Indeks 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0229/2020

Indgivne tekster :

B9-0229/2020

Forhandlinger :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Afstemninger :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0206

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 50k
Torsdag den 23. juli 2020 - Bruxelles
Konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020
P9_TA(2020)0206B9-0229/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 23. juli 2020 om konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020 (2020/2732(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 225, 295, 310, 311, 312, 323 og 324 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og til artikel 2, 3 og 15 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale(1),

–  der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger(2),

–  der henviser til sin beslutning af 15. maj 2020 om en ny flerårig finansiel ramme, egne indtægter og genopretningsplanen(3),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde, vedtaget den 21. juli 2020,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at covid-19-udbruddet har krævet tusindvis af liv i Europa og verden og har ført til en hidtil uset krise med katastrofale følger for mennesker, familier, arbejdstagere og virksomheder og derfor kræver et hidtil uset svar;

B.  der henviser til, at Europas genopretning bør baseres på den europæiske grønne pagt, den digitale dagsorden for Europa, den nye industristrategi og iværksættervirksomhed, for at vores økonomier kommer ud af krisen som mere modstandsdygtige, mere bæredygtige og mere konkurrencedygtige økonomier;

C.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har forpligtet sig til at gennemføre FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, den europæiske søjle for sociale rettigheder og Parisaftalen;

D.  der henviser til, at det indre marked er truet af uoprettelig forvridning;

E.  der henviser til, at Det Europæiske Råd vedtog sin holdning meget sent efter tre inkonklusive topmøder og dermed forsinkede forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme (FFR);

F.  der henviser til, at EU's langsigtede prioriteter, der er fastsat i FFR, ikke må ofres på genopretningens alter;

G.  der henviser til, at Parlamentet fuldt ud bør inddrages i gennemførelsen af genopretningsinstrumentet, både i låntagnings- og långivningstransaktionerne;

H.  der henviser til, at Parlamentet er garant for en gennemsigtig og demokratisk genopretning og skal inddrages i både den efterfølgende og den forudgående kontrol af genopretningsplanen;

1.  sørger over coronavirussets ofre og hylder alle de arbejdstagere, der har bekæmpet pandemien; mener, at borgere i EU under sådanne hidtil usete og ekstraordinære omstændigheder har en kollektiv pligt til at udvise solidaritet;

2.  glæder sig desuden over EU's stats- og regeringschefernes accept af en genopretningsfond til at kickstarte økonomien som foreslået af Parlamentet i maj; anerkender oprettelsen af genopretningsinstrumentet, der repræsenterer et historisk skridt for EU; beklager imidlertid, at tilskudsdelen i den endelige aftale er blevet reduceret; minder om, at det valgte retsgrundlag for oprettelsen af genopretningsinstrumentet ikke giver de valgte medlemmer af Europa-Parlamentet en formel rolle;

3.  accepterer imidlertid ikke den politiske aftale om den FFR for 2021-2027 i dens nuværende form; er rede til straks at indlede konstruktive forhandlinger med Rådet for at forbedre forslaget; minder om Parlamentets mandat fra november 2018; understreger, at Parlamentet skal godkende FFR-forordningen i henhold til artikel 312 i TEUF;

4.  beklager, at alt for ofte bringer en ensidig fokus på nationale interesser og holdninger opnåelsen af fælles løsninger, som er af almen interesse, i fare; advarer om, at nedskæringerne i FFR strider mod EU's målsætninger; mener f.eks., at de foreslåede nedskæringer i sundheds- og forskningsprogrammer er farlige i forbindelse med en global pandemi; mener, at de foreslåede nedskæringer i uddannelse, den digitale omstilling og innovation bringer fremtiden for den næste generation af europæere i fare; mener, at de foreslåede nedskæringer i programmer, der støtter omstillingen af kulstofafhængige regioner, går imod strategien for EU's grønne pagt; mener, at de foreslåede nedskæringer på asyl-, migrations- og grænseforvaltningsområdet truer EU's position i en stadig mere ustabil og usikker verden;

5.  mener, at stats- og regeringscheferne ikke har formået at tackle spørgsmålet om genopretningsinstrumentets tilbagebetalingsplan; minder om, at der kun er tre muligheder for at gøre dette: yderligere nedskæringer i programmer med EU-merværdi indtil 2058, forhøjelse af medlemsstaternes bidrag eller oprettelse af nye egne indtægter; mener, at kun oprettelsen af nye egne indtægter kan bidrage til at tilbagebetale EU's gæld, samtidig med at det kan redde EU's budget og lette det finanspolitiske pres på de nationale statskasser og EU-borgerne; minder om, at oprettelsen af nye egne indtægter er den eneste tilbagebetalingsmetode, der er acceptabel for Parlamentet;

6.  beklager, at Det Europæiske Råd afviste den foreslåede "broopløsning", som havde til formål at reagere på akutte finansieringsbehov til investeringer i 2020 for at give borgerne og støttemodtagerne en hurtig reaktion på krisen og tilvejebringe den nødvendige finansiering mellem de første reaktionsforanstaltninger og genopretningen på længere sigt;

7.  minder om, at Det Europæiske Råds konklusioner om FFR ikke udgør mere end en politisk aftale mellem stats- og regeringscheferne; understreger, at Parlamentet ikke vil gummistemple et fait accompli og er parat til at nægte at godkende FFR, indtil der er opnået en tilfredsstillende aftale i de kommende forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet; minder om, at alle 40 EU-programmer, der finansieres under FFR, skal vedtages af Parlamentet som medlovgiver;

8.  pålægger de relevante parlamentariske teams at forhandle de relevante lovgivningssager i overensstemmelse med Parlamentets respektive mandat for triloger; pålægger sit forhandlingsteam for FFR og egne indtægter at forhandle på grundlag af følgende mandat;

Parlamentets prioriteter med henblik på en samlet aftale

Retsstatsprincippet

9.  beklager dybt, at Det Europæiske Råd i betydelig grad har svækket Kommissionens og Parlamentets bestræbelser på at opretholde retsstatsprincippet, de grundlæggende rettigheder og demokratiet inden for rammerne af FFR og EU-genopretningsinstrumentet; bekræfter sit krav om at afslutte medlovgivernes arbejde med Kommissionens foreslåede mekanisme til beskyttelse af EU-budgettet, når der er en systematisk trussel mod de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, og når Unionens finansielle interesser er på spil; understreger, at denne mekanisme for at være effektiv bør aktiveres med et omvendt kvalificeret flertal; understreger, at denne mekanisme ikke må berøre statslige enheders eller medlemsstaters forpligtelse til at foretage betalinger til de endeligt begunstigede eller til støttemodtagerne; understreger, at forordningen om retsstatsprincippet vil blive vedtaget i henhold til den fælles beslutningsprocedure;

Egne indtægter

10.  minder igen om, at Parlamentet ikke vil godkende den nye FFR uden en aftale om reformen af ordningen om EU's egne indtægter, herunder indførelsen af en kurv med nye egne indtægter senest ved udgangen af FFR for 2021-2027, der skal have som mål i det mindste at dække omkostningerne til EU-genopretningsinstrumentet (afdrag og renter) for at sikre troværdigheden og holdbarheden af tilbagebetalingsplanen for EU-genopretningsinstrumentet; understreger, at denne kurv også skal have som mål at mindske andelen af bruttonationalindkomst (BNI)-baserede bidrag;

11.  understreger derfor, at denne reform skal omfatte en kurv af nye egne indtægter, der skal indgå i EU's budget fra og med 1. januar 2021; understreger, at bidraget fra plast kun udgør et første skridt i imødekommelsen af Parlamentets forventninger; har til hensigt at forhandle en retligt bindende tidsplan, som skal aftales af budgetmyndigheden, vedrørende indførslen af yderligere nye egne indtægter i første halvdel af den næste FFR, såsom emissionshandelssystemet (og de indtægter, der komme fra enhver fremtidig udvidelse), CO2-grænsetilpasningsmekanismen, en digital skat, afgiften på finansielle transaktioner og det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag; opfordrer til at benytte midtvejsrevisionen af FFR til om nødvendigt at tilføje yderligere egne indtægter i anden halvdel af FFR for 2021-2027 for at sikre, at målet vil blive opfyldt ved udgangen af FFR for 2021-2027;

12.  gentager sin faste overbevisning om, at der bør sættes en stopper for alle rabatter og korrektionsmekanismer så hurtigt som mulig; beklager, at Det Europæiske Råd ikke kun har beholdt rabatterne, men endda har øget de rabatter, som nogle medlemsstater nyder godt af; gentager sin holdning til omkostningerne ved opkrævning af toldafgifter, der bør sættes til 10 %, som det oprindeligt var;

EU's flagskibsprogrammer

13.  beklager nedskæringerne i fremtidsorienterede programmer i både FFR for 2021-2027 og EU-genopretningsinstrumentet; mener, at de vil undergrave fundamentet for en bæredygtig og modstandsdygtig genopretning; mener, at en FFR for 2021-2027, der ligger på et niveau under Kommissionens forslag, hverken er holdbar eller acceptabel; understreger, at Kommissionens seneste forslag fastsætter finansieringen af flere af disse programmer på et meget lavt niveau ud fra den antagelse, at de vil blive suppleret med midler fra EU-genopretningsinstrumentet; beklager, at Det Europæiske Råd ikke har fulgt denne tankegang og har fjernet flere af disse supplerende midler; bekræfter på ny, at det er meget opsat på at forsvare en tilstrækkelig finansiering af den næste FFR og de langsigtede investeringer og politikker, der indgår i denne, og mener at disse ikke må undergraves af et behov for umiddelbar finansiering af genopretningsinstrumentet; har til hensigt at forhandle målrettede styrkelser af EU's flagskibsprogrammer i den næste FFR;

14.  understreger, at de interinstitutionelle forhandlinger bør omfatte tal for FFR efter udgiftsområde og program; understreger, at der nu er risiko for et øjeblikkeligt fald i finansieringen af flagskibsprogrammerne fra 2020 til 2021; påpeger yderligere, at EU's budget fra 2024 samlet set vil være på et niveau under niveauet for EU-budgettet for 2020, hvilket er til fare for EU's forpligtelser og prioriteringer, navnlig den grønne pagt og den digitale dagsorden; insisterer på, at der bør ske målrettede stigninger af de tal, som Det Europæiske Råd foreslår, for programmer der vedrører klima, den digitale omstilling, sundhed, ungdom, kultur, infrastruktur, forskning, grænseforvaltning og solidaritet (såsom Horisont Europa, InvestEU, Erasmus+, børnegarantien, Fonden for Retfærdig Omstilling, programmet for et digitalt Europa, Connecting Europe-faciliteten, LIFE +, EU4health, Fonden for Integreret Grænseforvaltning, Et Kreativt Europa, programmet for rettigheder og værdier, Den Europæiske Forsvarsfond, instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) og humanitær bistand), samt de relevante EU-agenturer og Den Europæiske Anklagemyndighed;

Horisontale spørgsmål

15.  understreger, at for at tilpasse de politiske prioriteringer og udgiftsprogrammerne er det af største betydning at inkludere horisontale principper i både FFR-forordningen og forordningen om EU-genopretningsinstrumentet, men også i al anden relevant lovgivning, FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, indsatserne for konkurrencedygtige og fremtidsorienterede EU-målsætninger på lang sigt, en retfærdig og socialt inklusiv omstilling, et retligt bindende klimarelateret udgiftsmål på 30 % og et biodiversitetsrelateret udgiftsmål på 10 %; understreger derfor, at der hurtigt bør vedtages en gennemsigtig, omfattende og meningsfuld sporingsmetode, og at den om nødvendigt bør tilpasses i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR, hvad angår både klimarelaterede udgifter og biodiversitetsrelaterede udgifter; påpeger behovet for i både FFR-forordningen og forordningen om EU-genopretningsinstrumentet at knæsætte princippet om ikke at gøre skade; fremhæver endvidere behovet for en gradvis udfasning af støtte til fossile brændstoffer; opfordrer Kommissionen til at overveje at henvise til klassificeringsforordningen for investeringer;

16.  støtter kraftigt indførelsen af kønsaspektet og kønsspecifikke konsekvensanalyser (kønsbudgettering) i både FFR-forordningen og forordningen om EU-genopretningsinstrumentet; mener derfor, at der hurtigt bør vedtages en gennemsigtig, omfattende og meningsfuld sporingsmetode, og at den om nødvendigt bør tilpasses i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR'en;

17.  kræver, at en juridisk bindende FFR-midtvejsrevision træder i kraft senest ved udgangen af 2024; understreger, at denne revision skal vedrøre lofterne for perioden 2025-2027, omfordelingen af de bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, og af de frigjorte bevillinger fra EU-genopretningsinstrumentet, indførelsen af yderligere egne indtægter og gennemførelsen af klima- og biodiversitetsmålene;

18.  understreger, at de FFR-fleksibilitetsbestemmelser, som der er opnået enighed om under tidligere FFR-forhandlinger, har vist sig at være af fuldstændig afgørende betydning for budgetmyndighedens mulighed for at imødegå de hidtil usete og uforudsete kriser i den nuværende periode; mener derfor, at de FFR-fleksibilitetsbestemmelser, som Kommissionen har foreslået, udgør et absolut minimum for den næste FFR, og har til hensigt at forhandle om yderligere forbedringer; modsætter sig i denne forbindelse ethvert forsøg på at nedjustere og sammenlægge FFR's særlige instrumenter og fastslår, at de bør beregnes ud over FFR-lofterne for såvel forpligtelser som betalinger; insisterer endvidere på, at lofterne skal fastsættes på et niveau, der efterlader tilstrækkelige uudnyttede margener over programmernes beløbsrammer;

Genopretnings- og resiliensfaciliteten og demokratiske principper

19.  noterer sig aftalen om den samlede størrelse af EU-genopretningsinstrumentet;​ beklager de massive nedskæringer i forbindelse med tilskudskomponenterne, hvilket forstyrrer balancen mellem tilskud og lån og vil underminere genopretningsindsatsen, navnlig annulleringen af innovative programmer som f.eks. det særlige solvensstøtteinstrument; mener, at disse nedskæringer vil mindske instrumentets gennemslagskraft og dets forandrende virkning for økonomien; beklager, at nogle medlemsstater endnu engang førte deres forhandlinger med udgangspunkt i deres respektive nettooverskud eller -underskud over for EU, samtidig med at de fuldstændig lader de samlede fordele ved medlemskabet af det indre marked og EU som helhed ude af betragtning; opfordrer Rådet til at begrunde den massive nedskæring af budgetterne for programmerne ReactEU, Horisont Europa, EU4Health og instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) i sammenhæng med pandemien samt for programmet InvestEU og fonden for retfærdig omstilling i sammenhæng med den europæiske grønne pagt;

20.  opfordrer til at sikre, at reformer og investeringer inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten skaber synergier med eksisterende EU-fonde og -mål og repræsenterer reel europæisk merværdi og langsigtede mål;

21.  modsætter sig Det Europæiske Råds holdning i forbindelse med forvaltningen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, der bevæger sig væk fra fællesskabsmetoden og støtter en mellemstatslig tilgang; mener, at en sådan tilgang blot vil vanskeliggøre funktionen af genopretnings- og resiliensfaciliteten og svække dens legitimitet; minder om, at Parlamentet er den eneste direkte valgte EU-institution; opfordrer til, at der indføres en forudgående demokratisk og parlamentarisk kontrol, og kræver således ved hjælp af delegerede retsakter at blive inddraget heri såvel som i den efterfølgende kontrol af, hvorvidt midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten er blevet anvendt på en god måde til gavn for de europæiske borgere, skaber reel europæisk merværdi og støtter økonomisk og social modstandsdygtighed; kræver fuld gennemsigtighed i forbindelse med alle endelige støttemodtagere; er af den faste overbevisning, at kommissærerne med ansvar for genopretnings- og resiliensfaciliteten bør være fuldt ansvarlige over for Europa-Parlamentet;

22.  minder om, at Parlamentet er budgetmyndighed sammen med Rådet; kræver i denne henseende at blive inddraget fuldt ud i EU-genopretningsinstrumentet i overensstemmelse med fællesskabsmetoden; kræver, at Kommissionen forelægger en målrettet revision af finansforordningen og den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning med henblik på at forankre budgetmyndighedens rolle i forbindelse med godkendelsen af eksterne formålsbestemte indtægter i den årlige budgetprocedure;

23.  understreger, at en klar og realistisk tilbagebetalingsplan er afgørende for EU-genopretningsinstrumentets succes, og at en sådan repræsenterer en troværdighedstest for EU som helhed; mener, at tilbagebetalingen af den skyldige gæld ikke må ske på bekostning af fremtidige EU-budgetter og generationer af europæere, og at den bør påbegyndes hurtigst muligt; opfordrer til, at udgifter i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten klart anføres som sådanne, og at disse udgifter underlægges passende gennemsigtighedskrav, herunder krav om offentliggørelse af en liste over endelige støttemodtagere;

24.  understreger, at alle omkostninger i forbindelse med EU-genopretningsinstrumentet (hovedstol og renter) bør opføres på budgettet ud over FFR-lofterne;

Et sikkerhedsnet for støttemodtagere af EU-programmer eller en "nødplan"

25.  påpeger, at det har været rede til at forhandle siden november 2018, og understreger, at det ikke vil lade sig tvinge til at acceptere en dårlig aftale; erklærer, at det agter at indlede meningsfulde forhandlinger med Rådet om alle ovennævnte elementer med henblik på at give sit samtykke til FFR-forordningen for 2021-2027;

26.  mener imidlertid, at enhver politisk aftale om den næste FFR skal nås senest inden udgangen af oktober for at sikre, at opstarten af de nye programmer forløber gnidningsløst fra den 1. januar 2021 og ikke bringes i fare; minder om, at artikel 312, stk. 4, i TEUF, i tilfælde af at en ny FFR ikke vedtages i tide, fastsætter en midlertidig forlængelse af loftet og af andre bestemmelser i det sidste år af den nuværende ramme; påpeger, at FFR-nødplanen både i retlig og politisk henseende er fuldt ud forenelig med genopretningsplanen og vedtagelsen af de nye FFR-programmer;

o
o   o

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Det Europæiske Råd og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0032.
(3) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0124.

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik