Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2048(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0131/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0131/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 17

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0200

Pieņemtie teksti
PDF 146kWORD 47k
Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs - Brisele
ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru norit sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret smagiem noziegumiem un terorismu
P9_TA(2020)0200A9-0131/2020

Eiropas Parlamenta 2020. gada 10. jūlija rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijai par nolīguma, par kuru notiek sarunas, noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu kompetentajām Jaunzēlandes iestādēm (COM(2019)05512020/2048(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu kompetentajām Jaunzēlandes iestādēm (COM(2019)0551),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 13. maija Lēmumu, ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Jaunzēlandi par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu kompetentajām Jaunzēlandes iestādēm,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Harta) un jo īpaši tās 2., 6., 7., 8.un 47. pantu,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 6. pantu, un Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), jo īpaši tā 16. un 218. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI(5),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS Nr. 108) un Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi 2001. gada 8. novembra Papildu protokolu par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām (ETS Nr. 181),

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) atzinumu 1/2020 par sarunu mandātu attiecībā uz starptautiska nolīguma noslēgšanu par personas datu apmaiņu starp Eiropolu un Jaunzēlandes tiesībaizsardzības iestādēm,

–  ņemot vērā Eiropola 2019. gada ziņojumu par terorisma situāciju un tendencēm,

–  ņemot vērā Kraistčērčas aicinājumu rīkoties, ko Jaunzēlande, Francija, Komisija, tehnoloģiju uzņēmumi un citi aktori pieņēmuši, lai tiešsaistē izskaustu teroristisku un vardarbīgu ekstrēmistisku saturu,

–  ņemot vērā Reglamenta 114. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0131/2020),

A.  tā kā Regula (ES) 2016/794 Eiropolam dod iespēju nosūtīt personas datus kompetentai trešās valsts iestādei vai starptautiskai organizācijai, ciktāl šāda nosūtīšana ir nepieciešama Eiropola uzdevumu pildīšanai, pamatojoties uz Komisijas atbilstības lēmumu saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680, starptautisku nolīgumu saskaņā ar LESD 218. pantu, kas nodrošina atbilstīgus aizsardzības pasākumus, vai sadarbības nolīgumu, ar ko atļauj personas datu apmaiņu un kas noslēgts pirms 2017. gada 1. maija, vai ārkārtas apstākļos, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/794 25. panta 5. punktā paredzētajiem stingrajiem nosacījumiem un ar noteikumu, ka tiek garantēti pienācīgi aizsardzības pasākumi; uzsver, ka nolīgumam ir pilnībā jāatbilst Hartā atzītajām pamattiesībām un principiem;

B.  tā kā starptautiskajiem nolīgumiem, kas ļauj Eiropolam un trešām valstīm sadarboties un apmainīties ar personas datiem, būtu jāatbilst pamattiesībām, kas atzītas Hartā, jo īpaši tās 2., 6., 7., 8. un 47. pantā, un LESD 16. pantā, un līdz ar to jārespektē mērķa ierobežojuma princips un tiesības uz piekļuvi un labošanu; tā kā šādi nolīgumi būtu jāuzrauga neatkarīgai iestādei, kā īpaši noteikts Hartā, un tiem vajadzētu būt nepieciešamiem Eiropola uzdevumu izpildē un ar tiem samērīgiem;

C.   tā kā Eiropola 2020.–2022. gada plānošanas dokumentā(6) uzsvērts, ka Eiropas daudznozaru platformas pret noziedzības draudiem (EMPACT) darbību pilnīga un sekmīga īstenošana, it sevišķi operatīvajā līmenī, nav iespējama bez ciešas partnerības ar trešām valstīm un organizācijām; tā kā ES un Jaunzēlande uz globālajiem drošības jautājumiem raugās līdzīgi un šajā ziņā izmanto līdzīgas pieejas;

D.  tā kā Eiropols un Jaunzēlandes policija jau ir izveidojuši ciešākas sadarbības satvaru, izmantojot 2019. gadā parakstīto darba vienošanos un saprašanās memorandu, kas ļauj Jaunzēlandes policijai izmantot drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammu (SIENA) un pastāvīgā norīkojumā nosūtīt sadarbības koordinatoru uz Eiropola galveno mītni Hāgā;

E.  tā kā Eiropols jau ir noslēdzis daudzus operatīvos nolīgumus par personas datu apmaiņu ar trešām valstīm; tā kā 2018. gadā Savienība sāka sarunas par šo jautājumu ar astoņām Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstīm (Turciju, Izraēlu, Tunisiju, Maroku, Libānu, Ēģipti, Alžīriju un Jordāniju); tā kā Parlaments ir pieņēmis rezolūcijas par šo nolīgumu sarunu mandātiem(7);

F.  tā kā džihādistu terorisma draudu līmeni Eiropols ir atzinis par augstu un tā kā 2018. gadā terorisms dalībvalstīs joprojām bija būtisks drošības apdraudējums; tā kā, lai gan labējo teroristu arestu skaits bija salīdzinoši zems, tas palielinājās jau trešo gadu pēc kārtas; tā kā dalībvalstis Eiropolam ir ziņojušas, ka 2018. gadā tiesībaizsardzības iestādes datu apmaiņas instrumentus izmantoja, lai nepieļautu, izjauktu vai izmeklētu 129 teroristu uzbrukumus;

G.  tā kā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) uzrauga Eiropolu kopš 2017. gada 1. maija, kā arī konsultē ES iestādes ar datu aizsardzību saistītas rīcībpolitikas un tiesību aktu jautājumos, arī tad, kad rit sarunas par nolīgumiem tiesībaizsardzības nozarē;

H.  tā kā, ņemot vērā 2019. gada labējā terorista uzbrukumu divām Kraistčērčas mošejām, ar Eiropola un Jaunzēlandes nolīgumu formalizējamā operatīvā sadarbība, dodama iespēju apmainīties ar personas datiem, varētu būtiski palīdzēt citu tādu smagu noziegumu un teroristu uzbrukumu novēršanā un kriminālvajāšanā, kas varētu tikt plānoti vai izdarīti ES vai citur pasaulē;

I.   tā kā tādu personas datu pārsūtīšana, ko Eiropols savācis kriminālizmeklēšanas kontekstā un pēc tam apstrādājis saskaņā ar nolīgumu, var būtiski ietekmēt attiecīgo personu dzīvi,

1.  uzskata, ka sadarbība ar Jaunzēlandi tiesībaizsardzības jomā palīdzēs Eiropas Savienībai vēl labāk aizsargāt savas drošības intereses, sevišķi tādās jomās kā terorisma novēršana un apkarošana, organizētās noziedzības graušana un cīņa pret kibernoziedzību; mudina Komisiju ātri sākt sarunas ar Jaunzēlandi par personas datu apmaiņu starp Eiropolu un Jaunzēlandes iestādēm, kuru kompetencē ir cīņa pret smagiem noziegumiem un terorismu, pilnībā ievērojot Padomes pieņemtās sarunu nostādnes; aicina Komisiju ievērot šajā rezolūcijā dotos papildu ieteikumus;

2.  uzstāj, ka nolīgumā paredzētajam datu aizsardzības līmenim vajadzētu būt pamatos līdzvērtīgam ES tiesību aktu nodrošinātajam aizsardzības līmenim gan tiesību, gan prakses aspektā; turklāt uzstāj, ka, ja šāds aizsardzības līmenis netiks garantēts, nolīgumu nevarēs noslēgt; šajā kontekstā uzsver, ka 2012. gadā Komisija Jaunzēlandi oficiāli atzina par valsti, kas nodrošina adekvātu datu aizsardzības līmeni; taču šis lēmums attiecas tikai uz jautājumiem, kas ietilpst Regulas (ES) 2016/679 piemērošanas jomā, un līdz ar to neattiecas uz tiesībaizsardzības jautājumiem;

3.  uzskata, ka pārrobežu informācijas apmaiņa starp visām attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā un ar globālajiem partneriem būtu jāprioritizē, lai iedarbīgāk cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu;

4.  prasa nolīgumā iekļaut visas sarunu norādēs paredzētās vajadzīgās garantijas un kontroles līdzekļus attiecībā uz personas datu aizsardzību; atzīmē, ka sensitīvu personas datu nosūtīšana būtu atļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad šāda nosūtīšana ir strikti nepieciešama un samērīga nolūkā novērst un apkarot noziedzīgus nodarījumus, uz kuriem nolīgums attiecas; uzsver, ka nolūkā garantēt pamattiesību ievērošanu būtu jānosaka skaidri aizsardzības pasākumi datu subjektam, personām, kas saistītas ar datu subjektu, un personām, kas saistītas ar noziedzīgo nodarījumu, piemēram, lieciniekiem un cietušajiem;

5.  uzskata, ka saskaņā ar mērķa ierobežojuma principu gaidāmajā nolīgumā būtu skaidri jāuzskaita noziedzīgi nodarījumi, kuru sakarā drīkst apmainīties ar personas datiem, ievērojot ES pieņemtās noziedzīgo nodarījumu definīcijas, kad tādas pieejamas; uzskata, ka šajā sarakstā būtu jāietver darbības, kas ietilpst šādos pārkāpumos, un personas datu nosūtīšanas ticamākās sekas;

6.  uzsver, ka nosūtītajiem personas datiem būtu jāattiecas uz atsevišķām krimināllietām; norāda, ka nolīgumā būtu jāiekļauj skaidra jēdziena “atsevišķas krimināllietas” definīcija, jo šis jēdziens ir nepieciešams, lai novērtētu datu nosūtīšanas nepieciešamību un samērīgumu;

7.  uzstāj, ka nolīgumā jāiekļauj skaidrs un precīzs noteikums, kas paredz Jaunzēlandei nosūtīto personas datu uzglabāšanas periodu un prasa šā perioda beigās datus dzēst; prasa nolīgumā paredzēt procesuālus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību; šajā sakarā prasa, lai nolīgumā būtu īpaši paredzēts regulāri izvērtēt uzglabāšanas periodus un jebkādu turpmāku vajadzību glabāt personas datus un lai tajā būtu paredzēti citi piemēroti pasākumi, kas nodrošinātu laika ierobežojumu ievērošanu; uzstāj, ka ārkārtas gadījumos, ja pastāv pienācīgi pamatoti iemesli datu glabāšanai uz ilgāku laiku pēc datu saglabāšanas perioda beigām, šie iemesli un pievienotā dokumentācija jānosūta Eiropolam un EDAU;

8.  mudina Padomi un Komisiju sadarboties ar Jaunzēlandes valdību, lai atbilstīgi Tiesas judikatūrai un Hartas 8. panta 3. punkta izpratnē noteiktu, kura neatkarīgā uzraudzības iestāde, kam ir efektīvas izmeklēšanas un iejaukšanās pilnvaras, būs atbildīga par starptautiskā nolīguma īstenošanas uzraudzību; prasa par šādu iestādi vienoties un to izveidot, pirms starptautiskais nolīgums var stāties spēkā; uzstāj, ka nolīgumā ir nepārprotami jānorāda šīs iestādes nosaukums;

9.  uzskata, ka starptautiskajā nolīgumā būtu jāiekļauj noteikums, kas nolīguma pārkāpuma gadījumā ļautu ES to apturēt vai atsaukt; uzskata, ka ir svarīgi neatkarīgajai uzraudzības iestādei piešķirt arī pilnvaras pārkāpuma gadījumā lemt par personas datu pārsūtīšanas apturēšanu vai izbeigšanu; uzskata, ka saskaņā ar nolīgumu iestādēm vajadzētu būt atļauts turpināt apstrādāt jebkādus personas datus, kas ir nolīguma piemērošanas jomā un ir nosūtīti pirms tā apturēšanas vai izbeigšanas; uzskata, ka būtu jāizveido nolīguma uzraudzības un periodiskas novērtēšanas mehānisms, lai izvērtētu, vai partneri nolīgumu ievēro un kā tas darbojas saistībā ar Eiropola operatīvajām vajadzībām un ES datu aizsardzības tiesību aktiem;

10.  uzskata, ka Eiropola informācijas pārsūtīšana no Jaunzēlandes kompetentajām iestādēm citām iestādēm Jaunzēlandē, tostarp izmantošanai tiesvedībā, būtu jāatļauj tikai sākotnējiem mērķiem, kuriem Eiropols veicis pārsūtīšanu, un uz to būtu jāattiecina prasība vispirms saņemt Eiropola atļauju; norāda, ka Eiropola informācijas pārsūtīšanu no Jaunzēlandes kompetentajām iestādēm trešo valstu iestādēm nedrīkstētu atļaut;

11.  aicina Padomi un Komisiju pirms nolīguma priekšlikuma finalizēšanas un sarunu gaitā apspriesties ar EDAU par tā noteikumiem;

12.  uzskata, ka starptautiskajā nolīgumā ar Jaunzēlandi būtu jāparedz datu subjektu tiesības uz informāciju, tās labošanu un dzēšanu, kā paredzēts citos ES tiesību aktos par datu aizsardzību; šajā sakarā prasa nolīgumā iekļaut skaidrus un detalizētus noteikumus par datu subjektiem sniedzamo informāciju;

13.  uzsver, ka tā piekrišana nolīguma noslēgšanai būs atkarīga no apmierinošas tā iesaistes visos procedūras posmos; sagaida, ka tiks pilnīgi un proaktīvi informēts par sarunu gaitu saskaņā ar LESD 218. pantu un ka dokumenti tam tiks nosūtīti tajā pašā laikā, kad Padomei, tā, lai tas varētu pildīt savu uzraudzības funkciju;

14.  uzsver, ka piekrišanu nolīguma noslēgšanai sniegs tikai tad, ja šāds nolīgums neapdraudēs ne tiesības uz privātumu un datu aizsardzību, ne citas pamattiesības un brīvības, kas aizsargātas ar Hartu; šajā sakarā norāda, ka saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu tas var saņemt Tiesas atzinumu par to, vai paredzētais nolīgums ir saderīgs ar Līgumiem;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Jaunzēlandes valdībai.

(1) OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.
(2) OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.
(3) OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.
(4) OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.
(5) OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.
(6) Eiropola 2020.–2022. gada plānošanas dokuments, ko Eiropola valde pieņēma 2020. gada 25. martā, EDOC# 1003783v20E.
(7) OV C 118, 8.4.2020., 69.–108. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 9. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika