Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2048(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0131/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0131/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0200

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 150kWORD 51k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
P9_TA(2020)0200A9-0131/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή που αφορά τη σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2019)05512020/2048(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (COM(2019)0551),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2020, με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), και ιδίως τα άρθρα 2, 6, 7, 8 και 47,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως το άρθρο 6, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 16 και 218,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (ETS αριθ. 108), και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, της 8ης Νοεμβρίου 2001, που είναι προσαρτημένο στη Σύμβαση για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, όσον αφορά τις εποπτικές αρχές και τη διαμεθοριακή ροή δεδομένων (ETS αριθ. 181),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 1/2020 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευσης για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας που καθιστά δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρχών επιβολής του νόμου της Νέας Ζηλανδίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ, του 2019, για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης με τίτλο «Christchurch Call to Action» (Κάλεσμα του Κράισττσερτς για ανάληψη δράσης), που εγκρίθηκε από τη Νέα Ζηλανδία, τη Γαλλία, την Επιτροπή, εταιρίες τεχνολογίας και άλλους φορείς, με στόχο να εξαλειφθεί το τρομοκρατικό και βίαιο περιεχόμενο στο διαδίκτυο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0131/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 επιτρέπει τη διαβίβαση των αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, επί τη βάσει απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου, ή συμφωνιών συνεργασίας συναφθεισών πριν από την 1η Μαΐου 2017 που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, σε έκτακτες περιστάσεις, σε εξατομικευμένη βάση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις· τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που παρέχουν στην Ευρωπόλ και σε τρίτες χώρες τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη, ιδίως στα άρθρα 2, 6, 7, 8 και 47 αυτού, και στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ, και συνεπώς να τηρούν την αρχή του οριοθετημένου σκοπού, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζεται συγκεκριμένα στον Χάρτη, καθώς και να είναι αναγκαίες και να τελούν σε αναλογία με την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπόλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο προγραμματισμού της Ευρωπόλ για την περίοδο 2020-2022(6) τονίζει ότι η πλήρης και επιτυχημένη υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT), ιδίως σε επιχειρησιακό επίπεδο, δεν είναι εφικτή χωρίς στενή συνεργασία με τρίτες χώρες και οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία έχουν παρόμοιες απόψεις σε θέματα παγκόσμιας ασφάλειας και υιοθετούν παρόμοιες προσεγγίσεις σε σχέση με αυτά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ και η Αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας έχουν ήδη θεσπίσει ένα πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας μέσω συμφωνίας συνεργασίας και μνημονίου κατανόησης, τα οποία υπεγράφησαν αμφότερα το 2019 και τα οποία δίνουν στην Αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την εφαρμογή δικτύου ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (Secure Information Exchange Network Application - SIENA) και να έχει μόνιμα έναν αξιωματικό-σύνδεσμο στην έδρα της Ευρωπόλ στη Χάγη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει συνάψει στο παρελθόν πολλές επιχειρησιακές συμφωνίες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Ένωση ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό με οκτώ χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (Τουρκία, Ισραήλ, Τυνησία, Μαρόκο, Λίβανος, Αίγυπτος, Αλγερία και Ιορδανία)· και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ψηφίσματα σχετικά με τις διαπραγματευτικές εντολές για τις συμφωνίες αυτές(7)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει χαρακτηρίσει υψηλό το επίπεδο της απειλής που προέρχεται από τζιχαντιστές τρομοκράτες, καθώς και ότι, το 2018, η τρομοκρατία εξακολούθησε να αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός συλλήψεων δεξιών τρομοκρατών, παρότι παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αυξήθηκε για τρίτο συναπτό έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ανέφεραν στην Ευρωπόλ ότι, το 2018, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου χρησιμοποίησαν εργαλεία ανταλλαγής δεδομένων για να αποτρέψουν, να αποκρούσουν ή να διερευνήσουν 129 τρομοκρατικές επιθέσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) εποπτεύει από την 1η Μαΐου 2017 το έργο της Ευρωπόλ, και ότι επιπλέον παρέχει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμβουλές σχετικά με τις πολιτικές και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που άπτονται της προστασίας των δεδομένων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης συμφωνιών στον τομέα της επιβολής του νόμου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το φως της ακροδεξιάς τρομοκρατικής επίθεσης σε δύο τζαμιά στο Κράισττσερτς το 2019, η επιχειρησιακή συνεργασία που θα θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Νέας Ζηλανδίας, μέσω της δυνατότητας ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόληψη και δίωξη και άλλων σοβαρών εγκληματικών πράξεων και τρομοκρατικών επιθέσεων που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ή τελεστούν στην ΕΕ ή σε άλλα μέρη του κόσμου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία από την Ευρωπόλ βάσει της συμφωνίας θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των θιγόμενων ατόμων·

1.  εκτιμά ότι η συνεργασία με τη Νέα Ζηλανδία στον τομέα της επιβολής του νόμου θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει αποτελεσματικότερα τα συμφέροντά της σε θέματα ασφαλείας, ιδίως στους τομείς της πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· παροτρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία με αντικείμενο την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρμοδίων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας αρχών της Νέας Ζηλανδίας τηρώντας πλήρως τις διαπραγματευτικές κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε το Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις πρόσθετες συστάσεις που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα·

2.  εμμένει στην άποψη ότι η συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει επίπεδο προστασίας των δεδομένων ουσιωδώς ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται στο δίκαιο της Ένωσης, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη· εμμένει επίσης στην άποψη ότι, εάν δεν διασφαλιστεί αυτό το επίπεδο προστασίας, η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, την επίσημη αναγνώριση της Νέας Ζηλανδίας από την Επιτροπή το 2012 ως χώρας που παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή εφαρμόζεται, ωστόσο, μόνο σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και, κατά συνέπεια, δεν εφαρμόζεται σε θέματα επιβολής του νόμου·

3.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των αρμόδιων υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε ενωσιακό επίπεδο και με παγκόσμιους εταίρους, προκειμένου να καταπολεμηθούν πιο αποτελεσματικά το σοβαρό έγκλημα και η τρομοκρατία·

4.  ζητεί να προβλέπονται στη συμφωνία όλες οι δέουσες εγγυήσεις και οι απαραίτητοι για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έλεγχοι που ορίζονται στις οδηγίες διαπραγμάτευσης· σημειώνει ότι η διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η διαβίβαση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική για την πρόληψη και καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων που καλύπτονται από τη συμφωνία· τονίζει ότι πρέπει να καθοριστούν σαφείς διασφαλίσεις για το υποκείμενο των δεδομένων, για τα άτομα που σχετίζονται με το υποκείμενο των δεδομένων και για πρόσωπα που σχετίζονται με το ποινικό αδίκημα, όπως μάρτυρες και θύματα, προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

5.  υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή του οριοθετημένου σκοπού, στη μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να γίνεται ρητή απαρίθμηση των ποινικών αδικημάτων για τα οποία θα είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους ορισμούς των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ, εφόσον διατίθενται· φρονεί ότι στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τις εν λόγω εγκληματικές πράξεις, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

6.  τονίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται θα πρέπει να σχετίζονται με μεμονωμένες ποινικές υποθέσεις· τονίζει ότι στη συμφωνία θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η έννοια της μεμονωμένης ποινικής υπόθεσης, καθώς η έννοια αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας μιας διαβίβασης δεδομένων·

7.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή και ακριβή διάταξη που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν διαβιβασθεί στη Νέα Ζηλανδία και να επιβάλλει τη διαγραφή τους στο τέλος της εν λόγω περιόδου· ζητεί να ορίζονται στη συμφωνία διαδικαστικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση· ζητεί, στη συνάρτηση αυτή, να προβλέπονται ρητά στη συμφωνία η διενέργεια περιοδικής επανεξέτασης των περιόδων διατήρησης και κάθε περαιτέρω ανάγκης για αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και άλλα κατάλληλα μέτρα που θα διασφαλίζουν την τήρηση των χρονικών ορίων· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος διατήρησης των δεδομένων συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι αποθήκευσής τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι λόγοι αυτοί και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπόλ και στον ΕΕΠΔ·

8.  καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν με την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας για να ορίσουν, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το πνεύμα του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα έχει ουσιαστικές εξουσίες έρευνας και παρέμβασης και θα είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· ζητεί να συμφωνηθεί η δημιουργία της αρχής αυτής, η δε σύστασή της να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι η ονομασία της αρχής θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη συμφωνία·

9.  θεωρεί ότι η διεθνής συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια διάταξη με την οποία να δίνεται στην ΕΕ η δυνατότητα να αναστέλλει ή να ανακαλεί τη συμφωνία σε περίπτωση παραβίασής της· θεωρεί ότι είναι σημαντικό η ανεξάρτητη εποπτική αρχή να έχει επίσης αρμοδιότητα να αποφασίζει για την αναστολή ή διακοπή της μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασής της· υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και τους έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή εφαρμογής ή την καταγγελία της· φρονεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για την παρακολούθηση και την τακτική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να ελέγχονται η τήρηση της συμφωνίας από τα συμβαλλόμενα μέρη και η λειτουργία της σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ευρωπόλ, καθώς και η τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

10.  εκτιμά ότι περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών της Ευρωπόλ από αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας προς άλλες αρχές της χώρας αυτής, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για δικαστικούς σκοπούς, θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των σκοπών της αρχικής διαβίβασής τους από την Ευρωπόλ και να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπόλ· επισημαίνει ότι περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών της Ευρωπόλ από αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας προς αρχές τρίτης χώρας δεν θα πρέπει να επιτρέπονται·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ζητήσουν τη γνώμη του ΕΕΠΔ σχετικά με τις διατάξεις του σχεδίου συμφωνίας πριν από την οριστικοποίησή του και καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·

12.  εκτιμά ότι η διεθνής συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία θα πρέπει να κατοχυρώνει το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων σε ενημέρωση, διόρθωση και διαγραφή των δεδομένων, όπως προβλέπεται σε άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να περιλαμβάνονται στη συμφωνία σαφείς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων·

13.  τονίζει ότι η συγκατάθεσή του για τη σύναψη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική συμμετοχή του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· προσδοκά ότι θα τηρείται πλήρως και εκ των προτέρων ενήμερο για την πορεία των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ, καθώς και ότι θα λάβει τα σχετικά έγγραφα ταυτόχρονα με το Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να ασκήσει τον ελεγκτικό του ρόλο·

14.  τονίζει ότι θα δώσει τη συγκατάθεσή του για τη σύναψη της συμφωνίας μόνον εφόσον η εν λόγω συμφωνία δεν θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων, ούτε άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται από τον Χάρτη· αναφέρει στο πλαίσιο αυτό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει επί του συμβατού της προβλεπόμενης συμφωνίας προς τις Συνθήκες·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας.

(1) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(2) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.
(3) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(6) Έγγραφο προγραμματισμού 2020-2022 της Ευρωπόλ που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 25 Μαρτίου 2020, EDOC# 1003783v20E.
(7) ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 69.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου