Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0222/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0222/2020

Συζήτηση :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2020 - 4
PV 10/07/2020 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0201

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 236kWORD 79k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα
P9_TA(2020)0201B9-0222/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (2020/2531(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 168 και 191,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(1) (το «7o πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον»), και το όραμά του για την περίοδο έως το 2050,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ο «κανονισμός REACH»)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ο «κανονισμός CLP»)(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα τους έμμονους οργανικούς ρύπους(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα(11) (ο «κανονισμός για τα καλλυντικά»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)(13),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/39/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(14), ως πολύτιμο μέσο για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της διασυνοριακής χημικής ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ(15),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/2398 της 12ης Δεκεμβρίου 2017(16), την οδηγία (ΕΕ) 2019/130 της 16ης Ιανουαρίου 2019(17) και την οδηγία (ΕΕ) 2019/983 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία(18),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/63/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς(19),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Προς μια στρατηγική της Ένωσης για βιώσιμη πολιτική όσον αφορά τα χημικά προϊόντα»,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 2019, με τίτλο «Περισσότερη κυκλικότητα – Μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία: Ενίσχυση της εφαρμογής της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024, ιδίως όσον αφορά τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για την Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους - Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» (COM(2018)0773), καθώς και τη διεξοδική ανάλυση προς υποστήριξη της ανακοίνωσης αυτής(20),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, με τίτλο «Γενική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού REACH και επανεξέταση ορισμένων στοιχείων – Συμπεράσματα και δράσεις» (COM(2018)0116) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες» (COM(2018)0734),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Ανασκόπηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα όσον αφορά τις ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής» (COM(2018)0739),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας της σημαντικότερης νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα (εξαιρουμένου του κανονισμού REACH) και προκλήσεις, ελλείψεις και αδυναμίες που εντοπίστηκαν» (COM(2019)0264),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με τις ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα(24),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων» (COM(2020)0381),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2020)0102),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2020,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου(25),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (COM(2018)0032) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2018)0020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων(29),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Απριλίου 2019, σχετικά με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες(30),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Μαΐου 2018, σχετικά με μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά(32),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, της 29ης Απριλίου 2019, με τίτλο «Global Chemicals Outlook II - From Legacies to Innovative Solutions: Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Παγκόσμιες προοπτικές για τις χημικές ουσίες II - Από κληροδοτήματα σε καινοτόμες λύσεις: Εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 4ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκό περιβάλλον – Κατάσταση και προοπτικές το 2020» (SOER 2020),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Αυγούστου του 2017, που ανατέθηκε από την Επιτροπή, με τίτλο «Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme» (Μελέτη για τη στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον)(33),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 και επικαιροποιήθηκε τον Μάιο του 2019 και η οποία ανατέθηκε από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection» (Ενδοκρινικοί διαταράκτες: από τα επιστημονικά στοιχεία στην προστασία της υγείας του ανθρώπου)(34),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουνίου του 2019, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής και του οικείου εταίρου-διοργανωτή, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Τροφίμων της Δανίας, με τίτλο «EU Chemicals Policy 2030: Building on the past, moving to the future» (Ευρωπαϊκή πολιτική για τις χημικές ουσίες με ορίζοντα το 2030: Με βάση το παρελθόν, προχωρούμε προς το μέλλον),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2020 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: περιορισμένη η πρόοδος όσον αφορά τη μέτρηση και τη μείωση των κινδύνων»,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (O-000044/2020 – B9‑0013/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωση της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», προανήγγειλε την παρουσίαση μιας στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα, έως το καλοκαίρι του 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα θα πρέπει να συμβάλει στη δέουσα εφαρμογή των αρχών της ενωσιακής πολιτικής για το περιβάλλον, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν έχουν επιτύχει τον ΣΒΑ (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης) 12, βάσει του οποίου απαιτείται ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών και όλων των αποβλήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, όπως ορίζεται σε συμφωνηθέντα διεθνή πλαίσια, και σημαντική μείωση της απελευθέρωσής τους στον αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται σημαντικές επιπρόσθετες προσπάθειες για την επίτευξη του ΣΒΑ 3 και για τη σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών λόγω επικίνδυνων χημικών ουσιών, καθώς και της ρύπανσης και της μόλυνσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των ΣΒΑ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χημικές, φυσικές και τοξικολογικές ιδιότητες των χημικών ουσιών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ πολλές από τις ουσίες αυτές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, δεν είναι επικίνδυνες ή ανθεκτικές, ορισμένες μπορεί να διατηρούνται επί μακρόν στο περιβάλλον, να συσσωρεύονται στην αλυσίδα τροφίμων και να είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία σε χαμηλές συγκεντρώσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση από συνθετικές χημικές ουσίες αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, ο καρκίνος που συνδέεται με την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες αποτελεί την κύρια αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο παρουσιάζονται στην ΕΕ περίπου 120.000 περιστατικά καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, τα οποία οδηγούν σε 80 000 θανάτους ετησίως(35)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κανονιστική ρύθμιση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη της βλάβης που προκαλούν οι επικίνδυνες χημικές ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 1 εκατομμύριο νέα περιστατικά καρκίνου αποφεύχθηκαν την τελευταία 20ετία εν μέρει λόγω της εφαρμογής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις μιας μελέτης του 2017, τα σωρευτικά οφέλη της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες στην ΕΕ ανέρχονται σε πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως(36)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια βιώσιμη στρατηγική για τις χημικές ουσίες πρέπει να μειώνει ουσιαστικά την έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και, ταυτόχρονα, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χημική ρύπανση προκαλεί απώλειες στα χερσαία και στα υδάτινα οικοσυστήματα και οδηγεί σε μείωση της «ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων», δηλαδή της δυνατότητάς τους να αντιστέκονται σε ζημίες και να ανακάμπτουν, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία μείωση των ζωικών πληθυσμών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιουνίου 2019, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδιο δράσης για την εξάλειψη όλων των μη ουσιωδών χρήσεων των υπερφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS), λόγω του άκρως ανθεκτικού χαρακτήρα τους και των αυξημένων κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον(37)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, στην έκθεσή του με τίτλο «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — Κατάσταση και προοπτικές 2020», εξέφρασε την εντεινόμενη ανησυχία του για τον ρόλο των χημικών ουσιών στην υποβάθμιση του περιβάλλοντός μας και προειδοποίησε ότι η προβλεπόμενη αύξηση της παραγωγής χημικών ουσιών και οι συνεχιζόμενες εκπομπές ανθεκτικών και επικίνδυνων χημικών ουσιών φανερώνουν ότι η χημική επιβάρυνση για την υγεία και το περιβάλλον δεν είναι πιθανό να μειωθεί και ότι οι τρέχουσες πολιτικές δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού χημικών ουσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η μετάβαση στην παραγωγή χημικών ουσιών που είναι ασφαλείς ήδη από τον σχεδιασμό τους, μεταξύ άλλων με τη χρήση λιγότερο επικίνδυνων χημικών ουσιών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων, με σκοπό τη μείωση της χημικής ρύπανσης και τη βελτίωση της κυκλικότητας της οικονομίας της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα των τοξικών χημικών ουσιών προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το να επιτρέπεται η είσοδος απαγορευμένων ουσιών ή ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) στην αγορά της ΕΕ μέσω εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες δεν συνάδει με τον στόχο της ανάπτυξης μη τοξικών κύκλων υλικών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι η Επιτροπή χρηματοδοτεί σχέδια που προωθούν καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες για την ιχνηλάτηση των χημικών ουσιών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. αλυσίδα συστοιχιών)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έμβρυα, τα βρέφη, τα παιδιά, οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι και οι φτωχοί έχουν ιδιαίτερη ευπάθεια στις επιπτώσεις της έκθεσης σε χημικές ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος μπορεί να εκτίθενται δυσανάλογα, καθώς συχνά ζουν κοντά σε σημαντικές πηγές απελευθέρωσης στο περιβάλλον, όπως είναι οι χώροι απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις παραγωγής(38)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν υλοποίησε ποτέ τη στρατηγική της για ένα μη τοξικό περιβάλλον, η οποία αποτέλεσε υπόσχεση στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα είναι σημαντικό η Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη στρατηγική που θα μειώνει ουσιαστικά την έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και, ταυτόχρονα, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες που ανέθεσε η Επιτροπή (π.χ. σε σχέση με τη στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον και στο πλαίσιο των ελέγχων καταλληλότητας του κανονισμού REACH και της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες εκτός του κανονισμού REACH) εντόπισαν σημαντικά κενά στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την ασφαλή διαχείριση των χημικών ουσιών στην ΕΕ, μεταξύ άλλων αντιφάσεις στο επίπεδο της τομεακής νομοθεσίας και ανεπαρκή εφαρμογή, και σκιαγράφησαν ένα ευρύ σύνολο μέτρων που θα πρέπει να εξεταστούν·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται νομοθετική δράση για την αντιμετώπιση αυτών των κενών και των αντιφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που προκαλούν οι χημικές ουσίες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα θα πρέπει να βασίζεται στις πιο πρόσφατες ανεξάρτητες επιστημονικές γνώσεις και μεθόδους και να αντιμετωπίζει την πραγματική έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των χημικών ουσιών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν «ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανή αξιολόγηση» των δραστικών ουσιών των φυτοφαρμάκων και των σχετικών προϊόντων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πρέπει να διενεργεί ανεξάρτητη επιστημονική επανεξέταση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα)·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης με στόχο ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες· αναγνωρίζει τον ουσιώδη ρόλο του τομέα των χημικών ουσιών στην επίτευξη των πολλαπλών στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης, της κλιματικής ουδετερότητας, της ενεργειακής μετάβασης, της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης και της κυκλικής οικονομίας, μέσω της παροχής καινοτόμων διεργασιών παραγωγής και υλικών·

2.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης πρέπει να προλαμβάνεται ή να μειώνεται σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορούμε να ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη·

3.  θεωρεί ότι το να διασφαλιστεί ότι κάθε χρήση χημικών ουσιών, υλικών και προϊόντων είναι ασφαλής, βιώσιμη και κυκλική ήδη από τον σχεδιασμό της αποτελεί ουσιώδες ανάντη μέτρο, όχι μόνο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, για ένα περιβάλλον (αέρα, υδάτων, εδάφους) απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και για την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, κυκλικής και ανταγωνιστικής οικονομίας·

4.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα, προκειμένου να επιφέρει την αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας για την υλοποίηση της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της προφύλαξης και την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων, για την ελαχιστοποίηση της διενέργειας δοκιμών σε ζώα, τη διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, και για την προώθηση της καινοτομίας σε βιώσιμες χημικές ουσίες, ως βάσης για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, κυκλική, ασφαλή και βιώσιμη οικονομία, ενώ θα ενισχύεται παράλληλα η ανταγωνιστικότητα και η ικανότητα καινοτομίας της οικονομίας της Ένωσης, θα παρέχεται ασφάλεια του εφοδιασμού και θα ενισχύεται η απασχόληση εντός της ΕΕ·

5.  υπογραμμίζει ότι η επικείμενη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα πρέπει επίσης να εξετάσει το ζήτημα της βιώσιμης προμήθειας υλικών και της έντασης ενέργειας στην παραγωγή χημικών ουσιών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, όπως επίσης και τα πρότυπα που αφορούν την υγεία, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  τονίζει ότι η νέα στρατηγική θα πρέπει να συνάδει με τους άλλους στόχους πολιτικής της Πράσινης Συμφωνίας και να τους συμπληρώνει, μεταξύ άλλων τους στόχους του νόμου για το κλίμα, του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς και του νέου πλαισίου για την ευρωπαϊκή οικονομία μετά την κρίση της νόσου COVID-19·

7.  τονίζει ότι η νέα στρατηγική θα πρέπει να περιγράφει συνοπτικά τους τομείς και τους τρόπους με τους οποίους η χημική βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων, όπως με την καθαρή ενέργεια, τις πρώτες ύλες, τις βιώσιμες μεταφορές, την ψηφιοποίηση και τη μειωμένη κατανάλωση·

8.  είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική με βασικό πυλώνα τη βιωσιμότητα, που θα πρέπει να συμβάλει στην ενοποίηση όλων των σχετικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που αφορούν τις χημικές ουσίες, το εμπόριο, τη φορολογία, την καινοτομία και τον ανταγωνισμό, και να διασφαλίσει την εφαρμογή τους, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων στην Ευρώπη και τη δημιουργία αγορών για κυκλικά προϊόντα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

9.  επισημαίνει ότι η χημική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομία και ότι ο εκσυγχρονισμός αυτής της βιομηχανίας και η απαλλαγή της από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας· αναγνωρίζει ότι η χημική βιομηχανία είναι σε θέση να παρέχει πολλαπλές λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· δίνει έμφαση στη σημασία που έχει η ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας προκειμένου να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα για το 2030 και το 2050· τονίζει ότι η προώθηση της ασφαλούς και βιώσιμης καινοτομίας αποτελεί βασικό στοιχείο της μετάβασης από μια γραμμική σε μια κυκλική και βιώσιμη βιομηχανία, που θα δώσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτόν τον τομέα·

10.  θεωρεί ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα θα πρέπει να επιτύχει συνοχή και συνέργειες μεταξύ της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες (π.χ. κανονισμοί REACH, CLP, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, για τον υδράργυρο, για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για τα βιοκτόνα, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων, νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSH)) και της συναφούς νομοθεσίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί συγκεκριμένων προϊόντων (π.χ. παιχνίδια, καλλυντικά, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, φαρμακευτικά προϊόντα, υλικά συσκευασίας, οδηγία (ΕΕ) 2019/904 για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης), της γενικής νομοθεσίας για τα προϊόντα (π.χ. οικολογικός σχεδιασμός, οικολογικό σήμα, επικείμενη πολιτική για τα βιώσιμα προϊόντα), της νομοθεσίας για τα περιβαλλοντικά συστήματα (π.χ. ύδατα, έδαφος και αέρας) και της νομοθεσίας για τις πηγές ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων (π.χ. οδηγία IED, οδηγία Seveso III), καθώς και της νομοθεσίας για τα απόβλητα (π.χ. οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους)·

11.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση των αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των νομικών πλαισίων και μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)·

12.  τονίζει ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την ιεράρχηση των δράσεων στη διαχείριση κινδύνου που δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη της έκθεσης, τη σταδιακή κατάργηση των επικίνδυνων ουσιών και την υποκατάστασή τους με πιο ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις —όταν είναι εφικτό— έναντι των μέτρων ελέγχου·

13.  τονίζει την ανάγκη μείωσης και πρόληψης της έκθεσης σε χημικές ουσίες όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (EDC), οι οποίοι έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν σε σημαντική αύξηση των χρόνιων παθήσεων και ορισμένοι εξ αυτών μπορούν να διαταράξουν το ανοσοποιητικό σύστημα και τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις του, στο πλαίσιο μέτρων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ιούς, όπως ο SARS-CoV-2(39)·

14.  τονίζει ότι η στρατηγική θα πρέπει να αντανακλά πλήρως την αρχή της προφύλαξης και τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να αναλαμβάνεται προληπτική δράση, οι βλάβες του περιβάλλοντος θα πρέπει να επανορθώνονται κατά προτεραιότητα στην πηγή και ο ρυπαίνων θα πρέπει να πληρώνει, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, όπως ότι το βάρος της απόδειξης φέρουν οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες, και ότι θα πρέπει να εφαρμόζει αποτελεσματικά αυτές τις αρχές·

15.  θεωρεί ότι οι μηχανισμοί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού θα αποτελέσουν ένα καλό εργαλείο για την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», ενώ παράλληλα θα δώσουν ώθηση στην καινοτομία·

16.  τονίζει την ανάγκη να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι για την αύξηση του αριθμού των χημικών ουσιών που εξετάζονται κάθε έτος, ιδίως όσον αφορά τις ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη που διαθέτουν·

17.  τονίζει ότι η εν λόγω στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα θα πρέπει να συμβαδίζει με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030·

18.  επισημαίνει ότι η νέα στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα και επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που εγκυμονούν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι επικίνδυνες χημικές ουσίες σε εισαγόμενα προϊόντα και οι συνδυαστικές επιπτώσεις των διαφόρων χημικών ουσιών και οι πολύ ανθεκτικές χημικές ουσίες, και ότι η επακόλουθη ρυθμιστική δράση, εκτός εάν σχετίζεται με επιστημονικά θέματα (π.χ. ταυτοποίηση κινδύνου και κατηγορία επικινδυνότητας)(40), θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτιμήσεις επιπτώσεων και να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που δίνουν οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι παράγοντες, ώστε να ενισχύεται η σαφήνεια όσον αφορά τις προτεραιότητες·

19.  τονίζει ότι μια πολιτική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα απαιτεί ταυτόχρονη δράση σε διάφορα πεδία: να καθοριστούν κριτήρια για βιώσιμες χημικές ουσίες για την προώθηση επενδύσεων με σκοπό τη συμβολή στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, να βελτιωθεί η ιχνηλάτηση των επικίνδυνων χημικών ουσιών σε προϊόντα και να προωθηθεί η υποκατάστασή τους από ασφαλέστερες εναλλακτικές και να αναπτυχθούν συμμαχίες με βασικούς τομείς για την επεξεργασία πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας (π.χ. οικοδομική βιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και αυτοκινητοβιομηχανία)·

20.  επαναβεβαιώνει ότι όλα τα ρυθμιστικά κενά και οι αδυναμίες της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες θα πρέπει να εξαλειφθούν και η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, καθώς και ότι η νέα στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα θα πρέπει να συμβάλει αποτελεσματικά στην ταχεία υποκατάσταση —στον μέγιστο δυνατό βαθμό— των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών, των πολύ ανθεκτικών χημικών ουσιών, των νευροτοξικών και των ανοσοτοξικών ουσιών και των ανθεκτικών οργανικών ρύπων, καθώς και να αντιμετωπίσει το ζήτημα των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών, των νανομορφών ουσιών και της έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα· πιστεύει ότι η στρατηγική θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου· επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απαγόρευση των εν λόγω χημικών ουσιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας·

21.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του ότι η νομοθεσία που αποτρέπει την παρουσία χημικών ουσιών στα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων, είναι κατακερματισμένη, δεν είναι ούτε συστηματική ούτε συνεπής και εφαρμόζεται μόνο σε πολύ λίγες ουσίες, προϊόντα και χρήσεις, συχνά με πολλές εξαιρέσεις· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα, ένα σχέδιο δράσης για την κάλυψη των κενών του τρέχοντος νομικού πλαισίου, που θα δίνει προτεραιότητα σε προϊόντα με τα οποία έρχονται σε στενή και συχνή επαφή οι καταναλωτές, όπως υφάσματα, έπιπλα, παιδικά προϊόντα και απορροφητικά προϊόντα υγιεινής·

22.  υπενθυμίζει ότι, έως το 2020, όλες οι σχετικές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC), συμπεριλαμβανομένων των ουσιών με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη που προκαλούν ισοδύναμη ανησυχία, πρέπει να ενταχθούν στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του REACH· τονίζει ότι θα απαιτηθούν και μετά το 2020 προσπάθειες για τον εντοπισμό πιθανών περαιτέρω ουσιών SVHC και για να συνεχιστεί η διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης των φακέλων καταχώρισης· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχεία σταδιακή κατάργηση των ουσιών SVHC·

23.  θεωρεί ότι η νέα στρατηγική για τις χημικές ουσίες θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν διατίθεται στην αγορά καμία χημική ουσία που έχει δυνητικώς αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, πριν να αξιολογηθούν ενδελεχώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εν λόγω ουσία·

24.  υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς δέσμευσης για την εξεύρεση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για βελτιωμένη και ανεξάρτητη έρευνα στον τομέα της πράσινης χημείας, με βάση την αρχή της προβλεπόμενης από τον σχεδιασμό ασφάλειας, για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μη χημικών εναλλακτικών λύσεων, και για την προώθηση της υποκατάστασης των επιβλαβών χημικών ουσιών, όπου είναι εφικτό, και της ασφαλούς και βιώσιμης παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ασφαλή και βιώσιμη καινοτομία και για την ανάπτυξη νέων και ασφαλέστερων χημικών ουσιών·

25.  τονίζει ότι η χημική βιομηχανία θα πρέπει να συμμετάσχει ευρέως στην εν λόγω χρηματοδότηση·

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης σαφούς δέσμευσης για την εξεύρεση κονδυλίων για βιοπαρακολούθηση του ανθρώπου και περιβαλλοντική παρακολούθηση των επιπτώσεων και της έκθεσης σε χημικές ουσίες, με σκοπό τη βελτίωση της αξιολόγησης και της διαχείρισης των χημικών κινδύνων, καθώς και για βελτίωση της ανταλλαγής και χρήσης δεδομένων παρακολούθησης τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ενωσιακού επιπέδου, μεταξύ χωρών, τομέων και θεσμικών οργάνων στους οικείους τομείς πολιτικής (π.χ. ύδατα, χημικές ουσίες, αέρας, βιοπαρακολούθηση, υγεία)· τονίζει ότι οι μελέτες βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου θα πρέπει να διεξάγονται με πλήρη συμμόρφωση ως προς τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

27.  θεωρεί ότι η επιστημονική έρευνα θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη την επιγενετική κατά τη διενέργεια δοκιμών για πιθανή τοξικότητα· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτόν τον στόχο και να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό συντονισμό και την ευρωπαϊκή δράση στον τομέα της βιοπαρακολούθησης· επισημαίνει την ανάγκη για έρευνα σε θέματα που δεν προβάλλονται αρκετά, όπως οι καρκίνοι που σχετίζονται με το ενδοκρινικό σύστημα και οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των ενδοκρινικών διαταραχών·

28.  επισημαίνει τη σημασία της βιώσιμης χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας για τη βελτίωση της επιστημονικής κατανόησης των επιπτώσεων των επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον, την υγεία, τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, και για την προώθηση της έρευνας για βελτιωμένες μεθόδους ταυτοποίησης των κινδύνων που σχετίζονται με τις χημικές ουσίες·

29.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν και να αντικατασταθούν σταδιακά οι δοκιμές σε ζώα, μέσω της εκτεταμένης χρήσης μεθοδολογιών βάσει νέων προσεγγίσεων και ευφυών στρατηγικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων in vitro και in silico· ζητεί να ενισχυθούν οι προσπάθειες και τα κονδύλια για τον σκοπό αυτό, με στόχο να θεσπιστούν ταχείες, αξιόπιστες και ισχυρές αξιολογήσεις ασφάλειας χωρίς δοκιμές σε ζώα σε όλη τη σχετική νομοθεσία, όχι μόνο για τα καλλυντικά· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί όσον αφορά τη χρησιμότητα και την αποδοχή εναλλακτικών (χωρίς τη χρήση ζώων) μεθόδων δοκιμών για ρυθμιστικούς σκοπούς, που οφείλονται εν μέρει σε παράγοντες όπως τα κενά στις διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές(41) και η ανεπαρκής χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση·

30.  θεωρεί ότι τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για την επικύρωση μεθόδων βάσει νέας προσέγγισης, αντί των παρωχημένων μοντέλων με χρήση ζώων·

31.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη σημαντική επιτάχυνση της επικύρωσης και της καθιέρωσης μεθόδων δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων·

32.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης εργαλείων προβλεπτικής τοξικολογίας για την υποστήριξη της καινοτομίας·

33.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι απαγορεύσεις των δοκιμών σε ζώα που καθορίζονται από τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα δεν πρέπει να υπονομεύονται από δοκιμές που διεξάγονται δυνάμει άλλης νομοθεσίας, όπως ο κανονισμός REACH·

34.  θεωρεί ότι η στρατηγική θα πρέπει να επεκτείνει τη χρήση της γενικής αξιολόγησης των κινδύνων σε ολόκληρη τη νομοθεσία·

35.  καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συνδυαστικές επιπτώσεις των χημικών ουσιών αντιμετωπίζονται πλήρως και με συνέπεια σε όλη τη σχετική νομοθεσία, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης της έκθεσης και, όπου είναι αναγκαίο, της αναθεώρησης των απαιτήσεων για τα δεδομένα και της ανάπτυξης νέων μεθόδων δοκιμών, κατά προτίμηση σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που έχουν συμφωνηθεί από τους οργανισμούς της ΕΕ·

36.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τον ECHA, την EFSA, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, μια μεθοδολογία που θα λαμβάνει υπόψη τις συνδυαστικές επιπτώσεις των χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της συνδυασμένης έκθεσης σε πολλαπλές χημικές ουσίες, καθώς και της έκθεσης που οφείλεται σε διαφορετικές πηγές, όπως για παράδειγμα έναν παράγοντα αξιολόγησης μειγμάτων, και να προσαρμόσει τις νομικές απαιτήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων στο σύνολο της σχετικής νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και τις εκπομπές·

37.  χαιρετίζει την εφαρμογή της αρχής «μία ουσία - μία εκτίμηση επικινδυνότητας» για την καλύτερη χρήση των πόρων των οργανισμών και των επιστημονικών φορέων της Ένωσης, την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών, τη μείωση του κινδύνου για αποκλίνοντα αποτελέσματα στις αξιολογήσεις, την επιτάχυνση και τη συνοχή και διαφάνεια όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση για τις χημικές ουσίες, και τη διασφάλιση ενισχυμένης προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη βιομηχανία, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των ΜΜΕ·

38.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλήρως συνδεδεμένη και διαλειτουργική ενωσιακή βάση δεδομένων χημικής ασφάλειας για να διευκολύνει την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών και για την εξασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στους ερευνητές, τις ρυθμιστικές αρχές, τη βιομηχανία και τους πολίτες εν γένει·

39.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών αξιολόγησης —της EFSA και του ECHA— από κοινού με εθνικούς οργανισμούς, μέσω της ανάπτυξης κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των κινδύνων, ειδικότερα για βιοκτόνα και φυτοφαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα πιο πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αντιφάσεις·

40.  τονίζει την ανάγκη για μια περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την αξιολόγηση χημικών ουσιών με παρόμοιο κίνδυνο, επικινδυνότητα ή λειτουργία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει ευρύτερα μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση ομαδοποίησης, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο και σε μεταγενέστερα ρυθμιστικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί το λυπηρό ενδεχόμενο της υποκατάστασης και να περιοριστούν οι δοκιμές με χρήση ζώων· τονίζει ότι η προσέγγιση «μία ουσία - μία εκτίμηση επικινδυνότητας» δεν θα πρέπει να αντιβαίνει ούτε να εμποδίζει την ανάπτυξη μιας προσέγγισης ομαδοποίησης για την αξιολόγηση των οικογενειών συνολικά·

41.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, με την υποστήριξη του ECHA, ένα φόρουμ για την ανάλυση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και της σκοπιμότητας της θέσπισης ενός νέου καθεστώτος για τη δοκιμή χημικών ουσιών, στο πλαίσιο του οποίου μελέτες ασφάλειας θα διενεργούνται από πιστοποιημένα εργαστήρια/όργανα, κατόπιν ανάθεσης στο πλαίσιο της ρυθμιστικής διαδικασίας, και τα σχετικά έξοδα θα καλύπτονται από τους αιτούντες, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες φέρουν το βάρος της απόδειξης·

42.  θεωρεί ότι απαιτούνται ρυθμιστικά μέτρα για την κατάλληλη προστασία ευάλωτων ομάδων όπως τα παιδιά, οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες ή οι ηλικιωμένοι· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει έναν εγκάρσιο ορισμό των ευάλωτων ομάδων και να προτείνει, εάν κρίνεται σκόπιμο, να προσαρμοστούν αντίστοιχα οι υφιστάμενες επιστημονικές προσεγγίσεις της εκτίμησης κινδύνου και να ευθυγραμμιστεί με τα υψηλότερα πρότυπα η προστασία των ευάλωτων ομάδων στο σύνολο της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες·

43.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις χημικές ουσίες που συσσωρεύονται και παραμένουν στο σώμα, στις ουσίες που μεταδίδονται στα παιδιά μέσω της εγκυμοσύνης ή του μητρικού γάλακτος και σε εκείνες που μπορούν να έχουν επιπτώσεις από τη μία γενιά στην άλλη·

44.  επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για τον συντονισμό της προστασίας ευάλωτων ομάδων, για παράδειγμα με τη θέσπιση συνεκτικών απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνου στις σχετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για τις ουσίες που προκαλούν ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των νευροτοξινών και των ενδοκρινικών διαταρακτών·

45.  θεωρεί ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα θα πρέπει να συμβάλει στην υψηλού επιπέδου προστασία των εργαζομένων από τις επιβλαβείς χημικές ουσίες·

46.  καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει νομοθετική πρόταση για την ενσωμάτωση ουσιών που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία, με σκοπό την ευθυγράμμισή της με τις διατάξεις που αφορούν τις καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες (ΚΜΤ) σε άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα (π.χ. κανονισμός REACH και νομοθεσία για τα βιοκτόνα, τα φυτοφάρμακα και τα καλλυντικά προϊόντα)·

47.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να απαιτείται επίσης επαρκής ακρίβεια στις αιτήσεις για αδειοδότηση δυνάμει του κανονισμού REACH όσον αφορά την έκθεση στην οικεία ουσία, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθεί δεόντως ο κίνδυνος και να ληφθούν επαρκή μέτρα διαχείρισης κινδύνου, ιδίως για τους εργαζόμενους·

48.  σημειώνει ότι οι επαγγελματικοί καρκίνοι ομαδοποιούνται μαζί με όλους τους άλλους καρκίνους και γενικά δεν χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικοί καρκίνοι· καταδικάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με διάφορες αναλύσεις, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους επιβαρύνονται με περίπου όλα τα έξοδα τα οποία συνδέονται με τους επαγγελματικούς καρκίνους· σημειώνει ότι οι επαγγελματικοί καρκίνοι συνδέονται με εξαιρετικά υψηλά έξοδα για τους εργαζομένους, τους εργοδότες και τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή καταγραφή των μορφών καρκίνου που συνδέονται με την εργασία και των αιτίων τους·

49.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατίθενται στους εργοδότες ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τους χημικούς κινδύνους και την ασφάλεια, δεδομένου ότι πρέπει να προστατεύουν και να ενημερώνουν τους εργαζομένους τους με σωστές οδηγίες ασφάλειας, κατάρτιση και εξοπλισμό προστασίας και να εφαρμόζουν ένα ορθό σύστημα επιτήρησης· ζητεί αποτελεσματικές εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας και κυρώσεις για παραβάσεις των απαιτήσεων ασφάλειας· ενθαρρύνει τη συγκρότηση επιτροπών πρόληψης·

50.  τονίζει την ανάγκη παροχής σαφούς και κατανοητής πληροφόρησης σχετικά με τις χημικές ουσίες στους πολίτες, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

51.  ζητεί μια στρατηγική για σημαντική βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού REACH, όσον αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς, και για τη διασφάλιση σαφήνειας σε θέματα διεπαφής με τα πλαίσια της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και του κανονισμού CLP· επαναλαμβάνει την αρχή της «απαγόρευσης μη καταχωρισμένων ουσιών»· επιμένει ότι όλες οι καταχωρίσεις ουσιών πρέπει να συμμορφώνονται το συντομότερο δυνατό· ζητεί την υποχρεωτική επικαιροποίηση των φακέλων καταχώρισης, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, έτσι ώστε οι καταχωρίσεις να εξακολουθούν να συμμορφώνονται· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καταχώρισης και ζητεί να δοθεί ρητή εξουσία στον ECHA ώστε να αποσύρει τους αριθμούς καταχώρισης σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε απαίτηση· επισημαίνει τη σημασία υλοποίησης προγραμμάτων μεταξύ του ECHA και του κλάδου σε εθελοντική βάση, με σκοπό τη βελτίωση των φακέλων καταχώρισης όσον αφορά πτυχές πέραν της συμμόρφωσης· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τέτοια προγράμματα·

52.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ECHA να συνεργαστούν για να συμπεριλάβουν όλες τις σχετικές ουσίες που είναι σήμερα γνωστό ότι προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών έως το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως δεσμεύτηκαν ο πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Tajani και ο πρώην Επίτροπος κ. Potočnik το 2010 και όπως επιβεβαιώθηκε εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη της Επιτροπής του 2013(42)·

53.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει ορθά τον κανονισμό REACH σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Μαρτίου 2019, στην υπόθεση T-837/16 (Σουηδία κατά Επιτροπής, σχετικά με τον χρωμικό μόλυβδο)·

54.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί τις προθεσμίες που ορίζονται στον κανονισμό REACH, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που σχετίζονται με αδειοδότηση ή περιορισμό·

55.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να απαιτείται επαρκής ακρίβεια στις αιτήσεις για αδειοδότηση όσον αφορά τις χρήσεις της οικείας ουσίας, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ύπαρξης ή της απουσίας κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων·

56.  ζητεί να βελτιωθεί η διαδικασία επιβολής περιορισμών μέσω της ομαδοποίησης ουσιών και μέσω του σαφούς προσδιορισμού και της σαφούς αναφοράς των επιστημονικών αβεβαιοτήτων που ενέχει η εκτίμηση κινδύνου και του χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή των πληροφοριών που λείπουν, καθώς και μέσω της συνεκτίμησης του κόστους της αδράνειας· ζητεί να ενισχυθεί το επίπεδο τεκμηρίωσης που απαιτείται για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από προτεινόμενους περιορισμούς·

57.  καλεί τον ECHA να δημοσιοποιεί τις τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές μελέτες που υποβάλλονται από καταχωρίζοντες και αιτούντες·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ταχείας διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH σχετικά με τη χρήση από τους καταναλωτές σε όλες τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία·

59.  θεωρεί ότι η εκτίμηση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, και η διαχείριση κινδύνου των ουσιών πρέπει να βελτιωθούν και να επιταχυνθούν γενικότερα, με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων ουσιών, δεδομένης της δέσμευσης της Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου·

60.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις δοκιμές που καλύπτουν τις παραμέτρους και τα τελικά σημεία των ενδοκρινικών διαταρακτών· επισημαίνει ότι παρόλο που διενεργούνται σημαντικές δοκιμές (π.χ. όσον αφορά την αναπαραγωγή και τις επιπτώσεις στο σύστημα των θυρεοειδικών ορμονών), πολλές από αυτές τις δοκιμές έχουν μικρή ευαισθησία και κάποιες φορές υψηλή μεταβλητότητα, γεγονός που περιορίζει αρκετά τον αντίκτυπό τους·

61.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απέχουν από την αδειοδότηση ουσιών και την έγκριση προϊόντων με ελλιπή σύνολα δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον ή εάν ο αιτών δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, στις περιπτώσεις που αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση(43)·

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ανεξάρτητη και αξιολογηθείσα από ομοτίμους επιστημονική βιβλιογραφία λαμβάνεται πλήρως υπόψη και έχει την ίδια βαρύτητα με τις ρυθμιστικές μελέτες ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ) στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου όλων των χημικών ουσιών· επισημαίνει ότι αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος συμβολής στη μείωση των περιττών δοκιμών σε ζώα·

63.  ζητεί να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με την καταχώριση χημικών ουσιών για ενδιάμεσες χρήσεις δυνάμει του κανονισμού REACH, να εφαρμόζονται μόνον όταν η ενδιάμεση ουσία μετατρέπεται σε άλλη καταχωρισμένη ουσία, καθώς και να διασφαλιστεί συστηματικός έλεγχος της πλήρους συμμόρφωσης με τον κανονισμό REACH·

64.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει δυνατό τον ταχύ, αποτελεσματικό και διαφανή ρυθμιστικό έλεγχο των επιβλαβών χημικών ουσιών και να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό νέων και αναδυόμενων κινδύνων, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία ανάντη κανονιστική παρακολούθηση και να μειώνεται γρήγορα η συνολική έκθεση·

65.  θεωρεί ότι η ενισχυμένη διαφάνεια σχετικά με τις διαδικασίες και τις ιδιότητες των χημικών ουσιών είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί υψηλότερου επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια σχετικά με τη συμμόρφωση των καταχωριζόντων, τον όγκο παραγωγής χημικών ουσιών, τις πλήρεις εκθέσεις μελέτης για τη δικαιολόγηση της αξιοπιστίας της ουσιαστικής περίληψης μελέτης (RSS) και τη χαρτογράφηση της παραγωγής και της χρήσης ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία·

66.  τονίζει ότι η νομοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (FCM) θα πρέπει να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό CLP και τον κανονισμό REACH, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συνεκτική και προστατευτική προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια των υλικών και των προϊόντων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα·

67.  επιμένει ιδίως στην ανάγκη για ολοκληρωμένη και εναρμονισμένη κανονιστική ρύθμιση όλων των FCM, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης, στην αρχή της «απαγόρευσης μη καταχωρισμένων ουσιών», σε συνολικές αξιολογήσεις ασφάλειας που καλύπτουν όλα τα σχετικά τελικά σημεία για την ασφάλεια και την υγεία και βασίζονται στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για όλες τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα FCM, αποτελεσματική επιβολή και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών·

68.  ζητεί την σταδιακή κατάργηση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στα FCM·

69.  προτείνει την ταχεία καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις ρυθμιστικές διατάξεις για τα FCM σε επίπεδο κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες και φθοράνθρακες·

70.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει κατάλληλη σύνδεση μεταξύ της αναθεώρησης των ρυθμιστικών διατάξεων για τα FCM, αφενός, και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και του σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, αφετέρου·

71.  ανησυχεί για τις πολλές αντιφάσεις στη νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά τις ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (ΑΒΤ) και τις άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες (αΑαΒ), όπως προσδιορίζονται στον έλεγχο καταλληλότητας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα σαφές σχέδιο δράσης και, εάν κρίνεται απαραίτητο, νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης όλων των ΑΒΤ ουσιών, των αΑαΒ ουσιών και των ανθεκτικών και κινούμενων χημικών ουσιών, βάσει εκτιμήσεων αντικτύπου και επιστημονικών γνώσεων, και εντός των καθορισμένων πλαισίων, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών μέσων·

72.  παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει αυστηρές προθεσμίες στο σχέδιο δράσης για τις υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η γρήγορη σταδιακή κατάργηση όλων των μη ουσιωδών χρήσεων των PFAS, καθώς και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών και μη ανθεκτικών εναλλακτικών λύσεων για όλες τις χρήσεις PFAS στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα·

73.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει την έννοια και τα κριτήρια για την «ουσιώδη χρήση» επικίνδυνων χημικών ουσιών, έχοντας ως βάση τον ορισμό της ουσιώδους χρήσης που προβλέπεται στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τα κανονιστικά μέτρα σχετικά με τις μη ουσιώδεις χρήσεις·

74.  θεωρεί επίσης ότι οι ουσίες που είναι νευροτοξικές ή ανοσοτοξικές θα πρέπει να θεωρούνται εξίσου ανησυχητικές με τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία δυνάμει του κανονισμού REACH·

75.  επιβεβαιώνει την έκκλησή του, της 18ης Απριλίου 2019, για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (EDC) και, ειδικότερα, για να εγκριθεί ένας οριζόντιος ορισμός που θα βασίζεται στον ορισμό του ΠΟΥ για πιθανούς ενδοκρινικούς διαταράκτες, καθώς και για γνωστούς και εικαζόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες σύμφωνα με την ταξινόμηση των ουσιών ΚΜΤ στον κανονισμό CLP, για να αναθεωρηθούν αναλόγως οι απαιτήσεις δεδομένων, να ελαχιστοποιηθεί ουσιαστικά η συνολική έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στους ενδοκρινικούς διαταράκτες, να καταρτιστούν νομοθετικές προτάσεις για την προσθήκη ειδικών διατάξεων σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες στη νομοθεσία για τα παιχνίδια, τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τα καλλυντικά προϊόντα προκειμένου οι ενδοκρινικοί διαταράκτες να αντιμετωπίζονται ως ουσίες ΚΜΤ, και για να αναθεωρηθεί όλη η σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ούτως ώστε να υποκατασταθούν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες·

76.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του, της 14ης Μαρτίου 2013(44), για να αναπτυχθούν μέθοδοι δοκιμών και να συνταχθούν έγγραφα καθοδήγησης ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις σε χαμηλή δόση, οι συνδυαστικές επιπτώσεις και οι αμονότονες σχέσεις δόσης-απόκρισης, ιδίως όσον αφορά τα «παράθυρα ευκαιρίας» κατά την έκθεση στη διάρκεια της ανάπτυξης· τονίζει ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες θα πρέπει να θεωρούνται ουσίες χωρίς κατώτατο όριο, εκτός εάν ένας αιτών μπορεί να αποδείξει επιστημονικά ένα ασφαλές κατώτατο όριο·

77.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ταχέως τις συστάσεις του ελέγχου καταλληλότητας της σημαντικότερης νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες (εξαιρουμένου του κανονισμού REACH) και να εισαγάγει νέες τάξεις κινδύνου στον κανονισμό CLP και παράλληλα στο Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα (π.χ. για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, την τοξικότητα εδάφους, τη νευροτοξικότητα, την ανοσοτοξικότητα, τις ΑΒΤ και τις αΑαΒ ουσίες)·

78.  θεωρεί ότι οι ουσίες που είναι ανθεκτικές, κινούμενες και τοξικές (ΑΚΤ) ή άκρως ανθεκτικές και άκρως κινούμενες (αΑαΚ) θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο του κανονισμού REACH με τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία·

79.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον προσδιορισμό και στην κανονιστική ρύθμιση των χημικών ουσιών που προκαλούν ανησυχία, όπως των ουσιών ΚΜΤ και των ενδοκρινικών διαταρακτών, μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, ιδίως για την προστασία των εργαζομένων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), ο καρκίνος προκαλεί το 52 % του συνόλου των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ(45)·

80.  τονίζει ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα θα πρέπει να εισαγάγει την απαίτηση καταχώρισης των πολυμερών, να επεκτείνει τις τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόνων σε όλες τις ουσίες αυτής της κατηγορίας, να ενισχύσει τις απαιτήσεις πληροφοριών για τις τοξικολογικές ιδιότητες και για τις χρήσεις και την έκθεση, μεταξύ άλλων μέσω της απαίτησης υποβολής έκθεσης χημικής ασφάλειας για ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόνων, και να βελτιώσει την αξιολόγηση των σύνθετων ουσιών (π.χ. ουσιών άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης (UVCB)), ιδίως με την υποστήριξη του ECHA για την περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή (π.χ. προφίλ ταυτότητας ουσίας)· ζητεί την ανάπτυξη ειδικών μεθόδων για την αξιολόγηση αυτού του τύπου ουσιών που θα καταστήσουν δυνατή μια ισχυρή επιστημονική προσέγγιση και θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμες·

81.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της Ένωσης να εγγυάται την ασφάλεια των κατασκευαζόμενων νανοϋλικών και των υλικών που έχουν παρόμοιες ιδιότητες σύμφωνα με το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και επιβεβαιώνει εκ νέου τις εκκλήσεις που απηύθυνε, στις 24 Απριλίου 2009, για αναθεώρηση του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εφαρμογές νανοϋλικών σε προϊόντα με δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον ή στην ασφάλεια κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους θα είναι ασφαλείς και να αναπτυχθούν επαρκείς δοκιμές για την αξιολόγηση των κινδύνων και της έκθεσης σε νανοϋλικά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους·

82.  καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπό τα οποία η χρήση βιοαποικοδομήσιμων ή λιπασματοποιήσιμων πλαστικών δεν είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη όλα τα περιβαλλοντικά συστήματα στα οποία ενδέχεται να ελευθερωθούν αυτά τα πλαστικά και εφαρμόζοντας την αρχή της προφύλαξης·

83.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την επανεξέταση της σύστασης σχετικά με τον ορισμό των νανοϋλικών, να αναθεωρήσει τη σύσταση αυτή εάν κρίνεται απαραίτητο και να διασφαλίσει ότι τα νανοϋλικά προσδιορίζονται με συνέπεια με νομικά δεσμευτικό ορισμό·

84.  καλεί την Επιτροπή να ζητεί τακτικά από τον ECHA να αξιολογεί τις επιδόσεις και τον αντίκτυπο του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τα Νανοϋλικά (EUON)·

85.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στις διάφορες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, για τη βελτίωση της ενωσιακής διαδικασίας έγκρισης φυτοφαρμάκων· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου, όπως ορίζονται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και να μειώσει την εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα μέσω —μεταξύ άλλων— της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης των πρακτικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM), ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και να μετατραπούν οι στόχοι της σε σχετική νομοθεσία, να βελτιωθούν τα στατιστικά στοιχεία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να αναπτυχθούν καλύτεροι δείκτες κινδύνου, να μειωθεί η χρήση λιπασμάτων για να αποφευχθεί η εξάντληση του εδάφους και να στηριχθούν οι αγρότες στην επίτευξη αυτών των στόχων·

86.  θεωρεί ότι, για να εξασφαλιστούν η προστασία της δημόσιας υγείας και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους γεωργούς, δεν θα πρέπει να εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ απαγορευμένες δραστικές ουσίες μέσω εισαγόμενων προϊόντων·

87.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την επίσπευση της ανάπτυξης φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου και να θέσει στόχο για σταδιακή κατάργηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλού κινδύνου με ορίζοντα το 2030·

88.  καλεί την Επιτροπή να θέσει συγκεκριμένους στόχους για σημαντική μείωση τόσο της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων όσο και του κινδύνου που προκύπτει από αυτά·

89.  υπογραμμίζει την ανησυχητική καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος αναθεώρησης και την ανάγκη διασφάλισης ταχύτερης και ολοκληρωμένης (επαν-)αξιολόγησης της ασφάλειας των δραστικών ουσιών των βιοκτόνων, των βοηθητικών ουσιών και ολόκληρων προϊόντων —συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη— ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος·

90.  υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης σε μια πραγματικά κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία και της ανάπτυξης μη τοξικών κύκλων υλικών· θεωρεί ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται από παρθένα υλικά και εκείνα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα ίδια χημικά πρότυπα· επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα(46), η πρόληψη έχει προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης και ότι, αντίστοιχα, η ανακύκλωση δεν θα πρέπει να δικαιολογεί τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων παλαιών ουσιών·

91.  επαναλαμβάνει ότι το θέμα των προϊόντων που περιέχουν παλαιές ουσίες που προκαλούν ανησυχία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και διάθεσης·

92.  επιβεβαιώνει εκ νέου τη θέση που διατύπωσε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 για τις επιλογές σχετικά με θέματα διεπαφής της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, τα προϊόντα και τα απόβλητα, και ειδικότερα ότι οι ουσίες που προκαλούν ανησυχία είναι εκείνες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 του κανονισμού REACH ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι ουσίες που απαγορεύονται δυνάμει της Σύμβασης της Στοκχόλμης (έμμονοι οργανικοί ρύποι), συγκεκριμένες ουσίες σε αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH και συγκεκριμένες ουσίες που ρυθμίζονται από ειδική τομεακή νομοθεσία και/ή νομοθεσία για τα προϊόντα·

93.  θεωρεί ότι η γνωστοποίηση στους καταναλωτές και τους διαχειριστές αποβλήτων όλων των μη εμπιστευτικών πληροφοριών για επικίνδυνες χημικές ουσίες σε προϊόντα κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη μη τοξικών κύκλων υλικών·

94.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ολοκληρωμένους δείκτες για τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον, οι οποίοι θα βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες·

95.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία κατάρτιση και διάθεση ενός φιλικού προς τον χρήστη, διαφανούς, υποχρεωτικού και εναρμονισμένου συστήματος δημόσιων πληροφοριών για τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε υλικά, προϊόντα και απόβλητα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης το συντομότερο δυνατό·

96.  επισημαίνει ότι η στρατηγική θα πρέπει να βοηθήσει τη βιομηχανία να επιτύχει τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας και μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, καθώς και να στηρίξει την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την ασφαλή και βιώσιμη καινοτομία και παραγωγή της βιομηχανίας της ΕΕ, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία και τη νέα βιομηχανική στρατηγική· τονίζει ότι η στρατηγική θα πρέπει να αποφεύγει τον περιττό διοικητικό φόρτο·

97.  επισημαίνει ότι η στρατηγική θα πρέπει να βοηθήσει τη χημική βιομηχανία να επιτύχει τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας και μηδενικής ρύπανσης, μέσω της ανάπτυξης νέων ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας που συνδυάζουν τον γεωργικό και τον χημικό τομέα, καθώς και να στηρίξει την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της βιομηχανίας της ΕΕ·

98.  ζητεί να στηριχθούν οι ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής υποστήριξης για την υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών με ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, ώστε να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χημικές ουσίες και να υλοποιηθεί η μετάβαση προς την παραγωγή και τη χρήση ασφαλών και βιώσιμων προϊόντων, μέσω της προώθησης της έρευνας και της ανάπτυξης, των επενδύσεων σε βιώσιμες χημικές ουσίες και της τεχνολογικής καινοτομίας στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

99.  τονίζει ότι η νομοθεσία για τις χημικές ουσίες θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι ΜΜΕ να είναι σε θέση να την εφαρμόζουν χωρίς να θίγεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας·

100.  τονίζει ότι η νομοθεσία που παρέχει ρυθμιστική σταθερότητα και προβλεψιμότητα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη της απαραίτητης καινοτομίας με σκοπό τη μετάβαση σε έναν κυκλικό, ασφαλή και βιώσιμο τομέα χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης χρήσης ανανεώσιμων πρώτων υλών για να στηριχθεί η βιοοικονομία, καθώς και για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις με στόχο ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες· στηρίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων ως προς αυτό·

101.  επισημαίνει την ανάγκη η ενωσιακή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες να παρέχει κίνητρα για ασφαλή και βιώσιμη χημεία, υλικά (συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών υλών) και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων μη χημικών εναλλακτικών, που είναι ασφαλή και μη τοξικά ήδη από τον σχεδιασμό τους·

102.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η στρατηγική θα πρέπει να δημιουργεί ευκαιρίες για την επέκταση καθαρών τεχνολογιών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας·

103.  τονίζει ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα εντός της ΕΕ για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών και την παραγωγή αυτής της χημείας·

104.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ενωσιακά κριτήρια για βιώσιμα χημικά προϊόντα, βάσει επιστημονικής πρότασης του ECHA· θεωρεί ότι αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να συμπληρωθούν με πρότυπα προϊόντων (όπως το πλαίσιο πολιτικής για τα βιώσιμα προϊόντα)·

105.  καλεί την Επιτροπή να δώσει κίνητρα για ασφαλή και βιώσιμα προϊόντα και για καθαρή παραγωγή και να εισαγάγει και/ή να προσαρμόσει οικονομικά μέσα (π.χ. τέλη, περιβαλλοντικοί φόροι, διευρυμένη ευθύνη παραγωγού) ώστε να επιτευχθεί εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για την υγεία και το περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν η χρήση τους πραγματοποιείται εντός ή εκτός της Ένωσης·

106.  υπενθυμίζει ότι τα έσοδα που λαμβάνει ο ECHA από τα τέλη θα μειωθούν σημαντικά· ζητεί αναθεώρηση του μοντέλου χρηματοδότησης του ECHA και καθιέρωση ενός προβλέψιμου και βιώσιμου μηχανισμού χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή μακροπρόθεσμη λειτουργία του και να εξαλειφθούν τυχόν ανεπάρκειες, ιδίως οι οφειλόμενες στον διαχωρισμό των γραμμών του προϋπολογισμού, με παροχή των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων του τρέχοντος έργου του, καθώς και επαρκών πρόσθετων πόρων για κάθε πρόσθετη εργασία που απαιτείται εντός του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού εντός του ECHA με αποκλειστικό καθήκον την προστασία των ζώων και την προώθηση μεθόδων χωρίς χρήση ζώων σε όλες τις δραστηριότητες του ECHA·

107.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην μειώσουν τους πόρους του ECHA στις διαδικασίες του ετήσιου προϋπολογισμού και να παράσχουν στον ECHA πρόσθετους πόρους για οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ενδέχεται να απαιτηθούν, όπως η διενέργεια αξιολογήσεων των ουσιών·

108.  ζητεί επαρκή επίπεδα στελέχωσης και προϋπολογισμού για τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα· τονίζει ότι η κατανομή των πόρων πρέπει να ανταποκρίνεται τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μακροπρόθεσμες πολιτικές προτεραιότητες και, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αναμένει σημαντική ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων, ιδίως στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Επιτροπής και στους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ·

109.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες· καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν επαρκείς ικανότητες ώστε να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις χημικές ουσίες και καλεί την Επιτροπή και τον (ECHA) να παράσχουν επαρκή υποστήριξη προς τον σκοπό αυτό·

110.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τα συστήματα επιβολής στα κράτη μέλη όσον αφορά τη νομοθεσία για τις χημικές ουσίες και να διατυπώνει συστάσεις για βελτίωση, να ενισχύει τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των φορέων επιβολής και να προτείνει μέσα επιβολής της ΕΕ, όπου είναι αναγκαίο· καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση των εξουσιών που ανατίθενται βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1020(47) για να εξασφαλιστούν επαρκείς έλεγχοι των προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση·

111.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν σαφή καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των συστημάτων επιβολής τους στον τομέα της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των φορέων επιβολής των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει τέτοιου είδους κατευθυντήριες γραμμές με βάση τον έλεγχο των συστημάτων επιβολής και λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του φόρουμ REACH·

112.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων και τοπικών κοινοτήτων απαλλαγμένων από ενδοκρινικούς διαταράκτες, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία και να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές, στο ίδιο πνεύμα με το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια·

113.  καλεί την Επιτροπή να αναλαμβάνει ταχεία νομική δράση όταν διαπιστώνει ότι δεν τηρούνται οι νόμοι της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα· υπενθυμίζει την από 16ης Ιανουαρίου 2020 παρατήρησή του(48), σύμφωνα με την οποία οι διαδικασίες στον τομέα των περιβαλλοντικών παραβιάσεων πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει και να αξιοποιήσει την ευκαιρία της επικείμενης ανακοίνωσης για τη βελτίωση της νομοθεσίας ώστε να διασφαλίσει ταχεία και αποτελεσματική επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

114.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εισαγόμενες και εξαγόμενες χημικές ουσίες και τα προϊόντα τηρούν τα ίδια πρότυπα με εκείνα που ισχύουν για τις χημικές ουσίες και τα προϊόντα που παράγονται και χρησιμοποιούνται στην Ένωση, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ενωσιακών και μη ενωσιακών παρασκευαστών· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι για μη συμμόρφωση εντός της Ένωσης και στα σύνορά της, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και την ανάπτυξη ειδικού ψηφιακού εργαλείου για τον σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του φόρουμ REACH· εκφράζει ικανοποίηση για το μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς(49) και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις επικείμενες προτάσεις για να διασφαλίσει την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις χημικές ουσίες·

115.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση της εξάρτησης των κρατών μελών από τις εισαγωγές, από τρίτες χώρες, χημικών ουσιών που ανήκουν σε κρίσιμες αλυσίδες αξίας, όπως εκείνες που συνδέονται με δραστικά φαρμακευτικά συστατικά, απολυμαντικά κ.λπ., και των τυχόν συναφών κινδύνων για την ασφάλεια·

116.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές για να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η επιστροφή της ασφαλούς και βιώσιμης παραγωγής χημικών ουσιών στην Ευρώπη σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας, όπως εκείνες των δραστικών φαρμακευτικών συστατικών και των απολυμαντικών, ώστε να επανακτηθεί ο έλεγχος σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα και να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες, να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση και να αποφευχθούν οι ελλείψεις φαρμάκων, χωρίς να υπονομεύονται τα οφέλη που αποκομίζουν οι ανοικτές οικονομίες από το διεθνές εμπόριο·

117.  καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει σε όλες τις εισαγωγές τα κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών χωρίς κατώτατο όριο οι οποίες απαγορεύονται στην ΕΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης σε αυτές, και να εφαρμόσει σε άλλες εισαγόμενες ουσίες τα ίδια ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) όπως και στις ουσίες που παράγονται στην ΕΕ, ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ενωσιακών και μη ενωσιακών παρασκευαστών και γεωργών·

118.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν, από πολιτική και οικονομική άποψη, όλες τις διεθνείς δομές και διαδικασίες που αποσκοπούν στην επίτευξη χρηστής διαχείρισης των χημικών ουσιών σε παγκόσμια κλίμακα·

119.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη χημική ρύπανση (συμπεριλαμβανομένων των φυτοφαρμάκων) ως μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της κρίσης της βιοποικιλότητας και να υποβάλει νομικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τις ανθεκτικές, σωρευτικές και κινητές χημικές ουσίες στο περιβάλλον και τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα·

120.  τονίζει ότι η βιωσιμότητα των χημικών ουσιών πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των χημικών βιομηχανιών και των επιχειρήσεων σε όλο το μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού τους·

121.  θεωρεί ότι τα πρότυπα της Ένωσης για την ασφάλεια των χημικών ουσιών θα πρέπει να προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο·

122.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για τη διάδοχη προσέγγιση της στρατηγικής προσέγγισης για τη διεθνή διαχείριση των χημικών προϊόντων (SAICM), συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του Ειδικού Προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στις διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου, προβλέψιμου και βιώσιμου μηχανισμού χρηματοδότησης στο πλαίσιο αυτό·

123.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(2) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 3.
(3) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
(4) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 169 της 2.6.2019, σ. 45.
(7) ΕΕ L 201 της 21.7.2012, σ. 60.
(8) ΕΕ L 50 της 20.2.2004, σ. 44.
(9) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(10) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.
(11) ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59.
(12) ΕΕ L 137 της 24.5.2017, σ. 1.
(13) ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.
(14) ΕΕ L 226 της 24.8.2013, σ. 1.
(15) ΕΕ L 231 της 6.9.2019, σ. 1.
(16) ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 87.
(17) ΕΕ L 30 της 31.1.2019, σ. 112.
(18) ΕΕ L 164 της 20.6.2019, σ. 23.
(19) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33.
(20) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
(21) ΕΕ C 184 της 8.7.2010, σ. 82.
(22) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(23) ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 10.
(24) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.
(25) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation
(26) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 136.
(27) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 183.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0023.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0082.
(30) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0441.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2020)0005.
(32) ΕΕ C 41 της 6.2.2020, σ. 45.
(33) https://op.europa.eu/s/nJFb
(34) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
(35) https://osha.europa.eu/el/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
(36) ΟΗΕ, Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers (Παγκόσμιες προοπτικές για τις χημικές ουσίες ΙΙ: περίληψη για τους φορείς χάραξης πολιτικής).
(37) Συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 26 Ιουνίου 2019, με τίτλο «Προς μια στρατηγική της Ένωσης για βιώσιμη πολιτική όσον αφορά τα χημικά προϊόντα», σημείο 14.
(38) ΟΗΕ, Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers (Παγκόσμιες προοπτικές για τις χημικές ουσίες ΙΙ: περίληψη για τους φορείς χάραξης πολιτικής).
(39) https://www.ehn.org/toxic-chemicals-coronavirus-2645713170.html
(40) Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Δεκεμβρίου 2015, στην υπόθεση T‑521/14.
(41) Πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας της σημαντικότερης νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα (εξαιρουμένου του κανονισμού REACH) και προκλήσεις, ελλείψεις και αδυναμίες που εντοπίστηκαν (COM(2019)0264).
(42) https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&f=ST%205867%202013%20INIT
(43) Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Μαρτίου 2019, στην υπόθεση T-837/16 (Σουηδία κατά Επιτροπής, σχετικά με τον χρωμικό μόλυβδο)·
(44) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 85).
(45) https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/
(46) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(47) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
(48) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0015).
(49) Ανακοίνωση της 10ης Μαρτίου 2020, COM(2020)0094.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου