Показалец 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0229/2020

Внесени текстове :

B9-0229/2020

Разисквания :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Гласувания :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2020)0206

Приети текстове
PDF 179kWORD 52k
Четвъртък, 23 юли 2020 г. - Брюксел
Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17 – 21 юли 2020 г.
P9_TA(2020)0206B9-0229/2020

Резолюция на Европейския парламент от 23 юли 2020 г. относно заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юли 2020 г. (2020/2732(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 225, 295, 310, 311, 312, 323 и 324 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и членове 2, 3 и 15 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване(3),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 21 юли 2020 г.,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 отне живота на хиляди хора в Европа и по света и доведе до безпрецедентна криза с катастрофални последици за хората, семействата, работниците и предприятията и следователно изисква безпрецедентен отговор;

Б.  като има предвид, че възстановяването на Европа следва да се основава на Европейския зелен пакт, Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, новата промишлена стратегия и предприемачеството, така че нашите икономики да излязат от кризата по-силни, по-издръжливи, по-устойчиви и по-конкурентоспособни;

В.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки поеха ангажимент за изпълнението на Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г., Европейския стълб на социалните права и Парижкото споразумение;

Г.  като има предвид, че съществува риск от непоправими нарушения на единния пазар;

Д.  като има предвид, че Европейският съвет прие позицията си изключително късно, след три безрезултатни срещи на високо равнище, като по този начин забави преговорите по многогодишната финансова рамка (МФР);

Е.  като има предвид, че дългосрочните приоритети на ЕС, определени в МФР, не трябва да бъдат пожертвани в името на възстановяването;

Ж.  като има предвид, че Парламентът следва да участва пълноценно в прилагането на инструмента за възстановяване, както в операциите по получаване, така и по отпускането на заеми;

З.  като има предвид, че Парламентът е гарант за прозрачно и демократично възстановяване и трябва да участва както в последващия, така и в предварителния контрол на плана за възстановяване;

1.  скърби за жертвите на COVID-19 и отдава почит на всички работници, които се борят с пандемията; счита, че при подобни безпрецедентни и изключителни обстоятелства хората в ЕС имат колективно задължение за солидарност;

2.  приветства приемането от страна на държавните и правителствените ръководители на ЕС на фонд за възстановяване, за да се даде тласък на икономиката, както беше предложено от Парламента през май; потвърждава създаването на инструмент за възстановяване, което представлява историческа стъпка за ЕС; при все това изразява съжаление относно намаляването на компонента на безвъзмездните средства в окончателното споразумение; припомня, че избраното правно основание за създаване на инструмента за възстановяване не предоставя официална роля на избраните членове на Европейския парламент;

3.  не приема обаче политическото споразумение относно МФР за периода 2021 – 2027 г. в настоящия му вид; изразява готовност да започне незабавно конструктивни преговори със Съвета за подобряване на предложението; припомня мандата на Парламента от ноември 2018 г.; подчертава, че съгласно член 312 от ДФЕС Парламентът трябва да даде одобрението си за МФР;

4.  изразява съжаление във връзка с факта, че твърде често изключителното придържане към националните интереси и позиции застрашава постигането на съвместни решения, които са от общ интерес; предупреждава, че съкращенията в МФР са в противоречие с целите на ЕС; счита например, че предложените съкращения в програмите в областта на здравеопазването и научните изследвания са опасни в контекста на световна пандемия; счита, че предложените съкращения в областта на образованието, цифровата трансформация и иновациите застрашават бъдещето на следващото поколение европейци; счита, че предложените съкращения на програмите в подкрепа на прехода на зависими от въглерода региони са в противоречие с програмата на ЕС, свързана със Зеления пакт; счита, че предложените съкращения в областта на убежището, миграцията и управлението на границите застрашават позицията на ЕС в един все по-нестабилен и несигурен свят;

5.  счита, че държавните и правителствените ръководители на ЕС не успяха да се справят с въпроса за плана за погасяване на задълженията във връзка с инструмента за възстановяване; припомня, че има само три възможности за това: допълнителни съкращения на програмите с добавена стойност за ЕС до 2058 г., увеличаване на вноските на държавите членки или създаване на нови собствени ресурси; счита, че единствено създаването на нови собствени ресурси може да помогне за погасяването на дълга на ЕС, като същевременно се спаси бюджетът на ЕС и се облекчи фискалният натиск върху националните бюджети и гражданите на ЕС; припомня, че създаването на нови собствени ресурси е единственият метод на погасяване, който е приемлив за Парламента;

6.  изразява съжаление по повод на факта, че Европейският съвет отхвърли предложението за „временно решение“, чиято цел беше да се отговори на острите финансови нужди от инвестиции през 2020 г., за да се осигури незабавна реакция при кризи за гражданите и бенефициерите от ЕС и да се предостави необходимото финансиране между първите ответни мерки и дългосрочното възстановяване;

7.  припомня, че заключенията на Европейския съвет относно МФР не представляват нищо повече от политическо споразумение между държавните и правителствените ръководители; подчертава, че Парламентът няма да парафира това решение като свършен факт и е готов да оттегли одобрението си за МФР, докато не бъде постигнато задоволително споразумение в предстоящите преговори между Парламента и Съвета; припомня, че всички 40 програми на ЕС, финансирани по линия на МФР, ще трябва да бъдат одобрени от Парламента като съзаконодател;

8.  възлага на компетентните парламентарни екипи да водят преговори по съответните законодателни досиета съгласно съответния мандат на Парламента за тристранните срещи; възлага на своя екип, водещ преговорите по МФР/собствените ресурси, да преговаря въз основа на следния мандат;

Приоритети на Парламента с оглед на постигането на цялостно споразумение

Принципите на правовата държава

9.  изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че Европейският съвет значително отслаби усилията на Комисията и Парламента да защитават принципите на правовата държава, основните права и демокрацията в рамките на МФР и Европейския инструмент за възстановяване (Next Generation EU); отново потвърждава искането си да довърши работата си като съзаконодател по механизма, предложен от Комисията, с цел да защити бюджета на ЕС, когато е налице системна заплаха за ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, и когато са застрашени финансовите интереси на Съюза; подчертава, че за да бъде ефективен, този механизъм следва да се задейства с обратно квалифицирано мнозинство; подчертава, че този механизъм трябва да не засяга задължението на органите на държавното управление или на държавите членки да извършват плащания към крайните бенефициери или получатели; подчертава, че регламентът за принципите на правовата държава ще бъде приет чрез процедура за съвместно вземане на решения;

Собствени ресурси

10.  отново заявява, че Парламентът няма да даде одобрението си за МФР без споразумение относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС, включително въвеждането на набор от нови собствени ресурси до края на МФР за периода 2021 – 2027 г., който следва да има за цел да покрие най-малко разходите, свързани с Европейския инструмент за възстановяване (главница и лихви), за да се гарантира надеждността и устойчивостта на плана за погасяване на задълженията по инструмента; подчертава, че този набор следва също така да има за цел да намали дела на вноските, които се основават на брутния национален доход (БНД);

11.  ето защо подчертава, че тази реформа следва да включва набор от нови собствени ресурси, които трябва да постъпят в бюджета на Съюза, считано от 1 януари 2021 г.; подчертава, че вноската във връзка с пластмасата представлява само първата част от изпълнението на това очакване на Парламента; възнамерява да договори правно обвързващ график, който трябва да бъде одобрен от бюджетния орган, за въвеждането на допълнителни нови собствени ресурси в хода на първата половина на следващата МФР, като например схемата на ЕС за търговия с емисии (и приходите, получени от всяко бъдещо разширяване), механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, цифров данък, данъка върху финансовите сделки и общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък; призовава междинното преразглеждане на МФР да бъде използвано, за да се добавят, ако е необходимо, допълнителни собствени ресурси през втората половина на МФР за периода 2021 – 2027 г., за да се гарантира, че целта ще бъде постигната до края на същата МФР;

12.  потвърждава своята твърда позиция в подкрепа на пълното премахване на всички отстъпки и корективни механизми във възможно най-кратък срок; изразява съжаление относно факта, че Европейският съвет не само запази, но дори увеличи отстъпките в полза на някои държави членки; отново потвърждава своята позиция относно разходите за събиране на мита, които следва да бъдат фиксирани на 10%, което беше тяхната първоначална ставка;

Водещи програми на ЕС

13.  изразява съжаление във връзка с направените съкращения на ориентираните към бъдещето програми както в МФР за периода 2021 – 2027 г., така и в Европейския инструмент за възстановяване; счита, че тези съкращения ще подкопаят основите за трайно и устойчиво възстановяване; потвърждава, че МФР за периода 2021 – 2027 г., чиито параметри са по-ниски от предложението на Комисията, не е нито надеждна, нито приемлива; подчертава, че последното предложение на Комисията постави финансирането на няколко от тези програми на много ниско равнище с разбирането, че то ще бъде допълнено от Европейския инструмент за възстановяване; изразява съжаление, че Европейският съвет се отказа от тази логика и отмени по-голямата част от допълнителните средства; потвърждава отново своята категорична позиция в защита на адекватното финансиране на следващата МФР и дългосрочните ѝ инвестиции и политики, които не следва да бъдат застрашени поради необходимостта от незабавно финансиране на Инструмента за възстановяване; възнамерява да преговаря за целево укрепване на водещите програми на ЕС в следващата МФР;

14.  подчертава, че междуинституционалните преговори следва да включват цифрите за МФР по функции и по програми; подчертава, че водещите програми сега са изложени на риск от непосредствен спад на финансирането от 2020 г. до 2021 г.; посочва освен това, че считано от 2024 г., бюджетът на ЕС като цяло ще бъде под равнищата от 2020 г., което излага на риск ангажиментите и приоритетите на ЕС, по-специално Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите технологии; настоява, че целенасочените увеличения в сравнение с цифрите, предложени от Европейския съвет, трябва да включват програми, свързани с климата, цифровия преход, здравеопазването, младежта, културата, инфраструктурата, научните изследвания, управлението на границите и солидарността (като „Хоризонт Европа“, InvestEU, „Еразъм +“, Европейската гаранция за децата, Фонда за справедлив преход, програма „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа, LIFE +, програма „ЕС в подкрепа на здравето“, Фонда за интегрирано управление на границите, „Творческа Европа“, програма „Права и ценности“, Европейския фонд за отбрана, Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество и хуманитарната помощ), както и съответните агенции на ЕС и Европейската прокуратура;

Хоризонтални въпроси

15.  подчертава, че за да се приведат в съответствие политическите приоритети и разходните програми, от изключително значение е да се включат хоризонтални принципи в регламентите за МФР и за Европейския инструмент за възстановяване, а също така и във всички други имащи отношение законодателни актове, целите на ООН за устойчиво развитие, преследването на конкурентноспособни и ориентирани към бъдещето дългосрочни цели на ЕС, справедлив и социално приобщаващ преход, правно обвързваща цел за 30% разходи във връзка с климата и цел за 10% разходи, свързани с биологичното разнообразие; поради това подчертава, че следва бързо да се приеме прозрачна, всеобхватна и съдържателна методика за проследяване, която при необходимост да бъде адаптирана по време на междинното преразглеждане на МФР както за разходите, свързани с климата, така и за свързаните с биологичното разнообразие разходи; изтъква необходимостта принципът „ненанасяне на вреда“ да залегне в регламентите за МФР и за Европейския инструмент за възстановяване; подчертава освен това необходимостта от постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива; призовава Комисията да разгледа възможността инвестициите да бъдат съобразени с Регламента относно таксономията;

16.  подкрепя категорично въвеждането на интегриране на принципа на равенство между половете и задължения във връзка с въздействието върху равенството между половете (бюджетиране, съобразено с равенството между половете) в регламентите за МФР и за Европейския инструмент за възстановяване; поради това счита, че следва бързо да се приеме прозрачна, всеобхватна и съдържателна методика за проследяване, която при необходимост да бъде адаптирана по време на междинното преразглеждане на МФР;

17.  изисква правно обвързващо междинно преразглеждане на МФР, което да влезе в сила най-късно до края на 2024 г.; подчертава, че това преразглеждане трябва да се отнася за таваните за периода 2025 – 2027 г., преразпределението на бюджетни кредити, за които не са поети задължения, и отменени бюджетни кредити за Европейския инструмент за възстановяване, въвеждането на допълнителни собствени ресурси и изпълнението на целите в областта на климата и биологичното разнообразие;

18.  подчертава, че разпоредбите за гъвкавост на МФР, договорени по време на предишни преговори по МФР, се оказаха от решаващо значение за подпомагане на бюджетните органи да се справят с безпрецедентните и непредвидени кризи през текущия период; поради това счита, че предложените от Комисията разпоредби за гъвкавост на МФР представляват абсолютният минимум за следващата МФР, и възнамерява да договори допълнителни подобрения; противопоставя се в този контекст на всеки опит за намаляване на размера и сливане на специалните инструменти на МФР и заявява, че те следва да бъдат изчислявани над таваните на МФР по отношение както на поетите задължения, така и на плащанията; настоява освен това за определяне на таваните на равнище, което оставя достатъчно неразпределени маржове над програмните пакети;

Механизъм за възстановяване и устойчивост и демократичният принцип

19.  отбелязва споразумението за общия обем на Европейския инструмент за възстановяване; изразява съжаление във връзка с голямото съкращение на безвъзмездните средства, което нарушава равновесието между безвъзмездните средства и заемите и ще подкопае усилията за възстановяване, особено отмяната на иновативни програми като Инструмента за подкрепа на платежоспособността; счита, че тези съкращения ще намалят капацитета на инструмента и неговия преобразяващ ефект върху икономиката; изразява съжаление във връзка с факта, че някои държави членки отново са преговаряли в дух на оперативни бюджетни баланси, като напълно са пренебрегнали общите ползи от членството в единния пазар и в ЕС като цяло; призовава Съвета да обоснове значителните съкращения в бюджетите на „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“, „Хоризонт Европа“, „ЕС в подкрепа на здравето“ и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество в контекста на пандемията и бюджетите на InvestEU и Фонда за справедлив преход в контекста на Зеления пакт;

20.  призовава да се гарантира, че реформите и инвестициите по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост създават взаимодействия със съществуващите фондове и цели на ЕС и представят реална европейска добавена стойност и дългосрочни цели;

21.  противопоставя се на позицията на Европейския съвет относно управлението на Механизма за възстановяване и устойчивост, която се отклонява от общностния метод и подкрепя междуправителствен подход; счита, че подобен подход само ще усложни функционирането на Механизма за възстановяване и устойчивост и ще отслаби неговата легитимност; припомня, че Европейският парламент е единствената пряко избрана институция на ЕС; призовава за предварителен демократичен и парламентарен контрол и във връзка с това изисква да бъде ангажиран в делегираните актове, както и в последващата проверка дали средствата по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост са изразходвани правилно, в интерес на гражданите и на ЕС, осигуряват истинска добавена стойност за ЕС и подкрепят икономическата и социалната устойчивост; изисква пълна прозрачност на всички крайни бенефициери; изразява твърдото становище, че членовете на Комисията, които отговарят за Механизма за възстановяване и устойчивост, следва да носят пълна отговорност пред Парламента;

22.  припомня, че Парламентът е бюджетен орган заедно със Съвета; във връзка с това изисква да бъде изцяло ангажиран с инструмента за възстановяване в съответствие с общностния метод; изисква от Комисията да представи целево преразглеждане на Финансовия регламент и на Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление, за да утвърди ролята на бюджетния орган при разрешаването на външни целеви приходи в рамките на годишната бюджетна процедура;

23.  подчертава, че един ясен и реалистичен план за погасяване на задълженията е от ключово значение за цялостния успех на Европейския инструмент за възстановяване и представлява тест за надеждност за ЕС като цяло; счита, че погасяването на направените дългове не трябва да бъде за сметка на бъдещите бюджети на ЕС и бъдещите поколения европейци и следва да започне възможно най-скоро; призовава разходите за Механизма за възстановяване и устойчивост да бъдат ясно обявени като такива и да подлежат на подходящи изисквания за прозрачност, включително изисквания за оповестяване на списък на крайните бенефициери;

24.  подчертава, че всички разходи, свързани с Европейския инструмент за възстановяване (главница и лихви), следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

Предпазна мрежа за бенефициерите на програмите на ЕС или „план за действие в извънредни ситуации“

25.  посочва, че е бил готов за преговори от ноември 2018 г. насам, и подчертава, че няма да го принудят да приеме лошо споразумение; заявява намерението си да започне съдържателни преговори със Съвета по всички горепосочени елементи, за да даде одобрението си за регламента за МФР за периода 2021 – 2027 г.;

26.  въпреки това счита, че всяко политическо споразумение относно следващата МФР ще трябва да бъде постигнато най-късно до края на октомври, за да не бъде застрашено гладкото начало на новите програми от 1 януари 2021 г.; припомня, че ако новата МФР не бъде приета навреме, член 312, параграф 4 от ДФЕС предвижда временно увеличаване на тавана и други разпоредби за последната година от настоящата рамка; посочва, че планът на МФР за действие при извънредни ситуации е напълно съвместим с плана за възстановяване и с приемането на новите програми по МФР, както от правна, така и от политическа гледна точка;

o
o   o

27.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
(2) Приети текстове, P9_TA(2019)0032.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0124.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност