Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0216/2020

Συζήτηση :

PV 08/07/2020 - 21
CRE 08/07/2020 - 21

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0205

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 176kWORD 58k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19
P9_TA(2020)0205RC-B9-0216/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 6, 9, 114, 153, 169 και 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 168,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 35,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(1),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για μια υγιή και πράσινη ανάκαμψη από την κρίση COVID-19(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-19 κατέδειξε την αλληλεξάρτηση μεταξύ της υγείας του ανθρώπου και της υγείας του πλανήτη μας και τις ευπάθειές μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση ζωοανθρωπονόσων, οι οποίες μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο, επιδεινώνεται από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, την καταστροφή της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη του ΠΟΥ για μια υγιή και πράσινη ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 ορίζει έξι συστάσεις για μια υγιή και πράσινη ανάκαμψη:

   α. Προστασία και διατήρηση της πηγής της ανθρώπινης υγείας, δηλαδή της φύσης·
   β. Επενδύσεις σε υποδομές βασικών υπηρεσιών, από την ύδρευση και την αποχέτευση έως την καθαρή ενέργεια σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης·
   γ. Εξασφάλιση γρήγορης και υγιούς ενεργειακής μετάβασης·
   δ. Προώθηση υγιών, βιώσιμων συστημάτων τροφίμων·
   ε. Οικοδόμηση υγιών, βιώσιμων πόλεων·
   στ. Διακοπή της χρηματοδότησης της ρύπανσης με χρήματα των φορολογουμένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα θα εστιάσει στο πιο στενό πεδίο των πολιτικών για τη δημόσια υγεία, στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 168 και 114 ΣΛΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-19 ανέδειξε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρκετά ισχυρά εργαλεία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, όπως η διάδοση μιας νέας λοιμώδους νόσου, η οποία από τη φύση της δεν γνωρίζει σύνορα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) περιγράφει την υγεία ως «κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς έλλειψη ασθένειας ή αναπηρίας»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη σωματική και πνευματική υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο, χωρίς διακρίσεις, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε σύγχρονη και ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική υγειονομική κάλυψη είναι ένας στόχος βιώσιμης ανάπτυξης τον οποίο έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη έως το 2030·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 168 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου», και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι η ΕΕ μπορεί να επιδιώκει στόχους δημόσιας υγείας μέσω μέτρων για την εσωτερική αγορά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 168 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας και για την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και της κατανομής των πόρων που διατίθενται σε αυτά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική για τη δημόσια υγεία εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις των Συνθηκών για τη δημόσια υγεία σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να μη χρησιμοποιούνται επαρκώς για τις δεσμεύσεις στην εκπλήρωση των οποίων θα μπορούσαν να συμβάλουν(3)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση όσον αφορά την εξασφάλιση κατάλληλης περίθαλψης για όλους τους ασθενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοδήποτε μέτρο για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος δεν θα πρέπει να οδηγεί σε υποχρηματοδότηση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ή σε ταλαιπωρία των ασθενών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ότι η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και ο καλύτερος συντονισμός και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία(4)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες δημογραφικές τάσεις, η πρόσβαση σε θεραπεία για όλους, ο υψηλός επιπολασμός χρόνιων παθήσεων, η ηλεκτρονική υγεία/ψηφιοποίηση και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη εστίαση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2009, με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ» (COM(2009)0567) υπογραμμίζει ότι, σε ολόκληρη την ΕΕ, υπάρχει μια κοινωνική διαβάθμιση στο πεδίο της υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ ορίζει την κοινωνική αυτή διαβάθμιση ως τον βασικό κρίκο μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας πηγάζουν από κοινωνικές ανισότητες ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και τα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο, τη φυλή, τα εκπαιδευτικά πρότυπα, την απασχόληση, το εισόδημα και την άνιση κατανομή της πρόσβασης στις υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας, πρόληψης ασθενειών και προαγωγής της υγείας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ τα προϊόντα που έχουν αντίκτυπο στην υγεία και στα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων του καπνού, του αλκοόλ, των τροφίμων και των χημικών ουσιών, καθώς και των φαρμακευτικών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ρυθμίσεις και πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ για τις κλινικές δοκιμές και για τον συντονισμό των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης μέσω της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη(5), και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με την πρόταση για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα στον τομέα της υγείας χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το επικείμενο πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα για την υγεία και το επικείμενο πρόγραμμα EU4Health, καθώς και από άλλα ταμεία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα EU4Health, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 9,4 δισεκατομμυρίων EUR, αποτελεί ισχυρή ένδειξη του ολοένα και αυξανόμενου ρόλου που διαδραματίζει η ΕΕ στη δημόσια πολιτική για την υγεία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι όλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί με σημαντικά καθήκοντα δημόσιας υγείας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες υποδομές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, της απόφασης για τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, δοκιμάστηκαν στα όριά τους κατά την τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης εκτέθηκαν σε απαράδεκτα υψηλό κίνδυνο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγκάστηκαν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να λάβει εντατική θεραπεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εργαζόμενοι σε θέσεις κρίσιμης σημασίας, διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι, και εργαζόμενοι σε τομείς όπως τα σφαγεία και η παραγωγή τροφίμων, βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έχει αλλάξει τις συνθήκες εργασίας για πολλούς εργαζόμενους στην Ευρώπη, φέρνοντας στο προσκήνιο ορισμένα ήδη υφιστάμενα ζητήματα καθώς και νέα ερωτήματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έχει πλήξει δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες, τις εθνοτικές μειονότητες, τους ενοίκους οίκων ευγηρίας, τα ιδρύματα κλειστής φροντίδας για ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής περίθαλψης επηρεάστηκε αρνητικά κατά τη διάρκεια της κρίσης στον τομέα της υγείας και ότι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα ΛΟΑΤ+ αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας και διακρίσεων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της COVID-19 στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην ψυχική υγεία, δεν είναι ακόμη γνωστές·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγειονομική κρίση COVID-19 και η εξάπλωσή της σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει αποκαλύψει τα διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων μεταξύ των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών και έχει αποδείξει ότι, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζεται μια απροσδόκητη απειλή για την υγεία, ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να εξαρτώνται από την ύπαρξη επαρκώς ανθεκτικών συστημάτων στις γειτονικές τους χώρες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν καταστήσει δύσκολη τη σύγκριση δεδομένων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έχει καταδείξει τη σημασία των τεκμηριωμένων πολιτικών για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την πρόληψη και τη θεραπεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία κοινής προμήθειας της ΕΕ χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τα κιτ δοκιμών, τους αναπνευστήρες και ορισμένα φάρμακα, αν και ο μηχανισμός αποδείχθηκε βραδύτερος και λιγότερο αποτελεσματικός από όσο χρειαζόταν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα της ΕΕ ενισχύθηκε ώστε να περιλαμβάνει ένα απόθεμα βασικών πόρων, όπως μάσκες, αναπνευστήρες και εργαστηριακό εξοπλισμό, που θα χρησιμοποιούνται όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης COVID-19, τέθηκαν σε εφαρμογή διάφορες ειδικές ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων η επιτροπή εμπειρογνωμόνων και οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη θεραπεία ασθενών και η αποστολή εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλα κράτη μέλη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού με φαρμακευτικά προϊόντα εξαρτώνται από δραστικές φαρμακευτικές ουσίες ή γενόσημα φάρμακα που παρασκευάζονται σε τρίτες χώρες, ενίοτε δε από ένα μόνο εργοστάσιο στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαγορεύσεις εξαγωγών που επιβλήθηκαν κατά την υγειονομική κρίση COVID-19 κατέδειξαν τον κίνδυνο που ενέχει η εξάρτηση αποκλειστικά από αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψυχολογικές επιπτώσεις της COVID-19 έχουν επισημανθεί σε πολλές εκθέσεις και μελέτες, και άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν επηρεαστεί από την ανάγκη κοινωνικής απομόνωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να σταματήσει η εξάπλωση του ιού·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας και περίθαλψης των ηλικιωμένων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη πλήττονται σημαντικά από διαρροή εγκεφάλων, καθώς επαγγελματίες του τομέα της υγείας, με υψηλή ειδίκευση, επιλέγουν να εργαστούν σε κράτη μέλη με καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας από ό,τι τα δικά τους·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και ο αντίκτυπός της στη δημόσια υγεία προκαλεί εντεινόμενη ανησυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τα οφέλη και τους κινδύνους της ανοσοποίησης όταν οργανώνονται και υλοποιούνται προγράμματα εμβολιασμού στα κράτη μέλη·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη διάσκεψη δωρητών που διοργανώθηκε από την Επιτροπή στις 4 Μαΐου 2020 για τη συγκέντρωση ποσού 7,5 δισεκατομμυρίων EUR για την ανάπτυξη εμβολίων, θεραπειών και εργαλείων ως παγκόσμιου κοινού αγαθού σε σχέση με τη νόσο COVID-19, είχε συγκεντρωθεί ποσό 15,9 δισεκατομμυρίων EUR έως τις 27 Ιουνίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέφερε στην ανακοίνωσή της, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456) ότι «κάθε μελλοντικό εμβόλιο πρέπει να παράγεται από όλο τον κόσμο, για ολόκληρο τον κόσμο και να είναι οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο σε όλους»·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τον εμβολιασμό βασίζεται σε συμφωνίες προαγοράς, χωρίς όμως να αναφέρεται στη διαθεσιμότητα σε συνάρτηση με το κόστος·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμίσεις ευελιξίας που προβλέπονται στη Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με τη Δήλωση της Ντόχα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση υποχρεωτικών αδειών σε περιόδους κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές απειλές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από κοινού και, ως εκ τούτου, απαιτείται η συνεργασία και η αλληλεγγύη ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας·

1.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να αντλήσουν τα κατάλληλα διδάγματα από την κρίση COVID-19 και να ενισχύσουν σημαντικά τη συνεργασία τους στον τομέα της υγείας· ζητεί, ως εκ τούτου, να ληφθούν διάφορα μέτρα για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας·

2.  τονίζει ότι η Συνθήκη παρέχει τη δυνατότητα για πολύ ισχυρότερα ευρωπαϊκά μέτρα από αυτά που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις δυνατότητες, και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις διάφορες επιλογές με πιο θετικό πνεύμα από ό,τι στο παρελθόν·

3.  υποστηρίζει σθεναρά την προσέγγιση για ενσωμάτωση της υγείας σε όλες τις πολιτικές και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της, με την ενσωμάτωση πτυχών που αφορούν την υγεία σε όλες τις σχετικές πολιτικές, όπως η γεωργία, οι μεταφορές, το διεθνές εμπόριο, η έρευνα και η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, και τη συστηματική εκτίμηση των επιπτώσεων των εν λόγω πολιτικών στην υγεία·

4.  επισημαίνει ότι η κρίση COVID-19 δεν έχει τελειώσει και ότι ο αριθμός κρουσμάτων και θανάτων θα αυξηθεί, αν δεν υπάρξει μια συνετή προσέγγιση· υποστηρίζει σθεναρά τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων·

5.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο να εξασφαλίσουν ταχεία, ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση, για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, στα μελλοντικά εμβόλια και θεραπείες για τη νόσο COVID-19, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν επίσημα τη δεξαμενή πρόσβασης στην τεχνολογία αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 (COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP), η οποία επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ανταλλαγή γνώσεων, διανοητικής ιδιοκτησίας και δεδομένων σχετικά με την τεχνολογία υγείας για την αντιμετώπιση της COVID-19, προς όφελος όλων των χωρών και των πολιτών·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν συλλογικές διασφαλίσεις υπέρ του κοινού όσον αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση, όπως ρήτρες διαφάνειας, προσβασιμότητας και οικονομικής προσιτότητας και μη αποκλειστικές άδειες για την εκμετάλλευση των τελικών προϊόντων, σε όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές προσκλήσεις για χρηματοδότηση και επενδύσεις·

8.  ζητεί να υπάρχει διάλογος και συνεργασία με τρίτες χώρες· προτρέπει τα κράτη μέλη να εκδίδουν υποχρεωτικές άδειες, σε περίπτωση που οι τρίτες χώρες δεν μοιράζονται το εμβόλιο και/ή τη θεραπεία ή τις αντίστοιχες γνώσεις·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν επειγόντως τεστ αντοχής στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψής τους, προκειμένου να εντοπίσουν αδυναμίες και να επαληθεύσουν ότι είναι έτοιμα για ενδεχόμενη επανεμφάνιση της COVID-19 και για οποιαδήποτε μελλοντική κρίση στον τομέα της υγείας· καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις εργασίες αυτές και να θεσπίσει κοινές παραμέτρους·

10.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, με βάση τα πορίσματα των τεστ αντοχής, η οποία να διατηρεί μεν την αρμοδιότητα των κρατών μελών στη διαχείριση, την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, αλλά να εγγυάται την ασφάλεια των ασθενών, τα πρότυπα αξιοπρεπούς εργασίας και απασχόλησης για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα απέναντι σε πανδημίες και άλλες κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας·

11.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει την επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και δείκτες και στόχους ευημερίας στις συστάσεις ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

12.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μια κοινή δέσμη υγειονομικών συντελεστών με τους οποίους θα παρακολουθούνται οι ανισότητες σε θέματα υγείας ανά ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονομική κατάσταση και γεωγραφική τοποθεσία, και να δημιουργήσει μια μεθοδολογία προς έλεγχο της κατάστασης της υγείας στα κράτη μέλη, με στόχο να εντοπίζονται οι τομείς που χρειάζονται βελτιώσεις και αυξημένη χρηματοδότηση και να δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας που απορρέουν από πολιτικές που αφορούν τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου·

13.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη συγκρότηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Υγειονομικής Αντίδρασης (EHRM) για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων όλων των ειδών, ώστε να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ και να παρακολουθούνται η συγκρότηση και η ενεργοποίηση του στρατηγικού αποθέματος φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του· θεωρεί ότι ο EHRM θα πρέπει να επισημοποιήσει τις μεθόδους εργασίας που καθιερώθηκαν κατά την υγειονομική κρίση COVID-19, με βάση τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, την απόφαση για τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας(6) και τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης·

14.  ζητεί τη συγκρότηση μιας μονάδας διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων, η οποία θα διαχειρίζεται τον EHRM, υπό τη διεύθυνση του Επιτρόπου Υγείας και του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων και με την υποστήριξη του ECDC, του EMA και μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων· ζητεί να εφοδιαστεί η εν λόγω μονάδα με ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πανδημιών, προκειμένου να υπάρχει συντονισμένη αντίδραση·

15.  ζητεί τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλαγών, όπως η διαδικτυακή πύλη δεδομένων COVID-19, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή επιδημιολογικών δεδομένων, συστάσεων προς τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τα νοσοκομεία, καθώς και στοιχείων όσον αφορά την ακριβή κατάσταση των κινητοποιήσιμων ικανοτήτων και αποθεμάτων ιατρικών προϊόντων·

16.  θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται στην κινητοποίηση επαγγελματιών του τομέα της υγείας μέσω του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος, το οποίο δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την παροχή ταχείας ιατρικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα δημόσιας υγείας σε όλα τα κράτη μέλη·

17.  ζητεί να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός κοινής προμήθειας της ΕΕ για τα εμβόλια και τις θεραπείες για τη νόσο COVID-19, καθώς και να εφαρμόζεται σε πιο συστηματική βάση, ώστε να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών και να εξασφαλίζεται ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε σημαντικά φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιδίως σε νέα καινοτόμα αντιβιοτικά, νέα εμβόλια και θεραπευτικά φάρμακα, καθώς και φάρμακα για σπάνιες νόσους·

18.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν νέο κανονισμό σχετικά με τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, προς αντικατάσταση της απόφασης για τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, μεταξύ άλλων προκειμένου να καταστεί η διαδικασία κοινής προμήθειας της ΕΕ ταχύτερη και αποτελεσματικότερη για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας, και να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας, καθώς και η ισότιμη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε νέες θεραπείες·

19.  προτρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό την εντολή του σχετικά με την πρόταση ΑΤΥ, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις έως το τέλος του έτους·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν νέα πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ σχετικά με τη διαφάνεια των τιμών, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και η ισότιμη μεταχείριση των κρατών μελών κατά τις διαπραγματεύσεις με παρασκευαστές για θεραπείες που δεν αποτελούν αντικείμενο κοινής προμήθειας·

21.  επιμένει ότι πρέπει να εφαρμοστεί ταχέως ο κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές, ο οποίος έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών, ανεξαρτήτως έκβασης, και να διευκολυνθεί η διενέργεια μεγαλύτερων, διασυνοριακών κλινικών δοκιμών· υπογραμμίζει ότι τα αρνητικά ή αβέβαια αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών αντιπροσωπεύουν σημαντικές γνώσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της έρευνας στο μέλλον·

22.  ζητεί η φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ να αντιμετωπίζει τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο, και να περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα, πολιτικές και κίνητρα για την αύξηση της παραγωγής βασικών δραστικών φαρμακευτικών ουσιών και φαρμάκων στην Ευρώπη και για τη διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζονται ο εφοδιασμός και η οικονομικά προσιτή πρόσβαση ανά πάσα στιγμή· θεωρεί ότι η φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ δεν θα πρέπει να θίγει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης για τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον·

23.  ενθαρρύνει όλες τις χώρες να προσχωρήσουν στη συμφωνία του ΠΟΕ για την κατάργηση των δασμών στα φαρμακευτικά προϊόντα, και ζητεί επιτακτικά να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα και φάρμακα, και υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενθαρρυνθούν η έρευνα και ανάπτυξη και η μεταποίηση στην Ευρώπη, και να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να καινοτομεί και να έχει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο·

24.  ζητεί στοχευμένες κατευθυντήριες γραμμές από την Επιτροπή σχετικά με την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων στον φαρμακευτικό τομέα· ζητεί οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές να βασίζονται στην «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» (κριτήρια MEAT), ώστε να δίνεται στην αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη κριτήρια που αντικατοπτρίζουν ποιοτικές, τεχνικές και σχετικές με τη βιωσιμότητα πτυχές των προσφορών που έχουν υποβληθεί, παράλληλα με την τιμή·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων της αντισύλληψης και του δικαιώματος στην ασφαλή άμβλωση· καλεί τα κράτη μέλη να θεωρούν ότι η πρόσβαση στην αντισύλληψη, συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και στην ασφαλή άμβλωση, όπου αυτό είναι νομικά δυνατό, συνιστούν βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που θα πρέπει να διατηρούνται σε περιόδους κρίσης·

26.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να διασφαλίσουν αποτελεσματικά την ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19· επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η άρνηση υπηρεσιών που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της κύησης, συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών για τον πλήρη σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις επιδόσεις των υπηρεσιών τους στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να συνεργαστούν για την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών για το μέλλον, με γνώμονα τις χώρες που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά την αναζήτηση ορθών και καινοτόμων λύσεων για την παροχή των προαναφερθεισών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τηλεϊατρικής, διαδικτυακών διαβουλεύσεων και έγκαιρης διακοπής της κύησης με φαρμακευτική αγωγή από το σπίτι· καλεί όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή, εύκολη πρόσβαση των γυναικών στον οικογενειακό προγραμματισμό και ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της κύησης, ακόμα και σε περιόδους κρίσης·

27.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια αναθεωρημένη εντολή για το ECDC, ώστε να αυξηθούν ο προϋπολογισμός, το προσωπικό και οι ικανότητές του, κάτι που θα παράσχει τη δυνατότητα στο ECDC, μεταξύ άλλων, να επεκτείνει τις αρμοδιότητές του στις μη μεταδοτικές νόσους, να εκπονεί υποχρεωτικές κατευθύνσεις για τα κράτη μέλη και να είναι σε θέση να συντονίζει την εργαστηριακή έρευνα σε περιόδους κρίσεων στον τομέα της υγείας·

28.  ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του EMA ως προς την παρακολούθηση και την αποφυγή ελλείψεων φαρμάκων, καθώς και σε σχέση με τον συντονισμό του σχεδιασμού και της έγκρισης των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ σε περιόδους κρίσης·

29.  πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συσταθεί μια ευρωπαϊκή αρχή, αντίστοιχη με την Αρχή των ΗΠΑ για την προηγμένη έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της βιοϊατρικής, που θα είναι υπεύθυνη για την προμήθεια και την ανάπτυξη αντίμετρων για την αντιμετώπιση της βιοτρομοκρατίας, των χημικών, πυρηνικών και ραδιολογικών απειλών, καθώς και της πανδημικής γρίπης και άλλων αναδυόμενων νόσων·

30.  ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα τίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας·

31.  υπενθυμίζει τον τραγικό αντίκτυπο της COVID-19 σε εγκαταστάσεις διαμονής μακράς διαρκείας στην Ευρώπη, όπου οι ευπαθείς ομάδες δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα καθώς, σε κάποια κράτη μέλη, περισσότεροι από τους μισούς θανάτους λόγω COVID-19 σημειώθηκαν σε οίκους ευγηρίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις αιτίες αυτής της τραγικής τροπής των γεγονότων και να προτείνουν κατάλληλες νομοθετικές λύσεις·

32.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως ένα νέο σχέδιο δράσης για το εργατικό δυναμικό της ΕΕ στον τομέα της υγείας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την εμπειρία της πανδημίας προκειμένου να εξασφαλιστεί για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας ένα νέο και κατάλληλο πλαίσιο σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο·

33.  ζητεί να ενισχυθούν τα σχέδια δράσης της ΕΕ για τη μικροβιακή αντοχή με νομικά δεσμευτικά μέτρα ώστε να περιοριστεί η χρήση των αντιμικροβιακών μόνο στις περιπτώσεις που είναι απολύτως αναγκαία και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία για νέα αντιβιοτικά·

34.  ζητεί να θεσπιστεί μια κάρτα εμβολιασμού σε επίπεδο ΕΕ·

35.  ζητεί τη δημιουργία μιας πύλης επικοινωνίας για το κοινό, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να ανταλλάσσει έγκυρες πληροφορίες, να στέλνει προειδοποιήσεις στους πολίτες και να καταπολεμά την παραπληροφόρηση· επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πύλη θα μπορούσε να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα πληροφοριών, εκστρατείες πρόληψης και προγράμματα για την εκπαίδευση των νέων, και θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση ισχυρής ανοσοποιητικής κάλυψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με το ΕΚΠΕΝ·

36.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία που θα σέβεται πλήρως το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθούν η τυποποίηση, η διαλειτουργικότητα, η ανταλλαγή δεδομένων και η θέσπιση και προώθηση διεθνών προτύπων για τα δεδομένα υγείας·

37.  ζητεί να εγκριθεί σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τη διαφάνεια των πληροφοριών για την υγεία και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·

38.  πιστεύει ακράδαντα στην αρχή «Μία υγεία», η οποία συνδέει την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος· πιστεύει ότι η δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της απώλειας της βιοποικιλότητας και των μη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής τροφίμων είναι καίριας σημασίας για την προστασία των ανθρώπων από τους νεοεμφανιζόμενους παθογόνους παράγοντες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εφαρμογή της προσέγγισης «Μία υγεία» στην ΕΕ·

39.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη, η οποία παρουσιάζει οφέλη τόσο για την υγεία των πολιτών όσο και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την υγεία· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των παραγόντων που επιβαρύνουν την υγεία, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και οι ανισότητες στον τομέα της υγείας, προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας·

40.  ζητεί να επεκταθούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ERN), για να καλύπτουν τόσο τις μεταδοτικές νόσους (για παράδειγμα με τη σύσταση ERN στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων υγείας) όσο και τις μη μεταδοτικές νόσους·

41.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και τα κράτη μέλη να κάνουν πιο στοχευμένη χρήση χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ για τα υγιεινά προϊόντα, όπως τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά·

42.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για μια «ανθεκτική Ευρώπη», η οποία θα περιλαμβάνει έναν χάρτη αξιολόγησης κινδύνου και επιλογές για τη διευθέτηση των ζητημάτων της χρηστής διαχείρισης και των επενδύσεων στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και της αντιμετώπισης πανδημιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού στην ΕΕ· επιμένει, στο πλαίσιο μιας «ανθεκτικής Ευρώπης», ότι πρέπει να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παραγωγή, με σκοπό την επανεγκατάσταση και την οικοδόμηση μιας ισχυρής βιομηχανίας στον τομέα της υγείας·

43.  ζητεί μια συντονισμένη, συνεργατική και ανοικτή προσέγγιση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, με ισχυρότερο ρόλο για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όσον αφορά τον συντονισμό της έρευνας στους τομείς της υγείας και της επιδημιολογίας, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να προωθείται η έρευνα προς συγκεκριμένα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων φαρμάκων, εμβολίων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που έχουν στην καινοτομία στον τομέα της βιοϊατρικής εν γένει τα κίνητρα που σχετίζονται με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και να διερευνήσει αξιόπιστες και αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τα μέσα αποκλειστικής προστασίας στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της ιατρικής έρευνας και ανάπτυξης, όπως τα πολυάριθμα εργαλεία που βασίζονται στους μηχανισμούς αποσύνδεσης·

45.  εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για τη σημαντική αύξηση του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το νέο πρόγραμμα EU4Health· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την υγεία δεν θα πρέπει να περιορίζονται στο προσεχές ΠΔΠ, αλλά απαιτούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δεσμεύσεις· ζητεί να συσταθεί ειδικό ταμείο της ΕΕ για την ενίσχυση των νοσοκομειακών υποδομών και των υπηρεσιών υγείας, το οποίο θα υπόκειται σε σαφή κριτήρια·

46.  επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο της έρευνας στον τομέα της υγείας, και ζητεί περισσότερες συνέργειες με την έρευνα που διεξάγεται στα κράτη μέλη, καθώς και να δημιουργηθεί δίκτυο υγειονομικών ακαδημιών της ΕΕ στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου σχεδίου για την υγεία·

47.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με την υγεία· ζητεί ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και ειδικούς πόρους για την επιστήμη και την έρευνα στον τομέα της υγείας, δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει μια ακμάζουσα και τεχνολογικά προηγμένη ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα της υγείας και μια ανταγωνιστική ερευνητική κοινότητα·

48.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου·

49.  ζητεί να καταρτιστεί σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ψυχική υγεία, για την περίοδο 2021-2027, το οποίο θα δίνει έμφαση εξίσου στους βιοϊατρικούς και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες της κακής ψυχικής υγείας·

50.  ζητεί να εκπονηθεί σχέδιο δράσης της ΕΕ για την υγιή γήρανση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων·

51.  ζητεί να καταρτιστεί σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις σπάνιες και παραμελημένες ασθένειες·

52.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για τη βελτίωση της ανεξάρτητης χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ομάδων ασθενών·

53.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια·

54.  θεωρεί ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση COVID-19 θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία θα μπορούσε να υποβάλει σαφείς προτάσεις για τον τρόπο ενίσχυσης της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία·

55.  τονίζει τη διεθνή διάσταση της υγείας· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ετοιμότητα και την ανταπόκριση των συστημάτων υγείας· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί πλήρως με τον ΠΟΥ και άλλους διεθνείς φορείς για την καταπολέμηση των λοιμωδών νόσων, την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης για όλους και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο·

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(2) https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-green-post-covid-recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6
(3) Μελέτη με τίτλο «Unlocking the potential of the EU treaties: An article-by-article analysis of the scope for action» (Αξιοποιώντας το δυναμικό των Συνθηκών της ΕΕ: μία κατ’ άρθρο ανάλυση των δυνατοτήτων δράσης), Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημοσιεύτηκε στις 28 Μαΐου 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651934/EPRS_STU(2020)651934_EN.pdf
(4) Μελέτη με τίτλο «Europe’s two trillion euro dividend: Mapping the Cost of Non-Europe, 2019-24» (Το μέρισμα ύψους 2 τρισεκατομμυρίων EUR της Ευρώπης: Χαρτογράφηση του κόστους της μη Ευρώπης, 2019-2024), Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημοσιεύτηκε στις 18 Απριλίου 2019, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631745
(5) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.
(6) ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου