Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2686(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0207/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0207/2020

Συζήτηση :

PV 08/07/2020 - 16
CRE 08/07/2020 - 16

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2020 - 11
PV 10/07/2020 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0204

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 218kWORD 65k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις
P9_TA(2020)0204B9-0207/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις (2020/2686(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2020, σχετικά με σχέδιο δράσης για ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (C(2020)2800),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου 2019, η οποία συνίσταται σε μια πολιτική ανακοίνωση με τίτλο «Προς την καλύτερη εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (COM(2019)0360), στην έκθεση για την αξιολόγηση των πρόσφατων υποθέσεων εικαζόμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την εμπλοκή πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ («εκ των υστέρων εξέταση») (COM(2019)0373), στην έκθεση σχετικά με την σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες (η έκθεση υπερεθνικής εκτίμησης των κινδύνων (ΥΕΚΑ)) (COM(2019)0370) και στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2019)0650), και στην έκθεση για τη διασύνδεση των εθνικών κεντρικών αυτοματοποιημένων μηχανισμών (κεντρικών μητρώων ή κεντρικών συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων) των κρατών μελών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς (COM(2019)0372),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (4AMLD)(1), και όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (5AMLD)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/2175 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4), την οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου(5) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση(7), και την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της, της 2ας Ιουνίου 2020, με τίτλο «Ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων: Μέτρα που διασφαλίζουν ότι το έγκλημα δεν είναι προσοδοφόρο» (COM(2020)0217),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την ενίσχυση των οικονομικών ερευνών για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη την από 24ης Ιουλίου 2019 γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις κοινοποιήσεις προς εποπτευόμενες οντότητες όσον αφορά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia(13),

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια νέα μεθοδολογία για την εκ μέρους της ΕΕ αξιολόγηση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2018, με τίτλο «Μεθοδολογία για τον εντοπισμό τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849» (SWD(2018)0362),

–  έχοντας υπόψη τους τέσσερις κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που εκδόθηκαν από την Επιτροπή – (ΕΕ) 2016/1675(14), (ΕΕ) 2018/105(15), (ΕΕ) 2018/212(16) και (ΕΕ) 2018/1467(17) –, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον εντοπισμό τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες(20),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, περίπου το 1 % – 160 δισεκατομμύρια EUR – του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ένωσης σχετίζεται με ύποπτη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα(21), όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέεται με τη διαφθορά, η παράνομη διακίνηση όπλων, η εμπορία ανθρώπων, η εμπορία ναρκωτικών, η φοροδιαφυγή και η φορολογική απάτη, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τους πολίτες της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, για την περίοδο 2010-2014, το 2,2 % των κατ’ εκτίμηση προϊόντων εγκλήματος κατασχέθηκε προσωρινά ή δεσμεύθηκε και μόνο το 1,1 % των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες δημεύτηκε σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι το 98,9 % των κατ’ εκτίμηση κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες δεν δημεύτηκε και παραμένει στη διάθεση των εγκληματιών(22)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) ενισχύθηκε με την έγκριση της 4ης AMLD, τον Μάιο του 2015 και της 5ης AMLD τον Απρίλιο του 2018 και τη μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών έως τον Ιούνιο του 2017 και τον Ιανουάριο του 2020 αντιστοίχως, καθώς και από άλλες συνοδευτικές νομοθετικές πράξεις και δράσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 3η AMLD δεν έχει εφαρμοστεί σωστά στα κράτη μέλη σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο δεν έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει από την Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της πλειονότητας των κρατών μελών επειδή δεν μετέφεραν ορθώς στο εθνικό τους δίκαιο την 4η AMLD και κίνησε διαδικασίες κατά των περισσότερων κρατών μελών για μη κοινοποίηση ή για μερική κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς της 5ης AMLD στο εθνικό δίκαιο(23)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα φιλόδοξο ψήφισμα για τα οικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για σημαντική αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2020, σχετικά με σχέδιο δράσης(24) για ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο βασίζεται σε έξι πυλώνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια ημερομηνία δημοσιεύτηκε η νέα μεθοδολογία για τον εντοπισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία δεν βασίζεται μόνο σε εξωτερικές πηγές πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη θα εφαρμόζονται στις χώρες που χαρακτηρίζονται ως τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο της εν λόγω μεθοδολογίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 4η και την 5η AMLD·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κατακερματισμένο νομοθετικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ολόκληρη την ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) δημιουργεί πρόσθετα έξοδα και επιβαρύνσεις για εκείνους που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις να εγγράφονται στα σχετικά μητρώα εκεί που οι κανόνες είναι πιο ελαστικοί, και παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα, οργανώσεις και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τους να διεξάγουν παράνομες δραστηριότητες, όπου η εποπτεία και η επιβολή θεωρούνται ασθενέστερες και/ή επιεικέστερες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας προκύπτουν διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές των οδηγιών AMLD σε διαφορετικά κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ορισμένες αποκαλύψεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των περιπτώσεων που αναφέρονται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των πρόσφατων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ, του σκανδάλου Cum Ex για το αρμπιτράζ μερισμάτων και των αποκαλύψεων των Luanda Leaks· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιεύονται τακτικά πρόσθετες αποκαλύψεις και συχνά αφορούν κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και υποθέσεις διαφθοράς στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο καταδεικνύει την ανάγκη να συνεχίσει η ΕΕ να καταπολεμά κατά προτεραιότητα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να ενημερώνει το σχετικό νομοθετικό της πλαίσιο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) διενήργησε έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κυρίως από το 2017 και μετά, ο οποίος κατέδειξε σημαντικά κενά που σχετίζονται εν μέρει με την ατελή προσαρμογή του πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ κατάρτισε σχέδιο για την κάλυψη όλων των κενών που εντοπίστηκαν έως τα τέλη Ιουλίου 2020·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) προειδοποίησε τον Μάιο του 2020(25) ότι η αύξηση των σχετικών με την COVID-19 εγκλημάτων, όπως η απάτη, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η καταχρηστική διάθεση και εκμετάλλευση των κρατικών πόρων και της διεθνούς χρηματοδοτικής συνδρομής, δημιουργούν νέες πηγές εσόδων για παράνομους φορείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει επίσης προειδοποιήσει σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι εγκληματίες αξιοποίησαν ταχέως τις ευκαιρίες για εκμετάλλευση της κρίσης, προσαρμόζοντας τους τρόπους λειτουργίας τους και αναπτύσσοντας νέες εγκληματικές δραστηριότητες, ιδίως μέσω του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, της απάτης, της παραποίησης και του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας(26)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) έχει εκδώσει συγκεκριμένες συστάσεις προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ώστε να συνεργάζονται με τις υπόχρεες οντότητες προκειμένου να εντοπίζουν και να μετριάζουν συγκεκριμένους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίοι σχετίζονται με την επιδημία COVID-19, και να προσαρμόζουν τα εποπτικά τους εργαλεία(27)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους 10 φορολογικούς παραδείσους στον κόσμο, με βάση τον δείκτη χρηματοοικονομικού απορρήτου του Δικτύου Φορολογικής Δικαιοσύνης, δύο είναι κράτη μέλη της ΕΕ, άλλος ένας βρίσκεται στην Ευρώπη και δύο είναι υπερπόντια εδάφη πρώην κράτους μέλους της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διαφθοράς πρέπει να αρχίσει εντός της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Χρηματοοικονομικού Απορρήτου για το 2020, οι χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ευθύνονται για το 49 % του συνόλου του χρηματοοικονομικού απορρήτου στον κόσμο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρεβλή εμπορική τιμολόγηση χρησιμοποιείται για την αποφυγή των φορολογικών και/ή των τελωνειακών δασμών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταστρατήγηση των λογιστικών ελέγχων και τη μετατόπιση των κερδών σε υπεράκτιες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κενά όσον αφορά την αξία λόγω της στρεβλής εμπορικής τιμολόγησης, που εντοπίστηκαν στο εμπόριο μεταξύ 135 αναπτυσσόμενων χωρών και 36 προηγμένων οικονομιών κατά την δεκαετία 2008-2017, ανήλθαν σε 8,7 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ(28)·

Σχέδιο δράσης της ΕΕ και πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2020, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία θέτει τις βάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την επιβολή και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας· καλεί την Ένωση να προωθήσει το συντομότερο δυνατόν και τους έξι πυλώνες αυτού του σχεδίου δράσης·

2.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εκδώσει ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τη μετατροπή των σχετικών τμημάτων της AMLD σε κανονισμό, ώστε να διασφαλιστεί ένα πιο αρμονικό σύνολο κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει την κάλυψη των ακόλουθων τομέων του παρόντος κανονισμού: προσδιορισμός των πραγματικών δικαιούχων· κατάλογος των υπόχρεων οντοτήτων και των υποχρεώσεων τους όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων· απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα· διατάξεις σχετικά με τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων και τους κεντρικούς μηχανισμούς που αφορούν τους λογαριασμούς πληρωμών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς· πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ)· πρότυπα εποπτείας τόσο των χρηματοπιστωτικών όσο και των μη χρηματοπιστωτικών υπόχρεων οντοτήτων, και προστασία των ατόμων που αναφέρουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· πιστεύει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εγκριθούν πρόσθετα τεχνικά πρότυπα, αλλά ότι στον κανονισμό θα πρέπει να γίνει αναφορά σε ουσιαστικά μέτρα εναρμόνισης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος ρόλος του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως συννομοθετών σε αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα·

3.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, εντός των προσεχών 12 μηνών, νέα θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση έναν σχετικό εποπτικό μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ και έναν μηχανισμό συντονισμού και στήριξης της ΕΕ για τις ΜΧΠ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μηχανισμού συντονισμού και στήριξης της ΕΕ με τη μορφή ΜΧΠ της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αρμοδιότητες του επόπτη καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καλύπτουν χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές υπόχρεες οντότητες με άμεσες εξουσίες εποπτείας σε ορισμένες υπόχρεες οντότητες ανάλογα με το μέγεθός τους ή τον κίνδυνο που παρουσιάζουν, καθώς και την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ από τις εθνικές εποπτικές αρχές· ζητεί να υπάρξει σαφής διαχωρισμός των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της ΕΕ και των εθνικών εποπτικών αρχών, καθώς και σαφήνεια σχετικά με τις προϋποθέσεις για την άμεση εποπτεία από τον επόπτη σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μετά από αξιολόγηση βάσει κινδύνου, καθώς και όταν η συμπεριφορά ή οι ενέργειες των εθνικών εποπτικών αρχών κρίνονται ακατάλληλες και/ή ανεπαρκείς· ζητεί να δοθεί δημοσιονομική και λειτουργική ανεξαρτησία στον επόπτη σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και στις ΜΧΠ της ΕΕ·

4.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των υπόχρεων οντοτήτων, ιδίως με σκοπό την ενσωμάτωση νέων και ανατρεπτικών τομέων της αγοράς, καθώς και την τεχνολογική καινοτομία και τις εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα, και τη διασφάλιση ότι η παροχή υπηρεσιών καλύπτεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η παροχή αγαθών· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους κινδύνους των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων μέσω της επιβολής της αρχής «γνωρίζοντας τον πελάτη σας» με ευρύ τρόπο, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μη χρηματοπιστωτικές υπόχρεες οντότητες υπόκεινται σε παρόμοια εποπτεία με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, από ανεξάρτητη δημόσια αρχή σε εθνικό επίπεδο, και να διασφαλίσει ότι τα επίπεδα ευαισθητοποίησης, κατάρτισης, συμμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραπτώματος από τις εν λόγω ανεξάρτητες εθνικές αρχές είναι επαρκή· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των διατάξεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν θα έχει ως αποτέλεσμα η εθνική νομοθεσία να συνεπάγεται υπερβολικούς φραγμούς για τις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

5.  υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης διασυνδεδεμένων και υψηλής ποιότητας μητρώων των πραγματικών δικαιούχων στην Ένωση, με παράλληλη διασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη μείωση του κατώτατου ορίου για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων, λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να προτείνει τη δημιουργία δημόσιων μητρώων για τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστευμάτων και παρόμοιων μορφωμάτων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών που επιτρέπουν στις εταιρείες να αποκρύπτουν τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους τους μέσω αντιπροσώπων, καθώς και για να μπορούν οι εταιρείες να ζητούν τη λήξη μιας επιχειρηματικής σχέσης σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο τελικός πραγματικός δικαιούχος· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της εναρμόνισης των πληροφοριών που περιέχονται στα κτηματολόγια και στα μητρώα ακινήτων και να δρομολογήσει τη διασύνδεση των εν λόγω μητρώων· καλεί την Επιτροπή να συνοδεύσει την έκθεση αυτή, εφόσον αρμόζει, με νομοθετική πρόταση·

6.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την έλλειψη επαρκών και ακριβών δεδομένων στα εθνικά μητρώα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των τελικών πραγματικών δικαιούχων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται δίκτυο εικονικών εταιρειών· ζητεί να ενισχυθούν τα πρότυπα διαφάνειας σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παρέχονται μηχανισμοί επαλήθευσης που σχετίζονται με την ακρίβεια των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εποπτεία της μεταφοράς στις εθνικές έννομες τάξεις των διατάξεων που αφορούν τη δημιουργία μητρώων πραγματικών δικαιούχων στα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους και η παροχή πρόσβασης του κοινού σε δεδομένα υψηλής ποιότητας·

7.  χαιρετίζει το σχέδιο για τη διασφάλιση της διασύνδεσης των κεντρικών μηχανισμών πληρωμών και τραπεζικών λογαριασμών σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχύτερη πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου και των ΜΧΠ σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια διαφόρων φάσεων της έρευνας και για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων·

8.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες σχετικά με την έκταση των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται κατά τη σύσταση εταιρικών οντοτήτων και τη δημιουργία άλλων νομικών οντοτήτων, εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, και να προτείνει λεπτομερέστερες διατάξεις σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη κατά το άνοιγμα χρηματοοικονομικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών·

9.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα πιο εναρμονισμένο σύνολο αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

Εφαρμογή της οδηγίας AMLD

10.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι δεν κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει για εσφαλμένη εφαρμογή της 3ης οδηγίας AMLD και καλεί την Επιτροπή να κινεί τέτοιες διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών όταν αυτές είναι αιτιολογημένες· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την ελλιπή εφαρμογή της 4ης AMLD από μεγάλο αριθμό κρατών μελών· επικροτεί, ως εκ τούτου, την προσέγγιση μηδενικής ανοχής της Επιτροπής και την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά κρατών μελών με βάση τα πορίσματα των ελέγχων πληρότητας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η προθεσμία μεταφοράς της 5ης AMLD της 10ης Ιανουαρίου 2020 και οι αντίστοιχες προθεσμίες της 10ης Ιανουαρίου 2020 για τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων για εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες και της 10ης Μαρτίου 2020 για τα εμπιστεύματα και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα δεν τηρήθηκαν από τα κράτη μέλη· εκφράζει, συνεπώς, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει ορισμένες διαδικασίες επί παραβάσει και καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να κινήσει το συντομότερο δυνατόν πρόσθετες διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών βάσει των πορισμάτων των ελέγχων πληρότητας που διενήργησε·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι έλεγχοι ορθότητας για την 4η AMLD δεν μπόρεσαν να διενεργηθούν από την ίδια την Επιτροπή επειδή δεν είχε τη δυνατότητα και για το γεγονός ότι οι εν λόγω έλεγχοι ολοκληρώνονται αρκετά έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω καθυστέρηση της ορθής εφαρμογής των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν διεξοδικούς ελέγχους ορθότητας και να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες επί παραβάσει όπου αυτό κριθεί αναγκαίο· παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να μεταφέρουν άμεσα και ορθά στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν την 4η AMLD και την 5η AMLD· εκφράζει την ανησυχία του για τη γενική έλλειψη επιβολής στα κράτη μέλη σε υποθέσεις υψηλού επιπέδου που αφορούν τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και να αναλάβει πιο ενισχυμένη και αποφασιστική δράση στο θέμα αυτό·

12.  χαιρετίζει τη συμπερίληψη των συστάσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για ορισμένα κράτη μέλη που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει, ειδικότερα, εάν οι εθνικές ΜΧΠ διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

Κατάλογος της ΕΕ με τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου

13.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω τη δυνατότητα κατάρτισης «γκρίζου καταλόγου» τρίτων χωρών δυνητικά υψηλού κινδύνου σε βάση ανάλογη με την ισχύουσα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την καταγραφή μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διάρκεια της δωδεκάμηνης διαδικασίας που οδηγεί στην τελική αξιολόγηση για τον εντοπισμό τρίτων χωρών με στρατηγικές ανεπάρκειες μπορεί να οδηγήσει σε περιττές καθυστερήσεις στην αποτελεσματική δράση σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν βασίζεται αποκλειστικά στη διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου της FATF και είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει τα ενισχυμένα κριτήρια που προβλέπει η 5η AMLD, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σε σχέση με τους πραγματικούς δικαιούχους, ώστε να διενεργήσει αυτόνομη αξιολόγηση των τρίτων χωρών, η οποία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από γεωπολιτικές παρεμβάσεις·

14.  αμφισβητεί την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας της με τίτλο «Μεθοδολογία για τον εντοπισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849», το οποίο ορίζει τις χώρες που συνδέονται με «εξαιρετικά υψηλό επίπεδο απειλής» με δύο κριτήρια, που πρέπει να πληρούνται αμφότερα· συνιστά οι χώρες που παρουσιάζουν «σημαντική απειλή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» να καταχωρούνται, εξ ορισμού, στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις, και να διαγράφονται από τον κατάλογο μόνον αφού εφαρμόσουν πλήρως τις απαραίτητες δεσμεύσεις·

15.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει δημόσια διαφανή διαδικασία με σαφείς και συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς για τις χώρες που δεσμεύονται να προβούν σε μεταρρυθμίσεις, ώστε να αποφευχθεί η καταχώρισή τους στον κατάλογο· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να δημοσιεύει τις αξιολογήσεις των χωρών που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση και εκείνων που καταχωρίστηκαν στον κατάλογο, προκειμένου να διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να γίνει κατάχρηση της αξιολόγησης·

16.  καλεί την Επιτροπή να λάβει αντίμετρα κατά των τρίτων χωρών που δεν συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές έρευνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη δολοφονία της ερευνήτριας δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia·

Ισχύουσα εποπτεία από την ΕΕ

17.  τονίζει ότι το τρέχον πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πάσχει από ελλείψεις στην επιβολή των ενωσιακών κανόνων σε συνδυασμό με την έλλειψη αποτελεσματικής εποπτείας· υποστηρίζει την ήδη εγκριθείσα παράταση των εξουσιών της ΕΑΤ, αλλά επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία όσον αφορά την ικανότητα της ΕΑΤ να διενεργεί ανεξάρτητη αξιολόγηση λόγω της δομής της διακυβέρνησής της·

18.  ζητεί να αποκλειστούν από την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στήριξης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της επιδημίας COVID-19 – οντότητες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους·

19.  καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και την ΕΚΤ, να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα κατά τη διαδικασία του εποπτικού ελέγχου και της αξιολόγησης (SREP), όπως έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί να πράττουν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο· ζητεί να εξουσιοδοτηθεί η ΕΚΤ να αποσύρει τις άδειες των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη ζώνη του ευρώ και παραβιάζουν τις υποχρεώσεις περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

20.  καλεί την ΕΑΤ να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τις αποκαλύψεις των Luanda Leaks, ιδίως για να αξιολογήσει κατά πόσον υπήρξαν παραβιάσεις είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας, και να αξιολογήσει τα μέτρα που έλαβαν οι φορείς χρηματοπιστωτικής εποπτείας· καλεί την ΕΑΤ να διατυπώσει κατάλληλες συστάσεις για μεταρρύθμιση και λήψη μέτρων προς τις οικείες αρμόδιες αρχές· καλεί τις άλλες αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο να αρχίσουν να διερευνούν ή να συνεχίσουν τις έρευνες σχετικά με τις αποκαλύψεις των Luanda Leaks και να διώξουν τους φορείς που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

21.  επισημαίνει τον ρόλο της διεθνούς ερευνητικής δημοσιογραφίας και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος για την αποκάλυψη πιθανών εγκλημάτων διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και γενικών παραπτωμάτων από πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι χρηματοπιστωτικοί και μη χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές στην πιθανή διείσδυση «βρώμικου» χρήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ χωρίς τους κατάλληλους ελέγχους·

22.  σημειώνει με ανησυχία ότι τα Luanda Leaks, καθώς και άλλα προηγούμενα σκάνδαλα, όπως τα Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks και Paradise Papers, έχουν κλονίσει επανειλημμένα την εμπιστοσύνη των πολιτών στα χρηματοπιστωτικά και φορολογικά μας συστήματα· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και να εξασφαλιστούν δίκαια και διαφανή φορολογικά συστήματα και φορολογική δικαιοσύνη· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ΕΕ πρέπει σοβαρά να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά της προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τη χαμηλή φορολογία και τις περιοχές δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο·

23.  σημειώνει το γεγονός ότι η ΕΑΤ και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχουν διενεργήσει χωριστές έρευνες για τα συστήματα αρμπιτράζ μερισμάτων· λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα της έρευνας του προσωπικού της ΕΑΤ και το σχέδιο δράσης 10 σημείων για την περίοδο 2020-2021 για την ενίσχυση του μελλοντικού πλαισίου απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο καλύπτει τα εν λόγω συστήματα· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η έρευνα της ΕΑΤ χρειάστηκε περισσότερους από 18 μήνες για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να κινηθεί επίσημη διαδικασία έρευνας· καλεί την ESMA να πραγματοποιήσει διεξοδική έρευνα και να υποβάλει φιλόδοξες συστάσεις το συντομότερο δυνατόν· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ορατής δράσης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τη διερεύνηση και τη δίωξη των οντοτήτων και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις εν λόγω παράνομες πρακτικές αρμπιτράζ μερισμάτων, καθώς και για την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των αρχών·

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

24.  επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών, δικαστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου εντός της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο επανειλημμένο αίτημα του Κοινοβουλίου για διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού συντονισμού και στήριξης για τις ΜΧΠ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ΜΧΠ της ΕΕ, που θα έδινε τη δυνατότητα για υποστήριξη του εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών με διασυνοριακό χαρακτήρα και για διενέργεια κοινής ανάλυσης για διασυνοριακή συνεργασία· θεωρεί ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να έχει την εξουσία να προτείνει κοινά εκτελεστικά μέτρα ή πρότυπα για τη συνεργασία μεταξύ των ΜΧΠ και να προωθεί την κατάρτιση, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ανταλλαγή διδαγμάτων για τις ΜΧΠ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί στον εν λόγω μηχανισμό πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες στα διάφορα κράτη μέλη και να του δοθεί η δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί σε διασυνοριακές υποθέσεις·

25.  ζητεί την έγκριση περαιτέρω πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, π.χ. διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και ενίσχυση των υφιστάμενων οργανισμών όπως ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και η Eurojust· σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ, όπως αναφέρεται στο προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της, και υπενθυμίζει ότι η ενισχυμένη εντολή θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή κοινοβουλευτικό έλεγχο· πιστεύει ότι θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπόλ να ζητά την έναρξη διασυνοριακών ερευνών, ιδίως σε περιπτώσεις σοβαρών επιθέσεων κατά μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και ερευνητών δημοσιογράφων που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αποκάλυψη κρουσμάτων διαφθοράς, απάτης, κακοδιαχείρισης και άλλων παραπτωμάτων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

26.  χαιρετίζει την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Χρηματοπιστωτικό και το Οικονομικό Έγκλημα της Ευρωπόλ, το οποίο θα ενισχύσει την επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη και στους οργανισμούς της ΕΕ στους τομείς του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού εγκλήματος και θα προωθήσει τη συστηματική χρήση των χρηματοοικονομικών ερευνών·

27.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο πρότασης σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για διασυνοριακές φορολογικές έρευνες και άλλα διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά εγκλήματα·

28.  καλεί, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διευκολύνουν την ταχεία σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και εκτιμά ότι όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να το πράξουν· ζητεί να διατεθούν ρεαλιστικοί οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, καθώς και να οριστούν από τα κράτη μέλη εντεταλμένοι εισαγγελείς με πλήρες ωράριο, σύμφωνα με τον αναμενόμενο μεγάλο φόρτο εργασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

29.  παρατηρεί ότι οι προτεινόμενοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι δεν επαρκούν για την πλήρη υποστήριξη των ερευνών σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των υφιστάμενων μηχανισμών συντονισμού, όπως το επιχειρησιακό δίκτυο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMON) και η πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών FIU.net·

Άλλες συναφείς πτυχές

30.  υπογραμμίζει το δυναμικό της κατάλληλης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), στο πλαίσιο της συλλογής χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα στο μέλλον, όπως για παράδειγμα πλατφόρμες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των ΜΧΠ και του ιδιωτικού τομέα· ενθαρρύνει όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να συμβάλουν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ιδίως μέσω της ανταλλαγής υφιστάμενων πρακτικών που λειτουργούν εύρυθμα· εκφράζει την άποψη ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να τηρεί αυστηρά τα όρια των εφαρμοστέων κανόνων για την προστασία των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων · καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία τριμερών πλατφορμών, τη ρύθμιση των καθηκόντων και το προφίλ των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ίδιο σύνολο κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ασφάλεια των δεδομένων, τα δικαιώματα των υπόπτων και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα· είναι της άποψης ότι η έγκαιρη και πλήρης ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και η παρακολούθηση των καταγγελιών για εικαζόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας έχει ζωτική σημασία για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

31.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη για τη σταδιακή κατάργηση όλων των υφιστάμενων συστημάτων χορήγησης ιθαγένειας ως αντάλλαγμα για επενδύσεις (CBI) και άδειας παραμονής ως αντάλλαγμα επενδύσεις (RBI) το συντομότερο δυνατόν, ιδίως όταν υπάρχει ανεπαρκής επαλήθευση και έλλειψη διαφάνειας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η συχνά συνδεόμενη απειλή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η υπονόμευση της αμοιβαίας εμπιστοσύνη και της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν, καθώς και άλλοι πολιτικοί, οικονομικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι για την ασφάλεια της ΕΕ και των κρατών μελών της· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει όσον αφορά τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές, καθώς και τα τυχόν συμπεράσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά κρατών μελών για παραβίαση του άρθρου 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

32.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή από τα κράτη μέλη του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης(29), προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και η ορθή μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2014/42/ΕΕ σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τα κατασχεθέντα και δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις επικείμενες νομοθετικές προτάσεις διατάξεις για τη διευκόλυνση του διοικητικού παγώματος των ΜΧΠ και ένα νομικό πλαίσιο που θα υποχρεώνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρακολουθούν και να εκτελούν τα αιτήματα ανάκλησης κατά τρόπο αδιάλειπτο, καθώς και διατάξεις για την ταχεία διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών εν προκειμένω· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα συνολικά αποτελέσματα όσον αφορά τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων δεν είναι ικανοποιητικά και ότι τα ποσοστά δήμευσης στην ΕΕ παραμένουν πολύ χαμηλά· καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες σχετικά με τη χρήση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς και να καταβάλει προσπάθειες για τη διασφάλιση της επιστροφής των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων σε θύματα σε χώρες εκτός της ΕΕ·

33.  χαιρετίζει τη δυνατότητα που περιέγραψε η Επιτροπή να αναθέσει στην αρχή εποπτείας της ΕΕ για τη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ορισμένες αρμοδιότητες για την παρακολούθηση και τη στήριξη της εφαρμογής των δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ (κυρώσεις) σε όλα τα κράτη μέλη·

34.  επικροτεί την έγκριση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673, με την οποία θεσπίζονται νέες διατάξεις ποινικού δικαίου και καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την καλύτερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και της συναφούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί περαιτέρω ανάλυση της ανάγκης εναρμόνισης των υφιστάμενων κανόνων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού ορισμένων βασικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τα φορολογικά εγκλήματα·

35.  χαιρετίζει την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 και αναμένει την αξιολόγηση από την Επιτροπή της ανάγκης και της αναλογικότητας της επέκτασης του ορισμού των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ώστε να καλύπτουν κάθε είδος πληροφοριών ή δεδομένων που κατέχουν δημόσιες αρχές ή υπόχρεες οντότητες και είναι διαθέσιμες για τις ΜΧΠ, καθώς και για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις όσον αφορά την επέκταση της ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή χρηματοοικονομικής ανάλυσης μεταξύ ΜΧΠ εντός της Ένωσης, ώστε να καλυφθούν οι ανταλλαγές σχετικά με σοβαρά ποινικά αδικήματα εκτός από την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με την τρομοκρατία·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα των κυβερνήσεων και των φορέων του ιδιωτικού τομέα να εφαρμόζουν τα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή, σε συντονισμό με την ΕΑΤ, να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με σκοπό την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των δυσκολιών που προκύπτουν λόγω της επιδημίας COVID-19, και να σχεδιάσουν, σε αυτή τη βάση, συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της επιβολής·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ τηρεί ενιαία στάση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επιτρέποντας ιδίως στην Επιτροπή να εκπροσωπεί την ΕΕ στη FATF, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς πολιτικής·

38.  ζητεί σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές από φορείς σε επίπεδο ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής και τη συμμόρφωση με το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας και τη διατήρηση δεδομένων, δεδομένου ότι οι εθνικοί φορείς προστασίας δεδομένων έχουν υιοθετήσει αποκλίνουσες προσεγγίσεις στο παρελθόν σε διάφορα κράτη μέλη·

39.  ζητεί να διατεθούν περισσότεροι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι στην αρμόδια μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Επιτροπής, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν διατεθεί πρόσθετοι πόροι στην ΕΑΤ·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνούν σε βάθος και με διαφανή τρόπο όλες τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συναφών εγκλημάτων, όπως οι δολοφονίες και η βία κατά μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και δημοσιογράφων· επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τη δημιουργία του βραβείου Daphne Caruana Galizia, που θα απονέμεται από το Κοινοβούλιο· καλεί τις αρχές της Μάλτας να διαθέσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους για να εντοπίσουν τους αυτουργούς της δολοφονίας της Daphne Caruana Galizia και να διερευνήσουν περαιτέρω τις περιπτώσεις ατόμων, εναντίον των οποίων εξακολουθούν να εκκρεμούν σοβαρές καταγγελίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δεδομένου ότι οι εκθέσεις της Daphne Caruana Galizia επιβεβαιώθηκαν από τις αποκαλύψεις των Panama Papers· καλεί, επιπλέον, τις αρχές της Μάλτας να διενεργήσουν έρευνες για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που συνδέονται με τη Mossack Fonseca που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Μάλτα, και εκφράζει την ανησυχία του για την αναποτελεσματική αυτορρύθμιση του επαγγέλματος του λογιστή· ζητεί την έκδοση του πρώην ιδιοκτήτη και προέδρου της Pilatus Bank στη Μάλτα, τώρα που οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ λόγω δικονομικών ζητημάτων, και παροτρύνει τις αρχές της Μάλτας να ασκήσουν δίωξη εναντίον του λόγω των κατηγοριών περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων οικονομικών εγκλημάτων·

41.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη αποτελεσματικής εποπτείας, όπως αποκαλύφθηκε κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων των εποπτικών αρχών της Δανίας και της Εσθονίας στο πλαίσιο του σκανδάλου της Danske Bank· εκφράζει, επιπλέον, την ανησυχία του για το πρόσφατο σκάνδαλο Wirecard, καθώς και για τον ρόλο που διαδραμάτισε η γερμανική αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας (BaFin), καθώς και για τις πιθανές ελλείψεις της· επισημαίνει την νέα αποτυχία της αυτορρύθμισης του επαγγέλματος του λογιστή στην παρούσα υπόθεση· επισημαίνει ότι η ταξινόμηση αυτής της εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ως εταιρείας τεχνολογίας, αντί ως παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις ρυθμιστικές αδυναμίες· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει επειγόντως το πρόβλημα αυτό διασφαλίζοντας την ορθή ταξινόμηση των εταιρειών πληρωμών· καλεί την ΕΕ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα σχετικά με το ποσό του 1,9 δισεκατομμυρίου EUR που λείπει, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση της λειτουργίας του λογιστικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω κοινών ελέγχων·

o
o   o

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(2) ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43.
(3) ΕΕ L 334 της 27.12.2019, σ. 1.
(4) ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122.
(5) ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22.
(6) ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 6.
(7) ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39.
(8) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(9) ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17.
(10) ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 111.
(11) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 29.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0328.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0103.
(14) ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1.
(15) ΕΕ L 19 της 24.1.2018, σ. 1.
(16) ΕΕ L 41 της 14.2.2018, σ. 4.
(17) ΕΕ L 246 της 2.10.2018, σ. 1.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0216.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0240.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0022.
(21) Politico, «Dirty money failures signal policy headaches for new Commission», 24 Ιουλίου 2019.
(22) Ευρωπόλ, «Does crime still pay? – Criminal Asset Recovery in the EU – Survey of Statistical Information 2010-2014», 1 Φεβρουαρίου 2016.
(23) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, «5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες V (AMLD V) – καθεστώς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο», 2 Ιουνίου 2020.
(24) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2020, σχετικά με σχέδιο δράσης για ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (C(2020)2800).
(25) Ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, «COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing – Risks and Policy Responses» (Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που σχετίζονται με την COVID-19 – Κίνδυνοι και πολιτικά μέτρα), Μάιος 2020.
(26) Ευρωπόλ, «Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis» (Κερδοσκοπία λόγω πανδημίας: πώς οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται την κρίση της COVID-19), 27 Μαρτίου 2020.
(27) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, «EBA statement on actions to mitigate financial crime risks in the COVID-19 pandemic» (Δήλωση της ΕΑΤ σχετικά με τις δράσεις για τον μετριασμό των κινδύνων οικονομικού εγκλήματος στην πανδημία COVID-19), 31 Μαρτίου 2020.
(28) Global Financial Integrity, ‘Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017», 3 Μαρτίου 2020.
(29) ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου