Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2020/2048(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0131/2020

Testi mressqa :

A9-0131/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 17

Testi adottati :

P9_TA(2020)0200

Testi adottati
PDF 147kWORD 48k
Il-Ġimgħa, 10 ta' Lulju 2020 - Brussell
Konklużjoni ta' ftehim bejn l-UE - New Zealand, li għadu qed jiġi nnegozjat, dwar l-iskambju ta' data għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu
P9_TA(2020)0200A9-0131/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Lulju 2020 dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-konklużjoni ta' ftehimbejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti ta' New Zealand għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2019)05512020/2048(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ tan-negozjar ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti ta' New Zealand fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (COM(2019)0551),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta' Mejju 2020 li tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati ma' New Zealand għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti ta' New Zealand fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta), u b'mod partikolari l-Artikoli 2, 6, 7, 8 u 47 tagħha,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari l-Artikolu 6 tiegħu, u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod partikolari l-Artikoli 16 u 218 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar ta' data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika(4),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI(5),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali (ETS Nru 108) tat-28 ta' Jannar 1981 u l-Protokoll Addizzjonali tat-8 ta' Novembru 2001 għall-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali, rigward l-awtoritajiet superviżorji u l-flussi transkonfinali tad-data (ETS Nru 181),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni 1/2020 tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) dwar il-mandat ta' negozjar biex jiġi konkluż ftehim internazzjonali dwar l-iskambju ta' data personali bejn il-Europol u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tan-New Zealand,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Europol dwar is-Sitwazzjoni u t-Tendenzi tat-Terroriżmu fl-2019,

–  wara li kkunsidra s-Sejħa ta' Christchurch għall-Azzjoni adottata minn New Zealand, Franza, il-Kummissjoni, il-kumpaniji tat-teknoloġija u oħrajn biex jeliminaw il-kontenut estremista terroristiku u vjolenti online,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 114(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A9-0131/2020),

A.  billi r-Regolament (UE) 2016/794 jippermetti t-trasferiment ta' data personali lill-awtorità kompetenti ta' pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali sakemm tali trasferiment ikun neċessarju għat-twettiq tal-kompiti tal-Europol, abbażi ta' deċiżjoni ta' adegwatezza tal-Kummissjoni fis-sens tad-Direttiva (UE) 2016/680, ftehim internazzjonali fis-sens tal-Artikolu 218 tat-TFUE li jagħti salvagwardji adegwati fir-rigward tal-protezzjoni tal-privatezza u tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwi, jew ftehimiet ta' kooperazzjoni li jippermettu l-iskambju ta' data personali konklużi qabel l-1 ta' Mejju 2017, u, f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali, fuq bażi ta' kull każ għalih taħt kundizzjonijiet stretti stabbiliti fl-Artikolu 25(5) tar-Regolament (UE) 2016/794 u dment li jkunu żgurati salvagwardji adegwati; jenfasizza li l-ftehim jeħtieġ jirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet fundamentali u l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta;

B.  billi l-ftehimiet internazzjonali li jippermettu lill-Europol u lill-pajjiżi terzi jikkooperaw u jiskambjaw data personali għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali rikonoxxuti fil-Karta, b'mod partikolari fl-Artikoli 2, 6, 7, 8 u 47 tagħha, u fl-Artikolu 16 tat-TFUE, u b'hekk jirrispettaw il-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop u d-drittijiet ta' aċċess u ta' rettifika; billi dawk il-ftehimiet għandhom ikunu soġġetti għall-monitoraġġ minn awtorità indipendenti, kif stipulat b'mod speċifiku fil-Karta, u għandhom ikunu meħtieġa u proporzjonati għat-twettiq tal-kompiti tal-Europol;

C.   billi d-dokument ta' programmazzjoni tal-Europol 2020-2022(6) jenfasizza li l-implimentazzjoni sħiħa u effikaċi tal-attivitajiet tal-Pjattaforma Multidixxiplinari Ewropea Kontra t-Theddid Kriminali (EMPACT), b'mod partikolari fil-livell operazzjonali, mhijiex possibbli mingħajr is-sħubija mill-qrib ma' stati u organizzazzjonijiet terzi; billi l-UE u New Zealand għandhom pożizzjoni simili fil-perspettiva tagħhom dwar il-kwistjonijiet globali tas-sigurtà u jsegwu approċċi simili f'dan ir-rigward;

D.  billi l-Europol u l-korp tal-pulizija ta' New Zealand diġà stabbilixxew qafas ta' kooperazzjoni msaħħa permezz ta' arranġament ta' ħidma u memorandum ta' qbil, it-tnejn li huma ffirmati fl-2019, li jippermettu lill-korp tal-pulizija ta' New Zealand jużaw l-Applikazzjoni ta' Netwerk għall-Iskambju Sikur ta' Informazzjoni (SIENA) u jibagħtu fuq bażi permanenti uffiċjal ta' kollegament fil-kwartieri ġenerali tal-Europol fl-Aja;

E.  billi fil-passat il-Europol ikkonkludiet għadd ta' ftehimiet operattivi dwar l-iskambju ta' data personali ma' pajjiżi terzi; billi fl-2018, l-Unjoni varat negozjati dwar din il-kwistjoni ma' tmien pajjiżi fil-Lvant Nofsani u l-Afrika ta' Fuq (it-Turkija, Iżrael, it-Tuneżija, il-Marokk, il-Libanu, l-Eġittu, l-Alġerija u l-Ġordan); u billi l-Parlament adotta riżoluzzjonijiet dwar il-mandati ta' negozjar għal dawk il-ftehimiet(7);

F.  billi l-Europol ikklassifikat il-livell ta' theddida mit-terroristi Ġiħadisti bħala wieħed għoli, u billi fl-2018 it-terroriżmu kompla jikkostitwixxi theddida mill-ikbar għas-sigurtà fl-Istati Membri; billi għalkemm l-għadd ta' arresti ta' terroristi tal-lemin baqa' f'livell relattivament baxx, żdied għat-tielet sena konsekuttiva; billi l-Istati Membri rrapportaw lill-Europol li l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi użaw għodod għall-iskambju tad-data biex jipprevjenu, iħarbtu jew jinvestigaw 129 attakk terroristiku fl-2018;

G.  billi l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) ilu jissorvelja lill-Europol mill-1 ta' Mejju 2017, u jagħti pariri wkoll lill-istituzzjonijiet tal-UE dwar politiki u leġiżlazzjoni relatati mal-protezzjoni tad-data, inkluż meta jkunu qed jiġu nnegozjati ftehimiet fis-settur tal-infurzar tal-liġi;

H.  billi fid-dawl tal-attakk terroristiku lemini tal-2019 fuq żewġ moskej f’Christchurch , il-kooperazzjoni operazzjonali li se tiġi formalizzata fl-ambitu tal-ftehim bejn il-Europol u New Zealand, billi tippermetti l-iskambju ta' data personali, tista' tkun essenzjali għall-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati serji oħra u attakki terroristiċi li jistgħu jkunu ppjanati jew jitwettqu fi ħdan l-UE jew madwar id-dinja;

I.   billi t-trasferimenti ta' data personali miġbura fil-kuntest ta' investigazzjonijiet kriminali u l-ipproċessar ulterjuri mill-Europol skont il-ftehim jista' jkollhom impatt sinifikanti fuq il-ħajjiet tal-individwi kkonċernati;

1.  Iqis li l-kooperazzjoni ma' New Zealand fil-qasam tal-infurzar tal-liġi se tgħin lill-Unjoni Ewropea tkompli tipproteġi iktar l-interessi tas-sigurtà tagħha, speċjalment fl-oqsma tal-prevenzjoni u tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, it-tkissir tal-kriminalità organizzata u l-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tvara malajr u b'mod effiċjenti n-negozjati ma' New Zealand dwar l-iskambju ta' data personali bejn il-Europol u l-awtoritajiet ta' New Zealand li għandhom il-kompetenza li jiġġieldu lill-kriminalità serja u lit-terroriżmu b'rispett sħiħ tal-linji gwida għan-negozjar adottati mill-Kunsill; jistieden lill-Kummissjoni ssegwi r-rakkomandazzjonijiet addizzjonali mogħtija f'din ir-riżoluzzjoni;

2.  Jinsisti li l-livell ta' protezzjoni tad-data previst fil-ftehim għandu jkun essenzjalment ekwivalenti għal-livell ta' protezzjoni previst fid-dritt tal-UE, kemm fil-liġi kif ukoll fil-prattika; jinsisti, barra minn hekk, li jekk tali livell ta' protezzjoni ma jkunx iggarantit, il-ftehim ma jistax jiġi konkluż; jenfasizza, f'dan il-kuntest, ir-rikonoxximent formali, min-naħa tal-Kummissjoni fl-2012, ta' New Zealand bħala pajjiż li jipprovdi livell adegwat ta' protezzjoni tad-data; billi din id-deċiżjoni, madankollu, tapplika biss għal kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/679 u konsegwentement ma tapplikax għal kwistjonijiet ta' infurzar tal-liġi;

3.  Jemmen li l-iskambju transfruntier ta' informazzjoni bejn l-aġenziji rilevanti kollha tal-infurzar tal-liġi, fl-UE u mas-sħab globali, għandu jingħata prijorità sabiex il-kriminalità serja u t-terroriżmu jiġu miġġielda b'mod aktar effettiv;

4.  Jirrikjedi li l-ftehim ikun fih is-salvagwardji u l-kontrolli meħtieġa kollha fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali spjegata fid-direttivi dwar in-negozjar; jinnota li t-trasferiment ta' data personali sensittiva għandu jkun permess biss f'każijiet eċċezzjonali fejn tali trasferimenti huma strettament meħtieġa u proporzjonati għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra r-reati koperti mill-ftehim; jenfasizza li għandhom jiġu definiti salvagwardji ċari għas-suġġett tad-data, għall-persuni marbuta mas-suġġett tad-data u għall-persuni marbuta mar-reat bħalma huma x-xhud u l-vittmi, ħalli r-rispett għad-drittijiet fundamentali jkun iggarantit;

5.  Huwa tal-fehma li, b'konformità mal-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop, il-ftehim futur għandu jistabbilixxi b'mod espliċitu lista tar-reati li fir-rigward tagħhom tista' tiġi skambjata data personali, b'konformità mad-definizzjonijiet tal-UE ta' reati fejn ikunu disponibbli; iqis li din il-lista għandha tinkludi l-attivitajiet koperti minn tali reati u l-effetti li x'aktarx se jinħolqu ta' tali trasferimenti ta' data personali;

6.  Jenfasizza li d-data personali trasferita għandha tkun relatata ma' każijiet kriminali individwali; jirrimarka li fil-ftehim għandha tiġi inkluża definizzjoni ċara tal-kunċett ta' każijiet individwali ta' reat, peress li dan il-kunċett huwa meħtieġ sabiex jiġu vvalutati n-neċessità u l-proporzjonalità tat-trasferimenti tad-data;

7.  Jinsisti li l-ftehim ikun fih dispożizzjoni ċara u preċiża li tistabbilixxi l-perjodu ta' żamma għad-data personali li tkun ġiet trasferita lil New Zealand u litipprevedi t-tħassir tad-data fi tmiem dak il-perjodu; jitlob li fil-ftehim jiġu spjegati l-miżuri proċedurali biex tiġi żgurata l-konformità; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-ftehim speċifikament jipprevedi r-rieżamijiet perjodiċi tal-perjodi ta' żamma u kwalunkwe ħtieġa ulterjuri li d-data personali tiġi maħżuna, kif ukoll miżuri oħra xierqa biex jiġi żgurat li l-iskadenzi jiġu osservati; jinsisti li, f'każijiet eċċezzjonali, fejn ikun hemm raġunijiet debitament ġustifikati biex data tinħażen għal perjodu estiż, wara tmiem il-perjodu taż-żamma tad-data, dawn ir-raġunijiet u d-dokumentazzjoni li takkumpanjahom jiġu kkomunikati lill-Europol u lill-KEPD;

8.  Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jaħdmu mal-Gvern ta' New Zealand biex jiddefinixxu, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u fis-sens tal-Artikolu 8(3) tal-Karta, liema awtorità superviżjorja indipendenti mogħnija bis-setgħat effettivi ta' investigazzjoni u ta' intervent għandha tkun responsabbli biex tissorvelja l-implimentazzjoni tal-ftehim internazzjonali; iħeġġeġ li jkun hemm qbil dwar tali awtorità u li din tiġi stabbilita qabel id-dħul fis-seħħ tal-ftehim internazzjonali; jinsisti li l-isem ta' din l-awtorità jiġi espliċitament inkluż fil-ftehim;

9.  Iqis li l-ftehim internazzjonali għandu jinkludi dispożizzjoni li tippermetti lill-UE tissospendi jew tirrevoka l-ftehim f'każ ta' ksur; iqis li huwa importanti li l-korp superviżorju indipendenti għandu wkoll ikollu s-setgħa li jiddeċiedi li jissospendi jew iwaqqaf għalkollox it-trasferimenti tad-data f'każ ta' ksur; iqis li, skont il-ftehim, l-awtoritajiet għandhom jitħallew ikomplu jipproċessaw kwalunkwe data personali li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehim li tkun ġiet ittrasferita qabel is-sospensjoni jew it-terminazzjoni ta' tali ftehim; jaqbel li għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni perjodika tal-ftehim sabiex jiġi evalwat kemm is-sħab ikunu konformi mal-ftehim, kif il-ftehim ikun qed jiffunzjona fir-rigward tal-ħtiġijiet operazzjonali tal-Europol, u r-rispett għal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data;

10.  Iqis li t-trasferimenti ulterjuri ta' informazzjoni tal-Europol mingħand l-awtoritajiet kompetenti ta' New Zealand lil awtoritajiet oħra fi New Zealand, inkluż għall-użu fi proċedimenti ġudizzjarji, għandhom jiġu permessi biss għall-finijiet oriġinali tat-trasferiment mill-Europol u għandhom jiġu soġġetti għall-awtorizzazzjoni minn qabel mill-Europol; jirrimarka li t-trasferimenti ulterjuri ta' informazzjoni tal-Europol mingħand l-awtoritajiet kompetenti ta' New Zealand lill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi m'għandhomx ikunu permessi;

11.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jikkonsultaw lill-KEPD dwar id-dispożizzjonijiet tal-abbozz ta' ftehim qabel il-finalizzazzjoni tiegħu u matul in-negozjati;

12.  Iqis li l-ftehim internazzjonali ma' New Zealand għandu jiġbor fih id-dritt tas-suġġetti tad-data għall-informazzjoni, ir-rettifika u t-tħassir kif previst f'leġiżlazzjoni oħra tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-ftehim jinkludi regoli ċari u dettaljati dwar l-informazzjoni li għandha tingħata lis-suġġetti tad-data;

13.  Jenfasizza li l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim se tkun subordinata għall-involviment sodisfaċenti tiegħu fl-istadji kollha tal-proċedura; jistenna li jinżamm infurmat b'mod sħiħ u proattiv bil-progress tan-negozjati skont l-Artikolu 218 tat-TFUE u jistenna li jirċievi d-dokumenti fl-istess ħin bħall-Kunsill sabiex ikun jista' jwettaq ir-rwol tiegħu ta' skrutinju;

14.  Jenfasizza li huwa se jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim biss jekk tali ftehim ma jippreżentax riskji la għad-drittijiet tal-privatezza u tal-protezzjoni tad-data, u lanqas għal drittijiet u libertajiet fundamentali oħra li l-Karta tipproteġi; jindika, f'dan ir-rigward, li, skont l-Artikolu 218(11) tat-TFUE, huwa jista' jikseb l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar jekk il-ftehim maħsub ikunx kompatibbli mat-Trattati;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Gvern ta' New Zealand.

(1) ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53.
(2) ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39.
(3) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
(4) ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37.
(5) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89.
(6) Dokument ta' Programmazzjoni tal-Europol 2020-2022 adottat mill-Bord ta' Amministrazzjoni tal-Europol fil-25 ta' Marzu 2020, EDOC# 1003783v20E.
(7) ĠU C 118, 8.4.2020, pp. 69-108.

Aġġornata l-aħħar: 9 ta' Diċembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza