΚΔ) στις πολιτικές της·

20.  συμμερίζεται τις θέσεις που έχουν εκφράσει μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της EKT σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης πραγματικά ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών προστατευμένων από εξωτερικές διαταράξεις (μεταξύ άλλων πολιτικής φύσης)· καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις εργασίες της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πληρωμών (EPI) με στόχο τη διαφύλαξη της κυριαρχίας της ΕΕ και της οικονομικής αποδοτικότητας για όλους τους χρήστες και τους παρόχους, καθώς και τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού·

21.  λαμβάνει δεόντως υπόψη τη δήλωση της προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, στην οποία εξέφρασε τη στήριξή της για τη «σταδιακή εξάλειψη των περιουσιακών στοιχείων άνθρακα» από το χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ, καθώς και την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή της ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και για τη δέσμευσή της να συμβάλει στον προσδιορισμό και τη μέτρηση της έκθεσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και στην προώθηση ενός πιο πράσινου χρηματοπιστωτικού συστήματος, με πλήρη σεβασμό προς την εντολή για τη σταθερότητα των τιμών και τους άλλους στόχους της ΕΚΤ·

22.  προτείνει στην ΕΚΤ να αναγάγει σε μία από τις ερευνητικές προτεραιότητές της το ζήτημα του πώς μπορούν οι δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών και η τραπεζική εποπτεία να συμβάλουν σε μια βιώσιμη οικονομία και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· προτείνει στην ΕΚΤ να συνεργαστεί, για τον σκοπό αυτόν, και με άλλα διεθνή δίκτυα εκτός του NGFS, και ειδικότερα με το Δίκτυο Βιώσιμης Τραπεζικής και την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 62,1 % των αγορών εταιρικών ομολόγων της ΕΚΤ πραγματοποιείται στους τομείς που ευθύνονται για το 58,5 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ζώνης του ευρώ· καλεί την ΕΚΤ να εκπονήσει μελέτη που θα διερευνά τον αντίκτυπο του APP στην κλιματική αλλαγή, και ιδίως του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP), ως προκαταρκτικό βήμα προς τον ανασχεδιασμό του CSPP με κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, ένα πλαίσιο συντονισμού μεταξύ της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του InvestEU·

Άλλες πτυχές

24.  αναγνωρίζει τη σημασία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ· καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση των εν λόγω επιχειρήσεων σε πιστώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα του αργού ρυθμού βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη ενθάρρυνσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας·

25.  καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις προπαρασκευαστικές της προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ σε σχέση με κάθε πιθανό ενδεχόμενο και αρνητική συνέπεια, και ιδίως όσα σχετίζονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες και χώρες επηρεάζονται πιο άμεσα από άλλες·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για τους κινδύνους που οφείλονται στην καθυστέρηση της σύστασης της τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία ολοκλήρωσή της· σημειώνει τις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΚΤ για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (ΕΣΑΚ) ως τρίτου πυλώνα της τραπεζικής ένωσης·

27.  τονίζει ότι οι ιδιαίτερες αρχές λειτουργίας και η ειδική αποστολή των συνεργατικών και των συνεταιριστικών τραπεζών θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και να αντανακλώνται στις πολιτικές και τις προσεγγίσεις της ΕΚΤ·

28.  ζητεί να επιταχυνθεί το σχέδιο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών ώστε να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική ενοποίηση, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική κινητοποίηση κεφαλαίων στην Ευρώπη που θα συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία προς όφελος όλων των πολιτών και θα βελτιώσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της Ένωσης στους κλυδωνισμούς· αναγνωρίζει την ισχυρή στήριξη της ΕΚΤ για τη σύσταση μιας πραγματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών· χαιρετίζει τη συμβολή της ομάδας εργασίας «Next CMU» στο πλαίσιο αυτό·

29.  καλεί την ΕΚΤ και όλες τις εποπτικές αρχές να ενισχύσουν την παρακολούθηση των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και των αυξημένων κινδύνων από άποψη κυβερνοασφάλειας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με στόχο να προληφθούν αρνητικές συνέπειες στη σταθερότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού τομέα· συμφωνεί με τη γνωμοδότηση 2014/08 της ΕΑΤ, η οποία προτείνει να μη χρησιμοποιείται ο όρος «εικονικά νομίσματα», διότι η χρήση του όρου «νόμισμα» μπορεί να είναι παραπλανητική για διάφορους λόγους·

30.  σημειώνει τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Christine Lagarde κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις οποίες «η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες εν γένει θα πρέπει να παρακολουθούν σαφώς αυτές τις εξελίξεις και να συμβάλουν στις εν εξελίξει διεθνείς εργασίες για σχετικές παρεμβάσεις πολιτικής»· ζητεί από την ΕΚΤ να αξιολογήσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για το ηλεκτρονικό χρήμα, τα χρηματοοικονομικά μέσα και τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών μέσων, οντοτήτων ή υποδομών, για τους σκοπούς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της σταθερότητας, καθώς και για τη διασυνοριακή συνεργασία και συντονισμό· ζητεί από την ΕΚΤ να συνεργαστεί με την Επιτροπή για τη δημιουργία πλαισίου για τα νέα αυτά νομίσματα που να συνδυάζει την καινοτομία, τις ανάγκες των πολιτών, τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και το κράτος δικαίου·

31.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΚΤ να ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητες αντίδρασης και αποκατάστασης σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης στην ίδια της την οργάνωση·

32.  καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

33.  ενθαρρύνει την ΕΚΤ να συνεργαστεί με την Επιτροπή και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να ενισχύσουν τον ρόλο του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων διαύλων, όπως η θεσμική εκπροσώπηση ή ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά προϊόντα με καλές επιδόσεις·

34.  συμφωνεί με τη δήλωση της προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ότι η επανεξέταση του πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι επίκαιρη και δικαιολογημένη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να στηρίζει καλύτερα τις γενικές πολιτικές της ΕΕ, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού της στόχου για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών· καλεί την ΕΚΤ να οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις και τις παρατηρήσεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων· καλεί την ΕΚΤ να επιδιώξει επίσης τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη συγκεκριμένη διαδικασία επανεξέτασης· συμφωνεί, επιπλέον, με την πρόεδρο της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ πρέπει να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών της·

35.  επισημαίνει τη σημασία των μετρητών ως μέσου πληρωμής για τους πολίτες της ΕΕ· καλεί την ΕΚΤ, με την επιφύλαξη των προνομίων των κρατών μελών, να δημιουργήσει ένα σύστημα για την καλύτερη παρακολούθηση των μεγάλων συναλλαγών, με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

36.  χαιρετίζει το γεγονός ότι από το 2017 η ΕΚΤ δημοσιεύει τον πλήρη κατάλογο όλων των συμμετοχών CSPP, μαζί με τα ονόματα των εκδοτών, τα συγκεντρωτικά δεδομένα για αυτές τις συμμετοχές ανά χώρα, τον κίνδυνο, τη διαβάθμιση και τον τομέα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ανάλογη πολιτική σε σχέση με το πρόγραμμα αγοράς τίτλων καλυπτόμενων από περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολόγων (CBPP3)· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια, ιδίως για το CBPP3, δεδομένου του σημαντικού μεγέθους του προγράμματος·

37.  χαιρετίζει τη δημιουργία του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ, του νέου επιτοκίου αναφοράς διάρκειας μίας ημέρας για τις χρηματαγορές της ζώνης του ευρώ· ζητεί από την ΕΚΤ να συμπεριλάβει στην προσεχή ετήσια έκθεσή της μια πρώτη αξιολόγηση της εξέλιξής του και της λειτουργίας του στην αγορά·

38.  σημειώνει ότι η ΕΚΤ δεν έχει ακόμη συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (PSPP) παρά τις βελτιώσεις που πέτυχε η Ελλάδα όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους και την εκ νέου πρόσβαση στις αγορές ομολόγων·

39.  υπογραμμίζει τον τεχνικό χαρακτήρα των αποφάσεων διαμόρφωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ και τη σημασία της δημόσιας στήριξης για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων υπό την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων· επικρίνει, ως εκ τούτου, την πολιτικοποίηση των αποφάσεων πολιτικής της ΕΚΤ· καλεί όλους τους πολιτικούς και τους εθνικούς κεντρικούς τραπεζίτες να είναι προσεκτικοί όταν προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις που ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στις πολιτικές της ΕΚΤ και τη στήριξή τους·

Λογοδοσία

40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΚΤ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επιτεύχθηκε υπό την προεδρία του Mario Draghi, και προσβλέπει στην ενίσχυση της λογοδοσίας, του διαλόγου και της διαφάνειας από την πρόεδρο Christine Lagarde, με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την ακρόασή της ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 4 Σεπτεμβρίου 2019·

41.  θεωρεί ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα επαρκούς πρόσβασης στα έγγραφα και τις πληροφορίες για τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) που σχετίζονται με την εποπτεία των τραπεζών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΕΚΤ, του Οκτωβρίου του 2019, στο οποίο καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τους ελέγχους των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΕΚΤ από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

42.  υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά και με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να καταρτίζει έναν ισορροπημένο ως προς την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο προεπιλογής για όλες τις μελλοντικές κενές θέσεις και να τον κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο, ώστε να του δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος· υπενθυμίζει τη σημασία της παραγράφου 4 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(4), όπου το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να μη λαμβάνει υπόψη του καταλόγους υποψηφίων στους οποίους δεν έχει τηρηθεί η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων·

43.  αναγνωρίζει μεν ότι η τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διεύρυνση των λειτουργιών της κατά την τελευταία δεκαετία καθώς και ότι είναι υποχρεωμένη να απασχολεί περισσότερο προσωπικό υπό διαφορετικές συνθήκες για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί, ζητεί δε να επιλυθούν γρήγορα τα ανακύψαντα προβλήματα ανθρωπίνων πόρων, και με δίκαιο και διαφανή τρόπο για όλα τα μέλη του προσωπικού·

44.  τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης και αποτελεσματικότερης λογοδοσίας της ΕΚΤ σε ένα πλαίσιο στο οποίο η αποστολή της έχει διευρυνθεί από την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία της ΕΚΤ προς το Κοινοβούλιο· είναι έτοιμο προς τον σκοπό αυτόν να βελτιώσει τη μορφή του νομισματικού διαλόγου με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ· αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε η ΕΚΤ στον τομέα αυτό, ιδίως την έγκριση του ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για όλους τους υπαλλήλους υψηλού επιπέδου της ΕΚΤ, που περιλαμβάνει την απαίτηση δημοσίευσης των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις διαφάνειας, καθώς και κατάλληλους περιορισμούς στις συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη· θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις ενισχυμένης διαφάνειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

   διασφάλιση ότι υπάρχουν ανεξάρτητα μέλη στην Επιτροπή Επιθεώρησης και στην Επιτροπή Δεοντολογίας·
   υιοθέτηση νέας πολιτικής για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών·
   πρόβλεψη συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά τις θέσεις του ιδρύματος στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και σε πολυμερή φόρουμ όπως η επιτροπή της Βασιλείας·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ουσιαστικές, λεπτομερείς, ανά τμήμα παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017· καλεί την ΕΚΤ να διατηρήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή της υπέρ της λογοδοσίας και να συνεχίσει να δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τις γραπτές της παρατηρήσεις επί του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεσή της·

46.  τονίζει ότι η ΕΚΤ έχει βελτιώσει την επικοινωνία της· εκτιμά, ωστόσο, ότι θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να καταστήσει τις αποφάσεις της διαθέσιμες και κατανοητές από όλους τους πολίτες, καθώς και τις δράσεις της για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ και, επομένως, για τη διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του κοινού νομίσματος·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0215.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0325.
(3) Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low wage growth in the euro area and European countries (Κατανόηση της χαμηλής αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ και τις ευρωπαϊκές χώρες). https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.


Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ
PDF 191kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς (2019/2814(RSP))
P9_TA(2020)0035B9-0088/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, η οποία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 ΣΛΕΕ σχετικά με την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και το άρθρο 169 ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(2) και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003(3) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2013, για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή (SANCO 2013/12364), σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013(6),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του συντονισμένου σχεδίου ελέγχου της ΕΕ για τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών(7),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς (O-000011/2020 – B9‑0004/2020 και O-000010/2020 – B9‑0003/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ΜΚΟ, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αρμόδιες αρχές και κτηνίατροι έχουν προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν τον αυξανόμενο αριθμό ζώων συντροφιάς που τυγχάνουν παράνομου εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, συχνά από δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, με αποφυγή ελέγχων, πλαστογράφηση εγγράφων και εκτεταμένη κακή χρήση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, που προορίζεται για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, ενώ θα έπρεπε να μεταφέρονται σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται πως το παράνομο εμπόριο των ζώων συντροφιάς εντός της ΕΕ μπορεί να παραγάγει πολύ υψηλά κέρδη, με ελάχιστο κίνδυνο εντοπισμού, για τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων εκτροφέων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται δυσμενώς η κερδοφορία του νόμιμου κλάδου εκτροφής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές διαφημίσεις επιγραμμικής πώλησης ζώων προέρχονται από παράνομες πηγές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται κοινοί κανόνες για την εκτροφή ζώων συντροφιάς σε επίπεδο ΕΕ, και οι διαφορές στη νομοθεσία μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα πρότυπα των εκτροφέων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων έχουν οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση των τιμών στα ζώα συντροφιάς που πωλούνται στην εσωτερική αγορά, κάτι που τυγχάνει εκμετάλλευσης από παράνομους εκτροφείς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις αναπαραγωγής μαζικής παραγωγής, τα ζώα δεν αντιμετωπίζονται κατά τρόπο επαρκή για τις ανάγκες τους, με σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία, την ευημερία και τη συμπεριφορική ανάπτυξη τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακινητές και παράνομοι πωλητές δρουν συνήθως με απόλυτη ατιμωρησία διότι γνωρίζουν ότι η πλειονότητα των πελατών που αγοράζουν ζώα συντροφιάς σε άσχημη κατάσταση υγείας δεν θα ασκήσουν δικαστική δίωξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εκτροφή γατών και σκύλων συχνά γίνεται με όσο το δυνατόν πιο χαμηλό κόστος και λαμβάνει χώρα κάτω από φριχτές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα νεογέννητα ζώα, που έχουν εκτραφεί παράνομα, συχνά απομακρύνονται από τις μητέρες τους πάρα πολύ νωρίς, χωρίς να έχουν κοινωνικοποιηθεί και είναι επιρρεπή σε ασθένειες, υποφέρουν από άγχος, υποσιτισμό, αφυδάτωση και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποθερμίας για όσο διάστημα υπόκεινται σε μακρά διασυνοριακά ταξίδια σε συνθήκες έλλειψης χώρου και κακής υγιεινής, χωρίς τροφή, νερό ή κλιματισμό και χωρίς διαλείμματα κατά τη διαδρομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κουτάβια και οι μικρές γάτες συνήθως φτάνουν στη χώρα προορισμού μη απογαλακτισμένα και χωρίς να διαθέτουν βασικές δεξιότητες κοινωνικοποίησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά τα διαβατήρια ζώων συντροφιάς, όπως η επαλήθευση της ηλικίας για μεμονωμένα ζώα και η δυνατότητα αλλαγής διαβατηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παραποιημένων διαβατηρίων ζώων συντροφιάς, συχνά με την ανάμιξη κτηνιάτρων που συνεργάζονται με τους διακινητές στην παράνομη αυτή πρακτική καθιστώντας τους ελέγχους και τις έρευνες πιο περίπλοκες(8)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα συντροφιάς τα οποία αποτελούν προϊόν παράνομης εκτροφής πολύ συχνά δεν εμβολιάζονται πλήρως ή και καθόλου, ή ακόμη δεν λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπεία για ασθένειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες ζωονόσοι που συνδέονται με το λαθρεμπόριο των ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου της λύσσας από ενδημικές περιοχές της Ευρώπης σε χώρες οι οποίες είναι απαλλαγμένες από τη νόσο, καθώς και παρασίτων όπως ο Echinococcus multilocularis, ο οποίος εξαπλώνεται εύκολα και είναι δύσκολο να ελεγχθεί(9)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για την υγεία των ζώων ο οποίος θα εφαρμοστεί από την 21η Απριλίου 2021, θα βελτιώσει τη διαφάνεια του επιγραμμικού εμπορίου σκύλων και γατών και θα βελτιώσει την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για την υγεία των ζώων υποχρεώνει αυστηρά όλους τους πωλητές σκύλων και γατών, τους εκτροφείς, τους μεταφορείς και τα κέντρα συγκέντρωσης να καταχωρίζουν τις εγκαταστάσεις τους στη σχετική εθνική αρμόδια αρχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την επιδείνωση που προκαλείται στην καλή διαβίωση των ζώων, το λαθρεμπόριο ζώων συντροφιάς έχει αρνητικές συνέπειες στην προστασία των καταναλωτών, την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, μέσω της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και στα δημόσια οικονομικά μέσω της απώλειας φορολογικών εσόδων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολύ κοινή μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται η αγορά ζώων συντροφιάς στην ΕΕ λαμβάνει χώρα μέσω επιγραμμικών μικρών αγγελιών, με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης να ακολουθούν(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν ζώα συντροφιάς μέσω επιγραμμικών διαφημίσεων διαθέτουν μικρή προστασία των δικαιωμάτων τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψηλός ο αριθμός ζώων συντροφιάς παράνομης εκτροφής τα οποία πωλούνται στις αγορές κρατών μελών ή με απευθείας πωλήσεις, μέσα από οχήματα, σε όλα τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 65 % των ερωτηθέντων σε έρευνα Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου θεωρούν ότι το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές για τους χρήστες του, ενώ το 90 % συμφωνούν ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας θα πρέπει να αφαιρέσουν άμεσα το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί ως παράνομο από τις δημόσιες αρχές ή τις αρχές επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 60 % των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιούν κάποιο επιγραμμικό κοινωνικό δίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν επίσης επιγραμμικές αγορές τουλάχιστον περιστασιακά, ενώ το 30 % χρησιμοποιεί τις εν λόγω αγορές τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 69 % των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ πραγματοποιούν επιγραμμικές αγορές, ενώ οι αριθμοί αυξάνονται σε ετήσια βάση και όταν πρόκειται για ζώα(11)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή μεταχείριση των ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που εκτρέφονται, διατηρούνται και πωλούνται με σκοπό να γίνουν κατοικίδια ζώα σε νοικοκυριά, των ζώων συντροφιάς που χρησιμοποιούνται για διασκέδαση, αθλητισμό και εργασία, όπως τα λαγωνικά και τα ισπανικά λαγωνικά (galgos), και των αδέσποτων ζώων, εξακολουθεί να προκαλεί τεράστια ανησυχία σε πολλούς πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η (καλύτερη) αναγνώριση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στον αγώνα ενάντια στην κακή μεταχείριση των ζώων και στην προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση και η καταγραφή αποτελούν βασικές συνιστώσες της μη θανατηφόρας και ανθρώπινης διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και της σταδιακής μείωσης των πληθυσμών των αδέσποτων ζώων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των νέων ασθενειών που έχουν εμφανισθεί σε ανθρώπους κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης, και ότι τα ζώα που συχνά χρησιμοποιούνται ως ζώα συντροφιάς είναι φορείς 41 ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένης της λύσσας(12)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα συντροφιάς που ανήκουν στα ζωικά είδη που παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 δεν επιτρέπεται να μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο, εκτός εάν φέρουν σήμανση με εμφύτευση αποκριτή πομποδέκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαιτείται εναρμονισμένη υποχρεωτική αναγνώριση για γάτες και σκύλους που παραμένουν εντός των εθνικών συνόρων και δεν μετακινούνται σε άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σε κράτη μέλη γάτες και σκύλοι που εξακολουθούν να είναι μη ταυτοποιημένοι και μη καταχωρισμένοι·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο συντονισμένο σχέδιο ελέγχου της ΕΕ σχετικά με τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών διαπιστώθηκε ανακολουθία μεταξύ των δραστηριοτήτων και του καθεστώτος του εμπόρου για το 42 % των διαφημίσεων που ελέγχθηκαν(13)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ιστότοποι αγγελιών έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν, σε εθελοντική βάση, αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο της ταυτότητας των διαδικτυακών πωλητών και τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων που πωλούνται·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των κρατών μελών εφαρμόζουν ήδη καθορισμένες απαιτήσεις κάποιας μορφής για την αναγνώριση και καταγραφή γατών και σκύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις ταυτοποίησης για γάτες, σκύλους και ικτίδες δεν έχουν εναρμονιστεί, γεγονός που έχει οδηγήσει σε κατάχρηση των κωδικών χώρας και σε χρήση διπλών και εσφαλμένων κωδικών, μεταξύ άλλων(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες βάσεις δεδομένων καταγραφής δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, γεγονός που περιορίζει την ιχνηλασιμότητα στην ΕΕ·

1.  υπογραμμίζει ότι το λαθρεμπόριο σκύλων και γατών συνεπάγεται όχι μόνο καταστροφικές συνέπειες για την καλή διαβίωση των ζώων αλλά και κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών·

Αναγνώριση και καταγραφή για γάτες και σκύλους

2.  τονίζει ότι το εναρμονισμένο σύστημα υποχρεωτικής αναγνώρισης και καταγραφής για γάτες και σκύλους σε επίπεδο ΕΕ είναι ένα κρίσιμο και απαραίτητο πρώτο βήμα στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και ότι η καταγραφή και η αναγνώριση είναι βασικές συνθήκες για τον έλεγχο, την επιβολή του νόμου και την ιχνηλασιμότητα·

3.  θεωρεί ότι για την αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των ζώων συντροφιάς είναι απαραίτητη η εισαγωγή τσιπ από κτηνίατρο και η καταχώρησή τους σε εθνικό μητρώο αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων· θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας τα μητρώα αναγνώρισης και καταγραφής να περιλαμβάνουν τους αριθμούς καταγραφής όλων των προσώπων που έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη ζωή ενός ζώου, συμπεριλαμβανομένων των εκτροφέων, των πωλητών, των κτηνιάτρων, των μεταφορέων και των ιδιοκτητών·

4.  προτρέπει την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τα άρθρα 109 παράγραφος 2 και 118 του νόμου για την υγεία των ζώων, και να υποβάλει πρόταση για λεπτομερή, σε επίπεδο ΕΕ, συμβατά συστήματα για τα μέσα και τις μεθόδους αναγνώρισης και καταγραφής για γάτες και σκύλους, θέτοντας ελάχιστο κατώτατο όριο απαιτούμενων πληροφοριών για την αναγνώριση μεμονωμένων ζώων και θεσπίζοντας κανόνες για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των βάσεων δεδομένων στα κράτη μέλη, οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, έως το πέρας της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου·

5.  ζητεί τη σαφή σύνδεση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό διαβατήριο ζώων συντροφιάς και την καταγραφή του μικροτσίπ των ζώων συντροφιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προέλευση του ζώου συντροφιάς παραμένει σαφής, ακόμα και μετά από αντικατάσταση του διαβατηρίου του·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές με σκοπό την εκ προοιμίου σήμανση και καταγραφή για κάθε γάτα και σκύλο στον αγώνα ενάντια στην κακή μεταχείριση των ζώων·

7.  τονίζει ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται για την αναγνώριση των ζώων συντροφιάς πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων· πιστεύει ότι τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για κανένα σκοπό εμπορικού χαρακτήρα·

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς

8.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα διατομεακό σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς στην ΕΕ· κρίνει πως το σχέδιο δράσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και να ορίζει ξεκάθαρα τις αρμοδιότητες όλων των συμφεροντούχων, αλλά και των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, της Επιτροπής, των συνοριακών, τελωνειακών και κτηνιατρικών αρχών, των κτηνιάτρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

9.  συνιστά στην Επιτροπή την ανάμιξη στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεών της οι οποίες εργάζονται για τα θέματα καλής διαβίωσης των ζώων, δημόσιας υγείας, προστασίας των καταναλωτών, εσωτερικής αγοράς και λαθρεμπορίου·

10.  θεωρεί ότι ένας ενιαίος ορισμός σε επίπεδο ΕΕ των εγκαταστάσεων εμπορικής εκτροφής μεγάλης κλίμακας, γνωστών και ως «μύλων κουταβιών», καθίσταται απαραίτητος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παράνομο εμπόριο των ζώων συντροφιάς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών εκτροφής και εμπορίας που είναι επιζήμιες για την υγεία, την ευημερία και τη συμπεριφορική ανάπτυξη των ζώων συντροφιάς·

11.  θεωρεί απαραίτητο να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες σχετικά με το εμπόριο ζώων συντροφιάς και τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν όταν αγοράζουν ζώα στο διαδίκτυο ή χωρίς να ακολουθούν τις νομικές διαδικασίες·

12.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών οι οποίοι αγοράζουν ζώα συντροφιάς από επιγραμμικές αγγελίες, ως τμήμα του ψηφιακού θεματολογίου της·

13.  υποστηρίζει την εξαίρεση της πώλησης ζωντανών ζώων από έμπορο σε καταναλωτή από το πεδίο εφαρμογής της επικείμενης οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου και άλλες μορφές πώλησης εξ αποστάσεως·

Έλεγχοι και καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ

14.  ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την επιβολή του νόμου και να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις, που οφείλουν να είναι αποτελεσματικές αναλογικές και αποτρεπτικές, κατά των οικονομικών φορέων, των κτηνιάτρων και των εθνικών αρμόδιων αρχών - από τις χώρες προέλευσης, μεταφοράς και προορισμού - που παρέχουν πλαστά διαβατήρια ζώων συντροφιάς προκειμένου να μειωθεί αποτελεσματικά η παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625(15) οι οποίες θα υπερβαίνουν τα οφέλη που επιδιώκουν οι οικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκτροφέων και των πωλητών που διαφημίζουν ζώα στο διαδίκτυο έναντι οικονομικού κέρδους και κατά παράβαση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για τη ρύθμιση ή την αυτορρύθμιση των επιγραμμικών διαφημίσεων για ζώα συντροφιάς, προκειμένου να σταματήσουν οι παραπλανητικές διαφημίσεις και να υπάρξει καλύτερος έλεγχος της επιγραμμικής πώλησης γατών και σκύλων·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις ώστε οι επιγραμμικές πλατφόρμες να διενεργούν ελάχιστους ελέγχους επικύρωσης της ταυτότητας των χρηστών που διαφημίζουν επιγραμμικά την πώληση ζώων συντροφιάς· υπογραμμίζει ότι οι ενδεχόμενες αναθεωρήσεις στο συναφές νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να οδηγούν στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των ζώων·

18.  ζητεί τα προγράμματα επιθεώρησης της Διεύθυνσης Ελέγχων και Αναλύσεων στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) να συμπεριλαμβάνουν ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κοινά πρότυπα για την εκτροφή και εμπορία γατών και σκύλων, τα οποία να τεθούν σε εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ, με σκοπό την αποφυγή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και των καταχρηστικών πωλήσεων, τον περιορισμό των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας και ζητημάτων καλής διαβίωσης που αφορούν συγκεκριμένες ράτσες και τη θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο αυτών που εκτρέφουν ζώα συντροφιάς και κατάλληλη εποπτεία από τους κτηνιάτρους·

21.  κρίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός υποχρεωτικού μητρώου εξουσιοδοτημένων εκτροφέων και πωλητών ζώων συντροφιάς, στο οποίο θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από άλλα κράτη μέλη·

22.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τους συνοριακούς ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97(16), να εισαγάγουν στο εσωτερικό της χώρας την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, μέσω τακτικών ελέγχων, των εμπόρων και των κατόχων αδειών, όπως τα καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς, οι εκτροφείς, τα ερευνητικά κέντρα και οι επιχειρήσεις φύλαξης ζώων συντροφιάς·

23.  θεωρεί ότι η συχνότητα των επιθεωρήσεων θα πρέπει να εναρμονιστεί σε ολόκληρη την ΕΕ και να λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές, την αστυνομία και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των κρατών μελών·

24.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013, να τηρούν απαρέγκλιτα τις διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού και να διασφαλίζουν τον επαναπατρισμό των κατασχεθέντων ζώων συντροφιάς· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν επαρκώς τα κέντρα προστασίας ζώων·

25.  επικροτεί τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων και της υποομάδας της εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς στο εμπόριο· ζητεί τη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ισορροπημένη εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών, των αρμόδιων αρχών, των επιχειρήσεων και των επιστημόνων σε μελλοντικές εργασίες για την καλή διαβίωση των ζώων σε επίπεδο ΕΕ, όπως και επαρκές επίπεδο πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί βέλτιστη πρόοδος·

Συνεργασία, επικοινωνία και κατάρτιση

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν και να διαδώσουν τα αποτελέσματα της υποομάδας εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς στο εμπόριο, στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, και να θεσπίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς στο προσεχές νομοθετικό και μη νομοθετικό έργο έως το 2024· κρίνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι επείγουσα η ανάγκη ενεργού συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των κρατών μελών·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν συστηματικά τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όταν ασκούν αγωγή κατά παράνομων εμπόρων σκύλων και γατών, οι δραστηριότητες των οποίων ενδέχεται να επηρεάσουν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη·

28.  υποστηρίζει τον συνεργατικό, διυπηρεσιακό τρόπο εργασίας στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς, και τον μετριασμό του συναφούς κινδύνου εκδήλωσης ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός συστήματος πληροφοριών για την καταγραφή και την ανταλλαγή δεδομένων για τις αποστολές ζώων συντροφιάς παράνομου εμπορίου, αλλά και ενός συστήματος προειδοποίησης σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανωμαλίες·

29.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα που θα περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογιών και ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση για την καλύτερη εξάρτυση τελωνειακών και κτηνιατρικών αρχών, ώστε να εντοπίζουν την παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις συστάσεις του συντονισμένου σχεδίου ελέγχου της ΕΕ σχετικά με τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών, μέσω της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων μεταξύ αρχών, βάσεων δεδομένων, ιστοτόπων και οργανώσεων για την καλή διαβίωση των ζώων, προκειμένου να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων και του παράνομου επιγραμμικού εμπορίου σκύλων και γατών·

31.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενώσεις προστασίας των ζώων και οι ΜΚΟ στον αγώνα κατά του λαθρεμπορίου ζώων συντροφιάς· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκή χρηματοδοτική και άλλη υλική και μη υλική υποστήριξη στα κέντρα διάσωσης ζώων και στις ενώσεις/ΜΚΟ προστασίας ζώων·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την επιβολή της υποχρέωσης καταγραφής των υπευθύνων όλων των επιχειρήσεων που εκτρέφουν, διατηρούν ή εμπορεύονται ζώα, όπως ορίζεται στον νόμο για την υγεία των ζώων, ώστε να περιοριστεί το παράνομο επιγραμμικό εμπόριο ζώων συντροφιάς·

33.  θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των δυνητικών αγοραστών και των οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών, σε σχέση με τις παράνομες πωλήσεις ζώων συντροφιάς και των χαμηλών προτύπων διαβίωσης που συνδέονται με αυτές·

34.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι υφίστανται ήδη κάποιες εθνικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιφερειακές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για την αναγνώριση των ζώων συντροφιάς· θεωρεί ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως συμβατά και διαλειτουργικά συστήματα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε να επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο ΕΕ·

35.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό στους συνοριακούς σταθμούς, αφενός διαθέτει επαρκή κατάρτιση όσον αφορά τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για την εισαγωγή ζώων συντροφιάς από καταγεγραμμένες και μη καταγεγραμμένες τρίτες χώρες, και αφετέρου ότι επιβάλλει τους εν λόγω κανόνες·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν περισσότερες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υιοθεσία ζώων συντροφιάς από αξιόπιστα κέντρα προστασίας ζώων, αντί για την αγορά τους, και να πληροφορούνται οι πολίτες σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου στα ζώα συντροφιάς και τη σημασία της αγοράς μόνο ζώων συντροφιάς που έχουν αποτελέσει αντικείμενο υπεύθυνης εκτροφής, διατήρησης και εμπορίας, με δέουσα προσοχή για την καλή διαβίωση των ζώων·

o
o   o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.
(2) EE L 84 της 31.3.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 109.
(5) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 139.
(6) Μελέτη για την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών (2015), με χρηματοδότηση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ειδικής σύμβασης SANCO 2013/12364.https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
(7) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019). Ανάλυση των αποτελεσμάτων του συντονισμένου σχεδίου ελέγχου της ΕΕ για τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών.https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en
(8) Έκθεση της οργάνωσης FOUR PAWS του 2013 με τίτλο «Puppy trade in Europe».http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf
(9) Μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών (2015), με χρηματοδότηση της Επιτροπής στο πλαίσιο της ειδικής σύμβασης SANCO 2013/12364, σελ.55-56.https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf;EU Dog & Cat Alliance (2016). Ενημέρωση σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, δυνάμει του «νόμου για την υγεία των ζώων».https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
(10) EU Dog & Cat Alliance και Blue Cross (2017). Επιγραμμικές πωλήσεις ζώων συντροφιάς στην ΕΕ: Ποιο είναι το κόστος;https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf
(11) Έκθεση για το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 469/2018 όσον αφορά το παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο:http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669
(12) Day et al (2012). Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals.https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article
(13) Συντονισμένο σχέδιο ελέγχου της ΕΕ σχετικά με τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών:https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf
(14) Έκθεση της οργάνωσης FOUR PAWS του 2016 με τίτλο «Identification,vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?’http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf
(15) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου