Zoznam 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2732(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0229/2020

Predkladané texty :

B9-0229/2020

Rozpravy :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Hlasovanie :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0206

Prijaté texty
PDF 169kWORD 52k
Štvrtok, 23. júla 2020 - Brusel
Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020
P9_TA(2020)0206B9-0229/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júla 2020 o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020 (2020/2732(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 225, 295, 310, 311, 312, 323 a 324 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a na články 2, 3 a 15 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“),

–  so zreteľom na svoju predbežnú správu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy(3),

–  so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 21. júla 2020,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže výskyt ochorenia COVID-19 si vyžiadal tisíce životov v Európe a vo svete a viedol k bezprecedentnej kríze s katastrofálnymi dôsledkami pre ľudí, rodiny, pracovníkov a podniky a preto si vyžaduje bezprecedentnú reakciu;

B.  keďže obnova Európy by sa mala zakladať na Európskom ekologickom dohovore, Digitálnej agende pre Európu, novej priemyselnej stratégii a podnikaní tak, aby naše hospodárstva vyšli z tejto krízy silnejšie, odolnejšie, udržateľnejšie a konkurencieschopnejšie;

C.  keďže EÚ a jej členské štáty sa zaviazali vykonávať Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj, Európsky pilier sociálnych práv a Parížsku dohodu;

D.  keďže jednotnému trhu hrozí nezvratné narušenie;

E.  keďže Európska rada prijala svoju pozíciu mimoriadne neskoro,po troch samitoch bez jednoznačných výsledkov, čím sa oddialili rokovania o viacročnom finančnom rámci (ďalej len „VFR“);

F.  keďže dlhodobé priority EÚ stanovené vo VFR sa nesmú obetovať v prospech obnovy;

G.  keďže Európsky parlament by mal byť plne zapojený do vykonávania nástroja obnovy v prípade operácií prijímania aj poskytovania pôžičiek;

H.  keďže Európsky parlament ručí za transparentnú a demokratickú obnovu a musí byť zapojený do ex post aj ex ante kontroly plánu obnovy;

1.  smúti za obeťami koronavírusu a vzdáva úctu všetkým pracovníkom, ktorí bojujú s pandémiou; verí, že za takýchto bezprecedentných a mimoriadnych okolností majú ľudia v EÚ spoločnú povinnosť solidarity;

2.  víta skutočnosť, že hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ schválili fond obnovy na naštartovanie hospodárstva podľa návrhu Európskeho parlamentu z mája; uznáva vytvorenie nástroja obnovy, ktorý predstavuje historický krok pre EÚ; vyjadruje však poľutovanie nad znížením grantovej zložky v konečnej dohode; pripomína, že podľa právneho základu zvoleného pre zriadenie nástroja obnovy nie je zvoleným poslancom Európskeho parlamentu pridelená formálna úloha;

3.  neschvaľuje však politickú dohodu o VFR na roky 2021 - 2027 v súčasnej podobe; je pripravený okamžite sa zapojiť do konštruktívnych rokovaní s Radou s cieľom zlepšiť tento návrh; pripomína mandát Európskeho parlamentu z novembra 2018; zdôrazňuje, že Európsky parlament musí súhlasiť s dohodou týkajúcou sa nariadenia o VFR v súlade s článkom 312 ZFEÚ;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že výlučné podporovanie národných záujmov a pozícií príliš často ohrozuje dosiahnutie spoločných riešení vo všeobecnom záujme; varuje pred skutočnosťou, že škrty vo VFR sú v rozpore s cieľmi EÚ; domnieva sa napríklad, že navrhované škrty v oblasti zdravia a výskumných programov sú v kontexte celosvetovej pandémie nebezpečné; domnieva sa, že navrhované škrty v oblasti vzdelávania, digitálnej transformácie a inovácií ohrozujú budúcnosť nasledujúcej generácie Európanov; domnieva sa, že navrhované škrty v oblasti programov na podporu transformácie regiónov závislých od uhlia sú v rozpore s programom Európskeho ekologického dohovoru; domnieva sa, že navrhované škrty v oblasti azylu, migrácie a riadenia hraníc ohrozujú pozíciu EÚ v čoraz nestabilnejšom a neistejšom svete;

5.  domnieva sa, že hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ nedokázali vyriešiť problém plánu splácania nástroja obnovy; pripomína, že existujú iba tri riešenia tohto problému: ďalšie škrty v oblasti programov s pridanou hodnotou EÚ do roku 2058, zvýšenie príspevkov členských štátov alebo vytvorenie nových vlastných zdrojov; domnieva sa, že iba vytvorenie nových vlastných zdrojov môže pomôcť splatiť dlh EÚ a zároveň zachrániť rozpočet EÚ a zmierniť fiškálny tlak na národné pokladnice a občanov EÚ; pripomína, že vytvorenie nových vlastných zdrojov je pre Európsky parlament jediným prijateľným spôsobom splácania;

6.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Európska rada zamietla navrhované „preklenovacie riešenie“, ktorého účelom bolo reagovať na akútne finančné potreby v oblasti investícií v roku 2020 s cieľom zabezpečiť okamžitú krízovú reakciu pre občanov EÚ a príjemcov pomoci a poskytnúť potrebné financovanie na obdobie medzi realizáciou opatrení v rámci prvej reakcie a dlhodobejšou obnovou;

7.  pripomína, že závery Európskej rady týkajúce sa VFR sú len politickou dohodou medzi hlavami štátov a predsedami vlád; zdôrazňuje, že Európsky parlament neschváli dohodu ako hotovú vec a je pripravený neudeliť súhlas s VFR, kým sa na nadchádzajúcich rokovaniach Európskeho parlamentu a Rady nedosiahne uspokojivá dohoda; pripomína, že všetkých 40 programov EÚ financovaných prostredníctvom VFR bude musieť schváliť Európsky parlament ako spoluzákonodarca;

8.  poveruje príslušné parlamentné tímy, aby o príslušných legislatívnych spisoch rokovali v súlade s mandátom Európskeho parlamentu pre trialógy; poveruje svoj rokovací tím pre VFR a vlastné zdroje, aby rokoval na základe tohto mandátu;

Priority Európskeho parlamentu so zreteľom na celkovú dohodu

Právny štát

9.  vyjadruje veľké poľutovanie nad skutočnosťou, že Európska rada výrazne oslabila snahy Komisie a Európskeho parlamentu podporovať právny štát, základné práva a demokraciu v rámci VFR a nástroja Next Generation EU; opätovne žiada, aby sa dokončila práca spoluzákonodarcu na navrhovanom mechanizme Komisie na ochranu rozpočtu EÚ v prípade, ak existuje systémové riziko pre hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ a ak sú ohrozené finančné záujmy EÚ; zdôrazňuje, že na to, aby bol tento mechanizmus účinný, mal by sa aktivovať obrátenou kvalifikovanou väčšinou; zdôrazňuje, že tento mechanizmus nesmie mať vplyv na povinnosť vládnych orgánov alebo členských štátov vykonávať platby konečným prijímateľom alebo príjemcom; zdôrazňuje, že nariadenie o právnom štáte bude prijaté prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu;

Vlastné zdroje

10.  opätovne zdôrazňuje, že Európsky parlament neudelí svoj súhlas s VFR, kým sa nedosiahne dohoda o reforme systému vlastných zdrojov EÚ vrátane zavedenia súboru nových vlastných zdrojov do konca VFR na roky 2021 – 2027, ktorý by mal pokrývať aspoň náklady spojené s nástrojom Next Generation EU (istinu a úroky) s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť a udržateľnosť plánu splácania nástroja Next Generation EU; zdôrazňuje, že účelom tohto súboru by malo byť aj zníženie podielu príspevkov založených na hrubom národnom dôchodku (HND);

11.  preto zdôrazňuje, že táto reforma by mala obsahovať súbor nových vlastných zdrojov, ktoré musia byť zaradené do rozpočtu EÚ od 1. januára 2021; zdôrazňuje, že príspevok z plastov predstavuje len prvý čiastkový krok k naplneniu očakávania Európskeho parlamentu; zamýšľa rokovať o právne záväznom harmonograme, ktorý má schváliť rozpočtový orgán, na zavádzanie dodatočných nových vlastných zdrojov v priebehu prvej polovice nasledujúceho VFR, ako sú napríklad systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ (a príjmy získané z akéhokoľvek budúceho rozšírenia), mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, digitálna daň, daň z finančných transakcií a spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb; žiada, aby sa použila revízia VFR v polovici jeho trvania na to, aby sa v prípade potreby pridali dodatočné vlastné zdroje v druhej polovici VFR na roky 2021 – 2027, aby sa zabezpečilo splnenie cieľa do konca VFR na roky 2021 – 2027;

12.  pripomína svoju pevnú pozíciu v prospech čo najskoršieho ukončenia akýchkoľvek úľav a nápravných mechanizmov; s poľutovaním konštatuje, že Európska rada nielenže ponechala, ale dokonca zvýšila úľavy pre niektoré členské štáty; potvrdzuje svoju pozíciu k nákladom na výber cla, ktoré by sa mali stanoviť na 10 % ich pôvodnej sadzby;

Hlavné programy EÚ

13.  vyjadruje poľutovanie nad škrtmi v programoch zameraných na budúcnosť tak v rámci VFR na roky 2021 – 2027, ako aj v nástroji Next Generation EU; domnieva sa, že oslabia základy udržateľnej a odolnej obnovy; potvrdzuje, že nižší VFR na roky 2021 – 2027, než navrhuje Komisia, nie je ani životaschopný ani prijateľný; zdôrazňuje, že posledným návrhom Komisie sa určili základy viacerých uvedených programov na veľmi nízkej úrovni s tým, že sa doplnia z nástroja Next Generation EU; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska rada od tejto logiky ustúpila a väčšinu zvýšení zrušila; opakovane potvrdzuje svoju neochvejnú pozíciu obrany adekvátneho financovania ďalšieho VFR a jeho dlhodobých investícií a politík, ktoré by nemali byť ohrozené potrebou okamžitého financovania nástroja obnovy; hodlá vyjednávať o cielenom posilnení hlavných programov EÚ v ďalšom VFR;

14.  zdôrazňuje, že predmetom medziinštitucionálnych rokovaní by mali byť aj číselné údaje z VFR podľa jednotlivých okruhov a programov; zdôrazňuje, že teraz hrozí bezprostredný pokles financovania hlavných programov od roku 2020 do roku 2021; ďalej upozorňuje, že rozpočet EÚ ako celok bude od roku 2024 nižší ako v roku 2020, čo ohrozí záväzky a priority EÚ, najmä ekologický dohovor a digitálnu agendu; trvá na tom, že cielené zvýšenia súm navrhovaných Európskou radou musia byť určené pre programy súvisiace s klímou, digitálnou transformáciou, zdravím, mládežou, kultúrou, infraštruktúrou, výskumom, riadením hraníc a solidaritou (ako Horizont Európa, InvestEU, Erasmus+, záruka pre deti, Fond na spravodlivú transformáciu, Digitálna Európa, Nástroj na prepájanie Európy, LIFE+, akčný program Únie v oblasti zdravia, fond na integrované riadenie vonkajších hraníc, Kreatívna Európa, program Práva a hodnoty, Európsky obranný fond, Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) a humanitárna pomoc), ako aj pre príslušné agentúry EÚ a Európsku prokuratúru;

Horizontálne otázky

15.  zdôrazňuje, že na zosúladenie politických priorít a výdavkových programov je maximálne dôležité zapracovať horizontálne zásady tak do nariadenia o VFR, ako aj o nástroji Next Generation EU, ale aj do ďalších príslušných právnych predpisov, cieľov udržateľného rozvoja OSN, úsilia o dosiahnutie cieľov konkurencieschopnosti a dlhodobých cieľov EÚ zameraných na budúcnosť, spravodlivej a sociálne inkluzívnej transformácie, právne záväzného 30 % cieľa výdavkov spojených s klímou a 10 % cieľa výdavkov spojených s biodiverzitou; preto zdôrazňuje, že by sa urýchlene mala prijať a v prípade potreby adaptovať transparentná, komplexná a zmysluplná metodika sledovania pri revízii VFR v polovici jeho trvania, a to tak pre výdavky spojené s klímou, ako aj s biodiverzitou; upozorňuje, že do nariadení o VFR a nástroji Next Generation EU treba zakotviť zásadu neškodiť; zdôrazňuje tiež potrebu postupného ukončenia subvencií pre fosílne palivá; vyzýva Komisiu, aby v prípade investícií zvážila odkaz na nariadenie o taxonómii;

16.  dôrazne podporuje zavedenie povinnosti uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti a povinnosti súvisiacej s dosahom na rodovú rovnosť (rodovo citlivé rozpočtovanie) tak v nariadení o VFR, ako aj v nariadení o nástroji Next Generation EU; preto sa domnieva, že by sa urýchlene mala prijať a v prípade potreby pri revízii VFR v polovici jeho trvania adaptovať transparentná, komplexná a zmysluplná metodika sledovania;

17.  požaduje, aby právne záväzná revízia VFR v polovici jeho trvania nadobudla účinnosť najneskôr do konca roka 2024; zdôrazňuje, že táto revízia sa musí týkať stropov pre obdobie 2025 – 2027, prerozdelenia neviazaných rozpočtových prostriedkov nástroja Next Generation EU a rozpočtových prostriedkov tohto nástroja, ktorých viazanosť bola zrušená, zavedenia dodatočných vlastných zdrojov a dosahovania cieľov v oblasti klímy a biodiverzity;

18.  zdôrazňuje, že ustanovenia o flexibilite VFR odsúhlasené počas predchádzajúcich rokovaní o VFR sa v pomoci pre rozpočtové orgány zoči-voči nebývalým a nečakaným krízam súčasného obdobia ukázali ako rozhodujúce; preto sa domnieva, že ustanovenia o flexibilite VFR, ktoré navrhla Komisia, sú nevyhnutným minimom pre ďalší VFR, a mieni rokovať o ďalších zlepšeniach; v tejto súvislosti nesúhlasí s akýmikoľvek pokusmi znížiť a spájať osobitné nástroje VFR a konštatuje, že by sa tak pre záväzky, ako aj pre platby mali počítať v hodnote vyššej ako stropy VFR; ďalej trvá na tom, aby sa stropy stanovili na takej úrovni, že dostatočné nepridelené rezervy zostanú navyše objemu prostriedkov na programy;

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a zásada demokracie

19.  berie na vedomie dohodu o celkovom objeme nástroja Next Generation EU; vyjadruje poľutovanie nad rozsiahlymi škrtmi v grantových zložkách, ktoré narušujú rovnováhu grantov a pôžičiek a oslabia úsilie o oživenie, najmä zrušenie programov inovácií, ako je nástroj pre platobnú schopnosť; je presvedčený, že týmto škrtmi sa zníži údernosť nástroja a jeho transformačný vplyv na hospodárstvo; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty zase rokovali v duchu prevádzkových rozpočtových bilancií, pričom absolútne ignorovali celkové výhody členstva na jednotnom trhu a v EÚ ako takej; vyzýva Radu, aby odôvodnila obrovské zníženie rozpočtov pre ReactEU, Horizont Európa, akčný program Únie v oblasti zdravia a NDICI v súvislosti s pandémiou a rozpočtov pre InvestEU a Fond na spravodlivú transformáciu v súvislosti s ekologickým dohovorom;

20.  vyzýva na zabezpečenie synergie reforiem Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „RRF“) a investícií so súčasnými fondmi a cieľmi EÚ a súčasnou reálnou európskou pridanou hodnotou a dlhodobými cieľmi;

21.  nesúhlasí so stanoviskom Európskej rady k správe RRF, ktorá sa odkláňa od metódy Spoločenstva, a podporuje medzivládny prístup; je presvedčený, že takýto prístup len skomplikuje fungovanie RRF a oslabí jeho legitimitu; pripomína, že Európsky parlament je jedinou priamou volenou inštitúciou EÚ; požaduje demokratickú a parlamentnú kontrolu ex ante, a preto žiada, aby bol zapojený do delegovaných aktov, ako aj do overovania ex post toho, či prostriedky poskytnuté v rámci RRF sú vynakladané vhodne, v záujme občanov EÚ a EÚ ako takej, či poskytujú skutočnú pridanú hodnotu EÚ a podporujú hospodársku a sociálnu odolnosť; požaduje plnú transparentnosť všetkých konečných prijímateľov; je neochvejne presvedčený, že komisári zodpovední za RRF by sa mali plne zodpovedať Európskemu parlamentu;

22.  pripomína, že Európsky parlament je rozpočtovým orgánom spolu s Radou; v tejto súvislosti žiada, aby bol v súlade s metódou Spoločenstva plne zapojený do nástroja obnovy; žiada, aby Komisia predložila cielenú revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách a medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení, s cieľom zakotviť úlohu rozpočtového orgánu do schvaľovania vonkajších pripísaných príjmov v rámci ročného rozpočtového postupu;

23.  zdôrazňuje, že jasný a reálny plán splácania je kľúčom k celkovému úspechu nástroja Next Generation EU a skúškou dôveryhodnosti EÚ ako celku; je presvedčený, že splácanie dlhu nesmie ísť na vrub rozpočtov EÚ v budúcnosti a budúcich generácií Európanov a že by sa malo začať čo najskôr; žiada, aby sa výdavky RRF ako také jasne zverejňovali a aby boli predmetom primeraných požiadaviek na transparentnosť, ako aj požiadaviek na zverejňovanie zoznamu konečných prijímateľov;

24.  zdôrazňuje, že všetky náklady súvisiace s nástrojom Next Generation EU (istina a úrok) by sa mali rozpočtovať nad rámec stropov VFR;

Bezpečnostná sieť pre prijímateľov programov EÚ alebo tzv. pohotovostného plánu

25.  poukazuje na to, že už od novembra 2018 je pripravený na rokovania, a zdôrazňuje, že sa nenechá donútiť k súhlasu so zlou dohodou; vyhlasuje, že má v úmysle zúčastniť sa zmysluplných rokovaní s Radou o všetkých vyššie uvedených prvkoch, aby mohol udeliť svoj súhlas s nariadením o VFR na roky 2021 – 2027;

26.  je však presvedčený, že každá politická dohoda o ďalšom VFR by sa mala dosiahnuť najneskôr do konca októbra, aby nebol ohrozený bezproblémový štart nových programov od 1. januára 2021; pripomína, že ak by nový VFR nebol prijatý načas, článok 312 ods. 4 ZFEÚ umožňuje dočasné predĺženie stropov a ďalších ustanovení z posledného roka súčasného rámca; upozorňuje, že pohotovostný plán VFR je tak právne, ako aj politicky plne kompatibilný s plánom obnovy a prijatím programov nového VFR;

o
o   o

27.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2020)0124.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia