Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2048(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0131/2020

Predkladané texty :

A9-0131/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0200

Prijaté texty
PDF 147kWORD 49k
Piatok, 10. júla 2020 - Brusel
Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
P9_TA(2020)0200A9-0131/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2020 o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii k uzatvorení dohody, o ktorej sa rokuje, medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2019)05512020/2048(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2019)0551),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 13. mája 2020 o poverení začať rokovania s Novým Zélandom o dohode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta”), a najmä na jej články 2, 6, 7, 8 a 47,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 6, a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), najmä na jej články 16 a 218,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV(5),

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108) z 28. januára 1981 a na dodatkový protokol z 8. novembra 2001 k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov (ETS č. 181),

–  so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) č. 1/2020 o rokovacom mandáte na uzavretie medzinárodnej dohody o výmene osobných údajov medzi Europolom a orgánmi presadzovania práva Nového Zélandu,

–  so zreteľom na správu Europolu o stave a trendoch v oblasti terorizmu 2019,

–  so zreteľom na Výzvu na činnosť z Christchurch, ktorú prijali Nový Zéland, Francúzsko, Komisia, technologické spoločnosti a iní s cieľom odstrániť terorizmus a násilný extrémistický obsah na internete,

–  so zreteľom na článok 114 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0131/2020),

A.  keďže nariadenie (EÚ) 2016/794 umožňuje prenášať osobné údaje príslušnému orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ je takýto prenos potrebný na vykonávanie úloh Europolu na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti podľa smernice (EÚ) 2016/680, medzinárodnej dohody podľa článku 218 ZFEÚ poskytujúcej náležité záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov, alebo dohôd o spolupráci umožňujúcich výmenu osobných údajov a uzatvorených pred 1. májom 2017 a vo výnimočných prípadoch na základe individuálneho posúdenia za prísnych podmienok stanovených v článku 25 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/794 a za predpokladu, že sú zabezpečené primerané záruky; zdôrazňuje , že dohoda musí plne rešpektovať základné práva a zásady uznané v charte;

B.  keďže medzinárodné dohody umožňujúce Europolu a tretím krajinám spolupracovať a vymieňať si osobné údaje by mali byť v súlade so základnými právami uznanými v charte, najmä s jej článkami 2, 6, 7, 8 47 a článkom 16 ZFEÚ, a teda mali by dodržiavať zásadu obmedzenia účelu a práv prístupu a opravu; keďže tieto dohody by mali podliehať monitorovaniu zo strany nezávislého orgánu, ako sa osobitne stanovuje v charte, a mali by byť potrebné na plnenie úloh Europolu a primerané tomuto plneniu;

C.   keďže v programovom dokumente Europolu na roky 2020 – 2022(6) sa zdôrazňuje, že úplné a úspešné plnenie činností Európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT), najmä na operačnej úrovni, nie je možné bez úzkeho partnerstva s tretími krajinami a organizáciami; keďže EÚ a Nový Zéland majú podobné vyhliadky, čo sa týka otázok globálnej bezpečnosti, a sledujú v tomto ohľade podobné prístupy;

D.  keďže Europol a novozélandská polícia už vytvorili rámec posilnenej spolupráce prostredníctvom pracovnej dohody a memoranda o porozumení, ktoré boli podpísané v roku 2019 a umožňujú novozélandskej polícii používať sieťovú aplikáciu na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA) a trvalo zriadiť styčnú kanceláriu v sídle Europolu v Haagu;

E.  keďže Europol uzavrel v minulosti viaceré operačné dohody o výmene osobných údajov s tretími krajinami; keďže v roku 2018 začala Únia rokovať o tejto záležitosti s ôsmimi krajinami na Blízkom východe a v severnej Afrike (Turecko, Izrael, Tunisko, Maroko, Libanon, Egypt, Alžírsko a Jordánsko); a keďže Európsky parlament prijal uznesenia o mandátoch na rokovania o týchto dohodách(7);

F.  keďže Europol vyhodnotil úroveň hrozby, ktorú predstavujú džihádistickí teroristi, ako vysokú a keďže v roku 2018 bol terorizmus stále významnou bezpečnostnou hrozbou v členských štátoch; keďže napriek tomu, že počet zatknutí pravicových teroristov zostal na pomerne nízkej úrovni, v treťom roku za sebou sa zvýšil; keďže členské štáty nahlásili Europolu, že orgány presadzovania práva využili v roku 2018 nástroje na výmenu údajov na zmarenie, narušenie alebo vyšetrovanie 129 teroristických útokov;

G.  keďže európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (ďalej len „EDPS“) vykonáva dohľad nad Europolom od 1. mája 2017 a poskytuje inštitúciám EÚ poradenstvo aj v oblasti politík a právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov, a to aj pri prerokúvaní dohôd v oblasti presadzovania práva;

H.  keďže vzhľadom na pravicový teroristický útok na dve mešity v meste v Christchurch v roku 2019 by operačná spolupráca, ktorá sa má formálne uzavrieť na základe dohody medzi Europolom a Novým Zélandom umožnením výmeny osobných údajov mohla mať zásadný význam pre prevenciu a stíhanie prípadných ďalších závažných trestných činov, ktoré by sa mohli plánovať alebo spáchať v EÚ alebo inde vo svete;

I.   keďže prenos osobných údajov zhromaždených v súvislosti s kriminálnym vyšetrovaním a ďalej spracovávaných Europolom podľa dohody by mohol mať výrazný vplyv na životy príslušných jednotlivcov;

1.  domnieva sa, že spolupráca s Novým Zélandom v oblasti presadzovania práva pomôže Európskej únii ďalej chrániť svoje bezpečnostné záujmy, najmä v oblastiach predchádzania terorizmu a boja proti nemu, narúšania organizovaného zločinu a boja proti kybernetickej kriminalite; nabáda Komisiu, aby urýchlene začala rokovania s Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Europolom a orgánmi Nového Zélandu príslušnými pre boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu pri plnom rešpektovaní usmernení na rokovania prijatých Radou; vyzýva Komisiu, aby sa riadila dodatočnými odporúčaniami stanovenými v tomto uznesení;

2.  trvá na tom, že úroveň ochrany údajov stanovená v dohode by mala byť v podstate rovnocenná úrovni ochrany stanovenej v právnych predpisoch EÚ tak v práve, ako aj v praxi; trvá ďalej na tom, že ak takáto úroveň ochrany nie je zaručená, dohodu nemožno uzavrieť; v tejto súvislosti zdôrazňuje formálne uznanie Nového Zélandu zo strany Komisie v roku 2012 ako krajiny, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov; keďže toto rozhodnutie sa však uplatňuje len na záležitosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/679, a preto sa nevzťahuje na záležitosti presadzovania práva;

3.  domnieva sa, že cezhraničná výmena informácií medzi všetkými príslušnými orgánmi presadzovania práva v rámci EÚ a s globálnymi partnermi by sa mala stať prioritou, aby sa účinnejšie bojovalo proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu;

4.  požaduje, aby dohoda obsahovala všetky potrebné záruky a kontroly, čo sa týka ochrany osobných údajov stanovenej v smerniciach na rokovania; konštatuje, že prenos citlivých osobných údajov by sa mal povoliť len vo výnimočných prípadoch, keď sú takéto prenosy nevyhnutné a primerané na predchádzanie trestným činom, na ktoré sa dohoda vzťahuje, a na boj proti nim; zdôrazňuje, že dotknutej osobe, osobám prepojeným s dotknutou osobou a osobám prepojeným s trestným činom, ako sú svedkovia a obete, by sa v záujme zaručenia dodržania základných práv mali vymedziť jasné záruky;

5.  zastáva názor, že v súlade so zásadou obmedzenia účelu by budúca dohoda mala výslovne stanoviť zoznam trestných činov, v súvislosti s ktorými možno vymieňať osobné údaje, v súlade s vymedzeniami trestných činov EÚ, ak sú dostupné; domnieva sa, že tento zoznam by mal obsahovať činnosti, ktoré zahŕňajú príslušné trestné činy, a pravdepodobný účinok prenosu osobných údajov;

6.  zdôrazňuje, že prenesené osobné údaje by mali súvisieť s jednotlivými prípadmi trestných činov; poukazuje na to, že do dohody by sa malo zahrnúť jasné vymedzenie koncepcie individuálnych prípadov trestných činov, pretože táto koncepcia je potrebná na posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti prenosov údajov;

7.  trvá na tom, aby dohoda obsahovala jasné a presné ustanovenie, ktorým sa stanoví obdobie uchovávania osobných údajov, ktoré boli prenesené Novému Zélandu, a v ktorom sa bude požadovať vymazanie údajov po skončení uvedeného obdobia; žiada, aby sa v dohode v záujme zabezpečenia súladu stanovili procesné opatrenia; v tejto súvislosti žiada, aby dohoda konkrétne umožňovala pravidelné preskúmanie lehôt na uchovávanie a akúkoľvek ďalšiu potrebu uchovávania osobných údajov a aby ustanovila iné potrebné opatrenia na zaručenie dodržania časových limitov; trvá na tom, aby sa vo výnimočných prípadoch, ak existujú náležite opodstatnené dôvody na uchovávanie údajov počas dlhšieho obdobia, po uplynutí obdobia uchovávania údajov tieto dôvody a sprievodná dokumentácia oznámili Europolu a EDPS;

8.  naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s vládou Nového Zélandu stanovili na základe judikatúry Súdneho dvora a v zmysle článku 8 ods. 3 charty, ktorý nezávislý dozorný orgán vybavený účinnými právomocami vyšetrovania a zásahu má byť zodpovedný za dohľad nad vykonávaním medzinárodnej dohody; požaduje dohodu na takomto orgáne a jeho zriadenie ešte pred začiatkom nadobudnutia platnosti príslušnej medzinárodnej dohody; trvá na tom, aby sa v tejto dohode konkrétne uviedol názov príslušného orgánu;

9.  domnieva sa, že medzinárodná dohoda by mala zahŕňať ustanovenie umožňujúce EÚ pozastaviť alebo vypovedať dohodu v prípade jej porušenia; domnieva považuje za dôležité, aby nezávislý dozorný orgán mal tiež právomoc rozhodovať o pozastavení alebo ukončení prenosu osobných údajov v prípade porušenia; zastáva názor, že podľa tejto dohody by orgány mali mať možnosť naďalej spracúvať všetky osobné údaje patriace do jej rozsahu pôsobnosti a prenesené pred jej pozastavením alebo ukončením; nazdáva sa, že by sa mal zaviesť mechanizmus monitorovania a pravidelného hodnotenia dohody s cieľom posúdiť, či ju obaja partneri dodržiavajú a či dohoda funguje vo vzťahu k operačným potrebám Europolu a či partneri dodržiavajú právne predpisy EÚ v oblasti ochrany údajov;

10.  zastáva názor, že ďalšie prenosy informácií Europolu príslušnými orgánmi Nového Zélandu iným orgánom na Novom Zélande, okrem iného na využitie v súdnych konaniach, by sa mali povoliť len na účely, na aké pôvodne slúžil prenos zo strany Europolu, a mali by byť podmienené predchádzajúcim schválením zo strany Europolu; poukazuje na to, že ďalšie prenosy informácií Europolu príslušnými orgánmi Nového Zélandu orgánom v tretích krajinách by nemali byť povolené;

11.  vyzýva Radu a Komisiu, aby konzultovali s EDPS ustanovenia návrhu dohody pred jeho dokončením a počas rokovaní;

12.  domnieva sa, že medzinárodná dohoda s Novým Zélandom by mala zakotviť právo dotknutých osôb na informácie, opravu a výmaz, ako je stanovené v iných právnych predpisoch EÚ o ochrane údajov; v tejto súvislosti požaduje, aby dohoda obsahovala jasné a podrobné pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré by sa mali poskytovať dotknutým osobám;

13.  zdôrazňuje, že súhlas s uzavretím dohody bude podmienený jej uspokojivým zapojením do všetkých fáz postupu; očakáva, že bude plne a aktívne informovaný o pokroku v rokovaniach v súlade s článkom 218 ZFEÚ a že dostane dokumenty súčasne s Radou, aby mohol vykonávať svoju kontrolnú úlohu;

14.  zdôrazňuje, že udelí súhlas s uzatvorením dohody iba ak takáto dohoda nebude ohrozovať súkromie a ochranu údajov, ani iné základné práva a slobody chránené Chartou; v tejto súvislosti poznamenáva, že podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ môže získať stanovisko Súdneho dvora, či je zamýšľaná dohoda v súlade so zmluvami;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde Nového Zélandu.

(1) Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.
(2) Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.
(3) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
(5) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
(6) Programový dokument Europolu na roky 2020 – 2022, ktorý schválila správna rada Europolu 25. marca 2020, EDOC# 1003783v20E.
(7) Ú. v. EÚ C 118, 8.4.2020, s. 69 – 108.

Posledná úprava: 9. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia