Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0906(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0152/2020

Ingediende teksten :

A9-0152/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/09/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0207

Aangenomen teksten
PDF 121kWORD 41k
Dinsdag 15 september 2020 - Brussel
Benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP's
P9_TA(2020)0207A9-0152/2020

Besluit van het Europees Parlement van 15 september 2020 over het voorstel voor de benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP’s van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de raad van toezichthouders van de Europese Autoriteit voor effecten en markten van 27 augustus 2020 (C9‑0276/2020),

—  gezien artikel 41 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie(1),

–  gezien artikel 24 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters(2),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken(3),

–  gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen(4),

–  gezien artikel 131 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0152/2020),

A.  overwegende dat de raad van toezichthouders van de Europese Autoriteit voor effecten en markten op 27 augustus 2020, na een open selectieprocedure, heeft voorgesteld Klaus Löber te benoemen tot voorzitter van het comité voor toezicht op CTP’s, overeenkomstig artikel 24 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012;

B.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 2 september 2020 een hoorzitting heeft gehouden met Klaus Löber, tijdens dewelke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Klaus Löber tot voorzitter van het comité voor toezicht op CTP’s van de Europese Autoriteit voor effecten en markten;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten, alsmede aan de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84.
(2) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.
(3) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.
(4) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0017.

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid